היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני זוג במהלכו אחד הצדדים ניפץ מכשיר סלולארי, צלחת על הרצפה או רכוש אחר, ויכוח בין עמיתים לעבודה או אפילו בין אנשים זרים ברחוב. מה חשוב לדעת על עבירת ההיזק לרכוש וכיצד להתמודד איתה? עו"ד אלעד שאול מסביר.

מהו היזק לרכוש במזיד והעונש על העבירה?

עבירת ההיזק לרכוש בזדון מוגדרת בסעיף 452 לחוק העונשין, ונקבע שהעובר עליה העובר עליה הוא מי שהורס נכס או פוגע בו במזיד ושלא כדין. העונש בגין עבירה זו עד 3 שנות מאסר. עבירה זו מתייחסת למקרים רבים בהם אדם הרס או הזיק לנכס או חפץ, לרבות פגיעה בחפצים, טלפון סלולארי, רהיטים, דלת הבית וכדומה.

העבירה נמצאת תחת פרק י"א לחוק שעוסק בפגיעות ברכוש ומטרתו להגן על קניינו ונכסיו של אדם ולמנוע פגיעה בהם או גניבה שלהם על ידי אנשים אחרים. רוב המקרים של היזק לרכוש במזיד הם במסגרת סכסוכים בין אזרחים כגון סכסוכי שכנים, ריב בין בני זוג או בתוך מקום העבודה. שימו לב, גרימת נזק לרכב היא לא "היזק לרכוש במזיד" וקיימת עבירה מיוחדת לכך עליה ניתן לקרוא במאמר חבלה במזיד לרכב.

מעבר לכך, בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בעבירות גרימת נזק לרכוש ציבורי, תשתיות מים, חשמל ותשתיות נוספות, כחלק מפשיעה מאורגנת, מה שהצריך החמרה משמעותית בענישה וחיקוק עבירת היזק לרכוש במזיד בנסיבות מחמירות.

 

היזק לרכוש במזיד בנסיבות מחמירות

סעיף 453 נחקק בשנת 2009 כחלק מתיקון מספר 101 לחוק העונשין, הוא נועד להחמיר את הענישה על עבירות רכוש מסוימות וליצור אבחנה בין פגיעות ברכוש של אזרחים, בינם לבין עצמם, לבין פגיעה ברכוש בנסיבות מחמירות שעונש עליה חמור בהרבה. נקבעו 4 נסיבות מחמירות אותם נפרט כעת:

 

היזק למתקני מים

הנסיבה הראשונה היא אם העבירה נעברה באזור של מקור מים או בדבר המוביל או חוסם מים. למשל: באר מים, סכר, שער הצפה של בריכה, גשר, מוביל מים ומאגר מים. העובר עבירה בנסיבות אלה דינו יהיה מאסר חמש שנים.

 

היזק לתשתיות

הנסיבה השנייה היא אם הנזק נגרם לדבר מה המהווה חלק מקווי תשתית או מתקני תשתית, או כל דבר שמטרתו שמירה על בטיחות הציבור דינו מאסר 4 שנים. אם הנזק לתשתיות הוא מעל 500,000 ש"ח, מדובר בעבירה בנסיבות מחמירות והעונש עליה הוא 7 שנות מאסר.

 

היזק לרכוש בעל ערך תרבותי

נוסף על כך, אם הנזק נגרם לדבר מה שהוא בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי, דינו יהיה ארבע שנות מאסר. אם הנזק לרכוש בעל הערך התרבותי הוא מעל 500,000 ש"ח, מדובר בעבירה בנסיבות מחמירות והעונש עליה הוא 7 שנות מאסר.

 

היזק למתקן רגיש

הנסיבה האחרונה היא אם הנכס הניזוק הוא רכוש המהווה מתקן רגיש לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ובמקרה כזה דינו של המזיק יהיה 10 שנים. "מתקן רגיש" מוגדר בסעיף 2(א) לחוק המאבק בטרור כמקום, מבנה, מכל או כלי תחבורה המשמש לייצור, עיבוד, החזקה, אחסנה, סילוק או הובלה של חומר מזיק, או הפקת אנרגיה ממנו.

 

היזק לרכוש במזיד באמצעות חומר נפץ

ישנם שני סעיפים נוספים המונים עבירות מוחמרות להיזק ברכוש. הראשון הוא סעיף 454 בחוק העונשין, המתייחס לאופן גרימת ההיזק, וזאת באמצעות שימוש בחומר נפץ. מי שעבר עבירה בנסיבות המנויות בסעיף 452 על ידי חומר נפץ, דינו יהיה מאסר 15 שנה. זאת, אם היה אדם במקום ביצוע המעשה או אם פעולות עובר העבירה סיכנו חיי אדם באופן ממשי.

השני הוא סעיף 455, המתייחס לנכס לו נגרם הנזק. לפי סעיף זה, מי שגרם הרס או פגיעה לרישום משמעותי עבור אדם מסוים, דינו 5 שנים. הסעיף מונה את אפשרויות הרישום המשמעותיים, והם: צוואה, בין אם המצווה חי או מת, או פנקס המהווה אימות או רישום של קניין בנכס לפי דין, או רישום של לידה, הטבלה, נישואין, פטירה או קבורה, או העתק של חלק מפנקס זה.

מכאן נראה כי החוק מכיר בכך שכאשר ההיזק נגרם לרכוש שיש לו שימוש ציבורי, כגון הובלת מים או מתקן רגיש כאמור לעיל, הפגיעה מהווה גם פגיעה באינטרס הציבורי ולא רק באדם פרטי. לכן העבירה בנסיבות אלה תגרור עונש כבד יותר. מקרה נוסף כאמור הוא כאשר הנכס הנפגע הוא בעל שווי גבוהה במיוחד או בעל ערך גבוהה כגון מסמכים חשובים, וגם במקרה זה הפגיעה היא חמורה יותר ומשכך המחוקק מכיר בצורך להרתיע ולהטיל עונש מוחמר.

המקרה השלישי של החמרת ענישה הוא פגיעה שבאופן בו נעשתה עשויה הייתה לפגוע בחיי אדם, קרי השימוש בחומר נפץ.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יסודות עבירת ההיזק לרכוש במזיק

במידה והייתה הגשת תלונה למשטרה בנושא זה, כדי להוכיח את עבירת ההיזק לרכוש במזיד צריך להוכיח שהחשוד ביצע פעולה שגרה לנזק או הרס ושהפעולה נעשה שלא כדין, משמעות "שלא כדין" היא שהפגיעה התקיימה בניגוד לחוק, דהיינו, הפוגע בנכס הוא אינו בעליו והוא פגע בנכס ללא הסכמת הבעלים ולכן פעל בניגוד לחוק.

כמובן שבעלי הנכס יכול לעשות בו כרצונו ולהרוס אותו אם הוא חפץ בכך, כל עוד הדבר לא פוגע באדם אחר. בתיקים רבים אנו מצליחים להוכיח שהרכוש שנהרס הוא בבעלותו ובשימושו של הלקוח ולכן המשטרה מתקשה להגיש כתב אישום בעבירת היזק לרכוש במזיד.

העבירה היא עבירה תוצאתית ולכן המשטרה צריכה להוכיח שנגרם נזק לרכוש, כלומר, אם האדם ביצע את המעשה שעשוי היה להזיק או לפגוע בנכס אך נכשל, לא תתגבש עבירת ההיזק בזדון.

אף על פי כן, במקרה כזה יוכלו להעמידו לדין על ניסיון לביצוע העבירה. העונש על עבירת הניסיון הוא זהה לעונש על ביצוע העבירה המוגמרת, לפי סעיף 34ד לחוק העונשין, לכן גם אם לא התגבשה התוצאה הנדרשת יוכל המנסה לגרום נזק להיענש בחומרה.

בתיקים רבים המשטרה לא טורחת לאסוף את הרכוש שנגרם לו נזק ולכן היא מתקשה להוכיח שאכן נגרם לו נזק. גם במקרים אלו אנו מצליחים להוביל לביטול כתב אישום או סגירת התיק הפלילי. היסוד הנפשי הנדרש בעבירה זו הוא "במזיד". ההגדרה למונח זה מצויה בסעיף 90א בחוק העונשין, והיא שהעושה פעל בהיותו מודע לנסיבות העבירה, ויחסו להשגת תוצאת המעשה היה יחס של פזיזות.

"פזיזות" מוגדרת בסעיף 20(א)(2) לחוק העונשין כאדישות או קלות דעת כלפי גרימת התוצאה. כלומר, שוויון נפש כלפי אפשרות גרימת התוצאה או נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה, אף אם פעל מתוך תקווה להצליח למנעה.

על מנת לבסס את קיומה של העבירה נדרש יהיה מהתביעה להוכיח כי התקיימו כלל הנסיבות הנמנות בעבירה זו לפי סעיף 452 לחוק העונשין, להוכיח את התקיימותה של התוצאה, שהיא כאמור הרס או פגיעה בנכס, ונוסף על כך את היסוד הנפשי כלפי הנסיבות והתוצאה, דהיינו יסוד נפשי של קלות ראש או אדישות.

 

חקירה במשטרה על היזק לרכוש

לקוחות רבים מגיעים אלינו לאחר שנחקרו במשטרה תחת אזהרה על גרימת נזק לרכוש במזיד. השלב הטוב ביותר לפנות לעורך דין פלילי הוא עוד לפני הגעה לתחנת המשטרה כדי שנוכל להתארגן ולייעץ ללקוח בצורה הטובה ביותר איך להתמודד עם שאלות החוקר, על אילו שאלות לענות ובאיזה אופן לענות עליהן.

לכל נחקר ישנן מספר זכויות בסיסיות ובניהן הזכות לשמור על שתיקה, הזכות שלא לענות על שאלות שהתשובה עליהן יכולה להפליל את החשוד בעבירה והזכות החשובה מכולן – להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני החקירה.

כל מה שהנחקר ימסור לחוקרים במהלך החקירה יועבר בסופו של דבר לתובע משטרתי או פרקליט פלילי, הם ילמדו את חומר החקירה ואם ימצאו שקיימות מספיק ראיות להעמדה לדין, יוכלו להורות על הגשת כתב אישום נגד החשוד בעבירת היזק לרכוש במזיד, או בכל עבירה אחרת שתתגלה מהתיק.

 

סגירת תיק פלילי על היזק לרכוש במזיד

תיק פלילי פתוח משפיע על יכולתו של החשוד להתקבל למקומות עבודה מסוימים, להמשיך במקום העבודה הקיים, לצאת לחו"ל בחלק מהמקרים ואף יכול להתפרסם בכלי התקשורת. ניתן לבצע מספר פעולות רב כדי לסגור את התיק הפלילי שנפתח לחובתך, בעיקרן, ניהול משא ומתן בין עורך הדין המייצג אותך לבין קצין החקירות בתחנת המשטרה או התובע שבסמכותו להחליט בגורל התיק.

במסגרת המו"מ אנו מוסמכים להציג בפני המשטרה ראיות מזכות, להצביע על כיווני חקירה שיכולים לזכות את הלקוח ולבצע פעולות רבות נוספות שלא ניתן לבצע בשלב מאוחר יותר.

היזק לרכוש במזיד

5 מתוך 5 - (9 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא היזק לרכוש במזיד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
העונש על היזק לרכוש במזיד הוא עד 3 שנות מאסר אם העבירה לא נעשתה בנסיבות מחמירות. הנסיבות המחמירות נקבעות על פי סוג הרכוש לו נגרם הנזק ואופן גרימת הנזק. כך למשל גרימת נזק למתקן ביטחוני באמצעות חומר נפץ דינה 15 שנות מאסר.
אחת הנסיבות שהמשטרה צריכה להוכיח היא שנגרם לרכוש נזק ממשי שניתן להעריך אותו בכסף. חובת ההוכחה היא על המשטרה.
יש לפנות לעורך דין פלילי מטעמכם שילמד את חומרי החקירה וינהל את ההליך מול המשטרה עד לסגירת התיק.
לרוב אני נתקל בהיזק לרכוש במזיד בסכסוכי שכנים, ריב בין בני זוג או בין אנשים זרים ברחוב.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא

קרא עוד
ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין  ראיות

קרא עוד
ESE.CO.IL ונדליזם
ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה

קרא עוד
תלונות שווא על איומים
תלונות שווא על איומים

לתלונות שווא על איומים יכולות להיות השלכות קשות למדי, לא רק על אלו שהוגשה נגדם תלונת השווא אלא גם על יחסי האמון בין האזרחים ובין רשויות אכיפת החוק. כדי למנוע

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה