עבירות מס

מערכת דיני המס מתאפיינת בשתי מערכות דינים: דיני המס האזרחי ודיני המס הפלילי – הן עבירות המס. בעוד מטרתם של דיני המס האזרחי הם לגבות מהאזרח את המס, אם באמצעות מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ) או הטלת מיסי קנייה, מכס ויבוא; הרי שמטרתם של דיני המס הפלילי הם ענישה, וכפועל יוצא הרתעה.

עבירות המס נועדו להעניש את העבריין – באמצעות קנסות ובאמצעות עונשי מאסר מאחורי סורג ובריח. וכך, דרך ענישתם של עברייני המס, נוצרת הרתעה, באופן שמרתיע אזרחים אחרים מלעבור עבירות מס. במשרד אלעד שאול ושות' עורכי דין המתמחים במיסים, יוצאי רשות המיסים ומחלקות מיסים בפירמות עורכי דין ורואי חשבון מהגדולות בעולם.

משרדנו מייצג נישומים, חשודים ונאשמים בענייני מס אזרחיים ופליליים, מספק ייעוץ מס ותכנון מס מורכב ללקוחות בארץ ובעולם וכן מספק ליווי וייצוג משפטי בפני רשויות המס בישראל ובבתי המשפט בין בהליכים אזרחיים ובין בפליליים, מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי. עולם המס הפלילי מאופיין בשלושה חיקוקים עיקריים: פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ופקודת המכס, כאשר בכל אחד מן החיקוקים מוקדש פרק לעבירות ולעונשים.

עבירות המס מחולקות לשני סוגים: עבירות מס "מהותיות" ועבירות מס "טכניות". עבירות מס מהותיות מתאפיינות בכך שהעבריין התכוון, במרמה, להתחמק מתשלום מיסים, ולכן עבירות אלה נחשבות חמורות יותר. עבירות המס הטכניות, לעומת זאת, מאופיינות בסוג של רשלנות ובכך שהעבריין לא התכוון להתחמק מתשלום מס.

 

עבירות על פי פקודת מס הכנסה

עבירות מהותיות

סעיף 220 לפקודה מונה את עבירות המס המהותיות.

הסעיף קובע כי:

"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן:

1. השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

2. מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

3. השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

4. הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות

5. השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

6. הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו."

 

תחילת הסעיף מפרטת את המצב הנפשי של העבריין בעת ביצוע העבירה. התביעה, ככל שתגיש כתב אישום בגין עבירה לפי סעיף זה, תצטרך להוכיח כי בעת ביצוע העבירה העבריין היה מודע לביצוע העבירה והוא פעל במזיד, מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס או לעזור לאדם אחר להתחמק מתשלום מס.

סעיפים 1-6 המפורטים מעלה, הם למעשה פירוט של הפעולות שיש לבצע, שכל אחת מהן, אשר נעשתה בכוונה להתחמק ממס, היא עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

העבירות כוללות כמעט כל פעולה שניתן להעלות על הדעת: החל מהשמטת הכנסה מתוך הדו"ח השנתי המוגש למס הכנסה, רישום פרט כוזב בכל דו"ח אחר שמוגש למס הכנסה, כל אמרת שקר למפקח מס הכנסה וכן כל פעולה שלא נכנסת באחת הפעולות המנויות, אך מהווה סוג של מרמה כלפי רשויות המס. העונש על עבירה לפי סעיף זה הוא עד 7 שנות מאסר וקנס. על מאמר מקיף בעניין סעיף 220 לפקודת מס הכנסה – לחצו כאן לקריאה.

 

עבירות טכניות

סעיף 216 לפקודת מס הכנסה מונה רשימה של עבירות טכניות, אשר המאפיין אותן הוא שהן לא נעשו בכוונה להתחמק מתשלום מס:

"אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן:

1. לא קיים דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו;

2. לא התייצב, כפי שנדרש לכך בהודעה לפי פקודה זו, או שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאל כדין;

3. סירב לקבל הודעה שנשלחה לו לפי פקודה זו;

4. לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי הסעיפים 132 או 133;

5. לא הגיש במועדו דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166;

6. לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א);

7. השמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לענין השומה;

8. מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה;

9. לא דיווח בדוח על פעולה שהיא פעולה החייבת בדיווח כאמור בסעיף 131(ז), בניגוד להוראות סעיף 131(א)(5ד) או (ב1), או (ז)."

 

העבירה הנפוצה ביותר היא עבירה לפי סעיף 216(4), אי הגשת דו"ח במועד. בעבירה זו יש חשיבות מכרעת להסרת המחדל, כלומר להגשת הדו"ח. אם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה זו, והגשת בסופו של דבר את הדו"ח, ניתן יהיה להמיר את כתב האישום בקנס מנהלי, ובכך להימנע מהליך פלילי [ראו הרחבה במאמרנו בנושא עבירות מנהליות]. העונש על עבירות לפי סעיף 216 הוא עד שנת מאסר וקנס.

עבירה טכנית נוספת היא עבירה לפי סעיף 217 לפקודה, אשר קובע:

"אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו"ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא נדרש לפי הפקודה למסור דו"ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל עניין או דבר המשפיעים על חיובו במס או על חיובו של אדם אחר או של שותפות…"

המאפיין עבירה זו, הוא שהיא נעשתה ללא הצדק סביר, כלומר מתוך רשלנות או מתוך טעות ולא נעשתה בכוונה להתחמק ממס. כלומר, אותו מעשה, של השמטת הכנסה מתוך דו"ח שנתי – יכול להיעשות ללא הצדק סביר ויכול להיעשות בכוונה להתחמק מתשלום מס, והעונש כמובן בהתאם. יש לציין כי מי שטוען שהיה לו הצדק סביר למעשה – עליו הנטל להוכיח זאת. העונש על עבירה לפי סעיף 217 לפקודה הוא עד שנתיים מאסר וקנס.

במשרדנו עורכי דין פליילים המתמחים בייצוג בעבירות מס הכנסה, בעלי ניסיון של שנים רבות ומומחיות בתחום זה – משרדנו מעניק מעטפת משפטית מלאה בייצוג מול רשות המיסים וכן בהליכים משפטיים בעבירות מס הכנסה, בתיקים מורכבים – בין היתר, חקירה במס הכנסה, הליכים מנהליים מול רשות המיסים בתיקי מס הכנסה, גילוי מרצון, הסדרי מס ושומות מס, ערעורי מס, כופר מס, וייצוג בבתי המשפט בכתבי אישום בתחום עבירות המס, כגון עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ועבירות מס נוספות.

 

עבירות על פי חוק מס ערך מוסף

עבירות מהותיות

סעיף 117(ב) לחוק מע"מ מגדיר את העבירות המהותיות לפי חוק זה, אשר נעשות בכוונה להתחמק ממס:

"עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס:

1. מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

2. המשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או לפני שמילא את התנאים להמשך עיסוקו;

3. הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה או התחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא את החשבונית או את המסמך האמור;

4. הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן;

5. ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38;

6. הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות;

7. זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא מנע מאחר לעשות כאמור;

8. השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.

 

(ב1) מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, דינו – מאסר 5 שנים.

(ב2) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בנסיבות מחמירות, דינו של העושה – מאסר 7 שנים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – אחת מאלה:

 

(1) העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין;

(2) נגד העבריין הוגשו למעלה מ-6 אישומים בשל עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), בתקופה של שלוש שנים;

(3) העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל הסכום הקבוע כקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

 

(ג) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (ב) תוך שלוש שנים לאחר שנידון על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, לאסור עליו להמשיך בעיסוקו תקופה שיקבע."

בדומה לפקודת מס הכנסה, גם חוק מע"מ תופס בחובו כמעט כל פעולה אפשרית, שכאשר היא נעשית בכוונה להתחמק מתשלום מס – מהווה עבירה לפי סעיף זה. העבירות הנפוצות והידועות ביותר בחוק מע"מ הן עבירות של הפצץ חשבוניות פיקטיביות, לפי סעיף 117(ב)(3) וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, לפי סעיף 117(ב)(5) [להרחבה בנוגע לחשבוניות פיקטיביות, ראו מאמרנו כאן ].

העונש על עבירה לפי סעיף זה הוא עד 5 שנות מאסר וקנס, ואם נעבירה העבירה בנסיבות מחמירות – עד 7 שנות מאסר.

 

עבירות טכניות

העבירות הטכניות, אשר נעשות מתוך רשלנות או טעות, מפורטות בסעיף 117(א) לחוק מע"מ:

"מי שהפר כמפורט להלן הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, דינו – מאסר שנה:

1. סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן;

2. סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;

3. מסר ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר או שמסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

4. לא עשה את המוטל עליו לענין רישומו;

5. הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן;

6. לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל;

7. לא פירט בדוח התקופתי פעולה שנקבעה לפי הוראות סעיף 67(ה) כפעולה החייבת בדיווח, בניגוד להוראות לפי אותו סעיף;

8. לא פירט בדוח תקופתי, בדוח מיוחד או בדוח שנתי מסכם פרט שהיה עליו לפרט לפי סעיפים 69א(א), (ב) או (ג), 70(ב) או 71א;

9. לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל, או נקבע בקביעה סופית על פי סעיפים 74, 95 או 113 שניהלם בסטיה מהותית מן ההוראות; לענין זה, "קביעה סופית" – קביעה על פי הסעיפים האמורים שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שהערעור או הערר שהוגשו – נדחו;

10. החזיק בסימני זיהוי שקיבל שלא מהמנהל או השתמש בהם לאחר שנאסר עליו להשתמש בהם;

11. בהיותו עוסק מסר שלא כדין לאדם אחר טובין שיבואם או מכירתם פטורים בתנאי שישמשו אותו בלבד;

12. הוביל טובין בניגוד להוראות סעיף 129 או הכניס או הוציא טובין בניגוד להוראות לפי סעיף 129א;

13. החזיק בטובין שהוא עוסק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות כפי שנקבע;

14. מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר על פי הוראות מכוח סעיף 66, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות;

15. לא הוציא חשבונית מס למרות שהיה חייב להוציאה;

16. הוציא חשבונית מס ולא שילם במועד את המס הכלול בה;

17. לא דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה;

18. הפריע לאדם לבצע את המוטל עליו מכוח חוק זה או מנע זאת ממנו."

 

העבירה הנפוצה ביותר, שבגינה בדרך כלל מוגשים כתבי אישום, היא עבירה של אי הגשת דו"ח תקופתי במועד, לפי סעיף 117(א)(6). כתבי האישום בעבירה זו יכילו, בדרך כלל, עשרות רבות של עבירות, שכן הדו"ח התקופתי למע"מ מוגש בכל חודש או חודשיים (תלוי בסוג העסק ומחזור העסקאות), ועל כן, מהשלב שבו אדם מפסיק להגיש דו"חות (עקב משבר כלכלי, לדוגמה) ועד להגשת כתב אישום נגדו עוברים חודשים רבים אשר מביאים להצטברותן של עשרות רבות של עבירות.

לכן, מומלץ להתאמץ ולהגיש דו"ח נכון ומלא בכל תקופה ותקופה, כדי להימנע מהגשת כתב אישום. למאמר נרחב יותר של משרדנו בעניין עבירות מע"מ – לחצו כאן לקריאה.

במשרדנו עורכי דין המתמחים בייצוג בעבירות מע"מ, בעלי ניסיון של שנים רבות ומומחיות בתחום זה – משרדנו מעניק מעטפת משפטית מלאה בייצוג מול רשות המיסים וכן בהליכים משפטיים בעבירות מע"מ, בתיקים מורכבים – בין היתר, חקירה במע"מ, הליכים מנהליים מול רשות המיסים בתיקי מע"מ, סעיף 50 – כפל מס, הסדרי מס ושומות מס, ערעורי מס, כופר מס, וייצוג בבתי המשפט בכתבי אישום בתחום עבירות המס, כגון חשבוניות פיקטיביות, עבירות לפי סעיף 117 לחוק מע"מ ועבירות מס נוספות.

 

עבירות על פי פקודת המכס

עבירות מהותיות

העבירות המהותיות והנפוצות בפקודת המכס הן עבירות ההברחה.

סעיף 207 קובע את עבירת ההתכנסות לשם הברחה כך:

"שני אנשים או יותר שנתכנסו להבריח טובין או למנוע תפיסתם של טובין מוברחים או לחלצם לאחר שנתפסו, דינם – מאסר שלוש שנים."

וסעיף 211 קובע את עבירת ההברחה:

"(א) אלה דינם מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ובהחזקת טובין מוברחים אף תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין:

(1) המבריח טובין; (2) המחזיק טובין מוברחים או טובין שייבואם אסור ולא הוכיח שיש לו הצדק כדי להחזיקם; (3) מי שבהחזקתו או במרותו או בפיקוחו טובין שייצואם אותה שעה אסור או מוגבל או מוסדר והוא מתכוון להבריחם או יודע שיש כוונה להבריחם.

(א1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר 5 שנים או קנס בסכום של פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ובהחזקת טובין מוברחים גם תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין.

(ב) קברניט או בעל כלי שיט או כלי הובלה המשתמש, או המניח ביודעין להשתמש, בכלי שיט או בכלי הובלה שלו להברחת טובין, או להובלה שלא כדין של טובין מוברחים או מחולטים, דינו – הענשים שנקבעו בסעיף קטן (א).

(ג) נעברה העבירה הנזכרת בסעיף קטן (א)(3) במצב מלחמה שמדינת ישראל מעורבת בה, מותר להגדיל את העונש כדי מאסר שנתיים או קנס של 500 לירות."

כאשר הברחה הינה – "ייבּואם של טובין, או ייצואם, או הובלתם לאורך החוף או דרך גבולות היבשה, בכוונה להונות את האוצר או לעקוף כל איסור, הגבלה או תקנה בענין ייבּואם, ייצואם והובלתם של טובין כאמור, ולרבות כל נסיון לעשות אחד המעשים האלה בכוונה כאמור"

כלומר, עבירת ההברחה היא העבירה המהותית בפקודת המכס, במובן שעליה להיעשות בכוונה להונות את האוצר, או במילים אחרות: בכוונה להתחמק ממס.

העונש על עבירות ההברחה הוא עד 3 שנות מאסר וקנס ואם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות – עד 5 שנות מאסר.

 

עבירות טכניות

סעיף 212(א) לפקודת המכס מפרט שלל עבירות בסיסיות, טכניות, ללא כוונת העבריין להתחמק מתשלום מס. העונש על עבירות אלה הוא עד שנתיים מאסר וקנס.

במשרדנו עורכי דין המתמחים בייצוג בעבירות מכס, בעלי ניסיון של שנים רבות ומומחיות בתחום זה – משרדנו מעניק מעטפת משפטית מלאה בייצוג מול המכס וכן בהליכים משפטיים בעבירות מכס, בתיקים מורכבים – בין היתר, חקירה בענייני מכס, הליכים מנהליים מול רשות המיסים בתיקי מכס, עבירות של הברחת טובין לארץ, הגשת רשימון כוזב (שינוי התמחור ביבוא וביצוא), ניסיונות להתחמק מתשלומי מס הקניה ועוד.

 

עבירות מס והלבנת הון

כחלק מהמלחמה בעבריינות המס, הפכו בשנה האחרונה עבירות המיסים גם לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. המשמעות היא שאדם שעבר עבירת מס בכוונה להתחמק מתשלום מס, עבירה שהעונש עליה הוא עד 7 שנות מאסר, עלול למצוא עצמו כעת מואשם בנוסף גם בעבירת הלבנת הון, אשר עונשה הוא עד 10 שנות מאסר, זאת בצירוף לאפשרות לחלט את הנכסים הקשורים לעבירה, וללא קשר לכל עונש אחר וללא קשר למס שעל אותו עבריין לשלם לקופת המדינה.

לדוגמה, אדם אשר השמיט הכנסה של מיליון ₪ מתוך הדו"ח השנתי למס הכנסה, תוך כדי שהוא מסתיר את ההכנסות בחשבונות בנק על שמות אנשים אחרים. אדם זה עלול לעמוד לדין בגין עבירה על פקודת מס הכנסה, בגין עבירה על חוק איסור הלבנת הון, יהיה עליו לשלם את המס הנובע מההכנסה שהושמטה, והוא אף נמצא בסיכון שרכושו יחולט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חקירה בעבירות מס

החקירה בעבירות מס מתחילה לרוב הרבה לפני שהחשוד יודע שהוא נמצא תחת חקירה. שלב זה נקרא שלב החקירה הסמויה. בשלב זה נאספים חומרים ומסמכים רבים על החשוד, מוצאים צווים לבנקים על מנת לקבל מידע על חשבונות הבנק של החשוד, ולעיתים גם נערכות האזנות סתר.

לאחר שרשויות החקירה אספו מספיק מידע בשלב החקירה הסמויה, הופכת החקירה לגלויה עם מעצרו של החשוד, ועריכת חיפוש בביתו, בעסקו, במשרד רואה החשבון שמייצג אותו, ועוד. לא רבים יודעים ומבינים זאת, אך חוקרי רשות המיסים הינם חוקרים לכל דבר ויש להם סמכויות של חוקרי משטרה. לחוקרי רשות המיסים סמכות לבצע חיפוש, לתפוס חפצים, לעכב, לעצור, לחקור ועוד.

לכן, במידה והגיעו אליך חוקרי רשות המיסים, אין להקל בכך ראש. רצוי שלא לומר דבר בטרם היוועצות בעו"ד המומחה לעבירות מיסים. יש לדעת, כי זו זכותכם להיוועץ בעורך דין בטרם תענו לשאלות החוקרים. כמו כן, חובתו של חוקר רשות המיסים להזהיר את החשוד במה הוא חשוד, וזכותו של החשוד לשמור על שתיקה ולא לענות לשאלות החוקר.

 

שימוע לפני כתב אישום בעבירות מס

לאחר שהתיק נחקר ברשות המיסים, יגבשו חוקרי הרשות המלצה האם להעמיד את החשוד לדין, והתיק יועבר לפרקליטות הרלוונטית בצירוף ההמלצה. הפרקליטות שמטפלת בדרך כלל בעבירות המס היא פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). במידה ואדם חשוד בעבירה מסוג פשע, שהעונש בגינה הוא מעל 3 שנות מאסר, יש ליידע את החשוד בהעברת חומר החקירה לפרקליטות, וכן עומדת לחשוד זכות השימוע.

השימוע ייערך על-ידי סנגורו של החשוד בפני התובעים שאמורים לגבש את ההחלטה האם להגיש כתב אישום. לקראת השימוע, זכאי החשוד לעיין בליבת חומר החקירה (אך עדיין לא זכאי לעיין בכלל החומר). בשימוע, ינסה הסניגור להציג בפני התובעים את הבעיות שקיימות בתיק ולשכנעם שלא להגיש כתב אישום נגד החשוד. מומלץ מאוד לקבל ייצוג כבר בשלב זה על-ידי סניגור מנוסה בתחום עבירות המס, אשר יוכל לשכנע את הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום נגד החשוד.

 

כתב אישום בעבירות מס

היה והוגש כתב אישום בגין עבירות מס, הנאשם זכאי לעיין בכלל חומר החקירה שנאסף בתיק. כתב האישום צריך להיות מפורט וברור דיו, ולציין את כל העובדות אשר מהוות את עבירת המס. יש לציין, למשל, את שנות המס הרלוונטיות, את סכומי ההכנסה שהושמטה ועוד. במידה וכתב האישום אינו מפורט או אינו ברור, ניתן לטעון לפגם או פסול בכתב האישום, ולבקש מבית המשפט להורות לתביעה לתקן את כתב האישום.

טענת הגנה אחרת שעולה פעמים רבות בעבירות מס היא טענה של אכיפה בררנית. למשל, כאשר רואה חשבון ולקוחו עוברים עבירת מס, אך מוגש כתב אישום רק נגד הלקוח. במקרה כזה, יכולה להתקבל טענה לאכיפה בררנית פסולה בין הלקוח לבין רואה החשבון, אשר עשויה להביא לביטולו של כתב האישום. במידה והוגש נגדכם כתב אישום בעבירות מס, מומלץ לקבל ייצוג מתאים מעורך דין הבקיא בעבירות מס.

 

הענישה בעבירות מס

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של החמרה בענישה בעבירות מס. אם בעבר, היו מסתפקים בתי המשפט בעונשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, הרי שהיום מוטלים בגין עבירות המס עונשי מאסר כבדים. פעמים רבות עולה הטענה כי העבריין הינו אדם נורמטיבי ואינו עבריין במלוא מובן המילה, ולכן יש להקל עמו.

עם זאת, המגמה, לפי מפסיקת בית המשפט העליון, היא להחמיר עם עברייני מס, ולתת משקל נמוך מאוד לנסיבות האישיות של העבריין, כאשר הדגש בענישה הוא על התרעת כלל הציבור מלבצע עבירות מס, אשר נתפסות כפחות חמורות בעיני הציבור, וזאת מכיוון שלכאורה לא ניתן להצביע על אדם מסוים שנפגע מהעבירות.

זאת, בניגוד לעבירות גניבה או מרמה אחרות, בהן קיים אדם מסוים ומוחשי אשר נפגע מהעבירות, ולכן הן נתפסו כחמורות יותר. כיום, קיימת הסכמה כי עבירות מס פוגעות בשיווין בנטל תשלום המיסים וגורמות נזק מהותי לקופה הציבורי. המחשבה היא, שאם יותר אנשים ישלמו מיסים, כך נטל המס על כלל האזרחים יפחת.

 

צור קשר עם עורכי דין מתחום המס

במשרדנו עורכי דין בעלי 20 שנות ניסיון בתחום דיני המס – פלילי ואזרחי. אנו דוגלים בליווי הלקוח באופן מוקפד, תוך הבנה היקפית של ההליך המשפטי, לרבות מתן דגש ותשומת לב להיבטים מיסויים וכלכליים, לצד חשיבה אסטרטגית לעניין ההשלכות הפליליות והאזרחיות של ההליך המשפטי בתחום דיני המס.

משרד אלעד שאול ושות' מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות המס בהליכים אזרחיים ופליליים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות מס?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה