ייצוג נותני שירותי מטבע

ייצוג נותני שירותי מטבע מצריך היכרות עם חוק איסור הלבנת הון וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שקובעים הוראות וחובות שונות החלות על נותן שירותי מטבע, הידועים גם בכינוי נש"מ, נש"מים או צ'יינג'ים (change). ישנן הוראות נוספות הקבועות בחקיקה נלווית ונהלים שנועדו להפחית את הסיכון שיתבצעו באמצעות נותני שירותי מטבע / צ'יינג'ים, עבירות של הלבנת הון ומימון טרור.

בשנים האחרונות, חלה מדיניות אכיפה מחמירה – משטרת ישראל, רשות המיסים, משרד האוצר, הרשות לאיסור הלבנת הון וגופים אכיפה נוספים, מגבירים את הפיקוח על נותני שירותי מטבע. עו"ד אלעד שאול מסבר:

 

איסור הלבנת הון ומימון טרור

חוק איסור הלבנת הון קובע עבירות פליליות ועונשי מאסר כבדים על פעילות שמטרתה הלבנת הון ומניעה או הכשלת של דיווח לפי הוראות החוק, במקביל מטיל החוק חובות והנחיות חדשות בתחום הזיהוי, הרישום והדיווח על כל סוגי נותני השירותים הפיננסיים בישראל, ובראשם הבנקים – מתוך הבנה כי מתווכים פיננסיים מנוצלים לעיתים קרובות על ידי לקוחותיהם לשם ביצוע עבירות הלבנת הון.

אנו רואים עוד ועוד פעולות אכיפה אגרסיביות מול בעלי צ'יינג'ים, נותני שירותי מטבע ונותני שירותים פיננסיים (נש"פ), לרבות ביטול רישיונות להפעלת צ'יינג' בטענות למידע מודיעיני הקושר את בעלי הצ'יינג' למעורבות פלילית או ארגוני פשיעה. התנהלות זו של המשטרה ומשרד האוצר ניתנים לטיפול באמצעות הגשת עררים ועתירות מנהליות לבית המשפט המחוזי בבקשה להחזיר את הרישיון ולהפעיל מחדש את העסק.

 

הגדרת נותן שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון

סעיף 11ג(א) לחוק איסור הלבנת הון מגדיר נותן שירותי מטבע כמי שעיסוקו במתן אחד או יותר מהשירותים המפורטים להלן :

 1. המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת.
 2. מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע.
 3. קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת.
 4. החלפת שטרות כסף.
 5. ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

 

ראו בהמשך, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, אשר הרחיב הגדרה זו.

 

חובת רישום במרשם החלה על כל נותן שירותי מטבע

חוק איסור הלבנת הון קובע חובה מפורשת על נותני שירותי מטבע להירשם אצל רשם שירותי המטבע במשרד האוצר. מי שלא נרשם אצל רשם שירותי המטבע, לא יוכל לתת שירותי מטבע והדבר יהווה עבירה פלילית ועילה להטלת עיצומים וקנסות כספיים כבדים.

לפי סעיף 11יב (א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, מי שפועל ועוסק במתן שירותי מטבע ללא רישום בניגוד להוראות החוק צפוי לעונש מאסר של שנה או קנס בשיעור של עד פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) – המדובר בקנס המגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים.

בשנים האחרונות, עם הגברת האכיפה והרגולציה בתחום, משרדנו מייצג יותר ויותר נותני שירותי מטבע פרטיים ותאגידים, אשר חשודים ונאשמים בביצוע עבירות פליליות במסגרת פעילותם, בין היתר, עבירות הלבנת הון.

חשוב להדגיש, היוועצות בעורך דין פלילי מומחה אשר בקיא בהוראות חוק איסור הלבנת הון וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לצורך פעילות כדין בעסק, היא קריטית ויכולה לחסוך כספים ועוגמת נפש רבה ואף תמנע הליכים מנהליים או גרוע מכך הליכים פליליים, כנגד בעלי העסק ו/או מפעיליו.

 

הוראות מעבר

ביום 15.3.2018 נכנסו לתוקף הוראות הממונה (הרשם) על נותני שירותי המטבע.

 

אישור חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו 2016 אושר בכנסת ביום 18.7.2016. מטרת החוק, בין היתר, למנות גוף מפקח פיננסי (רגולטור) שיסדיר את ענף נותני שירותי המטבע ואת ענף האשראי החוץ מוסדי. החוק החדש חולש על תחום נותני שירותי מטבע וחלפנות הכספים ולמעשה בא לגדור בתוכו את כל תחום מתן השירותים הפיננסים הנהוגים בשוק.

החוק מביא עימו הגבלות חדשות, ופיקוח הדוק יותר בתחום הפיננסי. החוק החדש מרחיב את ההגדרה הקיימת של "נותני שירותי מטבע" בחוק איסור הלבנת הון, ומחליפה ב- "נותן שירותים פיננסיים". על פי החוק, "נותן שירותים פיננסיים" הינו בעל רישיון למתן שירותים פיננסים, כאשר, ההגדרה כוללת את כל בעלי הרישיונות לפי החוק. "שירות פיננסי" כולל מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, שירותי פיקדון, אשראי והנפקה של כרטיסי אשראי.

"שירות בנכס פיננסי" הוא כל פעולה מהמפורטות להלן, שאין בה מתן אשראי, הנעשית על דרך עיסוק:

 1. החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פידיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי
 2. ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת.

 

החוק מרחיב את הגדרת המונח "נכס פיננסי" כך שיכלול את כלל אמצעי התשלום המסורתיים, בין היתר, מזומן, שיק, שטר חוב, המחאה בנקאות וכיו"ב וכן אמצעי תשלום חדשים כגון, כרטיסים נטענים (Prepaid) ומטבעות וירטואליים.

כמו כן, החוק מגדיר באופן רחב מונח חדש של "מתן אשראי", לפיו, מדובר במתן אשראי דרך עיסוק, לרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה: שירותי ניכיון, מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה, מתן ערבות להתחייבות של אחר ומתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב.

משרדנו מתמחה בייצוג וייעוץ לנותני שירותי מטבע המבקשים להתאים את פעילותם לשינויי החקיקה התכופים ולעמידה בהוראות החוק. למשרדנו ניסיון רב בייצוג נותני שירותי מטבע אל מול רשויות האכיפה והרגולטור. משרדנו מייצג באופן שוטף פרטיים ותאגידים, בהליכים מנהליים ובהליכים פליליים, תוך ניצול הידע הרב והמומחיות של עורכי הדין במשרד במשפט פלילי, בעבירות הלבנת הון ובדיני המס.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מי יכול לשמש כנותן שירותי מטבע

 1. אזרח או תושב ישראל, בן 18 ומעלה.
 2.  תאגיד שהתאגד בישראל ולפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא אזרח או תושב ישראל, בן 18 ומעלה.
 3. תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל – במדינה בה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם דין בישראל.
 4. מבקש הרישום לא הורשע בעבירות של הלבנת הון או עבירה אשר לדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע; היה מבקש הרישום תאגיד, לא הורשע בעבירות האמורות לעיל גם נושא משרה בתאגיד. במידה שישנה הרשעה, ניתן להיעזר בעורך דין פלילי מומחה ממשרדנו ולהגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה ובכך לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרשעה פלילית, ככל וקיימת כזו.
 5. ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

 

החובה לקבל רישיון לעסוק בתחום מתן שירותי מטבע

אדם או תאגיד המעוניין לעסוק בתחום השירותים הפיננסיים, כלומר חלפנות כספים או כל הפעולות המנויות במתן שירותי מטבע ואין לו רישיון למתן שירותי מטבע, אין לו כל ניסיון ולא עסק בכך קודם לכן, נדרש לפנות להוצאת רישיון למתן שירותים פיננסיים, על מנת לפעול בתחום.

קיימים סוגים שונים של רישיונות ויש להתאים את הבקשה לקבלת רישיון לתחום הפעילות בה העסק פועל ובהתאם לסכומים המועברים באותו העסק.

למבקש רישיון ל"מתן אשראי" – מתן הלוואות חוץ בנקאיות וניכיון שיקים, נדרש הון עצמי מינימלי בסך 500 אלף ש"ח.
למבקש רישיון ל"נכס פיננסי" – המרת מטבע והעברות כספים לחו"ל, נדרש הון עצמי מינימלי של 300 אלף ש"ח.

 

בעלי רישיון בסיסי:

הון עצמי מזערי בסך 500,000 ₪

 

בעלי רישיון מורחב:

הון עצמי מזערי בהתאם לצבירת האשראי:
25-50 מיליון ש"ח צבירת אשראי – דרוש הון עצמי בסך 1,000,000 ש"ח.
50 – 100מיליון ש"ח צבירת אשראי – דרוש הון עצמי בסך 2,000,000 ש"ח.
מעל 100 מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 4,000,000 ₪.

בין יתר הדרישות לקבלת הרישיון – הצגת הצהרת הון מעודכנת של מבקש הרישיון בכדי לוודא שהוא עומד בתנאי ההון העצמי הנדרש, דרישה לקבל ממס הכנסה ומע"מ אישורים על כך שאין למבקש הרישיון יתרות חוב בתיקיו וכן דרישות נוספות.

 

עורך דין המתמחה בייצוג נותני שירותי מטבע

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', מתמחה שנים רבות במשפט פלילי ודיני מיסים ומייצג אנשים פרטיים ותאגידים, חשודים ונאשמים, בעבירות הלבנת הון, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. עו״ד שאול עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז ת"א וצבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות התביעה, בהן הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל.

למשרד מחלקה מהמובילות בישראל העוסקת בתחום המנהלי ובעבירות צווארון לבן, כך שאנו מנוסים בעררים ובעתירות מנהליות כנגד החלטות הרשות שלא לאשר רישיון נש"מ או נש"פ או החלטה לבטל רישיון כזה.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ייצוג נותני שירותי מטבע?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!