שימוש במידע פנים

על עבירת שימוש במידע פנים בחוק ניירות ערך

אחת העבירות המרכזיות בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968, היא עבירת שימוש במידע פנים. עורך דין אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו בתחום ניירות ערך על עבירת השימוש במידע פנים, העונש בציגה והדרכים להתמודד:

מהו מידע פנים?

מידע פנים מוגדר בסעיף 52א לחוק ניירות ערך:  

"מידע פנים" – מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו ;"

יש לשים לב שעל מנת לבסס את ביצוע העבירה כנגד החשוד יש להוכיח שהמידע שנעשה בו שימוש היה לא פומבי ולא ידוע לציבור, אחרת, "איש הפנים" לא סיפק מידע פנימי אלא מידע שהיה ידוע לכל, לא נוצר ייתרון לא הוגן למקבל המידע על פני משקיעים אחרים ולכן אין כל עבירה.

תנאי נוסף לקיומו של מידע פנים הוא היות המידע מהותי.

נשאלת השאלה מה הוא מידע מהותי? באיזה שלב ובאילו נסיבות הופך מידע פנים "רגיל" למידע מהותי שהעברתו מהווה עבירה פלילית? המונח "מידע מהותי" מפורש בחלק מהמקרים כמידע שאם היה נודע למשקיעים היה גורם לשינוי משמעותי במחיר ניירות הערך של החברה.

השאלה מהו מידע “מהותי” עוברת כחוט השני בפסיקה בעבירות השימוש במידע פנים ושאלה זו היא נושא למחלוקות רבות.

אחד הכלים המרכזיים בייצוג חשודים בתיקי שימוש במידע פנים היא הפרשנות המשפטית לעניין "מהו מידע פנים", האם המידע "מהותי" בהגדרתו, האם החשוד הוא "איש פנים" והאם מידע הפנים אכן הועבר מאיש הפנים למקבל המידע.

לשם כך, מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה בתחום ניירות ערך לקבלת ייעוץ וליווי.

מיהו איש פנים?

ההגדרה בחוק לאיש פנים בחברה היא:

(1)   דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, "היום הקובע" – היום שבו נעשה שימוש במידע פנים;

(2)   בן משפחה של אחד המנויים בפסקה (1);

(3)   תאגיד בשליטתו של אחד המנויים בפסקאות (1) ו-(2);

החוק מגדיר "איש פנים" באופן נרחב מאוד והוא יכול להיות מנהל, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי או כל אדם אחר שמעמדו, תפקידו או קשריו בחברה נתנו לו גישה למידע פנים.

כך בעצם כל עובד בחברה, בין אם באופן ישיר או באופן עקיף, יכול להוות "איש פנים". החוק גם קובע שבן משפחה של איש פנים ייחשב בעצמו לאיש פנים.

המשמעות היא, שאם מנכ"ל חברה ציבורית מעביר מידע לאישתו, והיא מעבירה את המידע לגורם שלישי, גם המנכ"ל וגם אישתו מהווים איש פנים על פי החוק ושניהם ביצעו עבירה של שימוש במידע פנים.

״בן משפחה״ הוא בן זוג, אח, הורה, הורה של הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) וכן תאגידים בשליטתו או בשליטת בן משפחתו.

הסיבה לכך ברורה, למנוע מאיש הפנים בחברה לעשות שימוש ולהעביר את המידע הפנימי למקורביו ובני משפחתו, ובכך בעצם לבצע מעקף של האיסור בחוק ניירות ערך לשימוש במידע פנים.

הבחינה החשובה ביותר למיהו איש פנים היא מה רמת הנגישות שלו למידע הפנים, מכוח מעמדו, קרבתו לבעל תפקיד, מכוח תפקידו, מכורח הנסיבות או מכל סיבה אחרת, הרי קיימת הצדקה לסווגו בתור איש פנים, בשל האפשרות הקיימת, להשתמש במידע לשם תועלתו האישית.

מהו שימוש במידע פנים?

השימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך יכול להתחלק לשניים:

  1. מסחר: שימוש של ממש במידע הפנים למסחר עצמי של איש הפנים.
  2. מסירה לאחר: העברת מידע הפנים לגורם שלישי לצורך מסחר של אותו גורם.

שתי הדרכים אסורות לפי חוק ומהוות שימוש במידע פנים. מטבע הדברים, ישנו קושי מסויים בהוכחה שאיש הפנים העביר את המידע לגורם שלישי ובחקירות רבות ברשות ניירות ערך עולה הטענה שהגורם השלישי ביצע את העסקה בנייר הערך על דעת עצמו, מבלי שקיבל מידע פנים מאיש הפנים, כך שהוא לא נהנה מיתרון בלתי הוגן על פני שאר המשקיעים בשוק ההון ולא בוצעה עבירה פלילית.

לצד זאת, ישנן טענות הגנה רבות ומגוונות אותן חובה לטעון במהלך חקירה ברשות ני"ע ולהתאים כל טענה וטענה למקרה הנקודתי שלכם.

מה העונש על שימוש במידע פנים?

חוק ניירות ערך מבצע הבחנה בדבר פעולת השימוש במידע פנים ומחלק אותה לשלוש קטגוריות עיקריות:

עונשו של איש פנים המשתמש במידע פנים

עבירה לפי סעיף 52ג׳ לחוק ניירות ערך עוסקת באיש פנים שעושה שימוש במידע פנים לטובת מסחר אישי שלו. מדובר בעבירה חמורה ביותר בשל הפרת האמונים המובהקת שבה והתעוזה של איש פנים למעול באמון של ציבור המשקיעים. לכן העונש בגין העבירה הוא עד 5 שנות מאסר.

עונשו של איש פנים המוסר מידע פנים לאיש חוץ

איש פנים שמוסר מידע פנים לאיש חוץ עובר עבירה שדינה 5 שנות מאסר.

עונשו של איש חוץ שעשה שימוש במידע פנים

איש חוץ שקיבל את המידע מאיש פנים, אם עשה שימוש במידע שנמסר לו, עובר עבירה בעצמו שהדין עליה הוא 2 שנות מאסר. יש צורך להוכיח שאיש החוץ עשה שימוש במידע וכן להוכיח שידע שהמידע הוא מידע פנים שהועבר על ידי איש פנים.

מדובר במלאכה לא קלה להוכחה אך רשות ניירות ערך מצליחה לעיתים קרובות להוכיח זאת באמצעות האזנות סתר, חקירה אינטנסיבית, חדירה לטלפונים סלולאריים ועיון בהתכתבויות ופעולות חקירה נוספות.

עבירה נוספת של איש חוץ היא קבלת המידע מאיש פנים ומסירתו לאיש חוץ אחר – איש החוץ הראשון עובר עבירה שדינה 2 שנות מאסר ואילו איש החוץ השני, שקיבל את המידע בגלגול שני, ספק אם ביצע עבירה מכיוון שטרם הוחלט בפסיקה אם ניתן להאשים אותו בקבלת מידע פנים מאיש פנים.

עשיתי שימוש במידע פנים אך לא הרווחתי, האם זו עבירה?

עבירת השימוש במידע פנים אינה דורשת כל רכיב תוצאתי. כלומר, אין זה לא משנה אם השימוש במידע הפנים הצמיח רווחים או לא, עצם השימוש במידע מהווה עבירה והחוק מבקש להרתיע אנשי פנים ואנשי חוץ מלהעביר מידע פנים. המטרה העיקרית היא הגנה על ציבור המשקיעים שנותן אמון מלא בשוק ההון מתוך ידיעה שאין לאף אדם יתרון בלתי הוגן. מסירת מידע פנים על ידי איש פנים למשקיעים חיצוניים, מאפשרת להם להשקיע בצורה לא הוגנת, לגזור קופן ולהשיא רווחים על חשבון משקיעים אחרים שככל הנראה הפסידו את כספם.

שאלת הרווח שנעשה או לא נעשה במסגרת השימוש במידע יכולה להתבטא בכמה מישורים:

  • העונש: ככל שהשימוש במידע הפנים גרם להתעשרות גדולה יותר, כך העונש יגדל.
  • סנקציה כספית: רשות ניירות ערך באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה עומדות על הטלת קנסות כבדים ביותר על נאשמים בתיקים אלו. ככל שישנו רווח כספי כתוצאה מהשימוש, כך הסנקציה הכספית תגדל ויכולה לעמוד על מליוני שקלים.

הגנה בחוק לשימוש תמים במידע

כדי להבחין בין שימוש במידע פנים בעל אופי פלילי לבין שימוש תמים במידע יצר המחוקק הגנות הקבועות בחוק ניירות ערך. אם מתקיימת אחת ההגנות לא תוטל אחריות פלילית על אדם הנחשד בביצוע עבירת השימוש במידע פנים בידי איש פנים וכן לא על עבירת השימוש במידע שמקורו באיש פנים. נטל ההוכחה הוא על החשוד להוכיח שעשה שימוש במידע באופן תמים ומדובר במשימה קשה מאוד לביצוע המצריכה ייעוץ וליווי משפטי איכותי.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין פלילי, מומחה בעבירות ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, שידע לייעץ ולהגן על זכויותיכם, יידע לבחון את חומר הראיות ואף להציג לרשויות החקירה את אותם חומרים אשר יש בהם כדי להוכיח את חפותכם, ולהראות כי עומדות לצידכם ההגנות הקבועות בחוק ניירות ערך. אלו חלק מההגנות המוגדרות בחוק:

  1. עסקה בתום לב: יש להוכיח שהיא נעשתה בתום לב, במסגרת ביצוע תפקידו ככונס נכסים, נאמן בפש"ר או לשם מימוש בטוחות. כמו כן לצורך ביצוע של חוזה חיתום.
  2. מטרת השימוש: אם מטרת השימוש לא הייתה בעיקרה לעשיית ריווח או מניעת הפסד לעצמו או לאחר.
  3. עסקה חוץ בורסאית: אם העסקה נעשתה מחוץ לבורסה עם אדם שגם בידו נמצא מידע פנים זהה.
  4. נאמנות עיוורת: אם העסקה נעשתה על ידי נאמן הפועל עבור איש הפנים בנאמנות עיוורת.
  5. הצדקה אחרת: אם על פי נסיבות העניין הייתה הצדקה לביצוע העסקה.

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד אלעד שאול ושות’ מזוהה כמובילה בתחומי עבירת צווארון לבן. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק “4000” הידוע בו ייצגנו את דובר ראש הממשלה וסיעת הליכוד.

זימון לחקירה בעבירה של שימוש במידע פנים

כדי לאכוף את האיסור לעשות שימוש במידע פנים ולהעביר אותו הוקמה יחידת החקירות ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך שמוסמכת לזמן חשודים לחקירה בחשד לעבירות ניירות ערך.

מדובר באחת מיחידות החקירה האיכותיות ביותר במדינת ישראל, היא מורכבת מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים מהמובילים בישראל. ליחידה סמכויות חקירה, חיפוש, תפיסת חפצים, עיכוב ומעצר וסמכויות החוקרים בה הן כשל קציני משטרה לכל דבר ועניין.

בחלק גדול מתיקי החקירה ברשות ני"ע נעשה שיתוך פעולה עם רשות המיסים או להב 433 במשטרת ישראל.

אזרחים רבים במדינה עלולים להסתבך בעבירה של שימוש במידע פנים מבלי להבין את ההשלכות הכבדות שיש לכך.

לעיתים קרובות מגיעים אלינו חשודים שזומנו לחיקרה בחשד לשימוש במידע פנים וטענת ההגנה המרכזית שלהם היא "לא ידעתי שזה מידע פנים" או "רציתי לעשות כסף לא ידעתי שזה פלילי". חלק מטענות אלו לא יכול לסייע בעת חקירה ואילו טענות אחרות יכולות להציל את הנחקר מכתב אישום פלילי. חד משמעית.

זומנת לחקירה ברשות ניירות ערך בחשד לשימוש במידע פנים? חייג אלינו בכל עת 24 שעות ביממה לקבלת יעוץ ראשונה ללא התחייבות מצידך.

כדי לפתוח בחקירה ברשות לניירות ערך יש צורך באישור של ראש הרשות לניירות ערך, כך שאם כבר זומנת לחקירה, מדובר בחשדות כבדים שעברו סינון ראשוני. הסינון הזה נועד להבטיח חקירה מקצועית ובקרה פנימית על כל תיק ותיק, חוקרי הרשות הם חוקרים מיומנים ובעלי הכשרה מיוחדת כפי שציינתי קודם לכן.

לפיכך אנו ממליצים אל תאמר דבר לחוקרים ועמוד על זכותך להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה! זו זכותו של כל נחקר והיא הזכות החשובה ביותר.

שלב החקירה הגלויה, אליו מגיעים נחקרים הוא לרוב בין השלבים הסופיים מבחינתם של חוקרי הרשות לניירות ערך אך הוא שלב נחוץ ונדרש לביסוס המסד הראייתי שנאסף כנגד הנחקר.

אמנם, מרבית עבודת החקירה נעשתה קודם לכן, בשלב החקירה הסמויה ובביסוס התיק כנגד החשוד מבחינה ראייתית ומשפטית אך עדיין לא מאוחר למסור גרסה נכונה ומיטבית שתגן עליכם באופן מקסימלי.

בשום פנים ואופן אין לשבש הליכי חקירה – שימו לב, כשחוקרי הרשות לניירות ערך מזמינים אתכם לחקירה באמצעות מכתב או בשיחת טלפון, הם עושים כן תוך הכנה מוקדמת ותוך צפיית צעדיכם העתידיים.

לא פעם אופן הזימון אינו מקרי ונועד אף הוא לבחון את אופן התנהלותכם. היזהרו מפני שיבוש חקירה ובשום פנים ואופן אל תיצרו קשר עם נחקרים אחרים, אל תנסו לתאם גירסאות או להעלים ראיות.

שיבוש הליכי חקירה היא עבירה פלילית העומדת בפני עצמה ועלולה להצביע על אשמתכם עוד בטרם נחקרתם ובודאי ובודאי לאחר חקירתכם, לכן היזהרו עד מאוד שלא לעשות כן.

כל פרט מתוכנן מתחילתו ועד סופו – יום החקירה של הנחקרים ברשות לניירות ערך מתוכנן לפי לוח זמנים מדוקדק שנקבע על ידי צוות החקירה לפרטי פרטים.

החוקרים קובעים מתי ייצאו הנחקר והחוקר להפסקת קפה, מתי יינתנו לנחקר הפסקות שבהן ייפגש עם נחקרים אחרים שנמצאים באותו הזמן במשרדי הרשות, עם מי בדיוק הוא ייפגש באותן הפסקות, מתי יאכל, מתי יעשן ומתי יעברו משלב השאלות הרגילות לשלב האגרסיבי של החקירה, שבו יוטחו בנחקר הטענות נגדו. השתדלו להיות מרוכזים ותנו תשומת לב למתרחש סביבכם.

חקירה כלכלית מורכבת לרוב מניתוח מסמכים וראיות חשבונאיות או מסמכים בנקאיים, מסמכי תאגיד או מסמכים של שוק ההון.

לכן חשוב להתכונן לפני החקירה, להבין את חומר הראיות שעתיד להיות מוטח בכם והדרך הנכונה להשיב לשאלות שתישאלו. אם אינך בטוח בתשובה לשאלה, אינך מזהה בוודאות של 100% מסמך מסויים, אל תנסה להתחבב על החוקר שלך – בקש להתייעץ עם עורך דין מיד. עמוד על זכותך לראות כל מסמך ולעיין בו באופן מעמיק לפני שתמסור גרסה לגביו.

עצות נוספות לנחקר ניתן לקרוא במאמר משרדנו : ״חקירה באזהרה".

קיימות עוד עצות רבות שניתן לספק לנחקרים המזומנים לחקירה ברשות לניירות ערך.

מנסיוננו, לאור מורכבות הסוגיות והתיקים בהם משרדנו מטפל מול הרשות לניירות ערך, בין היתר, בתיקים בהם נבדק החשד לביצוע עבירה של שימוש במידע פנים, יש להתאים את הייעוץ הנכון בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, זאת על מנת לספק הגנה מיטבית לזכויות הלקוח.

עבירת שימוש במידע פנים – ענישה פלילית, אזרחית ומנהלית

חקירה חשד לביצוע עבירת ניירות ערך שכוללת שימוש במידע פנים עלולה להסתיים הן באישום פלילי, אשר העונש המקסימלי בצידה הוא עד 5 שנות מאסר בפועל וקנס בשיעור גבוה. ״מקבל המידע״ העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידיו, בין במישרין ובין בעקיפין, מאיש פנים בחברה, דינו עד שנתיים מאסר בפועל או קנס בשיעור גבוה.

אם אין די ראיות להרשעה בפלילים, יכולה הרשות לניירות הערך לבחור במסלול האכיפה המנהלי ולדרוש תשלומים כספיים ממבצעי העבירות, בסכומי כסף גבוהים מאוד. בנוסף, אותו ״משתמש״ שביצע את השימוש במידע הפנים כדי להשיג יתרון ועבר עבירה אף יכול להיות חשוף לתביעה אזרחית על ידי החברה אשר ממנה השיג את אותו המידע הפנימי.

מנסיוננו, ככל שתקדימו להיוועץ בעורך דין פלילי מומחה בעבירות צווארון לבן וניירות ערך, בטרם הגעתם למשרדי הרשות לניירות ערך לחקירה, כך תטיבו את מצבכם. אין להקל ראש כלל וכלל בהשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לדברים שתגידו בחקירתכם על המשך ההליכים הפליליים, המנהליים והאזרחיים כנגדכם.

דרגו את המאמר
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שימוש במידע פנים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

עבירה  על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה היא מהעבירות המרכזיות והחמורות ביותר בפקודת מס הכנסה. מדובר בעבירת מס חמורה, שנעשית בכוונה להתחמק מתשלום מס או לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס.

קרא עוד

עורך דין מיסים

במשרד אלעד שאול ושות' עורכי דין המתמחים במיסים, יוצאי רשות המיסים ומחלקות מיסים בפירמות מהגדולות בעולם. משרדנו מייצג נישומים, חשודים ונאשמים בעבירות מס ומספק ייעוץ מס ותכנון מס מורכב ללקוחות

קרא עוד

עבירות מע"מ

עורך דין מע"מ כל עוסק מורשה, בעל עסק או חברה מחויבים בתשלום מס ערך מוסף (מע"מ) למדינת ישראל. בתי העסק גובים את המס מקהל הלקוחות ומעבירים אותו למדינת ישראל. בתמורה

קרא עוד

חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות פיקטיביות הפכו מכת מדינה והוכרזה נגדן מלחמה על ידי רשות המיסים. חוק מס ערך מוסף קובע שעוסק רשאי לנכות תשומות (הוצאות) מחשבוניות שהונפקו כדין. ישנם סוגים רבים של חשבוניות

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה