עורך דין ניירות ערך

רקע – עבירות ניירות ערך

בשנים האחרונות, אנו עדים לאכיפה מחמירה של הרשות לניירות ערך וזו קובעת כללים מחמירים על המסחר בניירות ערך. עבירות ניירות ערך פליליות קשורות לשימוש במידע פנים, תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח ומסירת פרטים מטעים בדוחות, עבירות על חוק הייעוץ, שיווק וניהול השקעות בבורסה לניירות ערך וכן עבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות.

הרשות מבצעת אכיפה מנהלית הכוללת, בין היתר, הליכי חקירה פליליים והגשת כתבי אישום, הטלת עיצומים כספיים כנגד המפרים וכו'. עורך דין אלעד שאול, שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו בתחום ניירות ערך על הליכי האכיפה השונים בתחום.

מניסיוננו, קיימת חשיבות רבה להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי בעל מומחיות בניירות ערך, אשר ידאג להגן על זכויותיכם כבר בשלביו הראשונים של ההליך.

אנו עדים להליכי חקירה הננקטים על ידי הרשות לניירות ערך (ורשויות אכיפה אחרות מכוחה), הליכים אשר שונים מהליכי החקירה הרגילים המתנהלים כנגד חשודים ונאשמים בהליכים פליליים בעבירות שאינן כלכליות ולפיכך, עורך דין צווארון לבן, בעל מומחיות בתיקי ניירות ערך ובליווי חקירות בתחום ניירות הערך הוא כלי בידיכם להגנה מיטבית על זכויותיכם ויכול להוות לא פעם מגן יחיד לזכויותיהם מול רשויות החקירה.

 

הגברת האכיפה והענישה בעבירות ניירות ערך

רשויות האכיפה – הרשות לניירות ערך בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, יאל”כ (היחידה הארצית לפשיעה כלכלית) ויחידות נוספות, מגבירות בשנים האחרונות את האכיפה הפלילית כנגד עברייני צווארון לבן, במאבק הרשויות במי שנחשד או נאשם בביצוע עבירות פליליות וכלכליות. גם בתי המשפט נרתמים למשימה ובשנים האחרונות, אנו עדים לענישה מחמירה ביותר כנגד עברייני הצווארון הלבן ועבירות על חוק ניירות ערך.

על ההחמרה בענישה בעבירות ניירות ערך ניתן ללמוד מפסק דין שניתן לאחרונה בעניינו של נוחי דנקנר, אשר הואשם בהרצת מניות חברת אי.די.בי אחזקות בפברואר 2012, שופטי בית המשפט העליון החליטו להותיר את הרשעתו של נוחי דנקנר על כנה ואם אין די בכך, אף להחמיר את עונשו משנתיים מאסר בפועל (העונש שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי), לשלוש שנות מאסר – עונשו של נאשם נוסף הוחמר משנה לשנתיים מאסר.

שופטי העליון נתנו דגש בפסק דינם על הצורך במגמה של החמרת ענישה בגין עבירות כלכליות בכלל ועבירות בניירות ערך בפרט, על ההחמרה בגישת בתי המשפט ניתן ללמוד מדברי שופטי בית המשפט העליון אשר פסק הדין שניתן על ידם מתווה מדיניות של ממש לרשויות האכיפה ובהם הרשות לניירות ערך :

"מגמה זו מבטאת אפוא את ההכרה בחומרתן הרבה של העבירות הכלכליות, במידת התחכום הגלום בביצוען והמורכבות בחשיפתן, וכן את הנזק העצום שהן מסבות למשק הכלכלי בישראל ולחברה בכללותה.

עבירות כלכליות שמבוצעות על-פי רוב תוך ניצול הגישה למוקדי השפעה וכוח, כמו גם ניצול לרעה של האמון שניתן באותם עבריינים כי ינהלו את כספם של אחרים, גורמות לנזקים שאינם פחותים מעבירות הרכוש המסורתיות הנעשות לעתים בכוח הזרוע".

לאור דברים אילו, קובע בית המשפט העליון כי כאשר מדובר בעבירות תרמית בניירות ערך, אשר היקפן ובמידת פגיעתן בערכים המוגנים רבה יש להשית כנגד מבצעי עבירות על חוק ניירות ערך עונשים חמורים ואף קשים יותר מהעונשים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי – "אין מנוס מלהתערב בגזר הדין שהושת על-ידי בית המשפט המחוזי על דנקנר ושטרום"

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ההחלטה אם לפתוח בהליכי אכיפה מנהליים – פליליים

רשות ניירות ערך מפעילה שיקול דעת עת מתקבלת החלטה על ניתוב תיק ניירות ערך לאכיפה מנהלית – חקירה באזהרה, לפי ההוראות הרלוונטיות בפרק י' לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, לבין בירור הפרה או פתיחה בהליך מנהלי לפי סימן ב' לפרק ח'3 ו- ח'4 לחוק ניירות ערך – עיצום כספי.

סעיף 12מד לחוק ניירות ערך קובע, כי החלטה, אם לקיים חקירה פלילית או בירור מנהלי, תתקבל על ידי יושב ראש הרשות לניירות ערך, בהתאם לשיקולים אלה –

1 .חומרת המעשה או המחדל ונסיבותיהם
2. הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות הקשורות באותו מעשה או מחדל
3. מדיניות האכיפה שמתווה הרשות לניירות ערך

*** לשיקולים אלה מתווספים שיקולים נוספים – "שיקולי משנה" אשר נבחנים בטרם קבלת החלטה.

1. חומרת המעשה או המחדל ונסיבותיהם

א. האם ההפרה חמורה: כפי שעולה ממחזור העסקאות; רווח והפסד – בפועל או בכוח; מידת שינוי השער; ריבוי משתתפים; חומרת ההטעיה – הן מבחינת מידת חשיבות הנתון נשוא ההטעיה והן מבחינת מובהקות ההטעיה; מידת החריגה מדרישות הדין; שילובן של מספר הפרות דין שונות, לרבות מחוק העונשין, הנזק שנגרם או שהיה עלול להיגרם למשקיעים כתוצאה מההפרה.

ב. האם קיימים אלמנטים של תרמית: בין היתר, אלמנטים של הסוואה; הסתרה; דיווח כוזב; תכנון מוקדם; פעולות שיבוש אשר עולות מהטיפול בתיק.

ג. האם קיימים אלמנטים של תחכום: בין היתר, פעילות מתואמת או משותפת של מספר גורמים; ניצול שיטת המסחר; פעילות מחשבונות קש; חברות (OFF-SHORE) "אופ-שור".

ד. האם ההפרה בוצעה בשיטתיות בין היתר, משך ההפרה ; תדירות ההפרה.

ה. האם שחקן חוזר – האם הרשות מצאה כי האדם הורשע בעבר בעבירה כלכלית אחרת או שהוגש כנגדו כתב אישום בעבירה דומה ; האם הוכרע ביחס אליו כי ביצע הפרה מנהלית (לרבות- בדרך של הטלת עיצום כספי פשוט או שהוא נמצא בעיצומו של הליך ; האם הרשות לניירות ערך פנתה אליו באזהרה בקשר עם הפרת חוק; האם הוא נמצא בחקירה, האם הוא נמצא בהליך בירור בשל ביצוע עבירה, הפרה כנ"ל ועוד.

ו. מה מעמדו של המפר בתאגיד / מה מעמדו של המפר (תאגיד/בעל רישיון) בשוק ההון – האם מדובר במי שהוא בעל מעמד בכיר או מי שניצל את מעמדו לצורך ביצוע העבירה.

2. הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות

הן אלה הקיימות בשלב הבדיקה והן הראיות הפוטנציאליות להשגה בהמשך ההליך.

א. בחינת הראיות הקיימות – האם יש תיעוד של הפעילות האסורה (מסמכים, מזכרים, נתוני טלפוניה, האזנות). האם טרם חיפוש או חקירת המעורבים, הראיות הקיימות מקימות חשד מבוסס לביצוע הפרה או עבירה. האם הראיות הקיימות מקימות חשד לקיומו של יסוד נפשי של מטרה להטעות משקיע סביר או מטרה להשפיע על שער המניה.

ב. בחינת פוטנציאל השגת הראיות – מורכבות החקירה הפלילית ובכלל זה, למשל, צורך בביצוע חיקורי דין; מצב בריאות החשוד והאפשרות לחקור אותו וכו'; קושי באיתור עדים מרכזיים, מעורבים וחשודים

3. מדיניות אכיפה שמתווה הרשות לניירות ערך

א. סדרי עדיפויות משתנים – שיקולי הרשות לניירות ערך כמפקחת על קביעת המדיניות לגבי העבירות או הפרות שעמן יש להתמודד בעת הנוכחית. למשל: עבירות או הפרות שהינן "מכת מדינה" ודורשות טיפול אכיפתי מידי ונרחב. בגדר סדרי העדיפות יכול לעלות גם הצורך לטפל בתחום מסוים שטופל בחסר במשך שנים ויש להגביר את האכיפה בו; יש לשקול גם האם להתנהגות השלכות על הפגיעה באמון הציבור.

ב. באיזה הליך תושג ההרתעה האפקטיבית ביותר? יש לשקול האם יש צורך בטיפול מהיר (מנהלי) או בטיפול מחמיר (פלילי)? האם יש צורך בהשתת סנקציה מסוימת במקרה הנדון (תיקון ההפרה ומניעתה וכן שלילת רישיון הקיימים בהליך המנהלי בלבד; מאסרים לסוגיהם הקיימים בהליך הפלילי בלבד); האם קיים הליך אחר בעניין הנדון, הנותן מענה אפקטיבי באופן מלא או חלקי.

ג. משך הזמן שחלף והשלכותיו – יש לשקול האם לנוכח משך הזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה/ההפרה או גילויה, פחת האינטרס הציבורי באכיפה; האם במהלך התקופה שחלפה היו שינויים בדין מהם ניתן ללמוד על שינויים בשיקולי האכיפה – לדוגמא, הבהרה כי פעולה מסוימת אינה נתפשת עוד כעבירה, הפרה.

ד. אכיפה בעבר ובהווה – האם הייתה אכיפה בעבר בנושא זה, איך טופלו מקרים דומים, האם ההתנהגות נתפסה על ידי הרשות כהפרה/עבירה, האם קיימים מקרים נוספים שיש כוונה לטפל בהם באופן דומה.

ה. נסיבות מקלות של המפר – למשל: המפר שיתף פעולה עם הרשות לאחר ביצוע ההפרה או חשף ההפרה; המפר פעל לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה, בין היתר, על ידי יסוד מערכת אכיפה פנימית ; נסיבות קשות מיוחדות של המפר – בעיקר מצב בריאותי במועד האכיפה. לבסוף, תתקבל החלטה על ידי הרשות לניירות ערך, אם לנקוט בהלכים פליליים כנגד המפר ובכלל זה, הגשת כתב אישום כנגד מבצע העבירות.

 

ההחלטה אם להשית עיצום כספי

הוראות החוק הרלוונטיות להליך העיצום הכספי מעוגנות בפרק ח' לחוק ניירות ערך. כך בהתאמה, מוסדרים הליכי העיצום הכספי גם בפרקים י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות ובפרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. ההפרות בגינן ניתן להטיל עיצום כספי מאופיינות בפשטות יחסית של הנסיבות, ובהיותן קלות להוכחה.

הפרות אלה, רובן ככולן, עוסקות באי הגשה במועד, כלומר הגשה באיחור של עד שבעה ימים או אי הגשה כלל, של כל אחד מאלה: תשקיף, דוח, הודעה, או מסמך אחר שחלה חובה להגישו על פי החוק ו/או התקנות שמכוחו, ו/או בהגשתם מבלי שנכלל בהם הפירוט הנדרש לפי החוק והתקנות שמכוחו. עם זאת, ישנן הפרות נוספות כמפורט בתוספות הרלבנטיות לחוקים הנזכרים לעיל.

לצורך הטלת העיצום הכספי, לא נדרשת הוכחתו של יסוד נפשי, ויש להוכיח לגבי ההפרות את ביצועו של היסוד ההתנהגותי בלבד.

עורך דין פלילי | צווארון לבן – מומחה בעבירות ניירות ערך

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד אלעד שאול ושות' מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק "4000" הידוע. משרדנו מייצג ומייעץ ללקוחות המשרד בהליכים פליליים ומנהליים מול הרשות לניירות ערך.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עורך דין ניירות ערך?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה