סרסרות למעשי זנות

חוק העונשין הישראלי מחולק לפרקים, המחולקים לסימנים, המחולקים בתורם לסעיפים. לכן מהעובדה שהמחוקק ייחד סימן שלם לנושא של זנות ותועבה, סימן י' בתוך פרק ח' העוסק בסדרי המשטר והחברה, ניתן להסיק שהוא רואה עניין זה ברצינות רבה, ומקנה לו חשיבות ומשמעות מיוחדת כתת נושא בעל השפעה על הסדר החברתי.

הסימן מכיל חמשה עשר סעיפים, שאף שחלקם בוטלו בתיקוני החוק נפרשים לעשרות תתי סעיפים המגדירים את עבירות הזנות והסרסרות השונות. עובדה זו מצטרפת לאמור קודם, ומדגישה את תפיסתה של מערכת המשפט את עבירות הזנות והסרסרות כחמורות במיוחד, וכן את נכונות המערכת לפעול למיגור התופעות.

 

מהי סרסרות למעשה הזנות, ומה מערכת היחסים בין הצדדים?

סרסור הינו מי שמתאם עסקה או מפגש בין שני בעלי אינטרס משותף, כשבוחנים מקרי זנות, סרסור לרוב יהיה מי שמנהל את עסקיה של זו העוסקת בזנות, וכיוצא מכך מתפרנס מהכסף שהיא מקבלת.
רוב הנשים שעוסקות בזנות מעוניינות ביחסים עם סרסור וזאת מפני שהוא מגן עליהן מפני הלקוחות השונים, וכן מסרסורים שונים, ובתוך כך מאבטח את אזור עבודתן.

מנגד, מערכות היחסים בין מין שעוסקת בזנות לבין הסרסור מאופיינות לרוב בניצול, הבא לידי ביטוי בלקיחת עמלות משמעותיות מהכנסותיה. כמו כן, לעיתים קרובות הסרסור הינו מי שמשדל את אותן הנשים לעסוק בזנות בתחילת דרכן, ובהמשך הוא מי שמונע מהן להפסיק גם אם הן רוצות בכך.

התנהלות המהווה סרסרות מוגדרת בסעיף הראשון בסימן עבירות הזנות והתועבה, כאשר מספרו של הסעיף הוא 199 לחוק העונשין. בהתאם לכתוב בסעיף, סרסור הינו מי שמתבסס על רווחי הזונה לצורך מחייתו.

החוק אינו מגדיר מבחין בין מצבים בהם כלל המחייה מתבססת על הרווחים שמפיק הסרסור מעבודת הזונה, לבין מצבים שהתבססות הינה חלקית בלבד, וכן לא מבצע הבחנה בין מצב זמני למצב קבוע. כלומר, מספיק מצב שבו רווחי הזונה יהוו חלק, משמעותי או שלא, ממקורות הפרנסה של הסרסור, ואף רק לתקופה זמנית, כדי שיהיה ניתן להרשיעו בגין עבירה זו.

אופציה נוספת להגדיר זאת, היא שסרסור הוא מי שמקבל תוך מודעות את התמורה או חלק ממנה בעד מעשי זנות של אדם אחר. אין משמעות מבחינת החוק באשר לשאלה האם התמורה הייתה כסף מזומן, רכוש שווה כסף, כל שירות אחר או טובת הנאה כלשהיא, ואין הבחנה אם הדבר עצמו התקבל מידי צרכן הזנות או מכל אדם אחר.

בסעיף העוקב לסעיף ההגדרה, קרי סעיף 200 בחוק העונשין, מגדיר החוק את חזקת הסרסרות. לחזקה יש משמעות גדולה בחוק העונשין, וזאת עקב נטל ההוכחה שהיא מטילה על הנאשם להוכיח חפותו, במקום הנטל המוטל לרוב על המדינה להוכיח שהנאשם אשם. כתוצאה מכך ניתן לומר שזכותו של הנאשם לשמור על שתיקה מרוקנת מתוכן, שכן אם ישתוק לא יוכיח חפותו ויחשב אשם.

הלכה למעשה מגדיר החוק שגבר המתגורר עם זונה, או שמתלווה אליה כדרך קבע, או שעושה שימוש בפיקוח שלו או בהשפעתו עליה כדי לדחוף אותה לבצע מעשה זנות, או אף להכריח אותה – מוטלת עליו חזקה שהוא מתפרנס מהרווחים מפעילותה. כאמור, הדבר מטיל על הנאשם את החובה להוכיח חפותו, וזו כוללת הבאת ראיות וטעינת טיעונים משכנעים.

הסיבה שבחר המחוקק בפרקטיקה זו של היפוך הנטל קשורה בקושי להוכיח שהאדם לא חי ומתפרנס מרווחי הזונה, למשל אם יש לו עבודה או מקור הכנסה נוספים. במצב עניינים זה, המאפיין עבירות נוספות בחוק העונשין, נאשם המבקש לכפור באשמה הוא שצריך להתמודד עם נטל ההוכחה, וכך נוצר לו תמריץ שלו להתבסס על זכותו שלא לשתף פעולה.

 

העונש על סרסרות

זהו המקום לציין שחוק העונשין בנוי כך שהעונשים המצוינים בו, למעט חריגים בודדים, הינם עונשי מקסימום. כלומר, בית המשפט יכול לפסוק עד מספר השנים המצוין בסוף העבירה. במקרה זה עד 5 שנות מאסר לפי סעיף 201 העוסק בהבאת אדם לידי מעשה זנות, כלומר לצריכתה. ועד 7 שנות מאסר לפי סעיף 202 העוסק בהבאת אדם לידי עיסוק בזנות, כלומר לסרסרות.

רמת הענישה שנקבעת לבסוף תלויה בנסיבות המשתנות ממקרה למקרה, אשר לוקחות בחשבון את מאפייני הנאשם, את חומרת המעשה, תדירותו, וכן מספר פרמטרים נוספים שבעזרתם נקבע העונש הספציפי לאותו נאשם. עונשי המקסימום הם אחד הנושאים העומדים בפני ביקורת רבה ככל שמדובר בעבירות מין, וזאת משום שפעמים רבות הפסיקה לא מגיעה עד למאסר המקסימלי שמאפשר החוק.

אולם, ככל שהדבר רלוונטי למקרה, ניתן להרשיע ביותר מעבירה אחת, וכך להגדיל את העונש, או לחלופין להרשיע בעבירה ובקיום נסיבות מחמירות, המביאות להגדלת העונש. כך, ביחס לעבירות הבאת אדם לידי מעשה זנות לפי סעיף 201, או הבאת אדם לעיסוק בזנות לפי סעיף 202, אם התבצעו תוך ניצול יחסי מרות, חינוך, השגחה או תלות, או לחלופין תוך ניצול מצוקות שונות, יוגדל עונש המקסימום לעד עשר שנים לכל עבירה.

בדומה, אם יתבצעו העבירות לפי סעיפים אלו תוך שימוש בכח, איום או הפעלת לחץ, או לחלופין תוך ניצול מגבלה שכלית, או בהסכמה שהושגה במרמה – בין אם מדובר באדם הצורך את שירותי הזנות, ובין אם מדובר ביחס לאדם שנותן את שירותי הזנות – אזי יגדל עונש המקסימום לשש עשרה שנים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מקרים מהפסיקה

במקרה יחסית מוכר, גבר אשר נאשם בעבירת סרסרות למעשה זנות לפי החזקה הקבועה בסעיף 200 לחוק העונשין הורשע, וזאת מפני שאותו אדם גר עם אישה העוסקת בזנות, אשר חשפה בעדות בבית המשפט שהייתה נוהגת לתת לו "דמי כיס" לבילויים האישיים שלו וכן להוצאותיו שאינן קשורות אליה.

כמו כן, אותו הגבר לא היה מועסק באותה תקופה, ולפי כך פסק בית המשפט כי שני הנתונים הללו מספקים בכדי להוכיח את התקיימות יסודות עבירת הסרסרות בזנות לפי סעיף 199. כיוצא בכך, הפעיל בית המשפט את החזקה לפי סעיף 200, ומשלא עלה בידי הנאשם למלא את נטל ההוכחה לחפותו הוחלט להרשיעו. מספר ההליך בע"פ 1321/81.

במקרה אחר, הייתה זו נאשמת שהורשעה בסרסרות למעשי זנות, אשר בגין הרשעתה הוטלו עליה ששה חודשי מאסר בפועל. בכתב האישום נטען כי אותה אישה החזיקה וניהלה דירה בתל אביב, ושבדירה הועסקו בזנות נשים שונות, באופן שכלל הענקת שירותי מין בתמורה לתשלום.

בית המשפט קיבל את טענות התביעה, והתבסס על העובדה שמתוך הכספים שקיבלו המועסקות בזנות הופרשו אחוזים לכיסה של הנאשמת, שלבסוף הורשעה. ההתנהלות בדירה התרחשה תחת תיאור המקום כמכון עיסוי, ואף הגדילה האישה לעשות ולפרסם את המקום במודעות בעיתונים.

טענותיה של האישה בדבר אי ידיעתה לגבי המתרחש בחדרים הסגורים נדחתה, וכך גם דבריה הגורסים כי האמינה שהלקוחות צרכו שירותי עיסוי בלבד. בית המשפט המחוזי, ובהמשך העליון, דחו את טענותיה, וקבעו שהנאשמת הייתה מודעת למה שמתרחש בחדרים של הדירה אותה היא מנהלת. מספר ההליך: בע"פ 3520/91.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא סרסרות למעשי זנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה