הארכת מעצר

מהי הארכת מעצר, עד כמה ניתן להאריך את מעצרו של חשוד והאם יש הבדל בין מעצר ימים, מעצר עד החלטה אחרת ומעצר עד לתום ההליכים? עורך דין פלילי אלעד שאול מסביר.

חוק המעצרים

"חוק המעצרים" ובשמו המלא חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים ) תשנ"ו – 1996 עוסק בנושאים שקשורים למעצר ולעיכוב חשודים. החוק מביא לביטוי את הערכים של זכויות הפרט מול החיוניות שיש לצווי המעצר (הגנה על הציבור, מניעת שיבוש ראיות, וכולי).

החוק קיצר את הזמן להחזקת חשוד במעצר מ- 48 שעות ל- 24 שעות. וקבע עקרונות בקשר לשיקולי בית משפט בדיונים להארכת מעצר, כשקיימת העדפה לחלופת מעצר כמו פיקוח אלקטרוני. בחוק נקבעו תקופות מקסימום להחזקה במעצר לפני הגשת כתב האישום ותקופה להחזקה במעצר לאחריו.

לפני שחוקק החוק הוגבלו תקופות מעצר של נאשם בהליך של מעצר עד תום ההליכים, כך שאם היה עצור עד שנה וטרם ניתן פסק דין בעניינו – הוא שוחרר מהמעצר. במקרה כזה בית המשפט העליון יכול היה להאריך את המעצר ב- 3 חודשים נוספים. עם חקיקת חוק המעצרים, נכנס לתוקף תיקון שקובע ששופט בית משפט עליון מוסמך לדון בהמשך המעצר של הנאשם כבר לאחר שחלפו 9 חודשים מהגשת כתב האישום.

 

בישראל קיימים מספר סוגי מעצרים:

מעצר ללא צו – בהוראת קצין משטרה, לתקופה קצרה ועד לקבלת צו מעצר משופט;

מעצר ימים לחשודים – נועד לאפשר למשטרה לבצע פעולות חקירה;

מעצר עד תום ההליכים – לאחר הגשת כתב אישום ועד להכרעה בתיק;

ומעצר מנהלי – מעצר ללא משפט ובד"כ מטעמי בטחון;

 

הארכת מעצר ימים

מעצר ימים הוא מעצר של חשוד שנחקר תחת אזהרה במשטרה ומשמש לצרכי חקירה. המעצר הראשון הוא ל- 24 שעות ואם צריך להאריך את המעצר, תוגש בקשה לשופט לקבל צו להארכת מעצר והחשוד יובא בפניו. עם זאת, בית המשפט יבחן  אפשרות לאופציה של חלופת מעצר כמו שחרור בערבות או מעצר בית.

בית המשפט חייב לבדוק אם יש חשד סביר לכך שהחשוד ביצע את העבירה, ושמתקיימת לפחות עילה אחת מהעילות הבאות המנויות בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים תשנ"ו – 1996:

עילות המעצר בשלב מעצר הימים

  • שיבוש – יש יסוד סביר ששחרורו של החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה, שיבוש משפט, התחמקות מחקירה ומריצוי העונש, העלמת רכוש, פגיעה ושיבוש ראיות ועדויות.
  • מסוכנות – יש יסוד סביר ששחרור החשוד יסכן בטחונו של אדם, בטחון ציבור, או בטחון המדינה;
  • פעולות חקירה – יש התרשמות שניתן לחקור את החשוד רק כשהוא נמצא במעצר. לפי עילה זו לא יצוו על מעצר מעל 5 ימים, ואם לא ניתן לקיים חקירה תוך 5 ימים, בית המשפט יצווה על מעצר לזמן ארוך יותר כאשר סך כל התקופות לא יהיה יותר מ- 15 ימים.

בית המשפט מחוייב לבדוק אם ניתן להשיג את המעצר על ידי חלופת מעצר.

כשהמשטרה רוצה להאריך מעצר חשוד, עליה לתת הודעה לגבי פרטי מועד הדיון ומיקומו לב"כ  החשוד או לאדם הקרוב לחשוד. את הדיון בבקשת הארכת המעצר יקיימו ככל האפשר בנוכחות החשוד, אולם אם ניתן צו שלא בנוכחות החשוד, הוא יובא בפני השופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 24 שעות ממועד המעצר.

חשוב לדעת: לחשוד זכות להתייעץ עם עורך דין לפני כל חקירה פלילית ולפני שהוא מובא לבית משפט להארכת מעצר.

 

תקופות מעצר בשלב החקירה

בית המשפט רשאי להורות על מעצר ימים לתקופה של לא יותר מ- 15 ימים כל אחת ועד 30 ימים במצטבר. לאחר מכן על בית המשפט לקבל את הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה.

 

מעצר בשל הצהרת תובע

לאחר סיום החקירה, אם החשוד עדיין במעצר, התיק עובר מהמשטרה לפרקליטות לבחינה האם להגיש כתב אישום נגד החשוד. בשלב זה, רשאי התובע להגיש בקשה לבית המשפט להארכת מעצר נוספת של עד 5 ימים ולהצהיר שקיבל את התיק והוא בוחן אפשרות להגיש כתב אישום ובקשה למעצר עד לתום ההליכים – בקשה זו נקראת הצהרת תובע.

 

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר אחרי הגשת כתב אישום. כשכתב האישום מוגש, התביעה יכולה לדרוש לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים – עד שמשפטו יסתיים. על פי הפסיקה, מעצר נאשם אחרי הגשת כתב אישום פוגע בזכותו לחרות, על כן אפשר לעצור נאשם עד תום ההליכים רק אם מתקיימת אחת מעילת מעצר שקבועה בסעיף 21(א)(1) לחוק המעצרים.

עילות למעצר עד תום ההליכים:

  • שיבוש – יש יסוד סביר לכך ששחרורו יגרום לשיבוש מהלכי משפט, והתחמקותו מהליכים או מהשלמת העונש, או העלמת רכוש, או שישפיע על עדים ו/או ישבש ראיות;
  • מסוכנות – יש יסוד סביר לחשש שהנאשם עשוי לסכן את בטחון הפרט, בטחון הציבור, או בטחון המדינה;
  • סעיף עבירה חמור – הנאשם מואשם באחת מהעבירות הבאות: עבירה שהעונש עליה הוא מיתה או מאסר עולם; עבירת בטחון; עבירה סמים המנויה בפקודת הסמים המסוכנים (למעט שימוש בסם או החזקת סם לשימוש עצמי); עבירת אלימות חמורה תוך שימוש בנשק חם או קר; עבירת אלימות במשפחה ועוד.

בית משפט יורה על מעצר עד תום ההליכים, ובתנאי שהוא שוכנע שקיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם.

הבקשה למעצר עד לתום ההליכים תוגש לבית המשפט אליו הוגש כתב האישום, כאשר בהליך של מעצר עד תום ההליכים יש חובה למנות סנגור לנאשם. כמו כן בית המשפט יבדוק אם אפשרי להשיג את מעצר הנאשם על ידי שחרור בערובה.

על החלטה לתת צו מעצר עד תום ההליכים אפשר להגיש ערר לערכאת ערעור, תוך 30 ימים ממתן הצו. בית המשפט רשאי לדחות דיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים ל- 30 ימים כאשר הנאשם מוחזק במעצר. היה והנאשם שהה במעצר במשך 30 ימים במצטבר, והמשפט עדיין לא החל – הוא ישוחרר ממעצר בערובה. כאשר נפתח המשפט יוכל בית המשפט לעצור שוב את הנאשם.

 

תסקיר

בית המשפט יוכל לבקש הגשת תסקיר מעצר כדי לבדוק נסיבות אישיות של הנאשם, לבחון חלופות מעצר או המלצות לתנאים מיוחדים לשחרור הנאשם בערובה וכל הקשור לפיקוח עליו. קצין המבחן יבדוק את הנסיבות האישיות של הנאשם. תסקיר חיובי יסייע להקל על הנאשם בהקלה על תנאי המעצר, מעצר בית חלקי, וכולי.

 

הארכת מעצר עד תום ההליכים

כאשר הנאשם היה במעצר אחרי שהוגש כתב אישום למשך 9 חודשים, והמשפט לא הסתיים בהכרעת דין, הוא ישוחרר מהמעצר. על מעצר בית מלא לא חלה מגבלת 9 החודשים. כדי להחזיק את הנאשם במעצר עד תום ההליכים יותר מ- 9 חודשים, שופט עליון יכול לצוות על הארכת מעצר של הנאשם או מעצר חדש ל- 90 ימים כל פעם.

שיקולי בית המשפט בהארכת מעצר :

בית המשפט צריך לאזן בין הזכות של הנאשם לחרות עוד לפני שהוכרע דינו, ובין האינטרס של הבטחת בטחון הציבור. אחרי 9 חודשים שוקל בית המשפט את נסיבות העבירה וחומרתה והסיכון שיש בנאשם. אם המשפט מתמשך, תהיה נטייה לשחררו, עם זאת, מסוכנות, חשש משיבוש הליכים, והמלטות, יטו את הכף להמשך המעצר.

בין היתר יבחן בית המשפט את השיקולים גם בקשר לזמן שחלף, היקף התיק, המורכבות שלו, האם היו עיכובים, וכולי.

על אף שעקרונות חוק המעצרים וחזקת החפות העומדת לנאשם, הינם לשחררו ממעצר אחרי 9 חודשים מהגשת האישום, בפועל, במקרים רבים נאשמים לא משוחררים וזה נוגד את מניעת שלילת החירות (על פי חוק יסוד כבוד האדם וחרותו). על כן, הארכת מעצר גורמת במקרים רבים להודאות שווא במסגרת הסדרי טיעון.

 

ערר על הבקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים ו/או בקשה לעיון חוזר

על החלטה למעצר עד תום ההליכים אפשר לערור לבית המשפט הגבוה יותר. מעבר לכך, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר שתוגש לבית המשפט שהחליט על המעצר ובהתקיים שינוי נסיבתי כלשהו או חלוף זמן משמעותי. אם הבקשה תידחה, ניתן לערור עליה לערכאת הערעור.

 

חשיבות הייצוג המשפטי

על הסנגור מוטלת המשימה לשכנע את בית המשפט בהעדר הנחיצות להארכת מעצר או למעצר עד תום ההליכים, והוא יעשה הכול כדי לשחרר את החשוד בהקדם או להשיג חלופת מעצר מקלה. הייצוג באמצעות עורך דין פלילי בשלבים הללו הוא קריטי עבור החשוד / הנאשם.

הליכי מעצר הם קשים נפשית ופיזית, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד לייצוג משפטי מקצועי. עורך דין מומחה ילחם על זכויותיו של העצור או הנאשם ועל האינטרסים לשחררם במקרה הצורך, עד להשגה של הסדר טיעון, או אפילו לביטול של האישום.

 עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים מנוסה מאוד בכל הקשור לדיני מעצרים וייצוג חשודים ונאשמים, והוא שחרר במקרים רבים מאוד חשודים ממעצר. כמו כן עורך הדין השיג ללקוחותיו הסדרים מקלים גם במסגרת של חלופות מעצר והצלחותיו בתחום הן משמעותיות. הייצוג שלו הוא מעולה, מקצועי, ודיסקרטי עבור כל מי שנעצר והסתבך בפליליים. ההצלחה מובטחת.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
מעצר ימים הוא מעצר של חשוד לצרכי חקירה. החשוד ייעצר למשך 24 שעות, ולצורך קבלת צו להארכת המעצר תוגש בקשה לשופט.
העילות למעצר ימים מנויות בחוק המעצרים כדלקמן : קיים יסוד סביר ששחרור החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה, שיבוש משפט, שיבוש ראיות, וכולי. יש יסוד סביר ששחרור החשוד יסכן את הביטחון של אדם, ציבור, או מדינה. ניתן לחקור את החשוד רק כשהוא נמצא במעצר.
מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר אחרי הגשת כתב אישום ועד לסיום המשפט. ניתן לעצור את הנאשם עד תום ההליכים רק אם מתקיימת אחת מעילות מעצר שקבועה בחוק. בית משפט יורה על מעצר עד תום ההליכים, בתנאי ששוכנע שקיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם.
בית המשפט יוכל לבקש הגשת תסקיר מעצר כדי לבדוק נסיבות אישיות של הנאשם, חלופות מעצר או המלצות לתנאים מיוחדים לצורך שחרור הנאשם בערובה, וכל הקשור לפיקוח עליו.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הארכת מעצר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה