ספק סביר

הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי הוא שאדם נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. על פי עקרונות המשפט הפלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם רובץ לפתחה של המאשימה, היא המדינה. לנאשם עומדת חזקת החפות עד שיוכח שהוא אשם מעבר לכל ספק סביר, שכן חרותו של אדם טבועה בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו. 

מהו ספק סביר

הספק הסביר הוא מידה הנדרשת כדי להרשיע במשפט הפלילי. מדובר בכלל  מדיני הראיות אשר אמור למנוע מצב שבו יואשם אדם חף מפשע וחרותו תישלל. המידה הזו נקבעה מהטעם, שעדיף שאשמים יהיו חופשיים מאשר שחף מפשע בודד ישב מאחורי סורג ובריח. עד שאשמתו של אדם לא הוכחה מעבר לספק סביר – לא ניתן להרשיע אותו.

הספק הסביר נחשב לדרגת הסתברות ממשית וקרובה לוודאות, זאת משום שמדובר בפגיעה בחירות או בשמו הטוב של אדם.

 

על מה מתבסס הספק הסביר?

לא כל ספק הוא ספק סביר. ספק סביר הוא רק זה שיש לו בסיס רציונאלי בראיות.  אין זה ספק תאורטי, הספק הסביר הוא ספק הסתברותי שעולה מהראיות ויש בו הסבר הגיוני למעשה המשכנע את השופטים בחפות הנאשם.

בדנ"פ 3391/95 בענין בן ארי נ' מדינת ישראל קבע כב' השופט אור:

"אשר לקיומו של ספק סביר, הרי מקום בו מתעורר ספק לגבי גרסה מרשיעה, אשר היא ספק ממשי וראציוני המעוגן בעובדות המקרה.. אין די באפשרות תאורטית, המעוגנת אך בספקולציות או בהשערות, אשר אינן נתמכות בראיות…"

עם זאת, לא ניתן להתעלם מהקושי שמעורר המונח ספק סביר, מאחר ולא ברור מספיק מהי הוודאות שנדרשת כדי להרשיע. לכן מקובל להגדיר את המונח ספק סביר בכך שאשמת הנאשם דורשת הוכחה משכנעת הקרובה לוודאות באופן שזיכוי שלו הינו רחוק מאוד ואינו ממשי. בית המשפט צריך להיות משוכנע שהעובדות לא יכולות להראות שום מסקנה אחרת מלבד כזו שהוא האשם.

 

נטל השכנוע וחובת הראיה 

כאן המקום לציין כי על התביעה המגישה כתב אישום מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט כי התקיימו יסודות העבירה מעבר לכל ספק סביר, כלומר, שההסתברות שהנאשם חף מפשע היא לא ממשית. ההגנה לעומת זאת, תבקש לעורר את הספק בלב השופטים. 

לצד נטל השכנוע קיימת גם חובת הראיה, לפיה התביעה תצהיר שיש בידיה הוכחות לכאורה לכך שהנאשם אשם. כך שאם יינתן להם משקל ואמון – הן אמורות להרשיע את הנאשם. 

 

הספק הסביר בעבירות מין

עקרון הספק הסביר אשר הטביע את חותמו על כל המשפט הפלילי, מאבד מעוצמתו בכל הקשור לעבירות מין.

בנוגע לעבירות אילו, קבע המחוקק, כי די בגרסת המתלוננת כדי להרשיע את הנאשם בעבירה בסעיף 54 (א) לפקודת הראיות הדן בהכרעה על פי עדות יחידה במשפט פלילי. סעיף זה  קובע, שאפשר להרשיע נאשם בעבירת מין על סמך עדות יחידה ללא ראיה נוספת.

המחוקק ראה לנכון לבצע שינוי חקיקתי זה ונוספים, כחלק מהמאבק הבלתי פשרני בעבירות המין וניצול יחסי מרות, והצורך להקל על הקורבנות. 

באותו ענין נציין גם תיקוני חקיקה נוספים שבוצעו אחרי "מקרה שמרת", ונועדו לסייע לקורבנות של עבירות מין. מדובר בין היתר  באיסור על חקירת מתלוננת לגבי עברה המיני, ביטול הדרישה לשימוש בכוח בעבירת אינוס וכולי.  תיקוני חקיקה מסוג זה הפכו כמעט את עקרון הספק הסביר לבלתי רלוונטי בעבירות מין, שם על הנאשם להוכיח שאינו אשם. 

 

הספק הסביר בחוק העונשין תשל"ז – 1977 

עקרון הספק הסביר מופיע בחוק העונשין בסעיף 34 כב לחוק שם נקבע:

"(א) לא ישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר

(ב) התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית והספק לא הוסר, יחול הסייג". 

בע"פ 7220/05 האני נימר נ' מדינת ישראל מסבירה כב' השופטת פרוקצ'יה:

"החובה להוכיח אשמת פלילית מעבר לספק סביר נגזרת מעקרונות חוקתיים של חופש האדם והגנה על חירות האישית מפני מעצר ומאסר ומפני פגיעה בכבודו כאדם. משתלבת בכך חזקת החפות ממנה נגזר העקרון כי אין להרשיע אדם כאשר נותר ספק סביר באשמתו (ע"פ 6295/05 אלי וקנין נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)."

יש הבדל בין זיכוי מחמת הספק לזיכוי מוחלט?

משמעותו של זיכוי מוחלט הוא שהאדם חף מכל אשמה פלילית והוא נמצא נקי באופן מוחלט. כלומר, הוכח כי העובדות שטענה התביעה בכתב האישום לא אירעו וזה כאמור משליך גם לגבי תשלום פיצויים לזכותו של מי שעמד בדין ונוקה מכל מאשמה.

לחילופין, המשמעות של זיכוי מחמת הספק היא, שנטענו כנגד הנאשם ראיות שיש להן משקל כבד, עם זאת הן הותירו ספק בלב השופטים בקשר לאשמתו המוחלטת.

ההבדל בין זיכוי מחמת הספק לזיכוי מוחלט הוא כמו ההבדל בין סגירת תיק פלילי בעילת העדר אשמה לבין סגירתו בעילת חוסר ראיות מספיקות.

 

איך מעוררים ספק סביר ?

ספק סביר אינו אומר חוסר בראיות, ספק סביר הוא הספק שלא ניתן להרשיע את הנאשם בעבירה שמיוחסת לו. הספק הסביר נבחן בבית המשפט אחרי שנשמעו הראיות. הסנגוריה היא זו שתעורר את הספק הסביר, והתביעה תבקש לדחות טענה זו. 

  • ניתן לעורר ספק סביר בעזרת טענות למחדלי חקירה ורשלנות בחקירות המשטרה.
  • על ידי פגיעה באמינות המתלונן.
  • באמצעות הטלת דופי באיסוף ופענוח הראיות הפורנזיות.
  • ע"י הטלת דופי במהימנות העדים – ניתן לערער את אמינותו של העד ומהימנות העדות שלו באמצעות טענה שהוא מסתיר פרטים וחלקים מהאמת מה שפוגע במהימנותו. 
  • "כלל הפלגין דיבורא"- קובע שבית המשפט יכול לקבל רק חלק מעדות של עד, גם אם חלק אחר מעדותו הוכח כשקרי או לא אמין. עצם קבלת חלק מהעדות נוטה לטובת קיומו של ספק סביר. 

 

הספק הסביר בפסיקת בית המשפט העליון 

ספק סביר בראיות נסיבתיות:

בע"פ 7644/17 יעקב גראד נ. מדינת ישראל, קבע בית המשפט העליון:

"הכלל המרכזי בכל הנוגע לראיות נסיבתיות הוא כלל המסקנה ההגיונית היחידה. דהיינו, ניתן לקבוע ממצא השנוי במחלוקת על סמך ראיה נסיבתית רק כאשר הוא מתחייב מן נסיבות כמסקנה אחת ויחידה. כפועל יוצא מכך, ככל שהעובדות שהוכחו מתיישבות באופן הגיוני גם עם הסבר אחר השולל את האחריות הפלילית, או שנותר ספק בדבר אפשרותו של הסבר מסוים – אין להסיק מהן את העובדה הטעונה הוכחה ולהרשיע על בסיסן".

לכן ניתן לקבוע שאם הוגש כתב אישום על סמך ראיות נסיבתיות, כל ספק שיאפשר הסבר הגיוני אחר לאותן הראיות, יהווה ספק סביר.

מתי תוכח אשמת הנאשם מעבר לכל ספק סביר ?

בע"פ 4354/08 מדינת ישראל נגד יעקב רבינוביץ ואח' קבע בית המשפט העליון:

"רק אם המסקנה המרשיעה גוברת באופן ברור והחלטי על כל תזה חלופית ולא נותרת כל מסקנה סבירה אחרת, ניתן לומר שאשמת הנאשם הוכחה מעל לכל ספק סביר (רבינוביץ עמ' 41) 

מכאן אנו לומדים שספק סביר הוא ספק שלא משאיר מקום לכל מסקנה סבירה אחרת!

ספק סביר בראיות ישירות ובראיות נסיבתיות:

בע"פ 3974/92 בבית המשפט העליון קובעת השופטת דורנר לעניין הספק הסביר כי הוא מתקיים כאשר חומר הראיות מלמד על מסקנה  שמסתדרת עם חפותו של הנאשם. 

בית המשפט מבחין בין ראיות ישירות לראיות נסיבתיות וקובע, כי כאשר בוחנים את הראיות הישירות, ספק סביר יהיה כשמשקלן אינו מספיק. לגבי ראיות נסיבתיות, ספק סביר יעלה במצב בו מתוך הראיות אפשר להסביר באופן סביר שהנאשם אינו אשם. כשבית המשפט אינו פוסק מסקנה חד משמעית גם כאן נוצר ספק סביר. 

התלבטות של בית המשפט יוצרת בעצמה ספק סביר:

 בדיון נוסף 4342/97 פסק כב' הנשיא ברק שבמקרים מסוימים, ההתלבטות אם יש בנסיבות העניין ספק סביר – יוצרת בעצמה ספק סביר וגורמת לזיכוי הנאשם. 

דעת מיעוט הקובעת שנפל ספק סביר בהוכחת האשמה אינה נחשבת בעצמה לספק סביר לגבי הכרעת ההרכב:

אם 2 מתוך 3 שופטים קובעים שהנאשם אשם מעבר לספק סביר, כלומר שהוכחה אשמתו, ודעת מיעוט קובעת שקיים ספק סביר בנוגע לאשמתו, האם אפשר לומר שדעת המיעוט מהווה בעצמה ספק סביר לגבי ההכרעה בתיק ? מצב כזה ארע בין היתר בתיק זדורוב בבית המשפט העליון. שם נקבע שהזיכוי שנקבע  בדעת מיעוט, לא יחשב לספק סביר לגבי ההכרעה של כל הרכב השופטים. 

 

חשיבות טיפול של עורך דין פלילי מומחה בתחום

ניהול של תיק פלילי הוא ענין משפטי מורכב הדורש ידע וניסיון. דבר אחד ברור, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין פלילי המומחה בתחום מרגע החקירה, ובמצב בו תלוי נגד אדם אישום פלילי . 

אם זומנת לחקירה או שהוגש נגדך כתב אישום, עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורך הדין הפליליים בישראל הוא המומחה המשפטי המתאים ביותר עבורך. עורך הדין אלעד שאול יוצא הפרקליטות הינו בעל ניסיון עתיר שנים וידע רב, שבאים לביטוי בהצלחותיו הרבות. הוא מנוסה ומומחה מאוד בכל הקשור לייצוג במשפט הפלילי. צרו קשר עוד היום עם עורך הדין אלעד שאול והוא יפעל כדי למוטט את יסודות האישום התלוי נגדכם. עורך הדין יפעל כדי למזער את משקלן של הראיות ולטעת ספק סביר בלב השופטים עד לסיכול כתב האישום נגדך או לזיכוי מחמת הספק.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
כדי להרשיע במשפט פלילי צריך להוכיח את סעיפי האישום נגד הנאשם מעבר לספק סביר. מדובר במידה לצורך הרשעה. המידה הזו מבקשת למנוע הרשעה של אדם חף מפשע. הספק הסביר הוא דרגה של  הסתברות ממשית וקרובה לוודאות לביצוע העבירה על ידי הנאשם. 
פקודת הראיות קובעת לגבי עבירות מין כי די בעדות יחידה כדי להרשיע את הנאשם בעבירת המין.  תיקון זה ותיקונים נוספים בחוק הינם חלק מהמאבק בעבירות מין וניצול של יחסי מרות, כדי להקל על קורבנות של עבירות המין להוכיח את העבירות שבוצעו כלפיהן, כך שהספק הסביר כמעט ואינו קיים בעבירות מין. 
ניתן לעורר ספק סביר בעזרת הוכחת מחדלים בחקירה המשטרתית, פגיעה באמינות המתלונן ובמהימנות של עדים, הצבעה על כשלים באיסוף ופענוח ראיות פורנזיות, וכולי. כל ערעור על אמינות הראיות אופן איסופן ובדיקתן יכול להעלות ספק סביר בלב השופטים. 
עורך דין פלילי נחוץ והכרחי ללוות כל אדם שזומן לחקירת משטרה או שהוגש נגדו כתב אישום. נדרש ידע וניסיון מקצועי כדי להתמודד עם כתב האישום ועם מסכת הראיות. ניסיונו ומידת הידע של עורך הדין מאפשרים לו למזער את משקל הראיות, לפגוע באמינות העדים, למוטט את יסודותיו של כתב האישום, ולטעת ספק סביר בלב השופטים היושבים בדין כך שהוא יכול להביט לזיכוי הנאשם מחמת הספק.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ספק סביר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה