עבירות – חבלה בכוונה מחמירה

סעיף 329 לחוק העונשין מגדיר את עבירת החבלה בכוונה מחמירה. עבירה זו, המנויה בסימן ד' שכותרתו "סיכון החיים והבריאות", הינה עבירה חמורה ביותר הנמצאת בראשן של עבירות האלימות בחוק העונשין. עונשה, הינו מאסר של עד 20 שנים. על כן, עבירה זו מסווגת עם סוג העבירות החמור ביותר – עבירות מסוג "פשע".

בסעיף החוק מוגדרות מספר חלופות של מעשי "חבלה" הנכללים בגדרי העבירה, כאשר במידה והם מבוצעים מתוך כוונה למטרה מסוימת, שאף החלופות שלה מנויות בחוק, ניתן יהיה להאשים את האדם בעבירת החבלה בכוונה מחמירה. בשל חומרת העבירה והמצבים הרבים בהם ניתן לעבור אותה, אנשים רבים עלולים להתבלבל ולסבור שמעשים מסוימים מותרים, כאשר הם איננם.

אנשים אלו ייתכן ויהיו חשופים לעונש החמור של 20 שנות מאסר. במאמר זה, נפרט ונסביר אודות עבירת החבלה בכוונה מחמירה. נסביר תחילה מהי העבירה, מהם המעשים הכלולים בחלופות העבירה השונות. לאחר מכן, נפרט ונסביר מהו היסוד הנפשי, הכוונה, שנדרש להוכיח אצל מבצע עבירה. לבסוף, נדון בהסדרים ספציפיים הכלולים בחוק, למשל כלפי בן משפחה.

 

מהי חבלה בכוונה מחמירה

עבירת החבלה בכוונה מחמירה מורכבת מיסוד עובדתי של גרימת חבלה, בשילוב יסוד נפשי של "כוונה מחמירה". חוק זה מדגים מצב בו היסוד הנפשי של מבצע העבירה מהווה נדבך משמעותי לגזירת העונש. על מעשים דומים אשר מבצעים אנשים שונים, כאשר הדבר היחיד המבחין ביניהם היא אותה "כוונה מחמירה", ייגזר עונש אחר לחלוטין.

משמע, חרף היות היסוד העובדתי זהה – ההבדל בין האנשים יכול להתבטא בהפרש של שנות מאסר רבות לרעת הצד בעל הכוונה המחמירה. בדרך זו, בא המחוקק ומציג את תפיסת עולמו לפיה מעשי חבלה הנעשים מתוך כוונה הינם חמורים הרבה יותר. על כן, קיים צורך משמעותי לגרום לאנשים להימנע מעשייתם ולהרתיע אותם מלעבור על הוראות החוק.

יתר על כן, עבירת החבלה בכוונה מחמירה הינה עבירה רחבה ביותר. משמע, היא כוללת בתוכה מגוון רחב מאוד של מעשים וכן מגוון רחב של כוונות. לפיכך, מצבים רבים של מעשי חבלה ייכנסו לתוך גדריו של הסעיף ויאפשרו להעמיד את אותו אדם לדין.

 

סוג החבלה הנדרש

סעיף 329 מונה 6 חלופות שונות למעשה ה"חבלה" הנדרש על מנת לקיים את היסוד העובדתי של העבירה. חלק מחלופות אלו הינן עבירות "התנהגות", משמע, עבירות שעצם עשייתן מקיימת את הרכיב העובדתי בעבירת החבלה בכוונה מחמירה. חלקן האחר הינן עבירות "תוצאתיות", משמע, נדרש שתתקיים תוצאה מסוימת על מנת לעמוד בגדרי החבלה. בלי שתתרחש התוצאה באותן חלופות, לא יהיה ניתן להאשים את האדם בעבירה זו.

כמו כן, חלק מהחלופות אינן דורשות שאדם כלשהו ייפגע בפועל. ייתכן ועצם ההתנהגות המסוכנת, או לחלופין התוצאה המסוכנת שעלולה להיגרם יספיקו לעמידה בתנאי היסוד העובדתי.

 

מהן החלופות השונות?

  1. פציעה של אדם או גרימה לחבלה חמורה שלא כדין – סעיף 34כד, סעיף ההגדרות בחוק העונשין, מסביר לנו מה זאת "חבלה חמורה". לפיו, גרימת כאב או ליקוי גופני (קבוע או זמני) ברמה מסוכנת, או כזאת שעלולה לגרום לנפגע פגיעה קשה בבריאותו, בנוחותו, למום קבוע או כדי פגיעה קבועה או קשה באחד מן האיברים שלו, הקרומים או אחד מן החושים. חלופה זו דורשת תוצאה מסוימת.
    הגדרה זו הינה רחבה ביותר. נראה לפי החוק כי מעשים רבים ופציעות רבות יוגדרו כ"חבלה חמורה". בדומה לעיל, קיימים מצבים רבים אשר בהם יהיה ניתן להרשיע בעבירה זו. לכן, קיימת חשיבות משמעותית להכיר את סעיף החוק וללמוד אותו על בוריו.
  2. ניסיון שלא כדין לפגוע באדם אחר בעזרת קליע, סכין, אבן או כל נשק מסוכן או פוגעני אחר. בחלופה זו, עצם הניסיון – אף ללא הצלחה – יעמוד בתנאים.
  3. פיצוץ של חומר נפץ, בין אם אדם נפצע ובין אם לאו.
  4. שליחה או מסירה של חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר לאדם אחר, ואף גרימה שאדם יקבל אחד מאלה. אף כאן, לא נדרשת פגיעה הלכה למעשה.
  5. הנחה של חומר מרסק או נפיץ, או נוזל משתך. עצם הנחת החומר, בכל מקום שהוא, תקיים את דרישת היסוד העובדתי.
  6. זריקה של אחד מהחומרים לעיל על אדם אחר או שימוש בהם על גופו בדרך כלשהי.

 

לסיכום חלק זה, על מנת לקיים את דרישת היסוד העובדתי בעבירה ראינו כי בחלק מהחלופות נדרשת תוצאה ובחלק לאו וכי ברובם המוחלט, למעט החלופה הראשונה, אף לא נדרשת פגיעה פיזית באדם כלשהו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

היסוד הנפשי – כוונה מחמירה

לאחר שבחנו את היסוד העובדתי, המעשה שצריך להתקיים, נעבור כעת לדון ביסוד הנפשי שתידרש התביעה להוכיח על מנת לקיים את סעיף העבירה. חלק זה הינו מסובך יותר להוכחה מצידה של התביעה. עליה להראות באיזה מצב נפשי היה מבצע החבלה בשעת מעשה, ואיזה מטרה עמדה לו מול העיניים בעשותו זאת. בלי הוכחה זאת, יהיה ניתן אולי להרשיע את האדם בעבירה קלה יותר.

החלופות שהחוק מגדיר, אשר נדרש להוכיח אך ורק אחת מבניהן הינן כוונה להטיל באדם נכות או מום או לגרום לו לחבלה חמורה (אשר הוגדרה לעיל). חלופות נוספות הן מטרה להתנגדות או למניעת מעצר או עיכוב הנעשה כדין, בין אם מדובר על מעצרו או עיכובו של החובל עצמו, ובין אם של חברו.

יש לציין כי כוונה מחמירה זו מתייחסת למישור החפצי בבחינת היסוד הנפשי. מישור נוסף וחשוב שאף אותו יש להראות בעת העמדה לדין הינו המישור ההכרתי. במישור זה, יש להוכיח כי הנאשם היה מודע לרכיבי היסוד העובדתי השונים. עליו להיות מודע לטיב ההתנהגות שלו, משמע, להבין מה הם מעשיו. עליו להיות מודע לכלל הנסיבות הרלוונטיות לעניין ואף להיות מודע לאפשרות גרימת התוצאה, בחלופות השונות הדורשות תוצאה.

הוכחת המישור ההכרתי, יחד עם המישור החפצי המיוחד בעבירה – הכוונה המחמירה – יעמדו בדרישות בדין לצורך התגבשות העבירה.

 

עונש על חבלה בכוונה מחמירה

כאמור, העונש הקבוע בעבירת החבלה בכוונה מחמירה הינו עד 20 שנות מאסר. ככל העונשים הקבועים בחוק העונשין, מדובר על עונש מקסימום. משמע, זהו העונש המקסימלי הניתן להשית על אדם אשר ביצע את העבירה. חשוב לזכור כי במרבית המקרים בית המשפט לא גוזר את העונש המרבי האפשרי, אלא מתחשב בנסיבות רבות המפחיתות את שנות המאסר.

למשל, גיל צעיר של הנאשם, עברו הפלילי והאישי, בחינת האחריות והאשמה שהנאשם מביא וכן נתונים ונסיבות נוספות שיכולות להשפיע על גזר הדין. יש לשים לב כי החוק מציין גם חריג לכלל המקסימום, לפיו יש לקבוע עונש מינימום של חמישית מהעונש המירבי, זאת אומרת, עונש מינימום של 4 שנים במצבים מסוימים.

במידה והחבלה בכוונה מחמירה מבוצעת על ידי בן משפחה של העבריין, המחוקק קבע לשופט העתידי אשר ידון במקרה כי הוא לא יוכל לקבוע עונש הנמוך מ-4 שנים. זאת, למעט במצבים בהם יהיו "טעמים מיוחדים" לחרוג מהכלל.

יש לשים לב כי אין מדובר על כל בן משפחה, כהגדרתו המקובלת. סעיף 382(ב) לחוק קובע כי מדובר אך ורק על בן זוג, לרבות ידוע בציבור, או על קטין או חסר ישע שעובר העבירה אחראי עליו. זאת אומרת, במידה וביצעתם חבלה בכוונה מחמירה כלפי אח גדול או כלפי בן-דוד, אתם לא נכנסים לגדרי חריג זה.

 

סיכום

במאמר זה ניתחנו את יסודות עבירת החבלה בכוונה מחמירה. ראינו כי החוק מגדיר חלופות רבות הן בבחינת היסוד העובדתי, מעשה החבלה, והן בבחינת היסוד הנפשי, הכוונה המחמירה. לבסוף, דנו בעונש הקבוע לעבירה זו ובהוראת החוק לגבי ביצוע העבירה כלפי בן משפחה. זכרו, מדובר על עבירה חמורה ביותר, הנמצאת בראש מדרג עבירות האלימות שניתן לעבור. היכרות מוקדמת עם יסודות העבירה השונים והרבים יוכלו לסייע לכם

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות – חבלה בכוונה מחמירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה