עבירות מס כעבירות מקור

עורך דין אלעד שאול עורך דין צווארון לבן בעל מומחיות בעבירות מיסים והלבנת הון, מסביר על הפיכתן של עבירות המס לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ומדיניות האכיפה של המדינה כנגד עברייני מס. בפתח הדברים, יש לציין כי תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, אשר פורסם ביום 7 באפריל 2016, מגדיר מהן עבירות המס שהתווספו ונכללו בחוק איסור הלבנת הון כעבירות מקור.

התיקון הכניס לחוק עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, עבירות לפי סעיף 117 לחוק מע"מ, עבירות לפי סעיף 98ג' לחוק מיסוי מקרקעין וכן עבירות מס נוספות.

 

מדיניות האכיפה בעבירות של הלבנת הון כאשר עבירות המקור הן עבירות מס

לאחר התערבותן של לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון ופנייתן לרשויות המס ופרקליטות המדינה, גובשה הנחיה מספר 2.23 של פרקליט המדינה, המבהירה את מדיניות האכיפה בעבירות של הלבנת הון כאשר עבירות המקור הן עבירות המס.

הנחיה זו, מפרטת ומנחה את המקרים בהם יתווסף לכתב אישום סעיף אישום של הלבנת הון ובאילו נסיבות יתווסף אישום כזה כשמדובר בעבירות מיסים וכן, ההנחיה מוסיפה וקובעת הוראות בנוגע לחילוט רכוש, מקום שעבירת המקור נשוא ההלבנה הינה אחת מעבירות המס המנויות בתוספת לחוק איסור הלבנת הון.

ראוי להוסיף ולציין, כי הנחיה 2.23 של פרקליט המדינה חלה רק על עבירות המס שהתווספו בתיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון. עבירות מס אשר נכללו כעבירות מקור קודם לתיקון 14 ההנחיה אינה חלה עליהן.

 

הנחיה 2.23 להנחיות פרקליט המדינה

בהתאם לתיקון, לצורך העמדה לדין בעבירת הלבנת הון של רכוש בגין עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, על הפרקליט להוכיח כי עבירת המס שנעברה היא בסכום העולה על 2.5 מיליון ש״ח, בתקופה של 4 שנים או בסכום העולה על מיליון ש״ח בתקופה של שנה. יחד עם זאת, אם נקבע כי עבירת המס או עבירת הלבנת ההון נעברו ב"תחכום" אזי הרף קטן לסכום הכנסה של 625 אלף ש״ח.

ביסוד ה"תחכום" ייכללו מקרים כגון: שימוש בתאגידים ובמבנים משפטיים נאמנויות, פתיחה וסגירה של תאגידים או שימוש במספר רב של תאגידים, צמצום בסיס המס על ידי שימוש במחירי העברה, מחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים, חברות דיגיטליות ושימוש במקלטי מס, העברת רכוש בין מדינות, תנועות סיבוביות, שימוש באנשי קש, שימוש מניפולטיבי בגופים פיננסיים, שימוש בזירות לסחר במטבע וירטואלי, בניית תוכניות מחשב מתוחכמות, וכן טיפולוגיה מוכרת של הלבנת הון,

סעיף 17ב׳ לתוספת הראשונה לחוק, שהוסף בתיקון לחוק איסור הלבנת הון, קובע כי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה יהווה עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון וזאת בהתקיים אחד מארבעה תנאים חלופיים, לדוגמא בסעיף קטן ד׳ נקבע כי ניתן להעמיד אדם לדין לפי חוק איסור הלבנת הון בגין עבירת מס אם "עבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס".

לגבי התנאי של ביצוע עבירת הלבנת הון בידי מי ש"אינו האדם החייב במס", יובהר, כי בתנאי זה יכללו מצבים בהם עבירת הלבנת ההון בוצעה בידי צד ג', ולא כאשר אדם נוסף זולת העבריין היה שותף לעבירת המס, מבלי שביצע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. כך למשל, תנאי זה אינו מתקיים לגבי בן זוג של מעלים מס כאשר מעורבותו של בן הזוג מתמצית אך ורק בסיוע להעלמת המס עצמה, ללא מעורבות בעבירת ההלבנה.

ככלל, אין הצדקה לאישום נוסף הנוגע להלבנת כספים כאשר קיימת זהות בין עבירות המס לעבירות הלבנת ההון. לפיכך, הוספת אישום נוסף של עבירת הלבנת הון, תאושר עת בוצעה פעולת הסתרה נוספת/נפרדת בנוסף על פעולות ההסתרה שדי היה בהן כדי לגבש את עבירת מס. נוכח אופיין המיוחד של עבירות מס ביחס לעבירות הלבנת הון, כאמור לעיל, והיסוד הנפשי המיוחד הקבוע בעבירת המס סעיף 220 לפקודה.

״במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס״ כתב אישום בעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, יוגש כנגד מי שביצע מעשים שמטרתם הסתרה או הסוואה של הרכוש האסור. ככלל, לא יוגש כתב אישום בגין הלבנת הון בנוגע למעשים שמטרתם להסתיר רק את עצם ביצוע עבירת המס ואין בהם כדי להקל על שימוש בפירות עבירת המקור.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מדיניות התביעה לעניין חילוט רכוש

הוראות החילוט בחוק איסור הלבנת הון מאפשרות לבקש את חילוט הרכוש של מלבין ההון בשווי הרכוש ששימש לביצוע העבירה, איפשר את ביצוע העבירה, או שיועד לכך.

תפיסה זמנית של רכוש לצורך חילוטו העתידי, יכול ותעשה בשלב החקירה על ידי שוטר לפי הוראות פקודת סדר הדין הפלילי, בהפניה מסעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון או על ידי כל בעל סמכות אחר ובשלב מאוחר יותר לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון המפנה לסמכויות שלפי פקודת הסמים המסוכנים, באישור בכתב של פרקליט המחוז.

אישור זה נדרש כדי להבטיח כי תפיסה זו לא תפגע מעבר לנדרש בהמשך פעילות עסקו של החשוד מחד גיסא, ותאפשר חילוטו של רכוש בר חילוט בסוף ההליך, מאידך גיסא, והכל בהתאם לדין הנוהג. כמו כן, בטרם מתן אישור על ידי פרקליט מחוז כאמור, יינתן משקל גם לקיומן של טוענים לזכות שהוכרו בדין, ככל שישנם כאלו. על פי הדין החוק והפסיקה, יש לזמן טוענים אלו כדי שיוכלו להעלות טיעוניהם בערכאות השיפוטיות.

במקרים בהם עורבב הרכוש שמקורו בעבירת המס ברכוש לגיטימי אחר, הופך גם הרכוש הלגיטימי לרכוש אסור בר חילוט, לפי סעיף 21 לחוק.

במקרה כזה, סמכות פרקליט מחוז להגיש בקשה לסעדים זמניים, צריכה, בכל הקשור לעבירות המס כאמור, להיות מופעלת במידתיות, בהתחשב בקווים המנחים הבאים: חלקו היחסי של הרכוש האסור ברכוש הלגיטימי, מידת הפגיעה בערך המוגן הנוסף, שיטתיות, תחכום או מורכבות ההסתרה, החשש שהרכוש ישמש להמשך ביצוע עבירות, זיקה לארגוני פשיעה ולארגוני טרור ועוד.

כך למשל, כאשר מדובר ברכוש אסור שמקורו בעבירות מס, שעורבב בעסק הפועל באופן חוקי, אשר מוכח כי מקורותיו אינם נובעים מכספי עבירות, ובעסק מעורבים צדדים שלישיים שאינם קשורים לעבירות, במישרין או בעקיפין, הרי שככלל לא יתבקש צו חילוט זמני שיהיה בו כדי לשבש באופן מהותי את פעילותו של העסק לרבות עיסוקו של מייצג (עו״ד, רו״ח, יועץ מס). בבקשה לחילוט סופי בשל עבירות מס, יש לפעול על פי העקרונות דלעיל.

במקרים בהם הוכח כי מקורו של הרכוש האסור הינו בעסקים לגיטימיים, והרכוש הינו רכוש אסור, אך בשל עבירות מס שבוצעו, יש ליתן לכך משקל בקביעת היקף הרכוש שחילוטו מתבקש. זאת, תוך מתן ביטוי להיבט המעין עונשי והמניעתי שבחילוט, לעקרון שעל פיו לא יצא חוטא נשכר וכן תוך בחינת השאלה האם שולמו בינתיים כל המיסים מצידו של העבריין והוסר מחדל.

 

אחריות פלילית של מייצגים בחוק איסור הלבנת הון

בעקבות כניסתו של תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, נוצר חשש גדול מאוד לגבי סנקציות שינקטו, בין ביתר, גם כנגד מייצגים, בהם עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס ולפיכך, נקבעו מספר הגבלות או חסמים המדגישים את הזהירות המיוחדת שתנקוט המדינה בטרם תתקבל החלטה אם להעמיד לדין מייצגים בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

במקום בו לא מדובר בכספים שהופקו בעבירת מקור אחרת, קשה יהיה להעמיד לדין את המייצג שייעץ בענייני המיסוי. סעיפים 6-9 להנחיה מתייחסים להכרה, כי לצורך קיומה של עבירת הלבנת הון נדרשת פגיעה בערך מוגן נוסף מלבד אי תשלום המס.

סעיפים 17-19 להנחית פרקליט המדינה, מצביעים על צמצום מדיניות החילוט כלפי מייצגים וזאת על אף מדיניות החילוט האגרסיבית אשר נהוגה בשנים האחרונות בעבירות הלבנת הון החל משלב החקירה. ככלל, בטרם יוגש כתב אישום, לא תבוצע תפיסה זמנית של "רכוש בשווי" של מייצג גם אם המייצג סייע, לפי החשד, להלבנת הון, כאשר החשד נגד המייצג מבוסס על הודעת לקוחו בלבד ובהעדר ראיות תומכות נוספות.

עורך דין מיסים צווארון לבן המתמחה בעבירות מס והלבנת הון

עורך דין אלעד שאול יוצא פרקליטות מחוז תל אביב, עורך דין פלילי המייצג לקוחות בתיקי מס מורכבים, עבירות צווארון לבן והלבנת הון, חבר הועדה לאיסור הלבנת הון וכן הועדה למיסוי פלילי בלשכת עורכי הדין. במשרדנו, עורכי דין פליליים בעלי שנות ניסיון רבות ומומחיות בעבירות הלבנת הון ועבירות מס.

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי הן בהליכי חקירה והן בבתי המשפט, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר, תוך לחימה עיקשת על זכויות לקוחותינו. אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום על עבירות הלבנת הון ועבירות מס, פנה בהקדם לעורך דין במשרדנו 03-7775555.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבירות מס כעבירות מקור?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
רישום כוזב במסמכי תאגיד
צווארון לבן
רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה

קרא עוד »
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

קרא עוד »
הלבנת הון
פלילי
הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

קרא עוד »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

קרא עוד »
עורך דין מידע פנים
התמחויות המשרד
עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה

קרא עוד »
עבירות
הוצאת שיק ללא כיסוי

הוצאת שיק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית לפי סעיף 432(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. העבירה נמצאת תחת סימן ו', העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה