עבירות מחשב וסייבר

עבירות מחשב הן תת נושא במשפט פלילי שמצריך מומחיות ספציפית מצד עורך הדין המייצג. עבירות המחשב מנויות בחוק המחשבים, אך חלק לא מבוטל מהעבירות הפליליות יכולות להתבצע גם הן באמצעות מחשב ולהפוך לעבירות מחשב לכל דבר ועניין.

כך למשל, חדירה לחומר מחשב היא עבירה שקבועה בחוק המחשבים ואילו מעשה מגונה היא עבירה פלילית "רגילה" שאפשר לבצע אותה גם באמצעות מחשב, למשל, באמצעות שליחת סרטונים או תמונות של איבר המין ללא הסכמת מקבלת התמונה (ידוע בכינויו דיק פיק). עורך דין אלעד שאול, מומחה לעבירות מחשב וסייבר מסביר את המגמות והחוקים הרלוונטיים בנושא של עבירות סייבר ועבירות מחשב.

 

זקוק לעורך דין מומחה לעבירות מחשב וסייבר?

ככל שעובר הזמן, מתאחדים להם המרחב הווירטואלי והמרחב הפיזי. לצד פיתוחים טכנולוגיים מתפתח לו גם תחום עבירות המחשב. עברייני סייבר רבים משתמשים באנונימיות היחסית שמאפשרת רשת האינטרנט, ופועלים לצורך הגשמת שלל מזימות פליליות לביצוע של עבירת מחשב.

 

סוגי עבירות מחשב

עבירות המחשב מתחלקות לשני חלקים:

  1. עבירות סייבר שנעשות באמצעות מחשב.
  2. עבירות סייבר שנעשות כנגד מחשב.

 

חוק המחשבים, תשנ"ה-1995 מסדיר את סוגי עבירות המחשב ואת העונשין הנלווים בצידן, כשחשוב לציין שניתן לבצע עבירות רבות שלא קבועות בחוק המחשבים, גם באמצעות מחשב או נגד מחשב, וכך להפוך אותם לעבירות מחשב בעצמן, למשל, ביצוע עבירות מין דרך מחשב היא עבירה פלילית "רגילה" שהופכת לעבירת מחשב בשל אופן הביצוע, ראו דוגמה עבירת אונס וירטואלי.

בין עבירות המחשב הבולטות ניתן למנות את עבירת השיבוש וההפרעה למחשב או לחומר מחשב, עבירת המידע הכוזב והפלט הכוזב, חדירה לחומור מחשב ופעולה אסורה בתוכנה. העונשים על עבירות מחשב נעים בין 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר, לצד סנקציות כספיות משמעותיות.

 

שיבוש או הפרעה למחשב – סעיף 2 לחוק המחשבים

סעיף 2 לחוק המחשבים עוסק בעבירת "שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב":

"2. העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו.

(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

הנה כי כן, כאשר מדברים על שיבוש או הפרעה למחשב מדובר על עבירות סייבר שמתבצעות כנגד מחשב, קרי, שיבוש, הפרעה או מחיקה של חומרים מתוך מחשב. עבירות מחשב מסוג זה עשויות להתבצע באמצעות מחשב ואף באופן פיזי." כך למשל, כל המוחק חומר מתוך מחשב, או מפריע לפעולתו התקינה של מחשב בכל דרך – עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם כתב אישום פלילי, ועונשי מאסר של עד 3 שנות מאסר.

 

מידע כוזב או פלט כוזב – סעיף 3 לחוק המחשבים

סעיף 3 לחוק המחשבים עוסק בעברת "מידע כוזב או פלט כוזב":

"3. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;

(2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

(ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם."

על פי הסעיף מידע כוזב או פלט, אדם אשר כותב תוכנה, מעביר תוכנה, מעביר מידע או מאחסן אחד מאלו וכתוצאה מכך מופק פלט כוזב או מידע כוזב, עשוי להיקרא לחקירת משטרה ביחידת הסייבר, לעמוד לדין ולרצות עונש של עד 5 שנות מאסר. מדובר בעבירת של כוונה – זאת אומרת, שעל המשטרה והפרקליטות להוכיח שכותב התוכנה, מעביר התוכנה או המידע התכוון שהתוכנה או המידע תוביל למידע כוזב או לפלט כוזב.

 

חדירה לחומר מחשב – סעיף 4 לחוק המחשבים

סעיף 4 לחוק עבירות מחשב / עבירות סייבר קובע כי החודר לחומר מחשב, עובר עבירה פלילית כדלקמן:

"4. החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979."

על פי סעיף עבירה זה, יגזרו עד 3 שנות מאסר כנגד עבריין אשר חדר לחומר מחשב בניגוד לדין. כך למשל, פריצה למחשב של אדם אחר (Hacking), בין באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובין אם באופן ידני, עשויים להוות עבירות מחשב על פי חוק זה. בכל זימון לחקירה במשטרה, או הגשת כתב אישום בעבירת מחשב – מומלץ להתייעץ בדחיפות עם עורך דין פלילי בתל אביב מומחה לעבירות מחשב.

לצד עבירה זו, ישנה עבירה חמורה יותר של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת המנויה בסעיף 5 לחוק.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – סעיף 5 לחוק המחשבים

בהמשך לעבירת חדירה לחומר מחשב המנויה בסעיף 4, העבירה במנויה בסעיף 5 היא עבירה בנסיבות מחמירות, משמע חדירה לחומר מחשב מתוך מטרה לבצע עבירת פלילית אחרת.

העונש בגין עבירת חדירה לחומר מחשב זו הוא 5 שנות מאסר, כמילותיו של המחוקק:

"5. העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו – מאסר חמש שנים."

לעניין של עבירת מחשב / עבירות סייבר, ניתן למנות חדירה למחשב של אדם במטרה לפגוע בפרטיותו (למשל: חדירה למחשב של אישה במטרה לשלוף ממנה סרטונים או תמונות אינטימיים), או חדירה למחשב של אדם במטרה לגנוב מתוכו פרטי כרטיס אשראי ואמצעי תשלום אחרים, הידועה כהונאה בכרטיסי אשראי.

 

פעולות אסורות בתוכנה – סעיף 6 לחוק עבירות מחשב

סעיף 6 לחוק עוסק בעריכת תוכנה לצרכים שאינם כשרים. סעיף זה נועד לטפל באותם פצחנים (האקרים) ואנשי מחשב אשר עורכים תוכנות, וירוסים, רוגלות, תולעים וכיוצ"ב. החוק קובע:

"6. (א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;

(2) מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;

(3) פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);

(4) חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;

(5) האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

(6) פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981."

הנה כי כן, חל איסור מוחלט לערוך תוכנה שבה יכולות טכניות לשבש פעולת מחשב, למחוק או לשנות חומר מחשב, לגרום או ליצור מידע כוזב, לחדור לחומר מחשב, להאזין האזנת סתר או לפגוע בפרטיות. משמע, איש מחשבים אשר יערוך תוכנה שבאמצעותה הוא או אחרים עשויים לעבור על החוק, צפוי לעונש של 3 שנות מאסר.

סעיף קטן (ג) באותו עניין קובע כי מי שמפיץ את התוכנה, או מחדיר אותה למחשב, וזאת מתוך מטרה כי תבוצע באמצעות התוכנה פעולה שלא כדין, הרי שמדובר עבירות מחשב בנסיבות מחמירות שהדין עליה הוא עד 5 שנות מאסר.

 

מהו מחשב לפי חוק המחשבים?

החוק מגדיר מהו "מחשב" שאת פעילותו אסור להפריע:

"מחשב" – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר; בין היתר, החוק מגן על מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, טלפונים חכמים, מכשירים חכמים אחרים ועוד. יש להניח, כי ככל שתמשיך הטכנולוגיה לשכלל ולשפר את המכשירים הסובבים אותנו, יוחל החוק על עוד ועוד מכשירים חכמים.

 

זומנתי לחקירה ביחידת הסייבר במשטרה בחשד לביצוע עבירת מחשב – מה עלי לעשות?

זימון לחקירת משטרה ביחידת הסייבר מצריך פנייה דחופה לעורך דין מומחה עבירות מחשב לצורך יעוץ לפני חקירה. חוקרי הסייבר המומחים ביחידות השונות הם אנשי מקצוע מיומנים, בד בבד, עם היותם חוקרי משטרה מתוחכמים וקשוחים.

ההמלצה החד משמעית היא לא להגיע לחקירה לבד! אין להקל ראש ואין לסבור שהזימון לתחנה הוא אך ורק הזמנה לצורך "עדות". חקירה במשטרה עשויה להתפתח במהירות מסחררת לכדי מעצר, כתב אישום, רישום פלילי ועונשי מאסר וענישה כלכלית. לקריאה נוספת בדבר זכויות הנחקר וייעוץ לפני חקירה לחץ כאן!

 

משרד עורכי דין מומחים לעבירות סייבר ומחשב

אלעד שאול ושות', משרד עורכי דין ובו מחלקת סייבר מהמובילות בישראל. עורך דין אלעד שאול, מומחה עבירות מחשב / עבירות סייבר, מנהל את מחלקת הסייבר במשרד. אנו מיצגים חברות, עמותות, ארגונים ופרטיים בסוגיות מתחום דיני האינטרנט והסייבר. לייעוץ ראשוני חייג 03-7775555 או השאר פניה.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
עבירות מחשב הן עבירות שבוצעו נגד מחשב או באמצעות מחשב.
התשובה משתנה בהתאם לסוג העבירה. חשוב לדעת, ניתן לבצע כמעט כל עבירה פלילית באמצעות מחשב כך שהעונש יכול להגיע גם ל20 שנות מאסר במקרה של אונס וירטואלי של בני משפחה למשל.
ידע וניסיון בראיות דיגיטליות ובתחום הסייבר והמחשבים.
משתנה בין מקרה למקרה. אנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ במשרד ומשם נוכל להעריך את מורכבות התיק והאופן הנכון לטפל בו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות מחשב וסייבר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה