שימוש במידע פנים

על עבירת שימוש במידע פנים בחוק ניירות ערך

אחת העבירות המרכזיות בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968, היא עבירת שימוש במידע פנים. עורך דין אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו בתחום ניירות ערך על עבירת השימוש במידע פנים, העונש בציגה והדרכים להתמודד:

מהו מידע פנים?

מידע פנים מוגדר בסעיף 52א לחוק ניירות ערך:

"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו ;"

יש לשים לב שעל מנת לבסס את ביצוע העבירה כנגד החשוד יש להוכיח שהמידע שנעשה בו שימוש היה לא פומבי ולא ידוע לציבור, אחרת, "איש הפנים" לא סיפק מידע פנימי אלא מידע שהיה ידוע לכל, לא נוצר ייתרון לא הוגן למקבל המידע על פני משקיעים אחרים ולכן אין כל עבירה. תנאי נוסף לקיומו של מידע פנים הוא היות המידע מהותי.

נשאלת השאלה מה הוא מידע מהותי? באיזה שלב ובאילו נסיבות הופך מידע פנים "רגיל" למידע מהותי שהעברתו מהווה עבירה פלילית? המונח "מידע מהותי" מפורש בחלק מהמקרים כמידע שאם היה נודע למשקיעים היה גורם לשינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה. השאלה מהו מידע “מהותי” עוברת כחוט השני בפסיקה בעבירות השימוש במידע פנים ושאלה זו היא נושא למחלוקות רבות.

אחד הכלים המרכזיים בייצוג חשודים בתיקי שימוש במידע פנים היא הפרשנות המשפטית לעניין "מהו מידע פנים", האם המידע "מהותי" בהגדרתו, האם החשוד הוא "איש פנים" והאם מידע הפנים אכן הועבר מאיש הפנים למקבל המידע. לשם כך, מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה בתחום ניירות ערך לקבלת ייעוץ וליווי.

מיהו איש פנים?

ההגדרה בחוק לאיש פנים בחברה היא:

(1) דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, "היום הקובע" – היום שבו נעשה שימוש במידע פנים;

(2) בן משפחה של אחד המנויים בפסקה (1);

(3) תאגיד בשליטתו של אחד המנויים בפסקאות (1) ו-(2);

החוק מגדיר "איש פנים" באופן נרחב מאוד והוא יכול להיות מנהל, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי או כל אדם אחר שמעמדו, תפקידו או קשריו בחברה נתנו לו גישה למידע פנים. כך בעצם כל עובד בחברה, בין אם באופן ישיר או באופן עקיף, יכול להוות "איש פנים". החוק גם קובע שבן משפחה של איש פנים ייחשב בעצמו לאיש פנים.

המשמעות היא, שאם מנכ"ל חברה ציבורית מעביר מידע לאישתו, והיא מעבירה את המידע לגורם שלישי, גם המנכ"ל וגם אישתו מהווים איש פנים על פי החוק ושניהם ביצעו עבירה של שימוש במידע פנים. ״בן משפחה״ הוא בן זוג, אח, הורה, הורה של הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) וכן תאגידים בשליטתו או בשליטת בן משפחתו.

הסיבה לכך ברורה, למנוע מאיש הפנים בחברה לעשות שימוש ולהעביר את המידע הפנימי למקורביו ובני משפחתו, ובכך בעצם לבצע מעקף של האיסור בחוק ניירות ערך לשימוש במידע פנים.

הבחינה החשובה ביותר למיהו איש פנים היא מה רמת הנגישות שלו למידע הפנים, מכוח מעמדו, קרבתו לבעל תפקיד, מכוח תפקידו, מכורח הנסיבות או מכל סיבה אחרת, הרי קיימת הצדקה לסווגו בתור איש פנים, בשל האפשרות הקיימת, להשתמש במידע לשם תועלתו האישית.

מהו שימוש במידע פנים?

השימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך יכול להתחלק לשניים:

  1. מסחר: שימוש של ממש במידע הפנים למסחר עצמי של איש הפנים.
  2. מסירה לאחר: העברת מידע הפנים לגורם שלישי לצורך מסחר של אותו גורם.

 

שתי הדרכים אסורות לפי חוק ומהוות שימוש במידע פנים. מטבע הדברים, ישנו קושי מסויים בהוכחה שאיש הפנים העביר את המידע לגורם שלישי ובחקירות רבות ברשות ניירות ערך עולה הטענה שהגורם השלישי ביצע את העסקה בנייר הערך על דעת עצמו, מבלי שקיבל מידע פנים מאיש הפנים, כך שהוא לא נהנה מיתרון בלתי הוגן על פני שאר המשקיעים בשוק ההון ולא בוצעה עבירה פלילית.

לצד זאת, ישנן טענות הגנה רבות ומגוונות אותן חובה לטעון במהלך חקירה ברשות ני"ע ולהתאים כל טענה וטענה למקרה הנקודתי שלכם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

מה העונש על שימוש במידע פנים?

חוק ניירות ערך מבצע הבחנה בדבר פעולת השימוש במידע פנים ומחלק אותה לשלוש קטגוריות עיקריות:

עונשו של איש פנים המשתמש במידע פנים

עבירה לפי סעיף 52ג׳ לחוק ניירות ערך עוסקת באיש פנים שעושה שימוש במידע פנים לטובת מסחר אישי שלו. מדובר בעבירה חמורה ביותר בשל הפרת האמונים המובהקת שבה והתעוזה של איש פנים למעול באמון של ציבור המשקיעים. לכן העונש בגין העבירה הוא עד 5 שנות מאסר.

עונשו של איש פנים המוסר מידע פנים לאיש חוץ

איש פנים שמוסר מידע פנים לאיש חוץ עובר עבירה שדינה 5 שנות מאסר.

עונשו של איש חוץ שעשה שימוש במידע פנים

איש חוץ שקיבל את המידע מאיש פנים, אם עשה שימוש במידע שנמסר לו, עובר עבירה בעצמו שהדין עליה הוא 2 שנות מאסר. יש צורך להוכיח שאיש החוץ עשה שימוש במידע וכן להוכיח שידע שהמידע הוא מידע פנים שהועבר על ידי איש פנים. מדובר במלאכה לא קלה להוכחה אך רשות ניירות ערך מצליחה לעיתים קרובות להוכיח זאת באמצעות האזנות סתר, חקירה אינטנסיבית, חדירה לטלפונים סלולאריים ועיון בהתכתבויות ופעולות חקירה נוספות.

עבירה נוספת של איש חוץ היא קבלת המידע מאיש פנים ומסירתו לאיש חוץ אחר – איש החוץ הראשון עובר עבירה שדינה 2 שנות מאסר ואילו איש החוץ השני, שקיבל את המידע בגלגול שני, ספק אם ביצע עבירה מכיוון שטרם הוחלט בפסיקה אם ניתן להאשים אותו בקבלת מידע פנים מאיש פנים.

עשיתי שימוש במידע פנים אך לא הרווחתי, האם זו עבירה?

עבירת השימוש במידע פנים אינה דורשת כל רכיב תוצאתי. כלומר, אין זה לא משנה אם השימוש במידע הפנים הצמיח רווחים או לא, עצם השימוש במידע מהווה עבירה והחוק מבקש להרתיע אנשי פנים ואנשי חוץ מלהעביר מידע פנים. המטרה העיקרית היא הגנה על ציבור המשקיעים שנותן אמון מלא בשוק ההון מתוך ידיעה שאין לאף אדם יתרון בלתי הוגן.

מסירת מידע פנים על ידי איש פנים למשקיעים חיצוניים, מאפשרת להם להשקיע בצורה לא הוגנת, לגזור קופן ולהשיא רווחים על חשבון משקיעים אחרים שככל הנראה הפסידו את כספם.

שאלת הרווח שנעשה או לא נעשה במסגרת השימוש במידע יכולה להתבטא בכמה מישורים:

  • העונש: ככל שהשימוש במידע הפנים גרם להתעשרות גדולה יותר, כך העונש יגדל.
  • סנקציה כספית: רשות ניירות ערך באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה עומדות על הטלת קנסות כבדים ביותר על נאשמים בתיקים אלו. ככל שישנו רווח כספי כתוצאה מהשימוש, כך הסנקציה הכספית תגדל ויכולה לעמוד על מליוני שקלים.

 

הגנה בחוק לשימוש תמים במידע

כדי להבחין בין שימוש במידע פנים בעל אופי פלילי לבין שימוש תמים במידע יצר המחוקק הגנות הקבועות בחוק ניירות ערך. אם מתקיימת אחת ההגנות לא תוטל אחריות פלילית על אדם הנחשד בביצוע עבירת השימוש במידע פנים בידי איש פנים וכן לא על עבירת השימוש במידע שמקורו באיש פנים. נטל ההוכחה הוא על החשוד להוכיח שעשה שימוש במידע באופן תמים ומדובר במשימה קשה מאוד לביצוע המצריכה ייעוץ וליווי משפטי איכותי.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין פלילי, מומחה בעבירות ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, שידע לייעץ ולהגן על זכויותיכם, יידע לבחון את חומר הראיות ואף להציג לרשויות החקירה את אותם חומרים אשר יש בהם כדי להוכיח את חפותכם, ולהראות כי עומדות לצידכם ההגנות הקבועות בחוק ניירות ערך. אלו חלק מההגנות המוגדרות בחוק:

  1. עסקה בתום לב: יש להוכיח שהיא נעשתה בתום לב, במסגרת ביצוע תפקידו ככונס נכסים, נאמן בפש"ר או לשם מימוש בטוחות. כמו כן לצורך ביצוע של חוזה חיתום.
  2. מטרת השימוש: אם מטרת השימוש לא הייתה בעיקרה לעשיית ריווח או מניעת הפסד לעצמו או לאחר.
  3. עסקה חוץ בורסאית: אם העסקה נעשתה מחוץ לבורסה עם אדם שגם בידו נמצא מידע פנים זהה.
  4. נאמנות עיוורת: אם העסקה נעשתה על ידי נאמן הפועל עבור איש הפנים בנאמנות עיוורת.
  5. הצדקה אחרת: אם על פי נסיבות העניין הייתה הצדקה לביצוע העסקה.

 

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד אלעד שאול ושות’ מזוהה כמובילה בתחומי עבירת צווארון לבן. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק “4000” הידוע בו ייצגנו את דובר ראש הממשלה וסיעת הליכוד.

 

זימון לחקירה בעבירה של שימוש במידע פנים

כדי לאכוף את האיסור לעשות שימוש במידע פנים ולהעביר אותו הוקמה יחידת החקירות ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך שמוסמכת לזמן חשודים לחקירה בחשד לעבירות ניירות ערך. מדובר באחת מיחידות החקירה האיכותיות ביותר במדינת ישראל, היא מורכבת מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים מהמובילים בישראל. ליחידה סמכויות חקירה, חיפוש, תפיסת חפצים, עיכוב ומעצר וסמכויות החוקרים בה הן כשל קציני משטרה לכל דבר ועניין.

בחלק גדול מתיקי החקירה ברשות ני"ע נעשה שיתוך פעולה עם רשות המיסים או להב 433 במשטרת ישראל. אזרחים רבים במדינה עלולים להסתבך בעבירה של שימוש במידע פנים מבלי להבין את ההשלכות הכבדות שיש לכך. לעיתים קרובות מגיעים אלינו חשודים שזומנו לחיקרה בחשד לשימוש במידע פנים וטענת ההגנה המרכזית שלהם היא "לא ידעתי שזה מידע פנים" או "רציתי לעשות כסף לא ידעתי שזה פלילי".

חלק מטענות אלו לא יכול לסייע בעת חקירה ואילו טענות אחרות יכולות להציל את הנחקר מכתב אישום פלילי. חד משמעית. זומנת לחקירה ברשות ניירות ערך בחשד לשימוש במידע פנים? חייג אלינו בכל עת 24 שעות ביממה לקבלת יעוץ ראשונה ללא התחייבות מצידך.

כדי לפתוח בחקירה ברשות לניירות ערך יש צורך באישור של ראש הרשות לניירות ערך, כך שאם כבר זומנת לחקירה, מדובר בחשדות כבדים שעברו סינון ראשוני. הסינון הזה נועד להבטיח חקירה מקצועית ובקרה פנימית על כל תיק ותיק, חוקרי הרשות הם חוקרים מיומנים ובעלי הכשרה מיוחדת כפי שציינתי קודם לכן.

לפיכך אנו ממליצים אל תאמר דבר לחוקרים ועמוד על זכותך להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה! זו זכותו של כל נחקר והיא הזכות החשובה ביותר. שלב החקירה הגלויה, אליו מגיעים נחקרים הוא לרוב בין השלבים הסופיים מבחינתם של חוקרי הרשות לניירות ערך אך הוא שלב נחוץ ונדרש לביסוס המסד הראייתי שנאסף כנגד הנחקר.

אמנם, מרבית עבודת החקירה נעשתה קודם לכן, בשלב החקירה הסמויה ובביסוס התיק כנגד החשוד מבחינה ראייתית ומשפטית אך עדיין לא מאוחר למסור גרסה נכונה ומיטבית שתגן עליכם באופן מקסימלי. בשום פנים ואופן אין לשבש הליכי חקירה – שימו לב, כשחוקרי הרשות לניירות ערך מזמינים אתכם לחקירה באמצעות מכתב או בשיחת טלפון, הם עושים כן תוך הכנה מוקדמת ותוך צפיית צעדיכם העתידיים.

לא פעם אופן הזימון אינו מקרי ונועד אף הוא לבחון את אופן התנהלותכם. היזהרו מפני שיבוש חקירה ובשום פנים ואופן אל תיצרו קשר עם נחקרים אחרים, אל תנסו לתאם גירסאות או להעלים ראיות. שיבוש הליכי חקירה היא עבירה פלילית העומדת בפני עצמה ועלולה להצביע על אשמתכם עוד בטרם נחקרתם ובודאי ובודאי לאחר חקירתכם, לכן היזהרו עד מאוד שלא לעשות כן.

כל פרט מתוכנן מתחילתו ועד סופו – יום החקירה של הנחקרים ברשות לניירות ערך מתוכנן לפי לוח זמנים מדוקדק שנקבע על ידי צוות החקירה לפרטי פרטים.

החוקרים קובעים מתי ייצאו הנחקר והחוקר להפסקת קפה, מתי יינתנו לנחקר הפסקות שבהן ייפגש עם נחקרים אחרים שנמצאים באותו הזמן במשרדי הרשות, עם מי בדיוק הוא ייפגש באותן הפסקות, מתי יאכל, מתי יעשן ומתי יעברו משלב השאלות הרגילות לשלב האגרסיבי של החקירה, שבו יוטחו בנחקר הטענות נגדו. השתדלו להיות מרוכזים ותנו תשומת לב למתרחש סביבכם.

חקירה כלכלית מורכבת לרוב מניתוח מסמכים וראיות חשבונאיות או מסמכים בנקאיים, מסמכי תאגיד או מסמכים של שוק ההון. לכן חשוב להתכונן לפני החקירה, להבין את חומר הראיות שעתיד להיות מוטח בכם והדרך הנכונה להשיב לשאלות שתישאלו. אם אינך בטוח בתשובה לשאלה, אינך מזהה בוודאות של 100% מסמך מסויים, אל תנסה להתחבב על החוקר שלך – בקש להתייעץ עם עורך דין מיד.

עמוד על זכותך לראות כל מסמך ולעיין בו באופן מעמיק לפני שתמסור גרסה לגביו. עצות נוספות לנחקר ניתן לקרוא במאמר משרדנו : ״חקירה באזהרה". קיימות עוד עצות רבות שניתן לספק לנחקרים המזומנים לחקירה ברשות לניירות ערך.

מנסיוננו, לאור מורכבות הסוגיות והתיקים בהם משרדנו מטפל מול הרשות לניירות ערך, בין היתר, בתיקים בהם נבדק החשד לביצוע עבירה של שימוש במידע פנים, יש להתאים את הייעוץ הנכון בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, זאת על מנת לספק הגנה מיטבית לזכויות הלקוח.

עבירת שימוש במידע פנים – ענישה פלילית, אזרחית ומנהלית

חקירה חשד לביצוע עבירת ניירות ערך שכוללת שימוש במידע פנים עלולה להסתיים הן באישום פלילי, אשר העונש המקסימלי בצידה הוא עד 5 שנות מאסר בפועל וקנס בשיעור גבוה. ״מקבל המידע״ העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידיו, בין במישרין ובין בעקיפין, מאיש פנים בחברה, דינו עד שנתיים מאסר בפועל או קנס בשיעור גבוה.

אם אין די ראיות להרשעה בפלילים, יכולה הרשות לניירות הערך לבחור במסלול האכיפה המנהלי ולדרוש תשלומים כספיים ממבצעי העבירות, בסכומי כסף גבוהים מאוד. בנוסף, אותו ״משתמש״ שביצע את השימוש במידע הפנים כדי להשיג יתרון ועבר עבירה אף יכול להיות חשוף לתביעה אזרחית על ידי החברה אשר ממנה השיג את אותו המידע הפנימי.

מנסיוננו, ככל שתקדימו להיוועץ בעורך דין פלילי מומחה בעבירות צווארון לבן וניירות ערך, בטרם הגעתם למשרדי הרשות לניירות ערך לחקירה, כך תטיבו את מצבכם. אין להקל ראש כלל וכלל בהשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לדברים שתגידו בחקירתכם על המשך ההליכים הפליליים, המנהליים והאזרחיים כנגדכם.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שימוש במידע פנים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה