שוחד

שוחד

עבירת השוחד היא אחת מעבירות המרמה החמורות בספר החוקים. מטרתה העיקרית היא הגנה על טוהר המידות ברשויות הציבוריות ועובדי הציבור בהם, למנוע ניצול לרעה של עובדי ציבור את תפקידם וכן לחזק אמון הציבור במערכות הציבוריות ועובדיהן. אמון הציבור נפגע בכל פעם שעובד ציבור פועל בניגוד עניינים במסגרת תפקידו ולפיכך, מערכת החוק והמשפט פועלות יחד להחמרת הענישה כנגד עובדי ציבור שהואשמו והורשעו בעבירות שוחד.

כאמור, בשנים האחרונות הוחמרה הענישה בבתי המשפט כנגד מי שהורשע בעבירות מתן שוחד – על מקבל השוחד נקבעה בחוק ענישה מירבית של עד עשר שנות מאסר ואילו לנותן השוחד ענישה מירבית של עד שבע שנות מאסר.

הצוות המשפטי במשרד אלעד שאול ושות׳, הוא מהמנוסים והמוערכים בישראל בתחום עבירות הצווארון הלבן ומייצג נאמנה לקוחות בתיקים גדולים, מורכבים ובעלי פרופיל תקשורתי גבוה, לרבות בעלי תפקידים בכירים אשר מעורבים בהליכים פליליים ובהם תיקי שוחד.

הצוות מעניק ללקוחות ליווי משפטי בכל אחד משלבי ההליך הפלילי – החל ממעמד החקירה, הליכי המעצר והשחרור, עובר בהליכים מקדמיים, הליכי שימוע פלילי, וכלה בניהולם של הליכים משפטיים בפני כל הערכאות השיפוטיות. כותב המאמר, עו״ד אלעד שאול, שותף מייסד במשרד עורך דין פלילי המתמחה שנים רבות בייצוג בעבירות צווארון לבן, מיסים ועבירות כלכליות.

 

עבירות שוחד בחוק העונשין

סעיף 290 לחוק העונשין אשר דן בעבירת השוחד מפריד בין שני מבצעים – מבצע אחד הוא נותן השוחד – לרוב אין המדובר בעובד ציבור. מבצע שני הוא מקבל השוחד – עובד ציבור, חוק העונשין מבצע הפרדה גם ברף הענישה וקובע ענישה מחמירה יותר למקבל השוחד.

להלן סעיפי החוק המרכזיים אשר דנים בעבירת השוחד:

קבלת שוחד מוגדרת בחוק העונשין כך:

״ עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה לתפקידו. דינו – מאסר עד 10 שנים או קנס ״

עבירה של מתן שוחד מוגדרת בחוק העונשין כך:

״ נותן שוחד לעובד הציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו. דינו – מאסר שבע שנים או קנס ״

עבירה של תיווך לשוחד, המוגדרת בחוק העונשין כך – ״ המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד – דינו כאילו היה לוקח שוחד; ואין נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו.״ רואים את המתווך – כאילו היה לוקח שוחד, כלומר ענישה מירבית של 10 שנות מאסר או קנס.

 

היסוד העובדתי והיסוד הנפשי בעבירת השוחד

כאמור, על מנת שתתקיים עבירה של מתן שוחד או לקיחת שוחד, על העבירה המושלמת להכיל הן יסוד עובדתי והן יסוד נפשי.

היסוד העובדתי – היסוד העובדתי מתקיים בעבירת השוחד בין במקרים בהם מתן השוחד או לקיחת השוחד הושלמו ובין אם לא הושלמו. כלומר, בין אם השוחד הוביל למעשה או אי מעשה של עובד הציבור ובין אם לא, ניתן לקבוע כי העבירה הושלמה.

היסוד הנפשי – די במודעות (או ״עצימת עיניים״) בעד פעולה הקשורה בתפקידו של עובד הציבור – של מקבל השוחד לכך שלקיחת השוחד היא בעבור פעולה הקשורה לתפקידו.

ולעניין נותן השוחד, עליו להיות מודע לכך שמתן השוחד נעשה בעבור גרימת פעולה של מקבל השוחד או לחילופין הימנעות מפעולה של מקבל השוחד לצורך הקביעה בשאלת היסוד הנפשי, פסיקת בית המשפט קבעה “חזקת מודעות” ביחסי שוחד, כאשר הקשר בין מקבל השוחד לבין נותן השוחד הוא קשר רשמי. חזקה אשר לא תחול במקום בו קיימים קשר חבריים בין מקבל השוחד לבין נותן השוחד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מדיניות ענישה בעבירת שוחד

מדיניות הענישה בעבירות שוחד הוחמרה בשנת 2010 עם כניסתו של התיקון לחוק העונשין לתוקף. התיקון מתייחס לסעיף 290 לחוק (לקיחת שוחד) וסעיף 291 לחוק (מתן שוחד) – עונש המאסר לעבירות מתן שוחדהוכפל משלוש שנים וששה חודשים לשבע שנים ועונש המאסר המרבי ללקיחת שוחדהוחמר משבע לעשר שנים.

בנוסף, הוחמרה הענישה בעבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר וכן תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת, שהעונש הקבוע להן נגזר מעבירות לקיחת שוחד ומתן שוחד. התיקון לחוק מייצג נאמנה את רוח התקופה ומבטא את חוסר הסובלנות של הציבור ובתי המשפט לעבירות השוחד ומחמיר עם מפרי החוק. המחוקק ביקש לצמצם את הפער בין עבירת לקיחת שוחד לעבירת מתן שוחד, תוך הותרת מדרג מסויים בין העבירות.

על חומרת עבירת השוחד ראה את דברי כבוד בית משפט בעניין ע”פ 1877/99 מדינת ישראל נ’ חיים בן עטר –

״ התכלית העיקרית של עבירת השוחד היא לשמור על ההגינות ועל האמינות של המינהל הציבורי. אכן, הפגיעה הקשה של השוחד נגרמת כאשר במקרה הרגיל עובד הציבור הלוקח שוחד מתכוון להיטיב עם נותן השוחד במילוי תפקידו, כתמורה לשוחד, והוא אף עושה כך בפועל.

במקרה כזה, עובד הציבור מפעיל את הסמכות שלו על יסוד של שחיתות, בניגוד לתכלית החוק, וכתוצאה מכך הוא פוגע לא רק בחובת הנאמנות שלו, אלא גם בטובת הציבור.

אך השוחד פוגע בטובת הציבור אף כאשר עובד הציבור הלוקח שוחד חוזר בו לאחר זמן מן הכוונה להיטיב עם נותן השוחד, ואפילו כאשר מלכתחילה הוא אינו מתכוון כלל להיטיב עם נותן השוחד…… לקיחת שוחד היא מקרה חמור של פגיעה בתדמית של שירות המדינה, לכן היא גם עבירה פלילית.

 העיקר הוא שמן הבחינה של פגיעה בתדמית של שירות המדינה אין בכך הבדל מהותי אם עובד הציבור שלקח שוחד התכוון או לא התכוון, בינו לבין עצמו, לסטות מן השורה ולהיטיב עם נותן השוחד… מבחינתו של נותן השוחד, עובד הציבור שלקח שוחד הוא אדם מושחת, והוא נשאר מושחת, לא פחות, גם אם לא התכוון להיטיב עם נותן השוחד….. היסוד הנפשי בעבירת לקיחת שוחד דורש מודעות לטיב המעשה ולקיום הנסיבות, משמע לרכיבים העובדתיים של העבירה.

מכאן, שעובד הציבור צריך להיות מודע לכך שהמתת ניתנת לו בקשר למילוי תפקידו המודעות הנדרשת מלוקח השוחד מתייחסת לכוונה של נותן השוחד: זוהי כוונה לתת מתת לעובד הציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו.״

בעשור האחרון פורסמו יותר ויותר פרשיות שוחד מתוקשרות ופוליטיות במדינת ישראל ואף הורחבו המאמצים הבינלאומיים למניעת שוחד כלפי עובדי ציבור זרים. בשורה של פרשיות ציבוריות מתוקשרות נידונה עבירת השוחד בבית המשפט. אחת הפרשיות המוכרות, ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, אשר הורשע בשנת 2014 בעבירות של לקיחת שוחד, במסגרת כהונתו כראש עיריית ירושלים, ב״פרשת הולילנד״.

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על אולמרט 6 שנות מאסר, לאחר שהורשע בקבלת שוחד בשני מקרים. אולמרט עירער לבית המשפט העליון – עונש המאסר בפועל הופחת על ידי בית המשפט העליון לתקופה של 18 חודשי מאסר וענישה נלווית. כזכור, אולמרט הורשע כי קיבל שוחד בסך 60 אלף שקלים, בעת שהיה שר התמ"ת, כדי לקדם את ענייניה של חברת הזרע ולקדם בנייה למגורים בקרקעות החקלאיות שבבעלות החברה.

הסכום הועבר אליו במזומן על ידי ראשת לשכתו שולה זקן דרך עו"ד אורי מסר, לשם כיסוי גירעונות ממערכות הבחירות. דמויות נוספות שהורשעו, בין היתר, בלקיחת שוחד – אריה דרעי אשר היה חבר כנסת ושר פנים מטעם ש״ס הורשע בבית המשפט כי קיבל שוחד בסך כולל של 150,000 דולר מאנשי ישיבת ׳לב לבנים׳ לחשבונות הבנק שלו ושל אשתו. דרעי נידון ל- 3 שנות מאסר בפועל והוטל עליו קלון.

על מדיניות הענישה בעבירות שוחד ניתן ללמוד מהנחייה מספר 9.15 להנחיות פרקליט המדינה מיום 11.3.2010 אשר מובאת כאן במלואה.

 

דוח האו״ם על ההחמרה במדיניות הענישה במדינת ישראל בעבירות שוחד

בשנת 2016 פורסם דו"ח של האו"ם, המשבח את מאמציה של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל לאכיפה ומיגור השחיתות הציבורית, בכלל זה בעבירות השוחד והפרת האמונים. הדו״ח מציין בחיוב את מערך החקיקה ורשויות האכיפה ובמיוחד את יעילותה הרבה של מערכת המשפט במדינת ישראל בהעמדתם לדין של עובדי ציבור ונבחרי ציבור בשנים האחרונות.

הדו"ח מציין בחיוב את ההגדרה הרחבה של עבירת השוחד ואת ההרתעה היעילה באמצעות הקנסות הגבוהים שניתן להטיל על מקבלי שוחד. ב תחום האכיפה, צוינו הנחיות פרקליט המדינה והסדרים בעניין חילוט נכסים.

 

עורך דין צווארון לבן מומלץ לייצוג בעבירת שוחד

עבירת השוחד היא עבירה מורכבת ביותר אשר דורשת ייצוג משפטי מעורך דין פלילי מנוסה ומומחה בעבירות צווארון לבן. חשוב להבין! ייעוץ לפני חקירה וליווי עורך דין פלילי מומחה תוך הכנה מדוקדקת של הנחקר בעבירות שוחד תסייע לצלוח את ההליך הפלילי תוך שמירה מקסימלית על זכויותיכם.

התנהלות מול הרשויות, בין בהליכי החקירה ובין בהליכי שימוע או לאחר הגשת כתב אישום בעבירות שוחד, תסייע להגן על זכויותיך ואף חשוב מכך, על חפותך! במידה וזומנתם לחקירה פלילית, לשימוע או הואשמתם בעבירות שוחד, פנו ללא דיחוי למשרדנו, במשרד אלעד שאול ושות׳ עורכי דין פליליים מומחים ומנוסים, יוצאי הפרקליטות והתביעה המשטרתית, מומחים בייצוג בעבירות שוחד.

ניתן לפנות למשרדנו בכל עת בטלפון 03-7775555 משרדנו מקפיד על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר, בדיסקרטיות תוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותינו.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שוחד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
רישום כוזב במסמכי תאגיד
צווארון לבן
רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה

קרא עוד »
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

קרא עוד »
הלבנת הון
פלילי
הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

קרא עוד »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

קרא עוד »
עורך דין מידע פנים
התמחויות המשרד
עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה

קרא עוד »
עבירות
הוצאת שיק ללא כיסוי

הוצאת שיק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית לפי סעיף 432(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. העבירה נמצאת תחת סימן ו', העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה