הדחה בחקירה או בעדות

ביסוד ההליך המשפטי עומדת השאיפה להגיע לחקר האמת ולעשות צדק בין הצדדים המעורבים. כדי לקדם שאיפה זו, על ההליך השיפוטי להתנהל באופן נטול פניות וללא שיבושים. לכן, קבע המחוקק שלל זכויות וחובות המוטלות על עדים, נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים.

לשם הרתעת אנשים המעורבים בהליכים פליליים מפני ניסיון לפגיעה בערכים אלה, נקבעו בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין), מספר עבירות שאוסרות על הדחה בחקירה, הדחה בעדות, מתן עדות שקר, מתן שבועת שקר, שיבוש הליכים ועוד.

בשל החשיבות הרבה שמייחס המחוקק להגנה על טוהר ההליך המשפטי, העונשים המוטלים על אנשים המורשעים בהדחה בחקירה או בעדות כבדים במיוחד, ועשויים להגיע לתשע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. במאמר זה נסביר מהי הדחה בחקירה, מהי הדחה בעדות ומה ההבדל בין השתיים.

 

מהי הדחה בחקירה?

החקירה המשטרתית היא השלב הראשוני ביותר בהליך הפלילי ומהווה מרכיב בלתי נפרד ממנו. כחלק מהחקירה המשטרתית, מוסרים אנשים המחזיקים במידע רלוונטי עדות תחת אזהרה. באופן טבעי, מהימנות המידע שנמסר לחוקרים משפיע באופן ישיר על אופן הטיפול בתיק, לרבות ההחלטה אם להגיש כתב אישום כנגד החשודים והכרעת הדין.

מסיבות אלה, אדם שנמנע ממסירת עדות, מוסר עדות שקרית או חוזר בו מעדותו, עלול לפגוע במהלכו התקין של ההליך המשפטי. חשודים רבים מנצלים עובדה זו, ומנסים להניא עדים מלמסור את הודעתם או לגרום להם לשקר בחקירתם. במקרים אלה נועדה לטפל עבירת ההדחה בחקירה.

עבירת ההדחה בחקירה קבועה בסעיף 245 לחוק העונשין. לפי סעיף קטן (א), מי שמניע אדם או מנסה להניעו לשקר בעדות, שלא למסור הודעה או לחזור בו מעדותו, דינו חמש שנות מאסר בפועל. לפי סעיף קטן (ב), מי שמניע או מנסה להניע אדם בהתאם לסעיף קטן (א), אך בדרך של מרמה, כוח, הפחדה, איומים, הטעיה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, צפוי לעונש של עד תשע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

 

מהי הדחה בעדות?

עבירת ההדחה בעדות קבועה בסעיף 246 לחוק העונשין. בהתאם לסעיף קטן (א), מי שמניע אדם או מנסה להניעו לא להעיד בבית המשפט, להעיד עדות שקר או לחזור בו מעדות שנתן, דינו שבע שנות מאסר. לפי סעיף קטן (ב), מי שמניע או מנסה להניע אדם בהתאם לסעיף קטן (א), באמצעים פסולים כגון מרמה, הפחדה, כוח, איומים, הטעיה או מתן טובת הנאה, צפוי לעונש של תשע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

 

מה ההבדל בין הדחה בחקירה להדחה בעדות?

כפי שראינו, הן עבירת ההדחה בחקירה והן עבירת ההדחה בעדות נועדו להגן על ביטחונם של עדים ולשמור על תקינותו של ההליך הפלילי. ואולם, ישנו הבדל מרכזי בין שתי העבירות, הטמון בשלב של ההליך הפלילי שעליו נועדה העבירה להגן.

עבירת ההדחה בחקירה, הקבועה בסעיף 245 לחוק העונשין, עוסקת בשלב המוקדם ביותר של ההליך הפלילי, הלוא הוא החקירה המשטרתית. מנגד, עבירת ההדחה בעדות עוסקת בהליך בבית המשפט, לאחר שהוגש כנגד החשודים כתב אישום. בבית המשפט מגיע לשיאו ההליך הפלילי. לכן, המחוקק רואה חומרה רבה יותר בהדחה בעדות הבאה לידי ביטוי בעונש המקסימלי החמור יותר שמושת על אנשים שעוברים על סעיף 246 לחוק העונשין.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש בגין הדחה בחקירה

כפי שציינו לעיל, העונש המקסימלי בגין הדחה בחקירה הוא חמש שנות מאסר. כמו כן, נוכחנו לגלות כי עונש המקסימום בגין הדחה בחקירה בדרך של מרמה, איומים, הטעיה, מתן טובת הנאה, הפחדה, שימוש בכוח או כל אמצעי פסול אחר הוא שבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

אף על פי כן, בסעיף 249א לחוק העונשין נקבעו נסיבות מחמירות, שהתקיימותן מובילה להחמרת העונש המושת על הנאשם. לפי סעיף זה, אדם שעובר עבירה לפי סעיף 245 כאשר הוא נושא נשק חם או קר צפוי לעונש מקסימלי של שבע או עשר שנות מאסר. עונש זהה יושת על אנשים שהדיחו אדם בחקירה בצוותא.

מטרתה של הענישה המחמירה המושתת על עבריינים אשר מורשעים בהדחה בחקירה הינה להרתיע את הציבור מפני ניסיון לחבל בחקירות משטרתיות.

 

האם אסור לחלוטין ליצור קשר עם עד בתיק?

ראוי לציין שלא כל יצירת קשר עם עד או מתלונן בתיק פלילי מהווה הדחה בחקירה. סעיף 247 לחוק העונשין קובע שסעיפים 245 ו-256 לחוק העונשין לא יחולו על פעולות שנועדו להעמיד אדם על זכותו לפי דין להימנע ממסירת הודעה או עדות, או על כל מעשה שנעשה כדין במהלכם התקין של החקירה המשטרתית או של המשפט.

כלומר, תוספת זו לחוק העונשין נועדה לייצר הבחנה בין יצירת קשר לגיטימית עם צד בהליך הפלילי לבין פעולות העולות כדי הדחה בחקירה. לדוגמה, במקרה שבו שמעון פונה לראובן ומסביר לו כי יש לו זכות לשמור על שתיקה במהלך החקירה, הרי שאין מדובר בהדחה בחקירה.

מנגד, אם במסגרת השיחה מטעה שמעון את ראובן ומוסר לו פרטים שקריים על הסכנה הפלילית הנשקפת לו כתוצאה ממתן העדות, פעולתו של שמעון עשויה בהחלט לעלות כדי הדחה בחקירה.

דוגמה מעניינת ליצירת קשר עם אדם המעורב בחקירה פלילית שלא עלתה כדי הדחה לחקירה, ניתן למצוא בתיק שהתנהל בבית המשפט המחוזי בעיר באר שבע כנגד נאשם באונס. בתיק זה, קבע בית המשפט ששיחת טלפון שהתנהלה בין הנאשם לבין אחיה של המתלוננת, שבה ביקש ממנו "לסגור את העניין ביניהם", לא עולה כדי הדחה בחקירה.

 

דוגמאות להדחה בחקירה

הדוגמה המפורסמת ביותר מהשנים האחרונות להדחה בחקירה התרחשה במסגרת החקירות שהתנהלו כנגד נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, אשר נחשד באונס. לפי עובדות כתב האישום, הנאשמים פנו למשרד חקירות פרטי, על מנת שזה ישיג מידע על עדי התביעה, כדי שיוכלו לסייע להם לשבש את ההליך הפלילי.

דוגמה נוספת היא ע"פ 1256/99, שבמסגרתו הנאשם הורשע בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש הליכי משפט. לפי עובדות כתב האישום, שהה לילה אחד הנאשם, שעבד כשוטר בתחנת המשטרה במבשרת ציון, במועדון ביחד עם חברו אשר היה עובד המקום.

באותו זמן פרצה במועדון קטטה שבמהלכה אף נפצע הנאשם מרסיס זכוכית. בשל חשש שמא יאבד את משרתו, הסתיר הנאשם את דבר נוכחותו במקום הקטטה ואף ביקש מחברו שיימנע מחשיפת המידע בעדותו במשטרה. בסופו של יום, גילו חוקרי המשטרה על נוכחות הנאשם במקום, והוא הועמד לדין והורשה בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט.

דוגמה שלישית היא ע"פ 355/88. במסגרת תיק זה, דחה בית המשפט את ערעורו של הנאשם, אשר הורשע בהדחה בחקירה, הפרת אמונים ולקיחת שוחד. לפי עובדות כתב האישום, מזה שנים רבות כיהן הנאשם כממונה במשרד הפנים על מחוז ירושלים. במסגרת תפקידו, היה הנאשם אמון על הנפקת תעודות זהות ודרכונים וכן על הענקת רישיונות שונים ופיקוח על תכנון ובנייה.

לאורך השנים התברר כי הנאשם ניצל את סמכותו כעובד ציבור לשם הפקת טובות הנאה למקורביו ולעצמו. על מנת לשבש את החקירה שהתנהלה נגדו, ביקש הנאשם מבנו לפנות לאנשים שהתלוננו נגדו ולבקש מהם שלא יקשו על החקירה. בית המשפט קבע שפניית הנאשם לבנו נועדה לשם הדחת עדים בחקירה.

דוגמה אחרונה היא פ"ח 967/04. לפי עובדות כתב האישום, התגוררו הנאשם והמתלוננת בבניין מגורים בעיר אשקלון. בערב אחד בחודש אפריל 2004, ארב הנאשם בחדר המדרגות למתלוננת. כאשר נכנסה המתלוננת לבניין, תפס הנאשם בעורפה בידו האחת וחסם את פיה ביד השניה, הפיל אותה לקרקע ואנס אותה באכזריות.

למרות תחינותיה של המתלוננת שיפסיק, הורה לה הנאשם לשתוק, ואף איים עליה שיהרוג אותה ואת ילדיה אם תספר על האונס. בית המשפט הרשיע את הנאשם באונס וכן בהדחה בחקירה.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הדחה בחקירה או בעדות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!