עבירות – חבלה בכוונה מחמירה

סעיף 329 לחוק העונשין מגדיר את עבירת החבלה בכוונה מחמירה. עבירה זו, המנויה בסימן ד' שכותרתו "סיכון החיים והבריאות", הינה עבירה חמורה ביותר הנמצאת בראשן של עבירות האלימות בחוק העונשין. עונשה, הינו מאסר של עד 20 שנים. על כן, עבירה זו מסווגת עם סוג העבירות החמור ביותר – עבירות מסוג "פשע".

בסעיף החוק מוגדרות מספר חלופות של מעשי "חבלה" הנכללים בגדרי העבירה, כאשר במידה והם מבוצעים מתוך כוונה למטרה מסוימת, שאף החלופות שלה מנויות בחוק, ניתן יהיה להאשים את האדם בעבירת החבלה בכוונה מחמירה. בשל חומרת העבירה והמצבים הרבים בהם ניתן לעבור אותה, אנשים רבים עלולים להתבלבל ולסבור שמעשים מסוימים מותרים, כאשר הם איננם.

אנשים אלו ייתכן ויהיו חשופים לעונש החמור של 20 שנות מאסר. במאמר זה, נפרט ונסביר אודות עבירת החבלה בכוונה מחמירה. נסביר תחילה מהי העבירה, מהם המעשים הכלולים בחלופות העבירה השונות. לאחר מכן, נפרט ונסביר מהו היסוד הנפשי, הכוונה, שנדרש להוכיח אצל מבצע עבירה. לבסוף, נדון בהסדרים ספציפיים הכלולים בחוק, למשל כלפי בן משפחה.

מהי חבלה בכוונה מחמירה

עבירת החבלה בכוונה מחמירה מורכבת מיסוד עובדתי של גרימת חבלה, בשילוב יסוד נפשי של "כוונה מחמירה". חוק זה מדגים מצב בו היסוד הנפשי של מבצע העבירה מהווה נדבך משמעותי לגזירת העונש. על מעשים דומים אשר מבצעים אנשים שונים, כאשר הדבר היחיד המבחין ביניהם היא אותה "כוונה מחמירה", ייגזר עונש אחר לחלוטין.

משמע, חרף היות היסוד העובדתי זהה – ההבדל בין האנשים יכול להתבטא בהפרש של שנות מאסר רבות לרעת הצד בעל הכוונה המחמירה. בדרך זו, בא המחוקק ומציג את תפיסת עולמו לפיה מעשי חבלה הנעשים מתוך כוונה הינם חמורים הרבה יותר. על כן, קיים צורך משמעותי לגרום לאנשים להימנע מעשייתם ולהרתיע אותם מלעבור על הוראות החוק.

יתר על כן, עבירת החבלה בכוונה מחמירה הינה עבירה רחבה ביותר. משמע, היא כוללת בתוכה מגוון רחב מאוד של מעשים וכן מגוון רחב של כוונות. לפיכך, מצבים רבים של מעשי חבלה ייכנסו לתוך גדריו של הסעיף ויאפשרו להעמיד את אותו אדם לדין.

 

סוג החבלה הנדרש

סעיף 329 מונה 6 חלופות שונות למעשה ה"חבלה" הנדרש על מנת לקיים את היסוד העובדתי של העבירה. חלק מחלופות אלו הינן עבירות "התנהגות", משמע, עבירות שעצם עשייתן מקיימת את הרכיב העובדתי בעבירת החבלה בכוונה מחמירה. חלקן האחר הינן עבירות "תוצאתיות", משמע, נדרש שתתקיים תוצאה מסוימת על מנת לעמוד בגדרי החבלה. בלי שתתרחש התוצאה באותן חלופות, לא יהיה ניתן להאשים את האדם בעבירה זו.

כמו כן, חלק מהחלופות אינן דורשות שאדם כלשהו ייפגע בפועל. ייתכן ועצם ההתנהגות המסוכנת, או לחלופין התוצאה המסוכנת שעלולה להיגרם יספיקו לעמידה בתנאי היסוד העובדתי.

 

מהן החלופות השונות?

  1. פציעה של אדם או גרימה לחבלה חמורה שלא כדין – סעיף 34כד, סעיף ההגדרות בחוק העונשין, מסביר לנו מה זאת "חבלה חמורה". לפיו, גרימת כאב או ליקוי גופני (קבוע או זמני) ברמה מסוכנת, או כזאת שעלולה לגרום לנפגע פגיעה קשה בבריאותו, בנוחותו, למום קבוע או כדי פגיעה קבועה או קשה באחד מן האיברים שלו, הקרומים או אחד מן החושים. חלופה זו דורשת תוצאה מסוימת.
    הגדרה זו הינה רחבה ביותר. נראה לפי החוק כי מעשים רבים ופציעות רבות יוגדרו כ"חבלה חמורה". בדומה לעיל, קיימים מצבים רבים אשר בהם יהיה ניתן להרשיע בעבירה זו. לכן, קיימת חשיבות משמעותית להכיר את סעיף החוק וללמוד אותו על בוריו.
  2. ניסיון שלא כדין לפגוע באדם אחר בעזרת קליע, סכין, אבן או כל נשק מסוכן או פוגעני אחר. בחלופה זו, עצם הניסיון – אף ללא הצלחה – יעמוד בתנאים.
  3. פיצוץ של חומר נפץ, בין אם אדם נפצע ובין אם לאו.
  4. שליחה או מסירה של חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר לאדם אחר, ואף גרימה שאדם יקבל אחד מאלה. אף כאן, לא נדרשת פגיעה הלכה למעשה.
  5. הנחה של חומר מרסק או נפיץ, או נוזל משתך. עצם הנחת החומר, בכל מקום שהוא, תקיים את דרישת היסוד העובדתי.
  6. זריקה של אחד מהחומרים לעיל על אדם אחר או שימוש בהם על גופו בדרך כלשהי.

 

לסיכום חלק זה, על מנת לקיים את דרישת היסוד העובדתי בעבירה ראינו כי בחלק מהחלופות נדרשת תוצאה ובחלק לאו וכי ברובם המוחלט, למעט החלופה הראשונה, אף לא נדרשת פגיעה פיזית באדם כלשהו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

היסוד הנפשי – כוונה מחמירה

לאחר שבחנו את היסוד העובדתי, המעשה שצריך להתקיים, נעבור כעת לדון ביסוד הנפשי שתידרש התביעה להוכיח על מנת לקיים את סעיף העבירה. חלק זה הינו מסובך יותר להוכחה מצידה של התביעה. עליה להראות באיזה מצב נפשי היה מבצע החבלה בשעת מעשה, ואיזה מטרה עמדה לו מול העיניים בעשותו זאת. בלי הוכחה זאת, יהיה ניתן אולי להרשיע את האדם בעבירה קלה יותר.

החלופות שהחוק מגדיר, אשר נדרש להוכיח אך ורק אחת מבניהן הינן כוונה להטיל באדם נכות או מום או לגרום לו לחבלה חמורה (אשר הוגדרה לעיל). חלופות נוספות הן מטרה להתנגדות או למניעת מעצר או עיכוב הנעשה כדין, בין אם מדובר על מעצרו או עיכובו של החובל עצמו, ובין אם של חברו.

יש לציין כי כוונה מחמירה זו מתייחסת למישור החפצי בבחינת היסוד הנפשי. מישור נוסף וחשוב שאף אותו יש להראות בעת העמדה לדין הינו המישור ההכרתי. במישור זה, יש להוכיח כי הנאשם היה מודע לרכיבי היסוד העובדתי השונים. עליו להיות מודע לטיב ההתנהגות שלו, משמע, להבין מה הם מעשיו. עליו להיות מודע לכלל הנסיבות הרלוונטיות לעניין ואף להיות מודע לאפשרות גרימת התוצאה, בחלופות השונות הדורשות תוצאה.

הוכחת המישור ההכרתי, יחד עם המישור החפצי המיוחד בעבירה – הכוונה המחמירה – יעמדו בדרישות בדין לצורך התגבשות העבירה.

 

עונש על חבלה בכוונה מחמירה

כאמור, העונש הקבוע בעבירת החבלה בכוונה מחמירה הינו עד 20 שנות מאסר. ככל העונשים הקבועים בחוק העונשין, מדובר על עונש מקסימום. משמע, זהו העונש המקסימלי הניתן להשית על אדם אשר ביצע את העבירה. חשוב לזכור כי במרבית המקרים בית המשפט לא גוזר את העונש המרבי האפשרי, אלא מתחשב בנסיבות רבות המפחיתות את שנות המאסר.

למשל, גיל צעיר של הנאשם, עברו הפלילי והאישי, בחינת האחריות והאשמה שהנאשם מביא וכן נתונים ונסיבות נוספות שיכולות להשפיע על גזר הדין. יש לשים לב כי החוק מציין גם חריג לכלל המקסימום, לפיו יש לקבוע עונש מינימום של חמישית מהעונש המירבי, זאת אומרת, עונש מינימום של 4 שנים במצבים מסוימים.

במידה והחבלה בכוונה מחמירה מבוצעת על ידי בן משפחה של העבריין, המחוקק קבע לשופט העתידי אשר ידון במקרה כי הוא לא יוכל לקבוע עונש הנמוך מ-4 שנים. זאת, למעט במצבים בהם יהיו "טעמים מיוחדים" לחרוג מהכלל.

יש לשים לב כי אין מדובר על כל בן משפחה, כהגדרתו המקובלת. סעיף 382(ב) לחוק קובע כי מדובר אך ורק על בן זוג, לרבות ידוע בציבור, או על קטין או חסר ישע שעובר העבירה אחראי עליו. זאת אומרת, במידה וביצעתם חבלה בכוונה מחמירה כלפי אח גדול או כלפי בן-דוד, אתם לא נכנסים לגדרי חריג זה.

 

סיכום

במאמר זה ניתחנו את יסודות עבירת החבלה בכוונה מחמירה. ראינו כי החוק מגדיר חלופות רבות הן בבחינת היסוד העובדתי, מעשה החבלה, והן בבחינת היסוד הנפשי, הכוונה המחמירה. לבסוף, דנו בעונש הקבוע לעבירה זו ובהוראת החוק לגבי ביצוע העבירה כלפי בן משפחה. זכרו, מדובר על עבירה חמורה ביותר, הנמצאת בראש מדרג עבירות האלימות שניתן לעבור. היכרות מוקדמת עם יסודות העבירה השונים והרבים יוכלו לסייע לכם

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות – חבלה בכוונה מחמירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
מאמרים נוספים בתחום

ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם

למאמר המלא »

ראיות פורנזיות

דיני הראיות במשפט מהוות חלק מסדרי הדין, כאשר לצורך הוכחת המעשה הפלילי יש צורך בהצגת ראיות.  צריך להבחין בין ראיות ישירות (למשל עדויות) שיוצרות קשר

למאמר המלא »
ESE.CO.IL ונדליזם
פלילי
עורך דין אלעד שאול

ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך

למאמר המלא »
תלונת שווא על אונס
פלילי
עורך דין אלעד שאול

תלונת שווא על אונס

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה חשובה ומכוננת, בה חומרתן של עבירות מין מופיעה בתודעה הציבורית בכל יום מחדש. בהתאם, רשויות החוק לקחו על עצמן לטפל

למאמר המלא »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה