קנס מנהלי בעבירות מס

במשרד אלעד שאול ושות' עורכי דין המתמחים במיסים, יוצאי רשות המיסים ומחלקות מיסים בפירמות עורכי הדין ורואי החשבון מהגדולות בעולם. משרדנו מייצג נישומים, חשודים ונאשמים בעבירות מס פליליות ובהליכים אזרחיים מול רשויות המס ומספק ייעוצי מס ותכנוני מס מורכבים, ללקוחות בארץ ובעולם.

חשוב לדעת, חוק העבירות המנהליות מאפשר להטיל קנס מנהלי בגין עבירות מס שנחשבות קלות יחסית, וזאת במקום הגשת כתב אישום פלילי. המחוקק רואה בסוג העבירות המנויות בחוק העבירות המנהליות כעבירות שעל-פי רוב אין עמן חומרה רבה ומשום כך, אין הצדקה להגיש כנגד אדם כתב אישום ולהטיל על אדם שעבר אותן עבירות כתם של הרשעה פלילית.

זאת ועוד, קביעת עבירה כעבירה מנהלית מצביעה על כך שהעבירה אינה בעלת אופי פלילי מובהק ולרוב אין עימה כוונה פלילית, כלומר אין כוונה של העבריין להשיג את תוצאות העבירה, אלא יש בהן יסוד של רשלנות. התפיסה היא, שאין בעבירה מנהלית פגם מוסרי או קלון. יתרון נוסף להטלת קנס מנהלי הינו הקטנת העומס על בתי המשפט ועל רשויות התביעה, בכך שאין צורך לנהל את ההליך בבית המשפט.

שולם הקנס המנהלי – לא יוגש בגין העבירה כתב אישום!

 

הכלל – הטלת קנס מנהלי

פסיקת בתי המשפט קבעה, כי בעבירות שנקבעו כעבירות מנהליות, דרך המלך היא הטלת קנס מנהלי בגינן, כאשר יוזמת המדינה להגיש כתב אישום בגין עבירה מנהלית היא החריג והיוצא מן הכלל. כלומר, הכלל בעבירה אשר מנויה ברשימת העבירות המנהליות הוא הטלת קנס מנהלי; ואילו הגשת כתב אישום היא היוצא מן הכלל ותעשה אך ורק במקרים מיוחדים.

חוק העבירות המנהליות מוסיף וקובע בסעיף 15, כי כאשר התובע מבקש להגיש כתב אישום בגין עבירה מנהלית, עליו לנמק את החלטתו בכתב, ומותר לו לעשות כן רק כאשר הנסיבות מצדיקות זאת ומטעמים מיוחדים.

נסיבות אשר מצדיקות הגשת כתב אישום, במקום הטלת קנס מנהלי, הן, למשל:

  1. ברור שהקנס המנהלי אינו מרתיע, שהרי מדובר בעבריין שחוזר ומבצע עבירות .
  2. עבירה חמורה באופן מיוחד, או מספר עבירות מצטבר, כגון מספר דו"חות למס הכנסה שלא הוגשו במשך מספר שנים.
  3.  בעלי מקצוע מייצגים כגון: עו"ד, רו"ח, יועץ מס וכדומה, במסגרת עבירה שנעברה בתוקף תפקידם כמייצגים.
  4. אי תיקון תוצאות העבירה. על העבריין לתקן את המחדלים אשר נוצרו מעבירותיו. למשל, בעבירות על חוק התכנון והבנייה – יש להרוס את הבנייה המהווה עבירה ולהשיב את המצב לקדמותו. בעבירות מס, יש להסדיר את תשלום המס שלא שולם.

 

במידה שהוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירת מס (אשר מנויה בחוק העבירות המנהליות), מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים מנוסה אשר יפעל לדרוש את נימוקי המדינה. עורך דין מיסים מומחה אשר יילחם ויפעל להגן על זכויותיכם – לבטל את כתב אישום ולסיים את ההליך בקנס מנהלי בלבד ללא הרשעה פלילית.

 

קנס מנהלי בעבירות מס

קיימות עבירות מס שונות אשר נקבעו כעבירות מנהליות, אשר בגינן ניתן להטיל קנס מנהלי. העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות קבועות בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מיסים).

עבירות המס העיקריות הקבועות בתקנות הן:

  1. עבירה של אי הגשת דו"ח במועד, לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה, אשר הקנס המנהלי הקבוע בצידה נע בין 2,125 ₪ ועד ל-8,500 ₪;
  2. עבירה של אי הגשת דו"ח במועד, לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מע"מ, אשר הקנס המנהלי הקבוע בצידה נע בין 750 ₪ ועד 5,000 ₪;
  3.  בנוסף, עבירות של אי רישום תקבול, אי העברת ניכויים ועוד.

 

כאשר מדובר בעבירה חוזרת, יוטל כפל הקנס המוטל על עבירה מנהלית רגילה. מדובר בעבירות אשר נחשבות עבירות "טכניות", בסיסיות, ללא כוונה של העבריין להתחמק מתשלום מיסים. תחילת הטיפול בעבירות מס מנהליות יהיה במשרד פקיד השומה האזרחי. לאחר גילוי עבירה מנהלית, יזמן פקיד השומה האזרחי את הנישום לתשאול וזאת כדי לאפשר לו להשמיע את טענותיו.

כבר בשלב זה, מומלץ להיוועץ בייעוץ עורך דין מיסים מקצועי המתמחה בעבירות מס ואף לשלוח את עורך הדין המייצג להגיע לדיון, בשלב ראשון, במקומכם. במסגרת התשאול, ירשמו הסבריו של הנישום לעבירה, וככל שהסבריו אינם מספקים – יוטל קנס מנהלי. הטלת הקנס המנהלי תהיה באמצעות הודעת קנס המפרטת את שם העבריין, העובדות אשר מהוות את העבירה, ציון הוראות החוק הרלוונטיות, סכום הקנס לתשלום ומועד התשלום.

לנישום שמורה הזכות, בתוך 30 יום מהטלת הקנס המנהלי, להגיש בקשה לביטול הקנס או לבקש להישפט על העבירה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

בקשה לביטול קנס מנהלי

תובע מוסמך לבטל קנס מנהלי אם הוגשה בקשה בנדון, כאשר החוק קובע מהן הנסיבות בהן יבוטל הקנס: א. העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי מי שקיבל את הקנס. ב. אין עניין ציבורי להמשך ההליך המנהלי. היעדר עניין ציבורי, יכול להיות לדוגמה, נזק משמעותי שייגרם למקבל הקנס במידה שהקנס לא יבוטל.

 

בקשה להישפט

ביקש העבריין להישפט, יועבר התיק למחלקת החקירות ולאחר סיום החקירה התיק יועבר לתובע על מנת להגיש כתב אישום. הכלל במקרה זה, התובע יורה על הגשת כתב אישום, אלא אם השתכנע שאין מקום להגיש כתב אישום, מטעמים מיוחדים.

שימו לב, בעוד בתחילה הכלל הינו הטלת קנס מנהלי, ואילו הגשת כתב אישום הינה החריג ואך ורק מנימוקים מיוחדים; הרי שבמידה וביקש העבריין להישפט על העבירה, הכלל הוא הגשת כתב אישום, כאשר הימנעות מהגשתו הינה מטעמים מיוחדים. לכן, יש לחשוב ולשקול היטב האם כדאי להגיש בקשה להישפט על עבירה מנהלית, שכן בקשה זו תביא בסבירות גבוהה להעמדתכם לדין, ובמידה ותורשעו – לכתם של הרשעה פלילית.

מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים מנוסה, שיבחן את נסיבות המקרה בטרם תגישו בקשה להישפט. נוסף על כך, במקרים המתאימים, כפי שפורטו לעיל, יועבר הטיפול מיד ליחידת החקירות, אשר תחקור את הנישום תחת אזהרה ותשקול הגשת כתב אישום בגין העבירה, וזאת כאשר חומרת העבירה מצדיקה זאת.

במידה וזימנו אתכם לחקירת מס, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס, עוד בטרם החקירה – התייעצות משפטית עוד בטרם הגעת הנחקר לחקירה עדיפה על פני ייעוץ לאחר חקירה ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לחקירה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס אשר ילווה וידריך בדבר זכויותיכם בחקירה ויפעל להגן על זכויותיכם אל מול רשויות האכיפה. זקוק לייעוץ משפטי מעורך דין מיסים מנוסה? צלצל עכשיו למשרדינו הפועל 24/7. משרד עו"ד אלעד שאול ושות' מתמחה בעבירות מיסים ועבירות צווארון לבן.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא קנס מנהלי בעבירות מס?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה