הפרת הוראה חוקית

הפרת הוראה חוקית היא הפרה של הוראת שנתן בית משפט, בית דין או כל גוף מוסמך אחר כגון קצין משטרה. חוק העונשין הישראלי מסדיר את תחום החקיקה הפלילית בישראל ואוסר על הפרת הוראה חוקית שניתנה על ידי גוף מוסמך, הפרת ההוראה מהווה עבירה פלילית ועלולה לסבך את המפר בחקירת פלילית במשטרה, הגשת כתב אישום והטלת עונשים.

 

מהי הוראה חוקית?

מטבע הדברים מערכת המשפט רואה חשיבות גבוהה באכיפת הוראות החוק והיא אוכפת על אזרחי המדינה את החובה למלא אחר החלטות הרשות השופטת ורשויות מדינה אחרות. תכלית העבירה היא אכיפה של ציות להחלטות האופרטיביות של בתי המשפט וגופים נוספים שאמונים על שלום הציבור.

כדי להימנע מביצוע עבירה פלילית, חשוב להבין מהי הוראה חוקית ומה בדיוק מוגדר כהפרה של ההוראה החוקית, כמו כן להבין מה מדיניות האכיפה של המשטרה, התביעה והפרקליטות ומה העונשים שגוזרים בתי המשפט על נאשמים שקיבלו כתב אישום בעבירת הפרת הוראה חוקית. במאמר אתייחס גם לדרך נוספת לאכוף ציות לצווים שניתנו בבית המשפט, מעבר להגשת תלונה במשטרה על הפרת הצו, והיא סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט.

 

מה העונש על הפרת הוראה חוקית?

סעיף 287 לחוק העונשין עוסק בשתי הוראות הנוגעות בהפרת הוראה חוקית ומסייעות להבין מהי בדיוק הפרה כזו.

  1. הפרת הוראה חוקית רגילה – סעיף 287(א) קובע שהמפר הוראה אשר ניתנה כשורה מבית המשפט או מפקיד או אדום שפועל בתפקיד רשמי והוא מוסמך לעניין הספציפי הרלוונטי, דינו הוא שנתיים מאסר.
  2. הפרת הוראה חוקית להגנה על חיי אדם – סעיף 287(ב) מי שמפר הוראה מהוראותיו של צו שניתן מבית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו ארבע שנות מאסר.

 

לפי הוראות החוק ניתן להסיק שהפרת הוראה חוקית יכולה להיות הפרה של פסק דין כספי, הפרת החלטה של בית דין רבני או בית הדין לעבודה, החלטה שיפוטית אחרת או אפילו הפרת צו הרחקה. המפר צפוי לעונשים של 2 עד 4 שנות מאסר במקסימום.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם

החוק עושה אבחנה בין שני סוגי הפרות הוראה חוקית, הראשון הוא הפרת הוראה "רגילה" שלא נועדה להגן על חיי אדם והשנייה היא הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם. מטבע הדברים, צו שיפוטי שניתן כדי להגן על חיי אדם הוא בעל ערך רב יותר ולכן העונש על הפרתו הוא כפול.

מהי הוראה חוקית שניתנה לשם הגנה על חיי אדם? מקרים כאלה יכולים לכלול למשל צו למניעת הטרדה מאיימת או צו הגנה למניעת אלימות במשפחה שניתן, לרוב, כדי למנוע מקרים של אלימות במשפחה ותקיפת בני זוג, שניתנים מלכתחילה כדי להגן על אדם מוחלש יחסית מפני בן זוגו האלים.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה ניתן על בסיס הוראות חוק למניעת אלימות במשפחה והוא כולל, לרוב, איסור להטריד, לבלוש, לאיים או לפגוע בשלוות החיים של בן או בת זוג, הורים, ילדים, סבים וסבתות וכדומה – בכל צורה שהיא ובכל מקום שהוא. בצו הגנה בית המשפט יכול לאסור על המטריד לשהות במרחק מסוים ממקום המגורים של המתלונן, ממקום עבודתו או מכל מקום בו הוא נמצא.

במקרה זה, אם גבר מכה מורחק מזוגתו בצו הגנה והוא מפר את הצו, הוא מפר הוראה חוקית שנועדה לשמור על חיי אדם והוא צפוי להיעצר על ידי המשטרה. צו הטרדה מאיימת לעומתו ניתן על בסיס חוק למניעת הטרדה מאיימת. צו כזה עשוי לכלול את האיסור להחזיק או לשאת נשק, וכן צו הרחקה מרכב, דירת מגורים, מקום עבודה או מקום לימודים של הנפגע. גם הפרת צו הרחקה מהווה הפרת הוראה חוקית והוא עשוי לסבך את המפר בהליכים פליליים.

 

מדיניות הפתיחה בחקירה בעבירות הפרת הוראה חוקית

חשוב לדעת שלא בכל מצב הפרה של הוראה חוקית תגרור פתיחה מידית בחקירה פלילית. ישנן דרכים אחרות לאכוף קיום הוראה חוקית ובמקרים שאפשר לאכוף את הוראות הצו בהליכים פוגעניים פחות מההליך הפלילי, נוטים להעדיף אותם. נוהל של אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל קובע שלא תיפתח חקירה פלילית על הפרת הוראה חוקית אם ניתן לאכוף את קיום ההוראה באמצעים אחרים, כגון באמצעות סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט, או במקרים בהם ישנה בחוק תרופה אחרת להפרה.

במידה שקיבלתם הוראה חוקית, פסק דין או צו שיפוטי שאתם רוצים לאכוף, חשוב מאוד לפנות לטיפול של עורך דין פלילי איכותי על מנת שישכנע את המשטרה לפתוח בהליכים פליליים נגד המפר. באופן קונקרטי יותר, המקרים בהם הפרה תהווה עבירה לפי הוראת חוק אחרת כוללים בעיקר הפרה של צו מנהלי.

במקרה של הפרת צו הפסקת בניה מנהלי שניתן לפי סעיף 224, 225 או 237 לחוק התכנון והבניה, הפרת צו שכזה לא תהווה עבירה של הפרת הוראה חוקית ולא תהיה חקירה ברוב המקרים. בנוסף, הפרת צו לסגירת עסק לממכר משקאות חריפים אותה נתן קצין משטרה בדרגת רפ"ק ומעלה לפי סעיף 23 לחוק רישוי עסקים תהווה עבירה לפי סעיף 25 לאותו חוק, כך שאי ציות לצו מסוג זה אינו עבירה לפי סעיף 287.

בכל מקרה שבו תרצו לאכוף הוראה חוקית שניתנה לזכותם אנו ממליצים לפנות לייעוץ פרטני כדי להבין מה הדרך הנכונה לפעול.

 

מדיניות הענישה

למעשה, עבירת הפרת הוראה חוקית לא פוגעת רק באדם שלטובתו ניתנה ההוראה החוקית, אלא מהווה פגיעה בממשל התקין וברשויות אכיפת החוק במדינה בכלל. הפרת הוראות החוק פוגעת באמון הציבור בבתי המשפט וברשויות החוק ולכן היא נאכפת ביד קשה.

בישראל, ניתן לראות שמדיניות הענישה כוללת הטלה של עונשים הנעים בין מאסר מותנה לבין מאסר בפועל לתקופה למספר חודשים במרבית התיקים. בתיקים חמורים יותר ניתן לגזור עונשים חמורים בהרבה. חשוב לציין, שבחלק לא מבוטל מהתיקים עבירת הפרת ההוראה החוקית מתקיימת לצד עבירות נוספות כגון פגיעה בפרטיות או תקיפה ולכן בסופו של דבר נגזרים עונשי מאסר ארוכים בהרבה.

מקרה לדוגמה ניתן לציין תיק בו בית המשפט העליון הורה לאישה להשיב את בנה לרשות אביו והיא סירבה. הפרקליטות הגישה נגדה כתב אישום ונגזרו עליה 12 חודשי מאסר בפועל והצו השיפוטי נאכף על ידי רשויות הרווחה ומשטרת ישראל. בעניין חרובי נ' מדינת ישראל בית המשפט החליט לדחות ערעור של אדם שהורשע בין היתר בהפרת תנאי השחרור שהוטלו עליו בהליך המעצר.

שם התייחס בית המשפט באופן כללי למתחם הענישה הראוי בעבירות כאלה, ופסק למפר הקונקרטי מאסר מותנה של שלושה חודשים מאסר בפועל וקנס. מקרים אלה ואחרים מלמדים על כך שלמעשה הענישה מאד משתנה ממקרה למקרה והענישה תלויה בשאלה מהי ההוראה שהופרה, מיהו הנאשם וכמובן, מי עורך הדין הפלילי שמייצג אותו ועד כמה הוא עשה את עבודתו בצורה נכונה.

 

באילו מקרים תיפתח חקירה פלילית על הפרת הוראה חוקית?

כדי לקבוע אם תיפתח חקירה פלילית על הפרת הוראה חוקית יש לבחון את סוג ההפרה, התוצאות שלה והאם נלוו לה עבירות נוספות. במקרה של הפרת תנאי שחרור בערוב שביצע נאשם או חשוד, הטיפול נעשה ככלל על ידי הגשת בקשה למעצר ולחילוט ערובה. עם זאת כשמדובר בנסיבות מחמירות, ההפרה שבגינה יוגש כתב אישום תהיה עבירה לפי 287, הפרת הוראה חוקית.

בנוסף, מתייחסים להשלכות ההפרה, כך למשל אם ההפרה הובילה לפגיעה בשלומו של אדם, פיזית או נפשית, הנטייה תהיה לפתוח בחקירה פלילית תחת אזהרה, כך גם אם הפרה ההוראה התלוותה עבירה נוספת כמו הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, תקיפה וכדומה.

מקרה מעניין נוסף הוא הפרה של צווים של בית דין רבני הנוגעים במתן גט. במקרים בהם פוסק בית הדין הרבני על חיוב למתן גט, אך סרבן הגט לא מקיים את הצו ומוביל לכך שבית הידן הרבני מוציא צו לכפיית גט, יתכן שבית המשפט ישקול לפתוח בחקירה פלילית לפי סעיף 287.

כאמור, העבירה המדוברת יכולה להתבטא במגוון רחב של אופנים ובמגוון רחב של נושאים. כמו כן, המשפט הפלילי רואה בחומרה רבה עבירה כזו – כך שלמעשה מדובר בענישה נוספת על הסנקציה שיתכן שנקבעה כבר בהליך הקודם שהביא לקיומה של ההוראה. על כן ישנה חשיבות רבה, ככל שעבירה כזו הופכת להיות רלוונטית כלפיך או כלפי מי מחבריו, להסתייע בעורך דין אשר הינו בעל מיומנות וידע רבים בתחום.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
הוראה חוקית היא כל החלטה של בית משפט, בית דין רבני, בית דין לעבודה, קצין משטרה וכל ערכאה מעין שיפוטית אחרת.
עונשי המקסימום נעים בין 2 ועד 4 שנות מאסר. לקריאה נוספת של העונשים שנגזרים בפועל, כנסו למאמר.
אפשרי בהחלט. בחלק מהמקרים אפשר לסגור את התיק בהסדר מותנה או מסיבות אחרות. ניתן להשאיר פרטים ונשוב אליכם לבחינת המקרה.
ייעוץ לפני חקירה צריך להיות מותאם אישית לנסיבות המקרה שלכם.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הפרת הוראה חוקית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה