קינטור

קינטור פירושו "התגרות" באדם שגורמת לאיבוד שליטה עצמית וביצוע מעשה חריג. המונח קינטור מופיע בסעיף 301 ב. לחוק העונשין שכותרתו "המתה בנסיבות של אחריות מופחתת". אחריות מופחתת תחול בין היתר על  אדם שגורם למותו של זולתו לאחר שזה התגרה בו. מדובר בתרחיש שיכול להביא להקלה באשמת הנאשם ולעונש מופחת.

מה הוא קינטור על פי החוק?

"המתה בנסיבות של אחריות מופחתת (תיקון מס' 137) תשע"ט-2019

301ב.(ב)  על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עשרים שנים:

(1)   המעשה בוצע בתכוף לאחר התגרות כלפי הנאשם ובתגובה לאותה התגרות, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(א)   בעקבות ההתגרות הנאשם התקשה במידה ניכרת לשלוט בעצמו;

(ב)   יש בקושי האמור בפסקת משנה (א) כדי למתן את אשמתו של הנאשם, בשים לב למכלול נסיבות העניין;"

הקינטור מגלם את האופי האנושי בחולשתו: אדם מאבד את המעצורים המוסריים שלו בתכוף להתגרות, ובעקבות סערת רוח –  מבצע עבירה פלילית או נוטל חיים של זולתו. המחוקק הפחית את האחריות הפלילית במקרה כזה.

 

מבחן האדם הסביר בנסיבות של קינטור

מי הוא האדם הסביר?

אדם סביר הוא אדם מן הישוב. מדובר במונח במשפט שקובע סטנדרטים לגבי נורמות ופעולות שמבצע אדם.

בפסק דין עש"מ 4123/95 יוסף אור נגד מדינת ישראל נציב שרות המדינה מ 8 בינואר 96 קבע כב' שופט בית המשפט עליון יצחק זמיר:

"האדם הסביר הוא דמות דמיונית (יש אומרים מיתולוגית) המייצגת את דרכי ההתנהגות וערכי המוסר המקובלים בציבור. בפועל האדם הסביר הוא, בלית בריר, בית המשפט. בית המשפט משמש פה לאדם הסביר. בשמו של האדם הסביר הוא קובע את דרכי ההתנהגות הראויה ואת ערכי המוסר המחייבים".

 

האדם הסביר לעניין הקנטור

הקינטור הוא למעשה טענת הגנה שבה הכיר בית המשפט במקרים מיוחדים. בית המשפט חזר וקבע כי אדם סביר, על אף חולשותיו ופגמיו, לא יכול לסבול זעם וכעס כאלו שיביאו אותו להמית את זולתו. לפיכך, הפסיקה שמה סייגים להגנת הקנטור וקבעה, כי כדי שהגנה זו תקום לנאשם, צריכים להתקיים שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי ומבחן סובייקטיבי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

המבחן האובייקטיבי

המבחן האובייקטיבי בודק האם אדם רגיל מן הישוב היה מאבד שליטה באותן הנסיבות. על פי המבחן הזה יש לבדוק האם הקינטור היה רציני כל כך, שרוב בני האדם היו מגיבים באותו אופן כפי שהגיב הנאשם בנסיבות הללו.

כאשר לצורך הגנתו טוען הנאשם שההתגרות של הקורבן הביאה אותו לכדי עבירה פלילית, יבדוק בית המשפט את סבירותה של התגובה. אם התגובה של הנאשם קשה וממושכת, יראו אותה כאילו הנאשם חישב ותכנן את מעשה ההמתה, ולא תקום לו הגנת קינטור.

כמו כן נפסק שכאשר הנקמה של הנאשם מתמשכת גם כשאין כבר סכנה כלפיו מהקורבן (ממשיך לדקור/להכות את הקורבן גם כאשר זה כבר לא מגיב) הדבר מצביע על חריגה מהתנהגות האדם הסביר – המבחן האובייקטיבי אינו מתקיים, ובית המשפט לא יכיר לו בהגנת הקינטור.

 

המבחן הסובייקטיבי

המבחן הסובייקטיבי מתייחס למצב הנפשי הספציפי של הנאשם כפי שהיה בזמן ביצועה של העבירה. כדי שאפשר יהיה לטעון להגנת קינטור – צריך להוכיח שתגובת הנאשם הייתה מידתית.

בית המשפט קבע בפרשת ראש מועצת ג'וליס לשעבר, סלמאן עמר נגד מדינת ישראל ע"פ 640/21, 651/21  (ניתן ביום 7.7.22), שהמבחן הסובייקטיבי הוא תנאי לקיום טענת הקנטור. מדובר במבחן שקשור למצב הנפשי של הנאשם ולאבדן השליטה הנפשית שלו כאשר הוא לא התכוון ולא תכנן להמית.

 

בית המשפט קיבל את הגנת הקינטור בע"פ 3071/92 אזואלוס נ' מדינת ישראל שם נקבע המונח : "מבחן הישראלי הסביר"

בפרשה מוכרת זו בחן בית המשפט את הגנת הקנטור בעבירת הרצח במשפט. במקרה הנדון מדובר היה ברצח בת זוג שהייתה פרודה מהרוצח וביקשה להתגרש ממנו וברצח מאהבה.

במאי 1992 הורשע אזואלוס בבית המשפט המחוזי בנצרת. על פי עובדות כתב האישום שהוגש נגדו, הוא ואשתו התיידדו עם השכנים שלהם, אולם בהמשך, נודע לאזואלוס על קיומו של קשר רומנטי בין השכן ואשתו. אז דרש ממנה לא לפגוש את השכן אך היא סרבה וביקשה להתגרש ממנו. באחד הערבים מצא אותה ואת השכן נושק לה במכוניתו. אזואלוס טען שהשכן התגרה בו במעשיו ובדיבורו, ובתגובה, הוא איבד את עשתונותיו, ירה בשניהם למוות, והסגיר עצמו למשטרה.

אזואלוס הורשע בבית המשפט המחוזי ברצח בכוונה תחילה ונגזר עליו עונש של 2 מאסרי עולם חופפים. הוא ערער על הכרעת הדין וטען להגנת קינטור מצד אשתו והשכן. בית המשפט העליון קיבל את טענת הקנטור והמיר את ההרשעה מרצח להריגה. כב' השופט ברק קבע שאזואלוס פעל מתוך קינטור סביר. נפסק, שיש להבדיל בין קינטור סובייקטיבי (רלוונטי להתנהגות של אדם ספציפי) לבין קנטור אובייקטיבי (שרלוונטי להתנהגות של אדם סביר מן היישוב באותן הנסיבות). באותו פסק דין טבע כב' השופט ברק את המונחים "הישראלי המצוי" ו"הישראלית המצויה", וקבע, שהישראלי המצוי יכול היה לפעול באותן הנסיבות כפי שפעל הנאשם.

 

ובלשון פסק הדין :

"דמו של הישראלי המצוי ודמה של הישראלית המצויה עלול לרתוח, כאשר הוא רואה את בת הזוג או בן הזוג בבגידה".

בית המשפט הפחית את ההרשעה מרצח להריגה בשל קינטור סובייקטיבי ואובייקטיבי.

התיק חזר למחוזי למתן גזר דין, והמחוזי גזר עליו 25 שנה מאסר. אזואלוס הגיש ערעור פלילי שוב לבית משפט עליון וביקש לגזור עונש חופף על שני מקרי ההמתה יחד. בית המשפט העליון דחה את בקשתו מה שהוביל לדיון נוסף בהרכב של 7 שופטים שהפחיתו את העונש ל- 15 שנים לאחר שקבעו שיש להתחשב בכך ש"חשכו עיניו והוא ביצע את הירי אגב אבדן עשתונות" .

 

פרשת ויטלי מיכאלוב נגד מדינת ישראל – בית המשפט דחה את הגנת הקנטור (26.12.2012)

ויטלי מיכאלוב שדקר למוות את זוגתו אולגה סורינובה הורשע ברצח. בית המשפט קבע שגם אם היה קינטור מצידה, הדבר לא שולל את "יסוד החלטתו להמיתה". בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע אותו ברצח לאחר שדקר את אולגה בסכין בספטמבר 2011 בדירתם בפתח תקווה. הנאשם טען שבעקבות ויכוח אולגה אמרה שהיא הולכת לחבר והוא בתגובה דחף ודקר אותה באמצעות סכין שהחזיק. לאחר שהבין שרצח אותה ביקש לברוח לאוקראינה, אולם לא הצליח להוציא את מבוקשו לפועל.

התביעה טענה שעל אף שהקורבן ביקשה רחמים על חייה, הוא לא הציל אותה, ובמודעות מלאה שטף את הסכין ועטף את הגופה לאחר המעשה. מכאן, שהרצח נעשה בדם קר.

התביעה ביקשה להרשיע את הנאשם ברצח, ואילו הנאשם ביקש להרשיע אותו בהריגה לאחר שטען להגנת קינטור. השופטת רות לורך ראש הרכב השופטים פסקה, שהנאשם רצח את הקורבן בכוונה תחילה ודחתה את טענת ההריגה.

נקבע: "העובדה שהתקיים במקרה שלנו קינטור במובנו הסובייקטיבי, איננה שוללת קיומו של יסוד ההחלטה להמית".

"אדם מן היישוב או אדם סביר היה מתגבר על סערת רוחו, שולט ברגשותיו, מעריך תוצאותיו המוסריות של מעשה ונמנע ממעשה קטילה".

בפרשה שנדונה והוכרעה לאחרונה, התקבלה באופן יוצא דופן הגנת קינטור במסגרת ערעור:

בית המשפט העליון ביטל הרשעה ברצח שביצע ראש מועצת ג'וליס לשעבר לאחר שטען בערעורו שקמה לו הגנת קינטור. עקב כך המיר בית המשפט את עבירת הרצח שקבע בית המשפט המחוזי לעבירת הריגה. נקבע שהקורבן איים על המערער שחש בזעם ותסכול מוגברים. התנהגותו של הקורבן היוותה התגרות בנאשם מה שיצר את היסוד הסובייקטיבי והאובייקטיבי הקשורים להגנת הקינטור וכי קינטור בתכוף להמתה היא נסיבה שמורידה מאחריות הנאשם מרצח להריגה.

במקרה הנדון נקבע שהמנוח רדף ואיים על הנאשם, ניסה להכותו חסם את מכוניתו וניפץ את השמשה. הנאשם חש תסכול ורדיפה. ההחלטה להרוג את המנוח התגבשה רק בשניות בהן הוא ירה במנוח ומיד אחרי שהמנוח פתח את דלת המכונית. בית המשפט פסק שהמערער עשה את המעשה מתוך אובדן עשתונות וזעם, כאשר גם אדם מן הישוב לא יכול היה לשלוט בעצמו במצב שכזה, וגזר על המערער 14 שנות מאסר.

 

החשיבות בייצוג של עורך דין פלילי

לעורך דין פלילי יש תפקיד חיוני ומשמעותי ביותר בייצוג משפטי הולם בעבירות פליליות. עבירות המתה הן עבירות חמורות שהעונשים בגינן מתבטאים בשנים ארוכות של מאסר ולכן נאשם שהסתבך בעבירת המתה חייב להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מקצועי כדי להבטיח את זכויותיו, ולהקל בהרשעה. קשה מאוד להוכיח טענת קינטור. פסקי הדין במאמר זה מדגישים עד כמה חשוב לבחור בעורך דין מקצוען ומנוסה שיוכל להשפיע על תוצאות התיק לטובת הנאשם, לשנות את ההרשעה ולהפחית גם את העונש.

עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל ויוצא הפרקליטות, הינו בעל ניסיון רב שנים בייצוג נאשמים בעבירות המתה שונות, הקמת קו הגנה משכנע ואמין שיכול לשנות את כל התמונה לטובת הנאשם. הוא טיפל במקרים חמורים רבים שקשורים לעבירות המתה במדרג השונה שלהן. עורך הדין מטפל בכל בעיה משפטית ולו הסבוכה ביותר, במקוריות שמבטיחה את הצלחת התיק. השירות המשפטי שתקבלו הוא איכותי ומקצועי, ומובטחת לכם שביעות רצון מלאה ותוצאות טובות.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, אדם מאבד את המעצורים המוסריים שלו בתכוף להתגרות, ובעקבות סערת רוח –  מבצע עבירה פלילית.
המבחן האובייקטיבי – בדיקה האם רוב האנשים היו נוהגים באותה הצורה באותן הנסיבות והמבחן הסובייקטיבי – בחינת המצב הנפשי הספציפי של הנאשם כפי שהיה בזמן ביצועה של העבירה.
אל אף שמדובר בנהיגה על פי כללי ההתנהגות וערכי המוסר המקובלים בציבור, בית המשפט קבע כי אדם סביר, על אף חולשותיו ופגמיו, לא יכול לסבול זעם וכעס כאלו שיביאו אותו להמית את זולתו.
העובדה שהתקיים במקרה זה קינטור במובנו הסובייקטיבי, איננה שוללת קיומו של יסוד ההחלטה להמית, וכי אדם מן היישוב או אדם סביר היה מתגבר על סערת רוחו, שולט ברגשותיו, מעריך תוצאותיו המוסריות של מעשה ונמנע ממעשה קטילה.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא קינטור?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה