עבירת הרצח במשפט הפלילי

רצח נחשב לפשע חמור ביותר בכל תרבויות העולם, והוא מתרחש כאשר אדם אחד מביא להמתה של אדם אחר בכוונה תחילה. אף על פי כן, מדינות העולם נחלקות ביניהן בנוגע לשאלה איזה מעשה נחשב לרצח וביחס לענישה הנגזרת על מי שהורשע בביצועו. כך, למשל, בעוד שבמדינת ישראל מאסר עולם הוא העונש החמור ביותר שניתן לגזור על אדם שרצח, במדינות שונות בארצות הברית העבריין נדון לגזר דין מוות.

 

עבירות ההמתה בדין הפלילי הישראלי

כלל העבירות במשפט הפלילי מורכבות מיסוד עובדתי, שהוא המחדל או המעשה האסור ומיסוד נפשי, שהוא מצבו המנטלי של הנאשם בעת ביצועו של המעשה האסור. על פי סעיף 19 בחוק העונשין, ברירת המחדל היא שמחשבה פלילית היא היסוד הנפשי של העבירה, אלא במקרים בהם העבירה מוגדרת כרשלנות או כאחריות קפידה.

עד לא מזמן, עבירת הרצח במשפט הישראלי התבססה על פקודת החוק הפלילי (1936) של המנדט הבריטי ועל מנת להרשיע בה נדרש היה להוכיח "כוונה תחילה". כך, החוק הגדיר שלושה סוגים בלבד של עבירות המתה: גרימת מוות ברשלנות, הריגה ורצח.

החלוקה בין עבירות ההמתה הייתה מאוד גסה ושופטים נטו להרשיע ברצח מחשש שיפספסו את העברת המסר הנוגע לערך קדושת החיים. במקרים אחרים, הדבר הוביל למצבים אבסורדים שבהם ניתנת ענישה קלה יותר כלפי נאשמים בעבירות המתה בנסיבות מחמירות.

בעקבות כך, בשנת 2007 הוקמה ועדה בראשותו של פרופ' מרדכי קרמינצר, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, שנועדה לבחון מחדש את עבירות ההמתה המנויות בחוק העונשין. בסיום, דו"ח מפורט עם המלצותיה של הועדה הוגש לשר המשפטים בשנת 2011, וכלל רפורמות מרחיקות לכת ביחס לעבירות ההמתה בישראל וביניהן הצעה לדירוגן באופן מחודש.

ואכן, בשנת 2019, שונה חוק העונשין ונקבע מדרג חדש של עבירות ההמתה, אשר מאפשר להביא להלימה טובה יותר בין חומרת העבירה לבין תיוגה והעונש בצדה (תיקון מס' 37 לחוק העונשין).

זאת, על ידי סיווג מחדש של עבירות ההמתה וקביעת ארבע עבירות חדשות המדורגות על פי מידת חומרתן: גרימת מוות ברשלנות (ס' 304 לחוק העונשין), המתה בקלות דעת (ס' 301ג לחוק העונשין) רצח באדישות או בכוונה (ס' 300 לחוק העונשין), רצח בנסיבות מחמירות (ס' 300א לחוק העונשין) והמתה בנסיבות של אחריות מופחתת (ס'300ב לחוק העונשין).

 

עבירת הרצח (ס' 300 לחוק העונשין)

חוק העונשין קובע כי "הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו – מאסר עולם". בעוד שבעבר נדרש להוכיח יסוד נפשי של תכנון על מנת להרשיע אדם ברצח, הרפורמה מאפשרת להרשיע גם בהיעדר כוונה מפורשת מצדו של הנאשם ובמקרים של אדישות בלבד כלפי גרימת התוצאה הקטלנית.

כמו כן, התיקון מעניק לשופט את שיקול הדעת ביחס לעונש שיגזר על הנאשם וקובע כי עונש מאסר עולם אינו חובה, אם כי העונש המקסימלי שניתן לתת.

מהי אדישות? סעיף 20 לחוק העונשין, מגדיר אדישות כ"שוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות", כלומר היעדר אכפתיות מצד הנאשם ביחס לחייו של הקורבן. כך, למשל, בפסק הדין בעניין רצח אריה קרפ שבוצע בחוף בתל ברוך, בית המשפט קבע כי אף אם התוקפים לא התכוונו להביא לגרימת מותו של המנוח, הם לכל הפחות היו שווי נפש באשר לגורלו.

ביחס לכוונה, סעיף 20(ב) לחוק העונשין קובע כי צפיית התוצאה כאפשרות קרובה לוודאי, מהווה תחליף לכוונה ומאפשרת במקרים מסוימים לסווג את הפזיז כמי שהתכוון. מדובר על מקרים בהם דרגת ההסתברות שהתוצאה תגרם היא מאוד גבוהה ואז החוק אומר שיש לראות את הנאשם כמי שהתכוון לתוצאה ולא כמי שהיה פזיז ביחס לכך.

על פי כלל הצפיות, אם הנאשם צפה את אפשרות גרימת התוצאה כאפשרות קרובה לוודאי, הוא ייתפס כמי שהתכוון לגרום לתוצאה. אף על פי כן, נדרש שהנאשם עצמו צפה את אפשרות גרימת התוצאה כקרובה לוודאי באופן סובייקטיבי ולא די במבחן אובייקטיבי של כיצד היה פועל האדם הסביר אם היה בנעליו של הנאשם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

רצח בנסיבות מחמירות (ס' 300א לחוק העונשין)

העבירה מונה אחת עשרה נסיבות שונות, אשר התקיימותן הופכת גרימת מוות בכוונה או באדישות לעבירה מוחמרת, ובצדה עונש מאסר עולם כעונש חובה:

1. המעשה נעשה לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית;
2. המעשה נעשה במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל את ביצועה, או במטרה להסתיר את ביצועה של עבירה אחרת, או לאפשר הימלטות מן הדין לאחר ביצוע העבירה האחרת; לעניין זה, "עבירה אחרת" – עבירה שעונשה שבע שנות מאסר או יותר;
3. הקורבן היה עד במשפט פלילי או היה צפוי למסור עדות במשפט פלילי או שופט במשפט פלילי והמעשה נעשה במטרה למנוע או להכשיל חקירה או הליך משפטי;
4. המעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, כאמור בסעיף 144;
5. המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות על ציבור;
6. הקורבן הוא בן זוגו והמעשה נעשה לאחר התעללות שיטתית או מתמשכת בו, גופנית או נפשית;
7. המעשה נעשה באכזריות מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן;
8. הקורבן הוא חסר ישע, קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או קטין שעובר העבירה אחראי עליו; בפסקה זו, "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א, ו"אחראי" – אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף האמור;
9. המעשה בוצע תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן;
10. המעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו – 2016;
11. המעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה או ארגון טרור ולשם קידום מטרות אותו ארגון

המחוקק הותיר לביהמ"ש שיקול דעת ומאפשר לו להרשיע בעבירת הרצח הבסיסית, במקרים שבהם הוא סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות אשר בשלהן המעשה לא מבטא דרגת אשמה חמורה במיוחד.

טרם הרפורמה היסוד הנפשי של כוונה תחילה, היווה תנאי הכרחי להרשעה ברצח וכלל מבחן מספרים ראייתיים לבחינתו. לפי הדין החדש, כוונה תחילה מהווה נסיבה מחמירה ותחשב רק במקרים בהם היה הליך של שקילה מראש שקדם להחלטה להמית. כאמור, זאת בשונה מהדין הקודם, לפיו רצח בכוונה תחילה חל גם במקרים בהם ההחלטה שקדמה למעשה נתקבלה באופן ספונטני.

 

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת (ס' 301ב לחוק העונשין)

ערב הרפורמה, חוק העונשין אפשר לבית המשפט להקל בעונש ולגזור חמש עשרה או עשרים שנות מאסר בלבד (בהתאם לנסיבה), כאשר המתת הקורבן בוצעה בנסיבות שונות.

כך, למשל, מצבים שבהם הקורבן התעלל באופן חמור ומתמשך בנאשם או באחד מבני משפחתו ובעקבות כך גרם להם למצוקה נפשית קשה, כאשר הנאשם סבל מליקוי בכושרו השכלי או בהפרעה נפשית חמורה אשר הגבילו במידה ניכרת את יכולתו להבין את הפסול שבמעשה ולהימנע מביצועו ועוד.
לאחר הרפורמה, האפשרות להקל בעונשו של הנאשם הוחלפה בעבירה חדשה של המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, המתקיימת כאשר מתגבשים כלל יסודות עבירת הרצח או עבירת הרצח בנסיבות מחמירות ואשר מאפשרת לתייג בצורה נכונה יותר את מעשה הנאשם ולהענישו בהתאם לכך.

כמו כן, ערב הרפורמה, הפסיקה אימצה פרשנות שהקשתה על הנאשמים לטעון לקנטור, על מנת לשלול את אלמנט הכוונת תחילה. הרפורמה מגדירה את הקנטור כנסיבה לאחריות מופחתת וזונחת את מבחן "האדם הסביר". המבחן הנורמטיבי המאומץ במקומו, משאיר בידי ביהמ"ש שיקול דעת רחב, אשר מאפשר לו להתחשב בנתונים האישיים של הנאשם.

בית המשפט נדרש להכריע האם יש בקושי של הנאשם לאבד את שליטתו, למתן את אשמתו. לא כל מעשה אותו ראה הנאשם כפרובוקציה יחשב לקנטור, אלא רק מעשים בלתי לגיטימיים במהותם, מנקודת מבט חברתית מוסרית.

נוסף על כן, נדרש קיומו של יחס הולם בין טיב ההתגרות לבין הפגיעה הניכרת בשליטה העצמאית שנגרמה ע"י ההתגרות. הפסיקה מכירה בקנטור המצטבר, קרי מצב בו המנוח התגרה בנאשם לאורך תקופה ובתנאי שהנאשם לא החליט מראש להרוג את המנוח. כמו כן, בפסק הדין בעניין יונתן הילו (ע"פ 746/14 יונתן בן הילו ימר נ' מ.י), נקבע כי חייב להיות טריגר בסמוך למעשה הרצח.

 

המתה בקלות דעת (ס' 301ג לחוק העונשין)

לפי חוק העונשין, "הגורם למותו של אדם אחר בקלות דעת, דינו- מאסר שתים עשרה שנים". הרפורמה קבעה הבחנה בתוך מושג הפזיזות, בין קלות דעת לבין אדישות. בפזיזות, נקודת המוצא היא שהנאשם לא פועל מתוך מטרה לגרום לתוצאה האסורה, אך הוא לא מוכן לוותר על הפעולה על אף הסיכון בגרימת התוצאה. הנאשם צריך להיות מודע לאפשרות ממשית שהתוצאה תגרם. אם לא מתקיים התנאי של מודעות, לא ניתן לייחס לנאשם פזיזות.

כמו כן, אם הנאשם נותן את הדעת לאפשרות גרימת התוצאה לאחר שהוא נוקט באמצעי זהירות ומגיע למסקנה שהצליח לנטרל את הסכנה, לא מדובר בפזיזות. אולם, אם הנאשם נותן את הדעת לאפשרות גרימת התוצאה אך נתון במצב מנטלי של הכחשה- "לי זה לא יקרה", אז דרישת המודעות אכן מתקיימת.

כאמור, תיקון 137 קבע כי בתוך מושג הפזיזות ישנה הבחנה בין המתה באדישות לבין המתה בקלות דעת. בעוד בהמתה באדישות, הנאשם פועל בשוויון נפש לגבי האפשרות שהתוצאה תגרם ויואשם בעבירות הרצח, הרצח בנסיבות מחמירות והמתה בנסיבות של אחריות מוחלטת, בהמתה בקלות דעת, הנאשם מקווה למנוע את התוצאה על אף הסיכון הבלתי סביר שהוא נוטל בביצוע הפעולה עליה הוא לא מוכן לוותר.

בתוך עבירה זו נכללים משחקים בנשק, תאונות דרכים שנגרמו כתוצאה מנהיגה מסוכנת, בניה בניגוד לתנאי הבטיחות הנדרשים וכיוצא בזה והעונש בצדה מופחת ועומד על 12 שנות מאסר.

לסיכום, אף על פי שתיקון 137 לחוק העונשין מאפשר לבית המשפט להרשיע בעבירות חמורות פחות או לגזור ענישה מופחתת בעבור נאשמים שביצעו את עבירת הרצח, עדיין מדובר בעבירה החמורה ביותר בספר החוקים במדינת ישראל וביתר מדינות העולם. על כך ניתן ללמוד מהעונש החמור הנגזר על מי שנאשם בביצוע עבירת הרצח, והעובדה שעל מי שהורשע בעבירת רצח של שני בני אדם שונים, יגזרו 2 מאסרי עולם מצטברים ולא חופפים.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירת הרצח במשפט הפלילי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה