הפרת הוראה חוקית

הפרת הוראה חוקית היא הפרה של הוראת שנתן בית משפט, בית דין או כל גוף מוסמך אחר כגון קצין משטרה. חוק העונשין הישראלי מסדיר את תחום החקיקה הפלילית בישראל ואוסר על הפרת הוראה חוקית שניתנה על ידי גוף מוסמך, הפרת ההוראה מהווה עבירה פלילית ועלולה לסבך את המפר בחקירת פלילית במשטרה, הגשת כתב אישום והטלת עונשים.

מהי הוראה חוקית?

מטבע הדברים מערכת המשפט רואה חשיבות גבוהה באכיפת הוראות החוק והיא אוכפת על אזרחי המדינה את החובה למלא אחר החלטות הרשות השופטת ורשויות מדינה אחרות. תכלית העבירה היא אכיפה של ציות להחלטות האופרטיביות של בתי המשפט וגופים נוספים שאמונים על שלום הציבור.

כדי להימנע מביצוע עבירה פלילית, חשוב להבין מהי הוראה חוקית ומה בדיוק מוגדר כהפרה של ההוראה החוקית, כמו כן להבין מה מדיניות האכיפה של המשטרה, התביעה והפרקליטות ומה העונשים שגוזרים בתי המשפט על נאשמים שקיבלו כתב אישום בעבירת הפרת הוראה חוקית. במאמר אתייחס גם לדרך נוספת לאכוף ציות לצווים שניתנו בבית המשפט, מעבר להגשת תלונה במשטרה על הפרת הצו, והיא סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט.

 

מה העונש על הפרת הוראה חוקית?

סעיף 287 לחוק העונשין עוסק בשתי הוראות הנוגעות בהפרת הוראה חוקית ומסייעות להבין מהי בדיוק הפרה כזו.

  1. הפרת הוראה חוקית רגילה – סעיף 287(א) קובע שהמפר הוראה אשר ניתנה כשורה מבית המשפט או מפקיד או אדום שפועל בתפקיד רשמי והוא מוסמך לעניין הספציפי הרלוונטי, דינו הוא שנתיים מאסר.
  2. הפרת הוראה חוקית להגנה על חיי אדם – סעיף 287(ב) מי שמפר הוראה מהוראותיו של צו שניתן מבית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו ארבע שנות מאסר.

 

לפי הוראות החוק ניתן להסיק שהפרת הוראה חוקית יכולה להיות הפרה של פסק דין כספי, הפרת החלטה של בית דין רבני או בית הדין לעבודה, החלטה שיפוטית אחרת או אפילו הפרת צו הרחקה. המפר צפוי לעונשים של 2 עד 4 שנות מאסר במקסימום.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם

החוק עושה אבחנה בין שני סוגי הפרות הוראה חוקית, הראשון הוא הפרת הוראה "רגילה" שלא נועדה להגן על חיי אדם והשנייה היא הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם. מטבע הדברים, צו שיפוטי שניתן כדי להגן על חיי אדם הוא בעל ערך רב יותר ולכן העונש על הפרתו הוא כפול.

מהי הוראה חוקית שניתנה לשם הגנה על חיי אדם? מקרים כאלה יכולים לכלול למשל צו למניעת הטרדה מאיימת או צו הגנה למניעת אלימות במשפחה שניתן, לרוב, כדי למנוע מקרים של אלימות במשפחה ותקיפת בני זוג, שניתנים מלכתחילה כדי להגן על אדם מוחלש יחסית מפני בן זוגו האלים.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה ניתן על בסיס הוראות חוק למניעת אלימות במשפחה והוא כולל, לרוב, איסור להטריד, לבלוש, לאיים או לפגוע בשלוות החיים של בן או בת זוג, הורים, ילדים, סבים וסבתות וכדומה – בכל צורה שהיא ובכל מקום שהוא. בצו הגנה בית המשפט יכול לאסור על המטריד לשהות במרחק מסוים ממקום המגורים של המתלונן, ממקום עבודתו או מכל מקום בו הוא נמצא.

במקרה זה, אם גבר מכה מורחק מזוגתו בצו הגנה והוא מפר את הצו, הוא מפר הוראה חוקית שנועדה לשמור על חיי אדם והוא צפוי להיעצר על ידי המשטרה. צו הטרדה מאיימת לעומתו ניתן על בסיס חוק למניעת הטרדה מאיימת. צו כזה עשוי לכלול את האיסור להחזיק או לשאת נשק, וכן צו הרחקה מרכב, דירת מגורים, מקום עבודה או מקום לימודים של הנפגע. גם הפרת צו הרחקה מהווה הפרת הוראה חוקית והוא עשוי לסבך את המפר בהליכים פליליים.

 

מדיניות הפתיחה בחקירה בעבירות הפרת הוראה חוקית

חשוב לדעת שלא בכל מצב הפרה של הוראה חוקית תגרור פתיחה מידית בחקירה פלילית. ישנן דרכים אחרות לאכוף קיום הוראה חוקית ובמקרים שאפשר לאכוף את הוראות הצו בהליכים פוגעניים פחות מההליך הפלילי, נוטים להעדיף אותם. נוהל של אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל קובע שלא תיפתח חקירה פלילית על הפרת הוראה חוקית אם ניתן לאכוף את קיום ההוראה באמצעים אחרים, כגון באמצעות סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט, או במקרים בהם ישנה בחוק תרופה אחרת להפרה.

במידה שקיבלתם הוראה חוקית, פסק דין או צו שיפוטי שאתם רוצים לאכוף, חשוב מאוד לפנות לטיפול של עורך דין פלילי איכותי על מנת שישכנע את המשטרה לפתוח בהליכים פליליים נגד המפר. באופן קונקרטי יותר, המקרים בהם הפרה תהווה עבירה לפי הוראת חוק אחרת כוללים בעיקר הפרה של צו מנהלי.

במקרה של הפרת צו הפסקת בניה מנהלי שניתן לפי סעיף 224, 225 או 237 לחוק התכנון והבניה, הפרת צו שכזה לא תהווה עבירה של הפרת הוראה חוקית ולא תהיה חקירה ברוב המקרים. בנוסף, הפרת צו לסגירת עסק לממכר משקאות חריפים אותה נתן קצין משטרה בדרגת רפ"ק ומעלה לפי סעיף 23 לחוק רישוי עסקים תהווה עבירה לפי סעיף 25 לאותו חוק, כך שאי ציות לצו מסוג זה אינו עבירה לפי סעיף 287.

בכל מקרה שבו תרצו לאכוף הוראה חוקית שניתנה לזכותם אנו ממליצים לפנות לייעוץ פרטני כדי להבין מה הדרך הנכונה לפעול.

 

מדיניות הענישה

למעשה, עבירת הפרת הוראה חוקית לא פוגעת רק באדם שלטובתו ניתנה ההוראה החוקית, אלא מהווה פגיעה בממשל התקין וברשויות אכיפת החוק במדינה בכלל. הפרת הוראות החוק פוגעת באמון הציבור בבתי המשפט וברשויות החוק ולכן היא נאכפת ביד קשה.

בישראל, ניתן לראות שמדיניות הענישה כוללת הטלה של עונשים הנעים בין מאסר מותנה לבין מאסר בפועל לתקופה למספר חודשים במרבית התיקים. בתיקים חמורים יותר ניתן לגזור עונשים חמורים בהרבה. חשוב לציין, שבחלק לא מבוטל מהתיקים עבירת הפרת ההוראה החוקית מתקיימת לצד עבירות נוספות כגון פגיעה בפרטיות או תקיפה ולכן בסופו של דבר נגזרים עונשי מאסר ארוכים בהרבה.

מקרה לדוגמה ניתן לציין תיק בו בית המשפט העליון הורה לאישה להשיב את בנה לרשות אביו והיא סירבה. הפרקליטות הגישה נגדה כתב אישום ונגזרו עליה 12 חודשי מאסר בפועל והצו השיפוטי נאכף על ידי רשויות הרווחה ומשטרת ישראל. בעניין חרובי נ' מדינת ישראל בית המשפט החליט לדחות ערעור של אדם שהורשע בין היתר בהפרת תנאי השחרור שהוטלו עליו בהליך המעצר.

שם התייחס בית המשפט באופן כללי למתחם הענישה הראוי בעבירות כאלה, ופסק למפר הקונקרטי מאסר מותנה של שלושה חודשים מאסר בפועל וקנס. מקרים אלה ואחרים מלמדים על כך שלמעשה הענישה מאד משתנה ממקרה למקרה והענישה תלויה בשאלה מהי ההוראה שהופרה, מיהו הנאשם וכמובן, מי עורך הדין הפלילי שמייצג אותו ועד כמה הוא עשה את עבודתו בצורה נכונה.

 

באילו מקרים תיפתח חקירה פלילית על הפרת הוראה חוקית?

כדי לקבוע אם תיפתח חקירה פלילית על הפרת הוראה חוקית יש לבחון את סוג ההפרה, התוצאות שלה והאם נלוו לה עבירות נוספות. במקרה של הפרת תנאי שחרור בערוב שביצע נאשם או חשוד, הטיפול נעשה ככלל על ידי הגשת בקשה למעצר ולחילוט ערובה. עם זאת כשמדובר בנסיבות מחמירות, ההפרה שבגינה יוגש כתב אישום תהיה עבירה לפי 287, הפרת הוראה חוקית.

בנוסף, מתייחסים להשלכות ההפרה, כך למשל אם ההפרה הובילה לפגיעה בשלומו של אדם, פיזית או נפשית, הנטייה תהיה לפתוח בחקירה פלילית תחת אזהרה, כך גם אם הפרה ההוראה התלוותה עבירה נוספת כמו הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, תקיפה וכדומה.

מקרה מעניין נוסף הוא הפרה של צווים של בית דין רבני הנוגעים במתן גט. במקרים בהם פוסק בית הדין הרבני על חיוב למתן גט, אך סרבן הגט לא מקיים את הצו ומוביל לכך שבית הידן הרבני מוציא צו לכפיית גט, יתכן שבית המשפט ישקול לפתוח בחקירה פלילית לפי סעיף 287.

כאמור, העבירה המדוברת יכולה להתבטא במגוון רחב של אופנים ובמגוון רחב של נושאים. כמו כן, המשפט הפלילי רואה בחומרה רבה עבירה כזו – כך שלמעשה מדובר בענישה נוספת על הסנקציה שיתכן שנקבעה כבר בהליך הקודם שהביא לקיומה של ההוראה. על כן ישנה חשיבות רבה, ככל שעבירה כזו הופכת להיות רלוונטית כלפיך או כלפי מי מחבריו, להסתייע בעורך דין אשר הינו בעל מיומנות וידע רבים בתחום.

5 מתוך 5 - (4 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הפרת הוראה חוקית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

שאלות ותשובות
הוראה חוקית היא כל החלטה של בית משפט, בית דין רבני, בית דין לעבודה, קצין משטרה וכל ערכאה מעין שיפוטית אחרת.
עונשי המקסימום נעים בין 2 ועד 4 שנות מאסר. לקריאה נוספת של העונשים שנגזרים בפועל, כנסו למאמר.
אפשרי בהחלט. בחלק מהמקרים אפשר לסגור את התיק בהסדר מותנה או מסיבות אחרות. ניתן להשאיר פרטים ונשוב אליכם לבחינת המקרה.
ייעוץ לפני חקירה צריך להיות מותאם אישית לנסיבות המקרה שלכם.
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום
ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא

קרא עוד
ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר ישיר למעשה הפשע, לבין  ראיות

קרא עוד
ESE.CO.IL ונדליזם
ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה

קרא עוד
תלונות שווא על איומים
תלונות שווא על איומים

לתלונות שווא על איומים יכולות להיות השלכות קשות למדי, לא רק על אלו שהוגשה נגדם תלונת השווא אלא גם על יחסי האמון בין האזרחים ובין רשויות אכיפת החוק. כדי למנוע

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה