עבירות מחשב וסייבר

עבירות מחשב הן תת נושא במשפט פלילי שמצריך מומחיות ספציפית מצד עורך הדין המייצג. עבירות המחשב מנויות בחוק המחשבים, אך חלק לא מבוטל מהעבירות הפליליות יכולות להתבצע גם הן באמצעות מחשב ולהפוך לעבירות מחשב לכל דבר ועניין.

כך למשל, חדירה לחומר מחשב היא עבירה שקבועה בחוק המחשבים ואילו מעשה מגונה היא עבירה פלילית "רגילה" שאפשר לבצע אותה גם באמצעות מחשב, למשל, באמצעות שליחת סרטונים או תמונות של איבר המין ללא הסכמת מקבלת התמונה (ידוע בכינויו דיק פיק). עורך דין אלעד שאול, מומחה לעבירות מחשב וסייבר מסביר את המגמות והחוקים הרלוונטיים בנושא של עבירות סייבר ועבירות מחשב.

זקוק לעורך דין מומחה לעבירות מחשב וסייבר?

ככל שעובר הזמן, מתאחדים להם המרחב הווירטואלי והמרחב הפיזי. לצד פיתוחים טכנולוגיים מתפתח לו גם תחום עבירות המחשב. עברייני סייבר רבים משתמשים באנונימיות היחסית שמאפשרת רשת האינטרנט, ופועלים לצורך הגשמת שלל מזימות פליליות לביצוע של עבירת מחשב.

 

סוגי עבירות מחשב

עבירות המחשב מתחלקות לשני חלקים:

  1. עבירות סייבר שנעשות באמצעות מחשב.
  2. עבירות סייבר שנעשות כנגד מחשב.

 

חוק המחשבים, תשנ"ה-1995 מסדיר את סוגי עבירות המחשב ואת העונשין הנלווים בצידן, כשחשוב לציין שניתן לבצע עבירות רבות שלא קבועות בחוק המחשבים, גם באמצעות מחשב או נגד מחשב, וכך להפוך אותם לעבירות מחשב בעצמן, למשל, ביצוע עבירות מין דרך מחשב היא עבירה פלילית "רגילה" שהופכת לעבירת מחשב בשל אופן הביצוע, ראו דוגמה עבירת אונס וירטואלי.

בין עבירות המחשב הבולטות ניתן למנות את עבירת השיבוש וההפרעה למחשב או לחומר מחשב, עבירת המידע הכוזב והפלט הכוזב, חדירה לחומור מחשב ופעולה אסורה בתוכנה. העונשים על עבירות מחשב נעים בין 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר, לצד סנקציות כספיות משמעותיות.

 

שיבוש או הפרעה למחשב – סעיף 2 לחוק המחשבים

סעיף 2 לחוק המחשבים עוסק בעבירת "שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב":

"2. העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו.

(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

הנה כי כן, כאשר מדברים על שיבוש או הפרעה למחשב מדובר על עבירות סייבר שמתבצעות כנגד מחשב, קרי, שיבוש, הפרעה או מחיקה של חומרים מתוך מחשב. עבירות מחשב מסוג זה עשויות להתבצע באמצעות מחשב ואף באופן פיזי." כך למשל, כל המוחק חומר מתוך מחשב, או מפריע לפעולתו התקינה של מחשב בכל דרך – עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם כתב אישום פלילי, ועונשי מאסר של עד 3 שנות מאסר.

 

מידע כוזב או פלט כוזב – סעיף 3 לחוק המחשבים

סעיף 3 לחוק המחשבים עוסק בעברת "מידע כוזב או פלט כוזב":

"3. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;

(2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

(ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם."

על פי הסעיף מידע כוזב או פלט, אדם אשר כותב תוכנה, מעביר תוכנה, מעביר מידע או מאחסן אחד מאלו וכתוצאה מכך מופק פלט כוזב או מידע כוזב, עשוי להיקרא לחקירת משטרה ביחידת הסייבר, לעמוד לדין ולרצות עונש של עד 5 שנות מאסר. מדובר בעבירת של כוונה – זאת אומרת, שעל המשטרה והפרקליטות להוכיח שכותב התוכנה, מעביר התוכנה או המידע התכוון שהתוכנה או המידע תוביל למידע כוזב או לפלט כוזב.

 

חדירה לחומר מחשב – סעיף 4 לחוק המחשבים

סעיף 4 לחוק עבירות מחשב / עבירות סייבר קובע כי החודר לחומר מחשב, עובר עבירה פלילית כדלקמן:

"4. החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979."

על פי סעיף עבירה זה, יגזרו עד 3 שנות מאסר כנגד עבריין אשר חדר לחומר מחשב בניגוד לדין. כך למשל, פריצה למחשב של אדם אחר (Hacking), בין באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובין אם באופן ידני, עשויים להוות עבירות מחשב על פי חוק זה. בכל זימון לחקירה במשטרה, או הגשת כתב אישום בעבירת מחשב – מומלץ להתייעץ בדחיפות עם עורך דין פלילי בתל אביב מומחה לעבירות מחשב.

לצד עבירה זו, ישנה עבירה חמורה יותר של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת המנויה בסעיף 5 לחוק.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – סעיף 5 לחוק המחשבים

בהמשך לעבירת חדירה לחומר מחשב המנויה בסעיף 4, העבירה במנויה בסעיף 5 היא עבירה בנסיבות מחמירות, משמע חדירה לחומר מחשב מתוך מטרה לבצע עבירת פלילית אחרת.

העונש בגין עבירת חדירה לחומר מחשב זו הוא 5 שנות מאסר, כמילותיו של המחוקק:

"5. העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו – מאסר חמש שנים."

לעניין של עבירת מחשב / עבירות סייבר, ניתן למנות חדירה למחשב של אדם במטרה לפגוע בפרטיותו (למשל: חדירה למחשב של אישה במטרה לשלוף ממנה סרטונים או תמונות אינטימיים), או חדירה למחשב של אדם במטרה לגנוב מתוכו פרטי כרטיס אשראי ואמצעי תשלום אחרים, הידועה כהונאה בכרטיסי אשראי.

 

פעולות אסורות בתוכנה – סעיף 6 לחוק עבירות מחשב

סעיף 6 לחוק עוסק בעריכת תוכנה לצרכים שאינם כשרים. סעיף זה נועד לטפל באותם פצחנים (האקרים) ואנשי מחשב אשר עורכים תוכנות, וירוסים, רוגלות, תולעים וכיוצ"ב. החוק קובע:

"6. (א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;

(2) מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;

(3) פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);

(4) חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;

(5) האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

(6) פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."

הנה כי כן, חל איסור מוחלט לערוך תוכנה שבה יכולות טכניות לשבש פעולת מחשב, למחוק או לשנות חומר מחשב, לגרום או ליצור מידע כוזב, לחדור לחומר מחשב, להאזין האזנת סתר או לפגוע בפרטיות. משמע, איש מחשבים אשר יערוך תוכנה שבאמצעותה הוא או אחרים עשויים לעבור על החוק, צפוי לעונש של 3 שנות מאסר.

סעיף קטן (ג) באותו עניין קובע כי מי שמפיץ את התוכנה, או מחדיר אותה למחשב, וזאת מתוך מטרה כי תבוצע באמצעות התוכנה פעולה שלא כדין, הרי שמדובר עבירות מחשב בנסיבות מחמירות שהדין עליה הוא עד 5 שנות מאסר.

 

מהו מחשב לפי חוק המחשבים?

החוק מגדיר מהו "מחשב" שאת פעילותו אסור להפריע:

"מחשב" – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר; בין היתר, החוק מגן על מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, טלפונים חכמים, מכשירים חכמים אחרים ועוד. יש להניח, כי ככל שתמשיך הטכנולוגיה לשכלל ולשפר את המכשירים הסובבים אותנו, יוחל החוק על עוד ועוד מכשירים חכמים.

 

זומנתי לחקירה ביחידת הסייבר במשטרה בחשד לביצוע עבירת מחשב – מה עלי לעשות?

זימון לחקירת משטרה ביחידת הסייבר מצריך פנייה דחופה לעורך דין מומחה עבירות מחשב לצורך יעוץ לפני חקירה. חוקרי הסייבר המומחים ביחידות השונות הם אנשי מקצוע מיומנים, בד בבד, עם היותם חוקרי משטרה מתוחכמים וקשוחים.

ההמלצה החד משמעית היא לא להגיע לחקירה לבד! אין להקל ראש ואין לסבור שהזימון לתחנה הוא אך ורק הזמנה לצורך "עדות". חקירה במשטרה עשויה להתפתח במהירות מסחררת לכדי מעצר, כתב אישום, רישום פלילי ועונשי מאסר וענישה כלכלית. לקריאה נוספת בדבר זכויות הנחקר וייעוץ לפני חקירה לחץ כאן!

 

משרד עורכי דין מומחים לעבירות סייבר ומחשב

אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין ובו מחלקת סייבר מהמובילות בישראל. עורך דין אלעד שאול, מומחה עבירות מחשב / עבירות סייבר, מנהל את מחלקת הסייבר במשרד. אנו מיצגים חברות, עמותות, ארגונים ופרטיים בסוגיות מתחום דיני האינטרנט והסייבר. לייעוץ ראשוני חייג 03-7775555 או השאר פניה.

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות מחשב וסייבר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
עבירות מחשב הן עבירות שבוצעו נגד מחשב או באמצעות מחשב.
התשובה משתנה בהתאם לסוג העבירה. חשוב לדעת, ניתן לבצע כמעט כל עבירה פלילית באמצעות מחשב כך שהעונש יכול להגיע גם ל20 שנות מאסר במקרה של אונס וירטואלי של בני משפחה למשל.
ידע וניסיון בראיות דיגיטליות ובתחום הסייבר והמחשבים.
משתנה בין מקרה למקרה. אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ במשרד ומשם נוכל להעריך את מורכבות התיק והאופן הנכון לטפל בו.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
הטרדה מינית ברשת
הטרדה מינית ברשת

בשנים האחרונות הפך האינטרנט והעולם הווירטואלי למרכז המרחב הציבורי. בו מתנהלים הוויכוחים, היחסים החברתיים בין בני אדם, ובאופן כללי, כולנו מבלים ברשתות החברתיות שעות רבות במהלך היום שלנו. וכמובן שתחום

קרא עוד
הפצת תמונות ברשת

הפצת תמונות ברשת האינטרנט ושיתוף שלהן ללא רשות המצולם או המצולמת, הפכה לאחת התופעות הנפוצות והקשות ביותר בתחום עבירות המחשב והמשפט הפלילי כיום. כל נער ונערה מחזיקים טלפון סלולארי עם

קרא עוד
סחיטה מינית ברשת

סחיטה מינית Sextortion סחיטה מינית ברשת האינטרנט היא אחד העוקצים הבולטים בתחום עבירות הסייבר, טיפלתי במהלך השנים באין ספור מקרים של סחיטה מינית ברשת בהצלחה רבה וצברתי ניסיון שאין שני

קרא עוד
דיק פיק

דיק פיק הוא ביטוי שמתאר צילום איבר מין גברי שנשלח לאישה (ברוב המקרים), ללא הסכמתה מראש לשליחת התמונה ומתוך כוונה מינית כלפיה. כשאין הסכמת האישה לשליחת דיק פיק הדבר מהווה

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה