חילוט רכוש

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון

החוק לאיסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 ובחקיקתו הצטרפה ישראל למדינות השותפות למאבק הבינלאומי בתחום הלבנת ההון. מטרת החוק הייתה ועודנה, להעניק כלים נוספים (בין היתר, חילוט כספים ורכוש) לרשויות האכיפה – משטרת ישראל, רשות המיסים וכן גופים נוספים, הנאבקים בפשיעה החמורה והמאורגנת ובעבירות הלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון מאפשר חילוט רכוש וכספים, בהתבסס על העיקרון כי יש להשיב לידי המדינה רכוש שהופק בפשע או ששימש לביצועו. חילוט אינו תחליף לעונש (מאסר או קנס), אלא מוטל בנוסף עליו.

בית המשפט רשאי להורות על חילוט פלילי של נכסים שהופקו בעבירה או ששימשו לביצוע עבירה. כן רשאי בית המשפט להורות על חילוט אזרחי של נכסים (ללא הליך פלילי) כאשר לא ניתן להעמיד לדין את העבריין (למשל כשברח לחו”ל) או כשהתגלו נכסים לאחר ההרשעה.

 

חילוט רכוש בהליך הפלילי – סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון

אם כן, אחד הכלים האפקטיביים במלחמה בהלבנת הון הוא חילוט רכוש, המוסדר בסעיף 21(א) לחוק איסור הלבנת הון. עסקינן בהוראת חילוט רחבה החלה במידה ואדם מורשע בפעולה ברכוש אסור. ראשית, הסעיף מורה כי מתן צו חילוט הוא הכלל בעבירות הלבנת הון, והימנעות מחילוט תיעשה רק מנימוקים מיוחדים שיפורטו.

שנית, הסעיף מאפשר חילוט רכוש בשווי העבירה – בלא שנדרש להוכיח כי הרכוש שלגביו מבוקש החילוט קשור באופן ישיר לביצוע העבירה. לפיכך, ניתן לחלט רכוש כשר וחוקי לחלוטין, כל עוד הוא שווה ערך לרכוש שקשור לעבירה.

כמו כן, הסעיף מגדיר את "רכושו של הנידון" בצורה רחבה ביותר, גם: "מתוך רכוש של אדם אחר, שהנידון מימן את רכישתו או שהעבירו לאותו אדם בלא תמורה", וזאת בכדי להתגבר על מצבים בהם הנידון מעביר את הרכוש לגורם אחר מיד לאחר ביצוע העבירה. לאמצעי של חילוט תכלית קניינית. עוד הודגשה בפסיקה תכליתו ההרתעתית של החילוט.

חשוב להדגיש, הזכות להיפגש ולהיוועץ בעורך דין פלילי בשלבי החקירה הראשונים היא זכות בסיסית וחשובה ביותר ותצמצם את הפערים ביחסי הכוחות של החשוד אל מול החוקרים ובעיקר, תמנע מהחשוד טעויות שעלולות לגבות ממנו מחיר כבד ביותר בהליך הפלילי בכלל וכן פגיעה בזכויותיו הקנייניות, שכן החשש כי כספו וכל רכושו ורכוש משפחתו יחולט.

חשודים ונאשמים מוצאים עצמם לפתע חסרי כל יכולת כלכלית, הם ומשפחותיהם. מומלץ להיוועץ כבר בשלבים המקדמיים בעורך דין פלילי מומחה, אשר בקיא בהליכי החילוט ואשר יגן על זכויותיכם, רכושכם ורכוש משפחתכם.

משרדנו, אלעד שאול ושות' מנהל הליכי חילוט רבים וממזער את היקף הפגיעה הכלכלית של חשודים ונאשמים. ניהול נכון של הליכי חילוט כאמור, באמצעות עורך דין פלילי מומחה ומנוסה יפחית את עוצמת הפגיעה הכלכלית לאין שיעור. לקבלת ייעוץ מיידי מעורך דין הלבנת הון מומחה בהליכי חילוט ניתן לפנות למשרדנו בכל עת, במספר 03-7775555.

 

סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון

סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון מורה כי על חילוט רכוש יחולו הוראות סעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים המסוכנים. סעיף 36ו(א) לפקודה מסדיר את האופן בו המדינה מוסמכת לבקש, לאחר הגשת כתב אישום, לקבל סעד זמני של חילוט כנגד נאשם שטרם הורשע.

במוקד הסעיף עומד החשש מפני הברחת נכסים, באופן שיסכל את האפשרות של חילוט הרכוש בסופו של ההליך נגד הנאשם ולאחר שיורשע בדין. הסעד הזמני נועד אפוא להבטיח את מימוש החילוט ע”י שימור נכסיו של הנאשם. אל מול תכלית זו והאינטרס הציבורי הגלום בה, עומדת הפגיעה בזכות הקניין של הנאשם – שבעת מתן הסעד הזמני נהנה מחזקת החפות.

 

חילוט זמני

בשלב הדיון בבקשה למתן סעד חילוט זמני, ראשית – על בית המשפט לבחון אם קיימות ראיות מספיקות ולהשתכנע כי קיים פוטנציאל חילוט במובן זה שהראיות (לכאורה, שכן הנאשם טרם הורשע) מקימות סיכוי סביר לכך שבתום ההליך הפלילי יורשע הנאשם בעבירות המיוחסות לו וכי בעקבות אותה הרשעה ניתן יהיה להורות על חילוט רכושו. שנית, בית המשפט צריך להשתכנע בדבר היות צו החילוט המבוקש על ידי המדינה, מידתי.

ככל הניתן, יש לנקוט באמצעים חלופיים לתפיסת רכוש, שפגיעתם בקניינו של הנאשם פחותה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יסוד "המטרה להסתיר" – סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון

סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון שכותרתו “איסור הלבנת הון”, קובע – ” העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;
(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;
(3) רכוש שאפשר ביצוע עבירה;

נקבע בפסיקה, כי לא נדרש להוכיח במסגרת הסעיף שלעבריין הייתה כוונה “להלבין” את הרכוש האסור – אלא די בכך שנלמדת כוונה/מטרה של העבריין להסתיר או לטשטש את מקורו של רכוש זה. כך לדוגמא – נקבע כי עצם השימוש בשמות בדויים במסמכי עסק, שבאמצעותו הופקדו כספים אסורים בחשבונות בנק, מעיד על כוונה להסתיר את מקור הכספים האסורים על מנת לאפשר שימוש עתידי בהם.

יתרה מזאת, נקבע כי הפקדת כספים, שמקורם בפעילות בלתי חוקית, בחשבון בנק של עסק לגיטימי, היא אחת הדוגמאות המובהקות למקרה שבו הנסיבות מלמדות על קיומה של “כוונה להסתיר” ועל רצון בניתוק הקשר בין המקור האסור של הכסף לבין המשך השימוש הלגיטימי בו.

משנמצא כי קיים סיכוי סביר לכך שבתום ההליך הפלילי הנאשם יורשע בעבירה או עבירות המיוחסות לו, יש לתת את הדעת להיקף החילוט הצפוי בעקבות ההרשעה. בתוך כך, יש לתת את הדעת למטרות החילוט, וכן להיקף החילוט הנהוג בפסיקה במקרים דומים. נוסף על אלה, במסגרת ההחלטה בדבר מתן צו זמני (עד הרשעה) לחילוט, יש משמעות לעוצמת התשתית הראייתית הקיימת כנגד הנאשם, במובן זה שתתקיים “מקבילית כוחות”.

 

היקף החילוט – "מקבילית הכוחות"

“מקבילית הכוחות” בין עוצמת הראיות לבין היקף הרכוש שייתפס. כלומר, לאחר שנקבע פוטנציאל החילוט או היקפו, ראוי לבחון אם ניתן להשיג את תכלית הצו הזמני בדרך פחות פוגענית לעומת תפיסת רכוש. כך לדוגמא – מקרה בו, קיימת תשתית ראייתית לכך שנאשם “הלבין” כספים שקיבל במרמה (בסך 1,000,000 ₪), וערבב את אותם כספים לא כשרים בכספים כשרים בהיקף כולל של 10 מיליון ₪.

הכספים הכשרים, שלתוכם עורבבו כספי המרמה מהווים לכאורה “רכוש ששימש לביצוע העבירה” או “איפשר את ביצועה”, ומכאן שבמקרה של הרשעת הנאשם ניתן שהמדינה תבקש לחלט את כל הכספים ולא רק סך של 1,000,000 ש”ח, שהנאשם ניסה “להלבין”. עיון בפסיקה רלוונטית מלמד כי בצד הרטוריקה הקוראת להחמרת הענישה, ככלל בתי המשפט אינם נוהגים להורות על חילוט כספים כשרים ששימשו לביצוע עבירות של הלבנת הון.

גם אם התשתית הראייתית הלכאורית שתציג המדינה לעבירות המיוחסות לנאשם היא מוצקה על פניה, לא ניתן להורות בגדר הצו הזמני על תפיסת כל הכספים שהתקבלו אצל הנאשם בשנים הרלוונטיות לכתב האישום ומהווים פי 10 מסך הכספים שגבה הנאשם, לכאורה במרמה. בית המשפט מנסה להשיג איזון ראוי בין האינטרס הציבורי שבהבטחת מימוש מטרות החילוט לבין זכויותיה הקנייניות של הנאשם.

 

חילוט רכוש בהליכים אזרחיים – סעיף 22 לחוק איסור הלבנת הון

בשונה מחילוט בהליך פלילי סעיף 22 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי בית המשפט המחוזי רשאי להורות על חילוט רכוש בהליך אזרחי, לבקשת פרקליט מחוז, אם שני תנאים מתקיימים יחד: התנאי הראשון – הרכוש הושג בפעולה כאמור ברכוש אסור או כשכר לאותה עבירה. התנאי השני – לא ניתן להגיש כתב אישום כנגד האדם החשוד בביצוע העבירה משום שאינו נמצא בישראל או שלא ניתן לאתרו, או שהרכוש התגלה לאחר הרשעתו של אותו אדם.

 

רגולציה וחקיקה חדשה ומחמירה יותר

ביום 11 ביולי 2018, פורסמה ברשומות הצעת חוק (חילוט תקבולי עבירה), התשע”ח-2018 (להלן: “הצעת החוק”), אשר מטרתה ליצור הסדר אחיד ועדכני בכל הנוגע לחילוט של רכוש שהתקבל כשכר עבירה, שהושג כתוצאה מביצוע עבירה, וכן גלגולו של רכוש.

​מטרת הצעת החוק היא להחליף את מגוון הסדרי החילוט הקיימים היום בחקיקה ולקבוע הסדר אחיד וקוהרנטי ביחס לחילוט של תקבולי עבירה. ההסדר המוצע הוא קשיח ורחב יותר מההסדרים הקיימים כיום לעניין חילוט אמצעי עבירה.

להלן עיקרי ההסדר המוצע:

  • הרחבת המנגנון של חילוט כספים בשווי שנקבע כי התקבל על ידי הנאשם לאחר הרשעה, כאשר האפשרות לחילוט שווי הכספים שקיבל בגין ביצוע העבירה לא תהיה תלויה בסוג העבירה.
  • קביעת מנגנון משפטי המאפשר לבית המשפט לקבוע כי נאשם ניהל "אורח חיים עברייני" וכך המדינה תוכל לטעון להיקף רחב יותר של חילוט.
  • יצירת הסדר להגשת בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה, לעומת ההסדר הטבוע בחוק כיום הדורש הגשת בקשה לצו חילוט יחד עם כתב האישום. תיקון צו חילוט לאחר הרשעה, לרבות הסכום המיועד לחילוט, בשל ראיות חדשות שהתגלו.

 

מטרתה של הצעת החוק, לקבוע חקיקה אחידה, עדכנית וקשה יותר למאבק בפשיעה כלכלית בכלל ולפשיעה החמורה בפרט במדינת ישראל, כל אלה מלמדים על מדיניות מחמירה עולמית אשר ישראל מצטרפת אליו, למאבק בינלאומי בפשיעה הכלכלית החמורה. הצעת החוק החדשה קובעת מנגנוני חילוט קשים ומחמירים יותר על עבריינים, וזאת עוד בטרם הורשעו בדין.

עורך דין אלעד שאול, שותף מנהל במשרד אלעד שאול ושות' עורך דין בעל מומחיות וניסיון בעבירות הלבנת הון והצלחות רבות בהליכי חילוט. משרדנו נלחם למזער את היקף הפגיעה הכלכלית של לקוחות המשרד, חשודים ונאשמים בתיקים פליליים והליכי חילוט מורכבים.

נסיוננו מלמד, כי ניהול נכון של הליכי חילוט ובניית אסטרטגיה באמצעות עורך דין פלילי מומחה ומנוסה בהליכי חילוט תפחית את עוצמת הפגיעה הכלכלית שלך ושל משפחתך לאין שיעור. לקבלת ייעוץ מיידי מעורך דין פלילי מומחה בהליכי חילוט ניתן לפנות למשרדנו בכל עת, במספר 03-7775555.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חילוט רכוש?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!