סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

עבירה על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה היא מהעבירות המרכזיות והחמורות ביותר בפקודת מס הכנסה. מדובר בעבירת מס חמורה, שנעשית בכוונה להתחמק מתשלום מס או לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס. הסעיף עוסק במי שביודעין ובכוונה, מבצע פעולות אשר נועדו להקטין את חבות המס שלו – הסעיף מפרט שש פעולות המהוות עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

 

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה – עבירות המרמה

החלק הראשון של סעיף 220 לפקודת מס הכנסה דן בכוונתו של מבצע העבירה להתחמק מתשלום מס או לעזור לאחר להתחמק מתשלום מס. כלומר, מבצע העבירה צריך להתכוון להתחמק מתשלום מס, אין המדובר במי שעשה טעות בתום לב.

יש לשים לב, שלא משנה האם הייתה התחמקות ממס בפועל, אלא די בכך שהמבצע התכוון להתחמק מתשלום מס. כך למשל, גם אם מבצע העבירה היה זכאי להחזר מס, אך עשה מעשים בכוונה להתחמק מתשלום מס – עדיין רואים בו כמי שביצע את העבירה.

החלק השני של הסעיף, מפרט את המעשים האסורים, שביצוע כל אחד מהם, בכוונה להתחמק ממס, מהווה את העבירה ואילו הן:

 

(1) השמטת הכנסה מתוך דו"ח על פי הפקודה.

בדרך כלל, מדובר על השמטת הכנסה מתוך הדו"ח השנתי שמגיש הנישום לרשויות המס. כל השמטה של הכנסה, אפילו בשקל אחד, מהווה עבירה לפי סעיף זה.

 

מהי הכנסה?

הכנסה מוגדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה כסך כל הכנסתו של אדם ממקורות שונים החייבים במס, כגון: שכר עבודה, דמי שכירות, דיבידנד, קצבה ועוד. לעניין סעיף זה, יש להבחין בין "הכנסה" לבין "הכנסה חייבת". הכנסה חייבת היא סך כל ההכנסה של אדם בהפחתת כל הניכויים והקיזוזים המותרים. לכן, עובר את העבירה מי שמשמיט הכנסה "ברוטו", לפני ניכויים וקיזוזים.

 

(2) מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח על פי הפקודה.

סעיף זה מרחיב את הסעיף הראשון, וקובע שכל פרט לא נכון או כוזב בדו"ח על-פי פקודת מס הכנסה, בין אם דו"ח שנתי או דו"ח תקופתי או דו"ח אחר, שנעשה בכוונה להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה.

 

מהי אמרה או תרשומת כוזבת?

זוהי אמרה או תרשומת המכילה בתוכה הצהרה על עובדה כוזבת, שהמצהיר עליה יודע שהיא כוזבת או מאמין שהיא כוזבת.

 

(3) השבת תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה או דרישה שנערכה לפי הפקודה.

סעיף זה אוסר מתן מענה של תשובות כוזבות, בעל פה או בכתב, למפקח מס הכנסה בדיוני שומה. פעמים רבות הנישום מזומן לדיון בפני מפקח מס הכנסה, אם בעצמו ואם באמצעות מייצגו – רואה החשבון. במהלך הדיון נשאל הנישום שאלות ומתבקש להגיש מסמכים. כל מתן מענה כוזב, אשר מטרתו להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה.

המעשה המפורט בסעיף זה שונה מהמעשה המפורט בסעיף (2), בכך שאין התשובה הכוזבת צריכה להינתן במסגרת דו"ח, אלא במהלך כל התדיינות מול פקיד השומה.

 

(4) הכנת או קיום, או הרשאה להכין או לקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות או זיוף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות או הרשאה לאחר לזייף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.

סעיף זה כולל בתוכו ארבעה מעשים פליליים.

  •  הכנה או קיום פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
  •  מתן רשות לאחר להכין פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
  •  זיוף פנסי חשבונות או רשומות אחרות.
  •  מתן רשות לאחר לזייף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.

 

שני המעשים הראשונים מדברים על כזב. הכזב הוא שקר, כשכל רישום שאיננו אמת בפנקסי העסק מהווה עבירה. הכנה או קיום, משמעותם רישום נתון שקרי, בכל אחד משלבי ההכנה או הרישום בפנקסי העסק. הכוונה בעיקר לרישומי הנהלת החשבונות של העסק, כאשר רישום שקרי בכל אחד משלבי הכנת הנהלת החשבונות של העסק מהווה עבירה, כאשר הוא נעשה בכוונה להתחמק ממס.

כלומר, רישום נתון שאינו אמת מתוך טעות, אינו מהווה עבירה לפי סעיף זה. שני המעשים הנוספים מדברים על זיוף. זיוף הוא עשיית כל מסמך הנחזה להיות את אשר איננו ועשוי להטעות, או שינוי מסמך בכוונה לרמות או חתימת מסמך בשם אדם אחר. לכן, עשיית כל מסמך או שינויו באופן שעשוי להטעות או לרמות, והכללתו בפנקסי הנהלת החשבונות של העסק, בכוונה להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה לפי סעיף זה.

 

(5) שימוש בכל מרמה, ערמה או תחבולה.

סעיף זה הינו "סעיף סל", כלומר כל מעשה אחר שאינו נכלל באחד מארבעת המעשים שנידונו לעיל, מהווה גם הוא עבירה על החוק. ניתן להניח כי המחוקק סבר שככל שהזמן חולף, יימצאו שיטות חדשות ומתוחכמות לרמות את הרשויות ולהתחמק מתשלום מס. לכן ביקש המחוקק לתפוס, מראש, כל מעשה מרמה או תחבולה חדשים שאינם באים בגדר אחד המעשים המפורטים מעלה.

מטרת המרמה או הערמה או התחבולה כלפי רשויות המס הינה פגיעה בחופש ההחלטה של הרשות בנוגע לקביעת הכנסתו של הנישום – המרמה. בפסיקת בתי המשפט נקבע כי מעשים כמו הסתרה של מקור הכנסה שלם, רישום חברות על שם אנשי קש, אי הודעה על פתיחת עסק, אי הגשת דו"חות במשך מספר שנים, תכנון מוקדם ועוד – כל אלה מהווים מרמה, ערמה ותחבולה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

(6) הצגת מסמך כוזב למשלם המס לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתה שלו.

עבירה שנוספה בשנת 2003 לפקודת מס הכנסה, ונועדה להתמודד ולמנוע עבירה נפוצה מאוד של הצגת אישורי ניכוי מס במקור מזויפים, על מנת להפחית או למנוע ניכוי מס במקור.

 

המבצעים – גם העבריין העיקרי וגם המסייע

הסעיף מתייחס גם למבצע העיקרי של העבירה, כלומר הנישום שנהנה מהפחתת נטל המס, וגם מי שעוזר לו ומסייע לו להפחית את נטל המס. העוזר יכול להיות כל אדם ויכול להיות גם מייצג, כגון: רואה חשבון, יועץ מס או עו"ד. כך או אחרת – הנישום והעוזר לו – אחד הם. בעוד שבדין הפלילי ה"רגיל" קיימת אבחנה בין העבריין העיקרי, שהוא מי שביצע את העבירה בפועל, לבין המסייע – לא קיימת אותה אבחנה בדיני המס.

גם עונשו של המסייע לעבירת מס הינו העונש המלא כפי שיוטל על מבצע העבירה (זאת בניגוד לעונשו של המסייע בעבירות אחרות, שהוא מחצית מעונשו של העבריין העיקרי). יש לזכור, כי מעשיו של המסייע צריכים לעמוד גם הם באחד או יותר המעשים המפורטים בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

 

הענישה

העונש על ביצוע עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה הוא עד 7 שנות מאסר וקנס של עד פי 2 מסכום ההכנסה שהועלמה. בשנים האחרונות קיימת מגמה של בתי המשפט להחמיר מאוד עם עברייני המס, מהטעם שעברייני המס פוגעים בכלל האזרחים במדינת ישראל; אם בעבר התפיסה הייתה שעברייני מס הם אנשים נורמטיביים והמגמה הייתה להקל עימם, היום התפיסה שונה לחלוטין.

עבריינות מס פוגעת בקופה הציבורית, פוגעת אנושות בעיקרון השוויון ובנטל תשלום המס. אם אזרח אחד מתחמק מתשלומי מיסים, בהכרח יוטל יותר מס על האזרחים האחרים. מכאן, נקבע לא אחת שבעבירות מס גוברים שיקולים של הרתעה על פני שיקולים אישיים של העבריין; ובדרך כלל העונשים בגין עבירות מס הם עונשי מאסר ממושכים.

 

חקירת עבירות על פי סעיף 220 לפקודה

לרשות המיסים יחידת חקירות משלה, המתפקדת כיחידת משטרה לכל דבר ועניין. לחוקרי מס הכנסה סמכויות עיכוב, מעצר וחיפוש. חוקרי המס מוסמכים לחקור חשודים בעבירות מס בחקירה באזהרה ומוסמכים להביאם בפני שופט, לבקש מעצרם או שחרורם בתנאים מגבילים.

לכן, יש חשיבות רבה להיוועצות עם עורך-דין מומחה בעבירות מיסים במידה וזומנת לחקירה ברשות המיסים ואין לזלזל בכך ולחשוב שאם המשטרה אינה מעורבת – לא קיים סיכון למאסר. כאמור, לחשוד בעבירות מס קיימות כל הזכויות הנתונות לחשוד ולכן חשוב מאוד להיוועץ בעורך-דין פלילי הבקיא בעבירות מס, על מנת לדעת ולעמוד על זכויותיך.

יתרה מכך, עם התקדמות הטכנולוגיה והרצון למנוע הלבנת הון ועבירות מס, נוספו לרשויות החקירה של מס הכנסה סמכויות לחילופי מידע בינלאומיים עם רשויות מס במדינות אחרות; ולכן קשה עד בלתי אפשרי היום להישאר "מתחת לרדאר" של רשויות המס. רשויות המס בעולם כולו מחליפות מידע על עברייני מס על מנת למצות עימם את הדין.

 

כתב אישום בעבירות על פי סעיף 220 לפקודה

לאחר החקירה ברשות המיסים, יעבירו חוקרי מס הכנסה או חוקרי מע"מ את תיק החקירה לפרקליטות המתמחה בעבירות מס – פרקליטות מיסוי וכלכלה. בטרם יוחלט על הגשת כתב אישום, זכאי החשוד לשימוע, במסגרתו זכותו לעיין בליבת חומר החקירה שנאסף נגדו ולקיים שימוע במטרה לשכנע את הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום או להפחית בחומרת העבירות המיוחסות לו.

בשלב זה, רגע לפני הגשת כתב אישום, מומלץ ורצוי לעמוד על זכותכם לקיים הליך שימוע (אשר מוגבל בזמן) ולהיות מיוצג על ידי עורך-דין מומחה בעבירות מיסים, אשר יוכל לשכנע את הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום או להפחית את חומרת העבירות נגדכם, כאמור.

 

עורך דין מיסים פלילי וצווארון לבן מומחה בייצוג בעבירות מס.

מחלקת המיסים – צווארון לבן במשרד אלעד שאול ושות' מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, משרדנו רכש ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג בתיקי מס מורכבים, שזכו לתהודה תקשורתית. לאחרונה, משרדנו דורג כמשרד עורכי דין מוביל בישראל בתחום המיסים והצווארון לבן וזכה להיכלל ברשימת משרדי עורכי הדין המובילים בתחומים אלה על ידי דירוג BDI היוקרתי.

משרדנו מעניק ליווי משפטי ללקוחותיו בכל שלבי ההליך, החל בחקירות ופשיטות על ידי רשות המיסים, הליכי שימוע בטרם הגשת כתב אישום וניהול ההליך המשפטי לאחר הגשת כתב אישום בבית המשפט בעבירות מס פליליות.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סעיף 220 לפקודת מס הכנסה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה