עבירות מחשב וסייבר

עבירות מחשב הן תת נושא במשפט פלילי שמצריך מומחיות ספציפית מצד עורך הדין המייצג. עבירות המחשב מנויות בחוק המחשבים, אך חלק לא מבוטל מהעבירות הפליליות יכולות להתבצע גם הן באמצעות מחשב ולהפוך לעבירות מחשב לכל דבר ועניין.

כך למשל, חדירה לחומר מחשב היא עבירה שקבועה בחוק המחשבים ואילו מעשה מגונה היא עבירה פלילית "רגילה" שאפשר לבצע אותה גם באמצעות מחשב, למשל, באמצעות שליחת סרטונים או תמונות של איבר המין ללא הסכמת מקבלת התמונה (ידוע בכינויו דיק פיק). עורך דין אלעד שאול, מומחה לעבירות מחשב וסייבר מסביר את המגמות והחוקים הרלוונטיים בנושא של עבירות סייבר ועבירות מחשב.

 

זקוק לעורך דין מומחה לעבירות מחשב וסייבר?

ככל שעובר הזמן, מתאחדים להם המרחב הווירטואלי והמרחב הפיזי. לצד פיתוחים טכנולוגיים מתפתח לו גם תחום עבירות המחשב. עברייני סייבר רבים משתמשים באנונימיות היחסית שמאפשרת רשת האינטרנט, ופועלים לצורך הגשמת שלל מזימות פליליות לביצוע של עבירת מחשב.

 

סוגי עבירות מחשב

עבירות המחשב מתחלקות לשני חלקים:

  1. עבירות סייבר שנעשות באמצעות מחשב.
  2. עבירות סייבר שנעשות כנגד מחשב.

 

חוק המחשבים, תשנ"ה-1995 מסדיר את סוגי עבירות המחשב ואת העונשין הנלווים בצידן, כשחשוב לציין שניתן לבצע עבירות רבות שלא קבועות בחוק המחשבים, גם באמצעות מחשב או נגד מחשב, וכך להפוך אותם לעבירות מחשב בעצמן, למשל, ביצוע עבירות מין דרך מחשב היא עבירה פלילית "רגילה" שהופכת לעבירת מחשב בשל אופן הביצוע, ראו דוגמה עבירת אונס וירטואלי.

בין עבירות המחשב הבולטות ניתן למנות את עבירת השיבוש וההפרעה למחשב או לחומר מחשב, עבירת המידע הכוזב והפלט הכוזב, חדירה לחומור מחשב ופעולה אסורה בתוכנה. העונשים על עבירות מחשב נעים בין 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר, לצד סנקציות כספיות משמעותיות.

 

שיבוש או הפרעה למחשב – סעיף 2 לחוק המחשבים

סעיף 2 לחוק המחשבים עוסק בעבירת "שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב":

"2. העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו.

(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

הנה כי כן, כאשר מדברים על שיבוש או הפרעה למחשב מדובר על עבירות סייבר שמתבצעות כנגד מחשב, קרי, שיבוש, הפרעה או מחיקה של חומרים מתוך מחשב. עבירות מחשב מסוג זה עשויות להתבצע באמצעות מחשב ואף באופן פיזי." כך למשל, כל המוחק חומר מתוך מחשב, או מפריע לפעולתו התקינה של מחשב בכל דרך – עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם כתב אישום פלילי, ועונשי מאסר של עד 3 שנות מאסר.

 

מידע כוזב או פלט כוזב – סעיף 3 לחוק המחשבים

סעיף 3 לחוק המחשבים עוסק בעברת "מידע כוזב או פלט כוזב":

"3. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;

(2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

(ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם."

על פי הסעיף מידע כוזב או פלט, אדם אשר כותב תוכנה, מעביר תוכנה, מעביר מידע או מאחסן אחד מאלו וכתוצאה מכך מופק פלט כוזב או מידע כוזב, עשוי להיקרא לחקירת משטרה ביחידת הסייבר, לעמוד לדין ולרצות עונש של עד 5 שנות מאסר. מדובר בעבירת של כוונה – זאת אומרת, שעל המשטרה והפרקליטות להוכיח שכותב התוכנה, מעביר התוכנה או המידע התכוון שהתוכנה או המידע תוביל למידע כוזב או לפלט כוזב.

 

חדירה לחומר מחשב – סעיף 4 לחוק המחשבים

סעיף 4 לחוק עבירות מחשב / עבירות סייבר קובע כי החודר לחומר מחשב, עובר עבירה פלילית כדלקמן:

"4. החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979."

על פי סעיף עבירה זה, יגזרו עד 3 שנות מאסר כנגד עבריין אשר חדר לחומר מחשב בניגוד לדין. כך למשל, פריצה למחשב של אדם אחר (Hacking), בין באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובין אם באופן ידני, עשויים להוות עבירות מחשב על פי חוק זה. בכל זימון לחקירה במשטרה, או הגשת כתב אישום בעבירת מחשב – מומלץ להתייעץ בדחיפות עם עורך דין פלילי בתל אביב מומחה לעבירות מחשב.

לצד עבירה זו, ישנה עבירה חמורה יותר של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת המנויה בסעיף 5 לחוק.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – סעיף 5 לחוק המחשבים

בהמשך לעבירת חדירה לחומר מחשב המנויה בסעיף 4, העבירה במנויה בסעיף 5 היא עבירה בנסיבות מחמירות, משמע חדירה לחומר מחשב מתוך מטרה לבצע עבירת פלילית אחרת.

העונש בגין עבירת חדירה לחומר מחשב זו הוא 5 שנות מאסר, כמילותיו של המחוקק:

"5. העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו – מאסר חמש שנים."

לעניין של עבירת מחשב / עבירות סייבר, ניתן למנות חדירה למחשב של אדם במטרה לפגוע בפרטיותו (למשל: חדירה למחשב של אישה במטרה לשלוף ממנה סרטונים או תמונות אינטימיים), או חדירה למחשב של אדם במטרה לגנוב מתוכו פרטי כרטיס אשראי ואמצעי תשלום אחרים, הידועה כהונאה בכרטיסי אשראי.

 

פעולות אסורות בתוכנה – סעיף 6 לחוק עבירות מחשב

סעיף 6 לחוק עוסק בעריכת תוכנה לצרכים שאינם כשרים. סעיף זה נועד לטפל באותם פצחנים (האקרים) ואנשי מחשב אשר עורכים תוכנות, וירוסים, רוגלות, תולעים וכיוצ"ב. החוק קובע:

"6. (א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;

(2) מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;

(3) פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);

(4) חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;

(5) האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

(6) פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."

הנה כי כן, חל איסור מוחלט לערוך תוכנה שבה יכולות טכניות לשבש פעולת מחשב, למחוק או לשנות חומר מחשב, לגרום או ליצור מידע כוזב, לחדור לחומר מחשב, להאזין האזנת סתר או לפגוע בפרטיות. משמע, איש מחשבים אשר יערוך תוכנה שבאמצעותה הוא או אחרים עשויים לעבור על החוק, צפוי לעונש של 3 שנות מאסר.

סעיף קטן (ג) באותו עניין קובע כי מי שמפיץ את התוכנה, או מחדיר אותה למחשב, וזאת מתוך מטרה כי תבוצע באמצעות התוכנה פעולה שלא כדין, הרי שמדובר עבירות מחשב בנסיבות מחמירות שהדין עליה הוא עד 5 שנות מאסר.

 

מהו מחשב לפי חוק המחשבים?

החוק מגדיר מהו "מחשב" שאת פעילותו אסור להפריע:

"מחשב" – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר; בין היתר, החוק מגן על מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, טלפונים חכמים, מכשירים חכמים אחרים ועוד. יש להניח, כי ככל שתמשיך הטכנולוגיה לשכלל ולשפר את המכשירים הסובבים אותנו, יוחל החוק על עוד ועוד מכשירים חכמים.

 

זומנתי לחקירה ביחידת הסייבר במשטרה בחשד לביצוע עבירת מחשב – מה עלי לעשות?

זימון לחקירת משטרה ביחידת הסייבר מצריך פנייה דחופה לעורך דין מומחה עבירות מחשב לצורך יעוץ לפני חקירה. חוקרי הסייבר המומחים ביחידות השונות הם אנשי מקצוע מיומנים, בד בבד, עם היותם חוקרי משטרה מתוחכמים וקשוחים.

ההמלצה החד משמעית היא לא להגיע לחקירה לבד! אין להקל ראש ואין לסבור שהזימון לתחנה הוא אך ורק הזמנה לצורך "עדות". חקירה במשטרה עשויה להתפתח במהירות מסחררת לכדי מעצר, כתב אישום, רישום פלילי ועונשי מאסר וענישה כלכלית. לקריאה נוספת בדבר זכויות הנחקר וייעוץ לפני חקירה לחץ כאן!

 

משרד עורכי דין מומחים לעבירות סייבר ומחשב

אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין ובו מחלקת סייבר מהמובילות בישראל. עורך דין אלעד שאול, מומחה עבירות מחשב / עבירות סייבר, מנהל את מחלקת הסייבר במשרד. אנו מיצגים חברות, עמותות, ארגונים ופרטיים בסוגיות מתחום דיני האינטרנט והסייבר. לייעוץ ראשוני חייג 03-7775555 או השאר פניה.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
עבירות מחשב הן עבירות שבוצעו נגד מחשב או באמצעות מחשב.
התשובה משתנה בהתאם לסוג העבירה. חשוב לדעת, ניתן לבצע כמעט כל עבירה פלילית באמצעות מחשב כך שהעונש יכול להגיע גם ל20 שנות מאסר במקרה של אונס וירטואלי של בני משפחה למשל.
ידע וניסיון בראיות דיגיטליות ובתחום הסייבר והמחשבים.
משתנה בין מקרה למקרה. אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ במשרד ומשם נוכל להעריך את מורכבות התיק והאופן הנכון לטפל בו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות מחשב וסייבר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!