היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני זוג במהלכו אחד הצדדים ניפץ מכשיר סלולארי, צלחת על הרצפה או רכוש אחר, ויכוח בין עמיתים לעבודה או אפילו בין אנשים זרים ברחוב. מה חשוב לדעת על עבירת ההיזק לרכוש וכיצד להתמודד איתה? עו"ד אלעד שאול מסביר.

 

מהו היזק לרכוש במזיד והעונש על העבירה?

עבירת ההיזק לרכוש בזדון מוגדרת בסעיף 452 לחוק העונשין, ונקבע שהעובר עליה העובר עליה הוא מי שהורס נכס או פוגע בו במזיד ושלא כדין. העונש בגין עבירה זו עד 3 שנות מאסר. עבירה זו מתייחסת למקרים רבים בהם אדם הרס או הזיק לנכס או חפץ, לרבות פגיעה בחפצים, טלפון סלולארי, רהיטים, דלת הבית וכדומה.

העבירה נמצאת תחת פרק י"א לחוק שעוסק בפגיעות ברכוש ומטרתו להגן על קניינו ונכסיו של אדם ולמנוע פגיעה בהם או גניבה שלהם על ידי אנשים אחרים. רוב המקרים של היזק לרכוש במזיד הם במסגרת סכסוכים בין אזרחים כגון סכסוכי שכנים, ריב בין בני זוג או בתוך מקום העבודה. שימו לב, גרימת נזק לרכב היא לא "היזק לרכוש במזיד" וקיימת עבירה מיוחדת לכך עליה ניתן לקרוא במאמר חבלה במזיד לרכב.

מעבר לכך, בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בעבירות גרימת נזק לרכוש ציבורי, תשתיות מים, חשמל ותשתיות נוספות, כחלק מפשיעה מאורגנת, מה שהצריך החמרה משמעותית בענישה וחיקוק עבירת היזק לרכוש במזיד בנסיבות מחמירות.

 

היזק לרכוש במזיד בנסיבות מחמירות

סעיף 453 נחקק בשנת 2009 כחלק מתיקון מספר 101 לחוק העונשין, הוא נועד להחמיר את הענישה על עבירות רכוש מסוימות וליצור אבחנה בין פגיעות ברכוש של אזרחים, בינם לבין עצמם, לבין פגיעה ברכוש בנסיבות מחמירות שעונש עליה חמור בהרבה. נקבעו 4 נסיבות מחמירות אותם נפרט כעת:

 

היזק למתקני מים

הנסיבה הראשונה היא אם העבירה נעברה באזור של מקור מים או בדבר המוביל או חוסם מים. למשל: באר מים, סכר, שער הצפה של בריכה, גשר, מוביל מים ומאגר מים. העובר עבירה בנסיבות אלה דינו יהיה מאסר חמש שנים.

 

היזק לתשתיות

הנסיבה השנייה היא אם הנזק נגרם לדבר מה המהווה חלק מקווי תשתית או מתקני תשתית, או כל דבר שמטרתו שמירה על בטיחות הציבור דינו מאסר 4 שנים. אם הנזק לתשתיות הוא מעל 500,000 ש"ח, מדובר בעבירה בנסיבות מחמירות והעונש עליה הוא 7 שנות מאסר.

 

היזק לרכוש בעל ערך תרבותי

נוסף על כך, אם הנזק נגרם לדבר מה שהוא בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי, דינו יהיה ארבע שנות מאסר. אם הנזק לרכוש בעל הערך התרבותי הוא מעל 500,000 ש"ח, מדובר בעבירה בנסיבות מחמירות והעונש עליה הוא 7 שנות מאסר.

 

היזק למתקן רגיש

הנסיבה האחרונה היא אם הנכס הניזוק הוא רכוש המהווה מתקן רגיש לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ובמקרה כזה דינו של המזיק יהיה 10 שנים. "מתקן רגיש" מוגדר בסעיף 2(א) לחוק המאבק בטרור כמקום, מבנה, מכל או כלי תחבורה המשמש לייצור, עיבוד, החזקה, אחסנה, סילוק או הובלה של חומר מזיק, או הפקת אנרגיה ממנו.

 

היזק לרכוש במזיד באמצעות חומר נפץ

ישנם שני סעיפים נוספים המונים עבירות מוחמרות להיזק ברכוש. הראשון הוא סעיף 454 בחוק העונשין, המתייחס לאופן גרימת ההיזק, וזאת באמצעות שימוש בחומר נפץ. מי שעבר עבירה בנסיבות המנויות בסעיף 452 על ידי חומר נפץ, דינו יהיה מאסר 15 שנה. זאת, אם היה אדם במקום ביצוע המעשה או אם פעולות עובר העבירה סיכנו חיי אדם באופן ממשי.

השני הוא סעיף 455, המתייחס לנכס לו נגרם הנזק. לפי סעיף זה, מי שגרם הרס או פגיעה לרישום משמעותי עבור אדם מסוים, דינו 5 שנים. הסעיף מונה את אפשרויות הרישום המשמעותיים, והם: צוואה, בין אם המצווה חי או מת, או פנקס המהווה אימות או רישום של קניין בנכס לפי דין, או רישום של לידה, הטבלה, נישואין, פטירה או קבורה, או העתק של חלק מפנקס זה.

מכאן נראה כי החוק מכיר בכך שכאשר ההיזק נגרם לרכוש שיש לו שימוש ציבורי, כגון הובלת מים או מתקן רגיש כאמור לעיל, הפגיעה מהווה גם פגיעה באינטרס הציבורי ולא רק באדם פרטי. לכן העבירה בנסיבות אלה תגרור עונש כבד יותר. מקרה נוסף כאמור הוא כאשר הנכס הנפגע הוא בעל שווי גבוהה במיוחד או בעל ערך גבוהה כגון מסמכים חשובים, וגם במקרה זה הפגיעה היא חמורה יותר ומשכך המחוקק מכיר בצורך להרתיע ולהטיל עונש מוחמר.

המקרה השלישי של החמרת ענישה הוא פגיעה שבאופן בו נעשתה עשויה הייתה לפגוע בחיי אדם, קרי השימוש בחומר נפץ.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יסודות עבירת ההיזק לרכוש במזיק

במידה והייתה הגשת תלונה למשטרה בנושא זה, כדי להוכיח את עבירת ההיזק לרכוש במזיד צריך להוכיח שהחשוד ביצע פעולה שגרה לנזק או הרס ושהפעולה נעשה שלא כדין, משמעות "שלא כדין" היא שהפגיעה התקיימה בניגוד לחוק, דהיינו, הפוגע בנכס הוא אינו בעליו והוא פגע בנכס ללא הסכמת הבעלים ולכן פעל בניגוד לחוק.

כמובן שבעלי הנכס יכול לעשות בו כרצונו ולהרוס אותו אם הוא חפץ בכך, כל עוד הדבר לא פוגע באדם אחר. בתיקים רבים אנו מצליחים להוכיח שהרכוש שנהרס הוא בבעלותו ובשימושו של הלקוח ולכן המשטרה מתקשה להגיש כתב אישום בעבירת היזק לרכוש במזיד.

העבירה היא עבירה תוצאתית ולכן המשטרה צריכה להוכיח שנגרם נזק לרכוש, כלומר, אם האדם ביצע את המעשה שעשוי היה להזיק או לפגוע בנכס אך נכשל, לא תתגבש עבירת ההיזק בזדון.

אף על פי כן, במקרה כזה יוכלו להעמידו לדין על ניסיון לביצוע העבירה. העונש על עבירת הניסיון הוא זהה לעונש על ביצוע העבירה המוגמרת, לפי סעיף 34ד לחוק העונשין, לכן גם אם לא התגבשה התוצאה הנדרשת יוכל המנסה לגרום נזק להיענש בחומרה.

בתיקים רבים המשטרה לא טורחת לאסוף את הרכוש שנגרם לו נזק ולכן היא מתקשה להוכיח שאכן נגרם לו נזק. גם במקרים אלו אנו מצליחים להוביל לביטול כתב אישום או סגירת התיק הפלילי. היסוד הנפשי הנדרש בעבירה זו הוא "במזיד". ההגדרה למונח זה מצויה בסעיף 90א בחוק העונשין, והיא שהעושה פעל בהיותו מודע לנסיבות העבירה, ויחסו להשגת תוצאת המעשה היה יחס של פזיזות.

"פזיזות" מוגדרת בסעיף 20(א)(2) לחוק העונשין כאדישות או קלות דעת כלפי גרימת התוצאה. כלומר, שוויון נפש כלפי אפשרות גרימת התוצאה או נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה, אף אם פעל מתוך תקווה להצליח למנעה.

על מנת לבסס את קיומה של העבירה נדרש יהיה מהתביעה להוכיח כי התקיימו כלל הנסיבות הנמנות בעבירה זו לפי סעיף 452 לחוק העונשין, להוכיח את התקיימותה של התוצאה, שהיא כאמור הרס או פגיעה בנכס, ונוסף על כך את היסוד הנפשי כלפי הנסיבות והתוצאה, דהיינו יסוד נפשי של קלות ראש או אדישות.

 

חקירה במשטרה על היזק לרכוש

לקוחות רבים מגיעים אלינו לאחר שנחקרו במשטרה תחת אזהרה על גרימת נזק לרכוש במזיד. השלב הטוב ביותר לפנות לעורך דין פלילי הוא עוד לפני הגעה לתחנת המשטרה כדי שנוכל להתארגן ולייעץ ללקוח בצורה הטובה ביותר איך להתמודד עם שאלות החוקר, על אילו שאלות לענות ובאיזה אופן לענות עליהן.

לכל נחקר ישנן מספר זכויות בסיסיות ובניהן הזכות לשמור על שתיקה, הזכות שלא לענות על שאלות שהתשובה עליהן יכולה להפליל את החשוד בעבירה והזכות החשובה מכולן – להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני החקירה.

כל מה שהנחקר ימסור לחוקרים במהלך החקירה יועבר בסופו של דבר לתובע משטרתי או פרקליט פלילי, הם ילמדו את חומר החקירה ואם ימצאו שקיימות מספיק ראיות להעמדה לדין, יוכלו להורות על הגשת כתב אישום נגד החשוד בעבירת היזק לרכוש במזיד, או בכל עבירה אחרת שתתגלה מהתיק.

 

סגירת תיק פלילי על היזק לרכוש במזיד

תיק פלילי פתוח משפיע על יכולתו של החשוד להתקבל למקומות עבודה מסוימים, להמשיך במקום העבודה הקיים, לצאת לחו"ל בחלק מהמקרים ואף יכול להתפרסם בכלי התקשורת. ניתן לבצע מספר פעולות רב כדי לסגור את התיק הפלילי שנפתח לחובתך, בעיקרן, ניהול משא ומתן בין עורך הדין המייצג אותך לבין קצין החקירות בתחנת המשטרה או התובע שבסמכותו להחליט בגורל התיק.

במסגרת המו"מ אנו מוסמכים להציג בפני המשטרה ראיות מזכות, להצביע על כיווני חקירה שיכולים לזכות את הלקוח ולבצע פעולות רבות נוספות שלא ניתן לבצע בשלב מאוחר יותר.

היזק לרכוש במזיד

5 מתוך 5 - (9 הצבעות)
שאלות ותשובות
העונש על היזק לרכוש במזיד הוא עד 3 שנות מאסר אם העבירה לא נעשתה בנסיבות מחמירות. הנסיבות המחמירות נקבעות על פי סוג הרכוש לו נגרם הנזק ואופן גרימת הנזק. כך למשל גרימת נזק למתקן ביטחוני באמצעות חומר נפץ דינה 15 שנות מאסר.
אחת הנסיבות שהמשטרה צריכה להוכיח היא שנגרם לרכוש נזק ממשי שניתן להעריך אותו בכסף. חובת ההוכחה היא על המשטרה.
יש לפנות לעורך דין פלילי מטעמכם שילמד את חומרי החקירה וינהל את ההליך מול המשטרה עד לסגירת התיק.
לרוב אני נתקל בהיזק לרכוש במזיד בסכסוכי שכנים, ריב בין בני זוג או בין אנשים זרים ברחוב.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא היזק לרכוש במזיד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!