עבירות – חבלה בכוונה מחמירה

סעיף 329 לחוק העונשין מגדיר את עבירת החבלה בכוונה מחמירה. עבירה זו, המנויה בסימן ד' שכותרתו "סיכון החיים והבריאות", הינה עבירה חמורה ביותר הנמצאת בראשן של עבירות האלימות בחוק העונשין. עונשה, הינו מאסר של עד 20 שנים. על כן, עבירה זו מסווגת עם סוג העבירות החמור ביותר – עבירות מסוג "פשע".

בסעיף החוק מוגדרות מספר חלופות של מעשי "חבלה" הנכללים בגדרי העבירה, כאשר במידה והם מבוצעים מתוך כוונה למטרה מסוימת, שאף החלופות שלה מנויות בחוק, ניתן יהיה להאשים את האדם בעבירת החבלה בכוונה מחמירה. בשל חומרת העבירה והמצבים הרבים בהם ניתן לעבור אותה, אנשים רבים עלולים להתבלבל ולסבור שמעשים מסוימים מותרים, כאשר הם איננם.

אנשים אלו ייתכן ויהיו חשופים לעונש החמור של 20 שנות מאסר. במאמר זה, נפרט ונסביר אודות עבירת החבלה בכוונה מחמירה. נסביר תחילה מהי העבירה, מהם המעשים הכלולים בחלופות העבירה השונות. לאחר מכן, נפרט ונסביר מהו היסוד הנפשי, הכוונה, שנדרש להוכיח אצל מבצע עבירה. לבסוף, נדון בהסדרים ספציפיים הכלולים בחוק, למשל כלפי בן משפחה.

 

מהי חבלה בכוונה מחמירה

עבירת החבלה בכוונה מחמירה מורכבת מיסוד עובדתי של גרימת חבלה, בשילוב יסוד נפשי של "כוונה מחמירה". חוק זה מדגים מצב בו היסוד הנפשי של מבצע העבירה מהווה נדבך משמעותי לגזירת העונש. על מעשים דומים אשר מבצעים אנשים שונים, כאשר הדבר היחיד המבחין ביניהם היא אותה "כוונה מחמירה", ייגזר עונש אחר לחלוטין.

משמע, חרף היות היסוד העובדתי זהה – ההבדל בין האנשים יכול להתבטא בהפרש של שנות מאסר רבות לרעת הצד בעל הכוונה המחמירה. בדרך זו, בא המחוקק ומציג את תפיסת עולמו לפיה מעשי חבלה הנעשים מתוך כוונה הינם חמורים הרבה יותר. על כן, קיים צורך משמעותי לגרום לאנשים להימנע מעשייתם ולהרתיע אותם מלעבור על הוראות החוק.

יתר על כן, עבירת החבלה בכוונה מחמירה הינה עבירה רחבה ביותר. משמע, היא כוללת בתוכה מגוון רחב מאוד של מעשים וכן מגוון רחב של כוונות. לפיכך, מצבים רבים של מעשי חבלה ייכנסו לתוך גדריו של הסעיף ויאפשרו להעמיד את אותו אדם לדין.

 

סוג החבלה הנדרש

סעיף 329 מונה 6 חלופות שונות למעשה ה"חבלה" הנדרש על מנת לקיים את היסוד העובדתי של העבירה. חלק מחלופות אלו הינן עבירות "התנהגות", משמע, עבירות שעצם עשייתן מקיימת את הרכיב העובדתי בעבירת החבלה בכוונה מחמירה. חלקן האחר הינן עבירות "תוצאתיות", משמע, נדרש שתתקיים תוצאה מסוימת על מנת לעמוד בגדרי החבלה. בלי שתתרחש התוצאה באותן חלופות, לא יהיה ניתן להאשים את האדם בעבירה זו.

כמו כן, חלק מהחלופות אינן דורשות שאדם כלשהו ייפגע בפועל. ייתכן ועצם ההתנהגות המסוכנת, או לחלופין התוצאה המסוכנת שעלולה להיגרם יספיקו לעמידה בתנאי היסוד העובדתי.

 

מהן החלופות השונות?

  1. פציעה של אדם או גרימה לחבלה חמורה שלא כדין – סעיף 34כד, סעיף ההגדרות בחוק העונשין, מסביר לנו מה זאת "חבלה חמורה". לפיו, גרימת כאב או ליקוי גופני (קבוע או זמני) ברמה מסוכנת, או כזאת שעלולה לגרום לנפגע פגיעה קשה בבריאותו, בנוחותו, למום קבוע או כדי פגיעה קבועה או קשה באחד מן האיברים שלו, הקרומים או אחד מן החושים. חלופה זו דורשת תוצאה מסוימת.
    הגדרה זו הינה רחבה ביותר. נראה לפי החוק כי מעשים רבים ופציעות רבות יוגדרו כ"חבלה חמורה". בדומה לעיל, קיימים מצבים רבים אשר בהם יהיה ניתן להרשיע בעבירה זו. לכן, קיימת חשיבות משמעותית להכיר את סעיף החוק וללמוד אותו על בוריו.
  2. ניסיון שלא כדין לפגוע באדם אחר בעזרת קליע, סכין, אבן או כל נשק מסוכן או פוגעני אחר. בחלופה זו, עצם הניסיון – אף ללא הצלחה – יעמוד בתנאים.
  3. פיצוץ של חומר נפץ, בין אם אדם נפצע ובין אם לאו.
  4. שליחה או מסירה של חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר לאדם אחר, ואף גרימה שאדם יקבל אחד מאלה. אף כאן, לא נדרשת פגיעה הלכה למעשה.
  5. הנחה של חומר מרסק או נפיץ, או נוזל משתך. עצם הנחת החומר, בכל מקום שהוא, תקיים את דרישת היסוד העובדתי.
  6. זריקה של אחד מהחומרים לעיל על אדם אחר או שימוש בהם על גופו בדרך כלשהי.

 

לסיכום חלק זה, על מנת לקיים את דרישת היסוד העובדתי בעבירה ראינו כי בחלק מהחלופות נדרשת תוצאה ובחלק לאו וכי ברובם המוחלט, למעט החלופה הראשונה, אף לא נדרשת פגיעה פיזית באדם כלשהו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

היסוד הנפשי – כוונה מחמירה

לאחר שבחנו את היסוד העובדתי, המעשה שצריך להתקיים, נעבור כעת לדון ביסוד הנפשי שתידרש התביעה להוכיח על מנת לקיים את סעיף העבירה. חלק זה הינו מסובך יותר להוכחה מצידה של התביעה. עליה להראות באיזה מצב נפשי היה מבצע החבלה בשעת מעשה, ואיזה מטרה עמדה לו מול העיניים בעשותו זאת. בלי הוכחה זאת, יהיה ניתן אולי להרשיע את האדם בעבירה קלה יותר.

החלופות שהחוק מגדיר, אשר נדרש להוכיח אך ורק אחת מבניהן הינן כוונה להטיל באדם נכות או מום או לגרום לו לחבלה חמורה (אשר הוגדרה לעיל). חלופות נוספות הן מטרה להתנגדות או למניעת מעצר או עיכוב הנעשה כדין, בין אם מדובר על מעצרו או עיכובו של החובל עצמו, ובין אם של חברו.

יש לציין כי כוונה מחמירה זו מתייחסת למישור החפצי בבחינת היסוד הנפשי. מישור נוסף וחשוב שאף אותו יש להראות בעת העמדה לדין הינו המישור ההכרתי. במישור זה, יש להוכיח כי הנאשם היה מודע לרכיבי היסוד העובדתי השונים. עליו להיות מודע לטיב ההתנהגות שלו, משמע, להבין מה הם מעשיו. עליו להיות מודע לכלל הנסיבות הרלוונטיות לעניין ואף להיות מודע לאפשרות גרימת התוצאה, בחלופות השונות הדורשות תוצאה.

הוכחת המישור ההכרתי, יחד עם המישור החפצי המיוחד בעבירה – הכוונה המחמירה – יעמדו בדרישות בדין לצורך התגבשות העבירה.

 

עונש על חבלה בכוונה מחמירה

כאמור, העונש הקבוע בעבירת החבלה בכוונה מחמירה הינו עד 20 שנות מאסר. ככל העונשים הקבועים בחוק העונשין, מדובר על עונש מקסימום. משמע, זהו העונש המקסימלי הניתן להשית על אדם אשר ביצע את העבירה. חשוב לזכור כי במרבית המקרים בית המשפט לא גוזר את העונש המרבי האפשרי, אלא מתחשב בנסיבות רבות המפחיתות את שנות המאסר.

למשל, גיל צעיר של הנאשם, עברו הפלילי והאישי, בחינת האחריות והאשמה שהנאשם מביא וכן נתונים ונסיבות נוספות שיכולות להשפיע על גזר הדין. יש לשים לב כי החוק מציין גם חריג לכלל המקסימום, לפיו יש לקבוע עונש מינימום של חמישית מהעונש המירבי, זאת אומרת, עונש מינימום של 4 שנים במצבים מסוימים.

במידה והחבלה בכוונה מחמירה מבוצעת על ידי בן משפחה של העבריין, המחוקק קבע לשופט העתידי אשר ידון במקרה כי הוא לא יוכל לקבוע עונש הנמוך מ-4 שנים. זאת, למעט במצבים בהם יהיו "טעמים מיוחדים" לחרוג מהכלל.

יש לשים לב כי אין מדובר על כל בן משפחה, כהגדרתו המקובלת. סעיף 382(ב) לחוק קובע כי מדובר אך ורק על בן זוג, לרבות ידוע בציבור, או על קטין או חסר ישע שעובר העבירה אחראי עליו. זאת אומרת, במידה וביצעתם חבלה בכוונה מחמירה כלפי אח גדול או כלפי בן-דוד, אתם לא נכנסים לגדרי חריג זה.

 

סיכום

במאמר זה ניתחנו את יסודות עבירת החבלה בכוונה מחמירה. ראינו כי החוק מגדיר חלופות רבות הן בבחינת היסוד העובדתי, מעשה החבלה, והן בבחינת היסוד הנפשי, הכוונה המחמירה. לבסוף, דנו בעונש הקבוע לעבירה זו ובהוראת החוק לגבי ביצוע העבירה כלפי בן משפחה. זכרו, מדובר על עבירה חמורה ביותר, הנמצאת בראש מדרג עבירות האלימות שניתן לעבור. היכרות מוקדמת עם יסודות העבירה השונים והרבים יוכלו לסייע לכם

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות – חבלה בכוונה מחמירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!