שיבוש הליכי חקירה ומשפט

הקדמה: שיבוש הליכי חקירה ומשפט

עבירת שיבוש מהלכי משפט היא עבירה אשר נתפסת במערכת המשפט כעבירה בעלת פוטנציאל נזק משמעותי לתקינות ההליך המשפטי ובתי המשפט מחמירים עם מי שהואשם בביצועה. המדובר בעבירה חמורה אשר עלולה לצבוע – עוד בטרם התנהל כל הליך משפטי או במהלכו – דעה קדומה של רשויות החקירה או בית המשפט כלפיכם, חשודים או נאשמים.

עו״ד אלעד שאול, עורך דין פלילי מומחה לעבירות צווארון לבן מסביר מנסיונו רב השנים על עבירת שיבוש הליכי משפט, יסודות העבירה ודגשים חשובים לחשודים ונאשמים אשר מעל ראשם מרחפת סכנה שמא במהלך הליכי החקירה או ניהול משפטם, יואשמו בעבירת השיבוש.

לשון סעיף 244 לחוק העונשין – עבירת שיבוש מהלכי משפט

עבירת שיבוש מהלכי משפט מוגדרת בסעיף 244 לחוק העונשין תשל"ז-1977, כאחת משלל עבירות שמתעסקות בשיבוש עשיית משפט, עבירות אשר דינם של העוברים אותן הוא עד 3 שנות מאסר בפועל. לצד עבירה זו ניתן למצוא עבירות נוספות כגון הדחה בחקירה, הדחה במשפט, בידוי ראיות, עדות שקר, מסירת ידיעות כוזבות, ועבירות נוספות.

על פי לשון סעיף 244 לחוק העונשין – "העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת דינו מאסר 3 שנים; לעניין זה "הליך שיפוטי" – לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של בית המשפט"

פסיקת בית המשפט העליון

כדי להבין יותר את המושג שיבוש הליכי משפט או שיבוש הליכי חקירה ומתי הוא חל, נצטט מדברי בית המשפט העליון ברע"פ 7153/99 אלגד נגד מדינת ישראל, שם קובע בית המשפט העליון כך בעניין עבירת השיבוש:

"היסוד העובדתי של עבירת שיבוש מהלכי משפט כולל גם נסיבה של "הליך שיפוטי" המהווה את מושא השאיפה לשיבוש מהלכי משפט. סעיף 244 לחוק העונשין מרחיב את גבולות ההגדרה של המונח "הליך שיפוטי" שכולל גם חקירה פלילית. כבר נקבע בפסיקתנו כי אין הכרח שההליך השיפוטי יהיה גלוי ועומד ודי שהנאשם ידע או האמין כי צפוי הליך שיפוטי".

כב' השופט קדמי בספרו "על הדין הפלילי", מציין כי היסוד העובדתי של העבירה לפי סעיף 244 הוא – ״בעשייתו של כל דבר מכל סוג שהוא ובכל דרך שהיא בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת.״ למעשה, מכך אנו למדים כי עבירת השיבוש מוגדרת בחוק כעשיית כל פעולה שנועדה להכשיל את הליך החקירה או ההליך המשפטי ואף נסיון למנוע את המשפט עצמו, דבר אשר עלול לפגוע בחקר האמת ולהוביל לעיוות דין.

בנוסף, קובע בית המשפט העליון אין צורך שיתקיים הליך חקירתי גלוי או הליך משפטי קיים, די בכך כי אותו אדם צפה כאפשרות והאמין כי הוא צפוי להליך שיפוטי כדי שפעולותיו יחשבו משבשות הליכי משפט, אם עשה כן.

העלמת ראיות ושיבוש מהלכי חקירה ומשפט היא מנת חלקם של חשודים ונאשמים רבים והיא מהווה בעיקר דפוס פעולה של עבריינים וארגוני פשיעה, חלק בלתי נפרד מהשיבוש הינו העלמת ראיות, הדחת עדים או איומים עליהם באמצעות צדדים שלישיים במטרה ליצור אצלם פחד כדי שאלו יסרבו לא ישתפו פעולה בחקירה או יעידו במשפט.

מטרתו העיקרית של החוק היא להגן על ראיות, בהם עדים שנועדו להעיד כנגד חשודים הן במהלך חקירה והן בהליכים משפטיים, בבית המשפט.

ההנחה הרווחת היא כי מי שמשבש הליכי חקירה או מנסה לפגוע בתקינותו של ההליך המשפטי המתנהל, תוך שהוא לדוגמא משמיד ראיות או משפיע על עדים, ודאי מנסה לעשות כן בכדי להטות את תוצאות ההליך בדרך שאינה חוקית, ויש בכך בוודאי בכדי להטות את הדעת כנגד מהימנותו וחמור מכך, אשמתו של אותו חשוד או נאשם לא רק לגבי עבירת השיבוש אלא גם לגבי עבירות נוספות אשר לרוב נחשד או נאשם בהן.

הכלל הראשון והחשוב ביותר, זומנתם לתחנת משטרה, רשות להגבלים עסקיים, רשות לניירות ערך, רשות המיסים – מס הכנסה, מע”מ, מכס ביטוח לאומי, התייעצו באופן מידי עם עורך דין פלילי מומחה.

עורך דין פלילי מומחה ומנוסה יוכל לאבחן ואף לבדוק מול רשויות החקירה את מטרת זימונכם, לייעץ לכם באופן מושכל כיצד להתנהג בחקירה, להכין אתכם לתרגילי חקירה ובכלל, להסביר כיצד לשמור על זכויותיכם על מנת לא להפליל את עצמכם ואף, ככל ועולה הצורך, ללוות אתכם לחקירה או למתן העדות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

עבירות נוספות העוסקות בשיבוש ההליך המשפטי:

1. עבירת הדחה בחקירה.

סעיף 245 לחוק העונשין עוסק בעבירת הדחה בחקירה,לשון החוק קובעת כך –

(א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או ימסור הודעת שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, דינו – מאסר חמש שנים. (ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – מאסר שבע שנים.

מי שמניע אדם, או מנסה להניעו שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או שימסור עדות שקר, או שיחזור בו מהודעה שמסר – דינו עד 5 שנות מאסר. במידה ובעת ביצוע העבירה אותו אדם עשה זאת בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה או מתן טובת הנאה כלשהי – דינו עד 7 שנות מאסר.

 

2. עבירת הדחה בעדות.

סעיף 246 לחוק העונשין עוסק בעבירת הדחה בעדות, לשון החוק קובעת כך –

(א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו – מאסר שבע שנים. (ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א), בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – מאסר תשע שנים.

מי שמניע אדם, או מנסה להניעו שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר – דינו עד 7 שנות מאסר. במידה ובעת ביצוע העבירה אותו אדם עשה זאת בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה או מתן טובת הנאה כלשהי – דינו עד 9 שנות מאסר.

 

3. עבירת הטרדת עד.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 249 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך –

״המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו – מאסר שלוש שנים.״

מי שמטריד אדם בנוגע להודעה שכבר מסר או עתיד ללמסור – בחקירה או משפט – דינו עד שלוש שנות מאסר. החוק אוסר פנייה לנחקרים או לעדים בכל דרך שהיא בקשר לעדות אותה מסרו או שהם צפויים למסור, גם אם אין בהטרדה זו כל כוונה להביאם לשנות את גרסתם בחקירה או במשפט – העונש הצפוי למטריד עד הוא עד 3 שנות מאסר.

 

4. עבירת בידוי ראיות.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 238 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך –

״הבודה ראיה, שלא בדרך של עדות שקר או של הדחה לעדות שקר, או המשתמש ביודעין בראיה בדויה כאמור, והכל בכוונה להטעות רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, דינו – מאסר חמש שנים.״ אדם אשר ממציא ראיה בכוונה להסית את האש מכיוונו לעבר אדם אחר או כדי להקל בעונשו דינו – עד 5 שנות מאסר. לא פעם, אנו נוכחים לראות כי עבירה זו נלווית לעבירה של השמדת ראיות.

 

5. עבירת השמדת ראיות.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 242 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך –

״היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי, והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו – עד חמש שנות מאסר.״ עבירה זו אוסרת על השמדה או פגיעה או שינוי של ראיה או ראיות על ידי חשודים או נאשמים, ראיות אשר עלולות לשמש כנגדם בהליכי חקירה או משפט.

 

6. עבירת ידיעות כוזבות.

עבירה זו מעוגנת בסעיף 243 לחוק העונשין, לשון החוק קובעת כך –

״המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה כשהוא יודע שהידיעה כוזבת, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם העבירה היא פשע – מאסר חמש שנים; ואין נפקא מינה אם הוגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו.״

אדם המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה תוך שהוא יודע כי מדובר בידיעה כוזבת דינו – עד 3 שנות מאסר. במידה והידיעה הכוזבת נמסרה כשבעניין עבירה מסוג פשע, דינו – עד 5 שנות מאסר. בעניין זה, אין משנה אם הוגש כתב אישום פלילי עקב הידיעה או לא.

 

חשודים או נאשמים בעבירת שיבוש הליכי משפט.

מחלקת המשפט הפלילי והצווארון לבן במשרד אלעד שאול ושות' ידועה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, רכש משרדנו ניסיון משפטי רב במתן ייעוץ וייצוג בתיקים פליליים מורכבים ובהגנה על חשודים ונאשמים בתיקים אשר זכו לתהודה תקשורתית, ביניהם תיק “4000” הידוע ותיקים נוספים, מול גופי החקירה השונים במדינת ישראל.

 במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, יוצאי הפרקליטות והתביעה המשטרתית בעלי שנות ניסיון רבות בתחומי המשפט הפלילי והצווארון הלבן.

אנו מלווים את הלקוח כבר בשלביה המוקדמים של החקירה, מעניקים ליווי משפטי צמוד והגנה משפטית מלאה בכל שלביו של ההליך הפלילי, בין אם מדובר בעבירת שיבוש מהלכי משפט ובין אם בעבירות נוספות, אם זומנתם לחקירה או אם הוגש כנגדכם כתב אישום לבית המשפט, מומלץ לפנות בהקדם למשרדנו ולקבל ייעוץ משפטי ראשוני מעו"ד פלילי מומחה במשרדנו.

5 מתוך 5 - (13 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא שיבוש הליכי חקירה ומשפט?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה