רצח בנסיבות מחמירות 

עד לשנת 2019, סעיף 300(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 הגדיר את עבירות ההמתה בדין הישראלי, וקבע כי הנאשם באחת מהן יואשם ברצח ודינו יהיה מאסר עולם, ועונש זה בלבד. הסעיף כלל 4 עבירות המתה בלבד – רצח, הריגה, המתת תינוק וגרם מוות ברשלנות (כאשר נלוותה לה עבירת גרם מוות בנהיגה רשלנית, הקבועה בפקודת התעבורה). 

לאורך השנים חלק זה בגין הישראלי ספג ביקורת רבה בספרות המשפטית האקדמית, לאור דלותו ביחס למעשי ההמתה הקיימים השונים, ואוזלת ידו בהתמודדות עם המגוון הרחב שלהם. אחת הטענות המרכזיות כנגד מצב זה הייתה כי החקיקה הקיימת לא מספקת מענה ראוי למגוון רחב של מקרים.

מחד, עבירת הרצח הוגדרה באופן מצומצם ביותר שאפשר העמדה לדין בגין מקרים בודדים בלבד, ומנגד עבירת ההריגה הוגדרה באופן כה רחב עד שיש כאלה שטענו כי הייתה זו עבירה מעין "שיורית", שאפשר היה לכלול תחתיה כל מעשה או מחדל שבוצעו תוך כוונה פלילית במטרה להביא למותו של אדם.

ביקורת נוספת נסבה סביב סוגיית הענישה בעבירות הרצח וההריגה. בעוד שעבירת הרצח, גררה עונש של מאסר עולם באופן אוטומטי, בעבירת ההריגה, חומרת הענישה היית נמוכה בהרבה. הגם שהחוק הגדיר את עונש המקסימום בגין הריגה ל-20 שנות מאסר, במרבית המקרים בתי המשפט הטילו על המורשעים בהריגה עונשים קלים בהרבה, של שנות מאסר בודדות.

המנעד המצומצם הן בסוג עבירות ההמתה והן בעונש הנפסק בגין המקרים השונים, ואף הדינים המקבילים בעולם שהיו מתקדמים ומגוונים יותר, הביא לעבודה מאומצת לשם שינוי הדין. לאחר 10 שנות עבודה מאומצות בהובלת מחלקת ייעוץ וחקיקה, נכנס לתוקף תיקון 137 לחוק העונשין בשנת 2019, המכונה גם כרפורמה בעבירות ההמתה.

 

הרפורמה בעבירות ההמתה

התיקון יצר מדרג חדש של עבירות המתה. במקום עבירת הרצח, הריגה, המתת תינוק וגרם מוות ברשלנות, כיום מדרג עבירות ההמתה רחב יותר- עבירת הרצח פוצלה לשתיים, והיא כוללת את עבירת הרצח בנסיבות מחמירות (העבירה החמורה ביותר במדרג), עליה העונש הוא מאסר עולם חובה, ואת עבירת הרצח מתוך כוונה או אדישות, עליה העונש הוא מאסר עולם כעונש מרבי.

עבירת ההריגה פוצלה גם היא, והיא כוללת את עבירת ההמתה באחריות מופחתת, בגינה הוגדר עונש מאסר מרבי של 20 שנים. במידה ומדובר בהמתה שנעשתה לאחר התעללות ארוכה וממושכת בנאשם, עונש המאסר המרבי עומד על 15 שנים. עבירת ההמתה השנייה הינה המתה בקלות דעת, שהעונש המרבי בגינה עומד על 12 שנות מאסר.

רפורמה זו לא רק שמאפשרת הרשעה מדויקת יותר, אלא היא גם עוזרת לבית המשפט בסוגייה לא פשוטה בה נתקל עד כניסתה לתוקף, והיא המלכוד בו הוא מצוי עת שעליו להחליט האם יש להכיר או לא להכיר בקנטור. קנטור הינה נסיבה מקלה להרשעה. גם אם הייתה הכנה ומחשבה להמית אצל המבצע, הוא לא בהכרח יורשע ברצח בכוונה תחילה אלא בהריגה בלבד, אם יוכח שהקורבן התעלל בו או התגרה בו בטרם ביצוע המעשה.

להוכחת קנטור מספר תנאים – מבחן סובייקטיבי, שבא להבטיח כי האנשם איבד שליטה על מעשיו כתוצאה מההתגרות. יש להוכיח כי מעשה הקורבן עורר אצלו תגובה מאוד קשה ואלימה שלא יכול היה לרסן, וכתוצאה מכך ביצע את ההמתה. מבחן נוסף הוא מבחן אובייקטיבי, הבוחן האם האדם הסביר היה מגיב באותה צורה למעשה ההתגרות שהביא לתגובה האלימה והקטלנית של הנאשם.

בנוסף לאלו, בית המשפט העליון הכיר בקיומו של קנטור מתמשך – מצב בו ההתגרות של הקורבן בנאשם לא הייתה פעולה חד פעמית שהובילה לתגובה הקטלנית של הנאשם, אלא במצב בו ההתגרות/התעללות הינה מצטברת. כאן ישנה התחשבות ביחסים הקודמים בין הנאשם לקורבן, כאשר נשקלים מספר פרמטרים.

ראשית, יש להוכיח כי בטרם מעשה ההמתה היה טריגר למעשה. כלומר, לא ניתן לטעון לקנטור מצטבר אם ההתגרות חלה בעבר והיום "נזכר בה" הנאשם. בנוסף, יש להוכיח כי ההחלטה להמית התקבלה באותו הרגע, כלומר באופן ספונטני ולא מכוון, וזאת כתוצאה מההתגרות.

בטרם נכנסה רפורמת ההמתה, החלוקה בין עבירת הרצח לבין עבירת ההריגה הייתה גסה מדי, ולכן התעורר הקושי בהכרה/היעדר הכרה בקנטור. אם בית המשפט היה מכיר בקנטור, משמעות הדבר הייתה כי הוא מכיר בהפחתה באשמה של מבצע העבירה ומבין כי הוא עשה את המעשה ברגע של חולשה אנושית. הבנה זו הוציאה את הנאשם מקטגוריית הרצח והכניסה אותו לקטגוריית ההריגה, כך שלא יכול היה לחול עליו עונש של מאסר עולם.

יצירת המדרג החדש מאפשרת כיום לבתי המשפט להרשיע בעבירת רצח, לה מתלווה מסר הרתעתי וכתם מוסרי חמור יותר מעבירת ההריגה, וזאת גם מבלי שיתלווה לה עונש מאסר עולם חובה.

 

החמורה שבחמורות – רצח בנסיבות מחמירות

עבירת ההמתה החמורה ביותר שקיימת בחוק העונשין שלאחר הרפורמה בעבירות ההמתה היא רצח בנסיבות מחמירות. כאשר הנאשם גרם בכוונה או באדישות (שוויון נפש) למותו של אחר, הוא יורשע בעבירה זו והעונש שיוטל עליו יהיה מאסר עולם חובה. החוק מגדיר 11 נסיבות שונות וחלופיות שבגינן יורשע אדם ברצח בנסיבות מחמירות:

 1. המעשה נעשה לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית;
 2. המעשה נעשה במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל את ביצועה, או במטרה להסתיר את ביצועה של עבירה אחרת, או לאפשר הימלטות מן הדין לאחר ביצוע העבירה האחרת; לעניין זה, "עבירה אחרת" – עבירה שעונשה שבע שנות מאסר או יותר;
 3. הקורבן היה עד במשפט פלילי או היה צפוי למסור עדות במשפט פלילי או שופט במשפט פלילי והמעשה נעשה במטרה למנוע או להכשיל חקירה או הליך משפטי;
 4. המעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, כאמור בסעיף 144;
 5. המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות על ציבור;
 6. הקורבן הוא בן זוגו והמעשה נעשה לאחר התעללות שיטתית או מתמשכת בו, גופנית או נפשית;
 7. המעשה נעשה באכזריות מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן;
 8. הקורבן הוא חסר ישע, קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או קטין שעובר העבירה אחראי עליו; בפסקה זו, "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א, ו"אחראי" – אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף האמור;
 9. המעשה בוצע תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן;
 10. המעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו – 2016;
 11. המעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה או ארגון טרור ולשם קידום מטרות אותו ארגון.

 

מרשימה זו עולה כי היסוד הנפשי המתקיים בעבירת הרצח – קרי, המצב המנטלי של הנאשם בעת ביצוע המעשה – הינו מסוג כוונה תחילה. הרפורמה הגדירה מחדש את המונח "כוונה תחילה" באופן מצומצם יותר, כדי להתאימה למקרים החמורים הללו בלבד.

הכוונה התחילה, המוגדרת בסעיף 301א לחוק, תוכח באם ניתן יהיה לקבוע שהייתה החלטה להמית, הכנה פיזית לביצוע העבירה, והעדר קנטור. מעבר לדרישת המחשבה הפלילית מסוג כוונה תחילה, יש להוכיח בנוסף כי הנאשם פעל במטרה להביא למותו של אדם, או שהיה אדיש לאפשרות שפעולותיו יביאו לתוצאה הקטלנית.

במידה והתקיימו נסיבות מיוחדות שבגינן מעשה הרצח לא היה חמור במיוחד, סעיף 301א(ב) לחוק מאפשר לבית המשפט להרשיע את הנאשם בעבירת רצח רגיל בלבד, וזאת לפי סעיף 300 לחוק.

3.5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא רצח בנסיבות מחמירות ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!