שחרור בערבות 

מעצר הוא הליך טראומתי שמגביל את הזכות לחופש התנועה והחירות של העצור. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) מגדיר בין היתר הוראות ונהלים לגבי מעצר, שחרור בערובה על ידי קצין משטרה ממונה ועל ידי בית המשפט, הוראות לגבי ערבות כספית, מעצר בית בפיקוח באיזוק אלקטרוני ועוד. שחרור בערבות מקל על המערכת, מפחית מהעומסים על בתי המעצר, ומאפשר בעיקר להקטין את הפגיעה בזכות לחופש התנועה, זאת לצד אינטרסים של שמירה על הוראות החוק ובטחון הציבור. עו"ד אלעד שאול במאמר על הנושא החשוב הזה. 

 

שחרר בערבות על פני מעצר

ניתן לעצור אדם לחקירה באזהרה באמצעות צו מעצר של בית המשפט, או במעצר של שוטר שהוסמך לכך (ללא צו), כאשר יש לו יסוד לכך שהאדם שנקרה בדרכו עשה או עומד לעשות פשע.

הכלל הוא שאם הדבר אפשרי, יש להעדיף שחרור בערבות על פני מעצר. על פי ההלכה, יש להעדיף תמיד פגיעה מינימלית בזכויות החשוד, לצד המשך החקירה ושמירה על שלום הציבור. לפיכך, שופט שדן בהארכת מעצר של חשוד, חייב לשקול את האפשרות של חלופת מעצר בהתאם לנסיבות. גם כאשר מוגש כתב אישום והמשטרה מבקשת מעצר עד תום ההליכים, בית המשפט חייב לבחון אם ניתן לשחרר את הנאשם בערבות, לעיתים באמצעות תסקיר של קצינת מבחן.

 

שחרור בערבות מהמשטרה

שחרור בערבות מהמשטרה הוא שחרור של עצור על תנאי במהלך החקירה, כאשר החשוד מתחייב להתייצב להמשך החקירה בתחנת המשטרה וכן להליכים משפטיים אחרים. שחרור בערבות יכול להיות במהלך מעצר ימים של חשוד, וגם במהלך מעצר עד תום ההליכים של נאשם לאחר הגשת כתב אישום כשהוא מתחייב להתייצב לדיון בבית משפט או לביצוע העונש.

שחרור בערבות תלוי בין היתר בחומרת העבירה הפלילית שבעטיה החשוד נעצר ובמסוכנות שלו. קצין משטרה מוסמך לקבוע שחרור של עצור בתנאים מגבילים ובין היתר על ידי הפקדת ערבות כספית שגובהה יהיה מותאם למצב הכלכלי ולסוג העבירה. יש מקרים בהם הערבות תגובה בערבות צד שלישי.

 

שחרור בערבות ממעצר

קצין הממונה על החקירות במשטרה יכול להורות לשחרר בערבות אדם שנעצר. כמו כן יכול הקצין לקבוע תנאים אחרים נוספים לשחרור. תנאי הערבות יעשו ככלל בהסכמה מול החשוד, ובהעדר הסכמה, או במידה והחשוד לא ימציא ערובה במועד, הוא יובא בפני שופט לדיון בהארכת מעצרו או שחרורו בתנאים. ניתן לערער על גובה הערובה ותנאיה בתוך 14 ימים, וכן ניתן לערער לבית משפט השלום אם חל שינוי בנסיבות.

לצד הערבות יוטלו תנאים נוספים לשחרור שכאשר החשוד מפר אותם, הוא ייעצר ויוחזר למעצר. בין היתר מדובר ב: הפקדת דרכון, איסור יציאה מהארץ, התייצבות להמשך החקירה, העדר מגע עם אנשים אחרים, איסור יציאה ממקום מגורים, חובה להיות באזור מסוים, חובה להודיע לגבי שינוי בכתובת מגורים או עבודה, חובה להתייצב במשטרה בזמנים מסוימים, חובה להפקיד כלי נשק וכולי. הערובה והתנאים יהיו תקפים חצי שנה ובית המשפט יכול להאריך את התקופה.

היה והעצור עובר על התנאים הללו, ההתחייבות הכספית עשויה להתממש והכסף יחולט בכפוף להוראת בית משפט.

חשוב להדגיש, שחרור בערבות אינו אומר שהתיק הפלילי נסגר, אלא שהוחלט לא לעצור את החשוד בבית מעצר. החקירה ממשיכה ועל החשוד להגיע למשטרה במועדים שנקבעו עד שיוחלט אם להגיש נגדו כתב אישום אם לאו.

אחרי שחרור ממעצר יש לפנות לעורך דין פלילי ולטפל בתיק הפלילי הפתוח ולהוביל לסגירתו.

 

שחרור בערבות כספית

ככלל, גובה הערבות נקבע לפי חומרתן של העבירות, עברו הפלילי של החשוד, ועל פי ממצאי החקירה. אם העבירות הן קשות וחמורות, לבית המשפט היכולת להקשיח את תנאי הערבות. כמו כן לתשובותיו של החשוד בחקירה יש השפעה על גובה הערבות

בעקרון, גובה הערבות צריך להבטיח שהנאשם יעמוד בתנאי השחרור. במעצר עד תוך ההליכים יקבע גובה הערבות לפי אחד מהשיקולים הבאים: מסוכנות, שיבוש הליכים, או חשש מהמלטות ממשפט.

ברוב המקרים שחרור של נאשם / חשוד יתאפשר בתמורה לחתימה על שטר של ערבות עם תשלום או בלי ובערבים. אדם ששוחרר בערבות מחויב לעמוד בתנאים, ובין היתר מחויב להגיע לחקירה.

 

החזר של כספי הערבות

ניתן לקבל חזרה את הכספים המופקדים בתוספת ריבית שנצברה, במידה ובית המשפט לא האריך את הערבות, עברו יותר מ-6 חודשים ולא הוגש כתב אישום.

 

שחרור למעצר בית בפיקוח מפקחים

בית המשפט רשאי לדרוש תסקיר מעצר לגבי שחרור למעצר בית במסגרת מעצר עד תום ההליכים. מעצר בית בתנאים מגבילים הוא חלופה מקובלת למעצר, במיוחד כשהחקירה מתארכת, או כשיש שינוי בנסיבות שקשורות לחשוד. הפרת ההגבלות והתנאים שקשורים למעצר בית מהווה הפרת הוראה חוקית שעשויה לגרור מעצר מחודש.

במסגרת מעצר הבית על החשוד להישאר בבית, או במקום שבית המשפט קובע, ותחת פיקוח. התנאים למעצר בית יכולים להיות בין היתר: הפקדת ערבות, פיקוח ואזוק אלקטרוני, מעצר בית במקום רחוק ואפילו במוסד וכולי.

מעצר בית יכול להיות מעצר מלא תוך מתן אפשרות לעצור לצאת מהבית כדי להגיע לבית המשפט, וכן מעצר בית חלקי עם פיקוח של שעות מסוימות. היה ויופרו תנאי השחרור הערב יישא בתשלום שהתחייב בו.

אם יש שינוי נסיבתי או בחלוף זמן, ניתן לבקש שינוי תנאי מעצר הבית באמצעות עורך דין פלילי המייצג את החשוד או הנאשם.

 

מפקח במעצר הבית

שרות המבחן רשאי להמליץ על שחרור הנאשם בפיקוח מפקחים שנבדקו להיות מתאימים לתפקידם ותוך סיוע באזוק אלקטרוני. המפקח שימונה על ידי בית המשפט, יסייע להשגיח על העצור, לשמור את תנאי המעצר, ולדווח למשטרה אם התנאים במסגרת מעצר הבית הופרו. כמו כן נציג של הרשויות יעשה ביקורת על מעצר הבית.

המפקח שממונה לפקח על החשוד במעצר בית הוא בדרך כלל קרוב משפחה, בן זוג, הורה וכולי. אם מעצר הבית הוא במוסד, יפקחו על העצור מורשים מהמוסד עצמו.

 

האזוק האלקטרוני במעצר הבית

האזוק האלקטרוני הוא אמצעי שיש בכוחו להתריע בכל הקשור להפרת תנאי השחרור. אזוק אלקטרוני חוסך משאבים שקשורים למעצר בבית כלא ומאפשר חלופת כליאה.

יש חשיבות מוגברת לאמצעי הפיקוח הנוסף של אזיק אלקטרוני לאור העובדה שהמפקחים הם קרובי המשפחה ועולה לגביהם השאלה אם יוכלו לעמוד באחריות המוטלת עליהם ולהסגיר את בן משפחתם במידה ויפר את תנאי השחרור.

חוק פיקוח אלקטרוני שנכנס לתוקף ב2015, קבע שפיקוח אלקטרוני הינו בעל מעמד של מעצר, כלומר יש עליו הגבלת זמן והיה והעצור מפר את התנאים שהתחייב בהם, הוא יוחזר לבית המעצר.

לפי הפסיקה לא מקזזים מתקופת מאסר ימי מעצר שעצור ביצע במעצר תחת פיקוח אלקטרוני.

 

חשיבות הייצוג המשפטי

מעצר הוא הליך מטלטל מבחינה נפשית ופיזית. אין ספק שבהליך שכזה נדרש ליווי של עורך דין מומחה לדיני מעצרים שייצג את החשוד תוך אפשרות להביא לשחרורו מהמעצר או להמרת המעצר בחלופות מתאימות.

קיימת חשיבות מיוחדת להיוועצות בעורך דין פלילי בתחום המעצרים במיוחד בכל הקשור לשחרור בערבות ובהגשת ערעור והתייצבות לבית משפט בקשר לגובה ותנאי הערבות במידה והדבר נדרש. זכות ההיוועצות עם עורך הדין היא חשובה ובסיסית ומטרתה לסייע לעצור למצות את כל זכויותיו.

לעורך דין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל ויוצא הפרקליטות ניסיון רב מאוד בהכנה של חשודים לחקירה משטרתית ולשחרור ממעצר בערבות. הוא מייצג בנאמנות, מקצועית ודיסקרטיות חשודים ונאשמים בכל הקשור לשחרור בערבות או במעצר בית.

עורך הדין ישמור שלא תיקבע חריגה בערבות ושהמגבלות תהיינה רלוונטיות תוך שמירה על זכויות החשוד/הנאשם. אם נקלעתם למעצר והסתבכתם בפליליים אל תהססו לפנות מיד לעורך הדין אלעד שאול. מובטח לכם טיפול משפטי מקצועי, ומעולה ביותר  תוך שמירה מלאה על פרטיותכם.

 

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
שחרור בערבות מהמשטרה הוא שחרור על תנאי של חשוד שנעצר לצורך חקירה. על החשוד להפקיד ערבות ולעמוד בתנאים נוספים, והוא יתחייב להתייצב להמשך החקירה בתחנת המשטרה וכן להליכים משפטיים.
לצד הערבות יוטלו תנאים נוספים לשחרור שהיה והחשוד יפר אותם הוא ייעצר, ובין היתר: הפקדת דרכון, איסור יציאה מהארץ, התייצבות להמשך החקירה, העדר מגע עם אנשים אחרים, איסור יציאה ממקום מגוריו, חובה להיות באזור מסוים, חובה להודיע לגבי שינוי בכתובת מגורים או עבודה, חובה להתייצב במשטרה בזמנים מסוימים, חובה להפקיד כלי נשק, וכולי.
גובה הערבות נקבע לפי חומרתן של העבירות, עברו הפלילי של החשוד, ועל פי ממצאי החקירה. בעקרון, גובה הערבות צריך להבטיח שהנאשם יעמוד בתנאי השחרור. במעצר עד תוך ההליכים יקבע גובה הערבות לפי מסוכנות, שיבוש הליכים, או חשש מהמלטות ממשפט.
האזוק האלקטרוני הוא אמצעי שיש בכוחו להתריע בכל הקשור להפרת תנאי השחרור. יש חשיבות לאזיק אלקטרוני לאור העובדה, שהמפקחים על מי שעצור במעצר בית הם בדרך כלל קרובי המשפחה, ועליהם לעמוד באחריות מיוחדת המוטלת עליהם ולהסגיר את בן משפחתם במידה ויפר את תנאי השחרור.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שחרור בערבות ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה