טעות במצב הדברים

חוק העונשין מפרט הגנות וקובע פטור מאחריות פלילית במצבים מסוימים. בהתקיימות תנאי ההגנה, יהיה האדם פטור מאחריות פלילית גם אם ביצע את העבירה. הגנת טעות במצב דברים, היא נושא המאמר הנדון. 

 

 הגנת טעות במצב הדברים (טעות שבעובדה)

טעות במצב דברים היא הגנה בחוק העונשין המפורטת בסעיף 34 יח לחוק העונשין.

וזה לשון החוק :

"טעות במצב דברים (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

34יח. (א)  העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב לאמיתו כפי שדימה אותו.

          (ב)  סעיף קטן (א) יחול גם על עבירת רשלנות, ובלבד שהטעות היתה סבירה, ועל עבירה של אחריות קפידה בכפוף לאמור בסעיף 22(ב)."

טעות במצב הדברים היא טענה הגנה המפורטת בחוק העונשין אשר מאפשרת פטור מאחריות פלילית (סייג לאחריות הפלילית)  לאדם שעבר עבירה. כלומר, אם אדם עובר עבירה מתוך טעות ביחס למצב עובדתי, יראו את המעשה שעשה דרך ראי הטעות שלו. לא ישפטו את המעשה על פי המציאות האמיתית אלא לפי מציאות מדומה של המבצע. אם אותה מציאות מדומה לא מהווה עבירה, או שיש בה עבירה אבל יש לה הגנה בחוק –  יפטרו את המבצע מאחריות פלילית. מכאן שאדם שמדמיין מצב שלא קיים במציאות (פיגוע, פריצה וכולי) ומתנהל לפי תפיסתו השגויה, לא יישא באחריות פלילית.

טענה לטעות במצב דברים עולה במקרים רבים כאשר אדם חשוד בעבירת בעילה אסורה בהסכמה, מאחר וקיים יחסי מין עם נערה צעירה. הנאשם יטען שהנערה אמרה לו שגילה 18, וכן לפי מראה חיצוני היא נראתה בעיניו בוגרת יותר מהגיל האמיתי שלה, לפיכך העבירה לא מתקיימת. בפועל התברר שהנערה היא קטינה. במקרה כזה יש להוכיח שחלה  טעות במצב הדברים כקו הגנה לנאשם.

 

טעות במצב משפטי

טעות במצב משפטי (סעיף 34 יט לחוק העונשין) קובע:

"לענין האחריות הפלילית אין נפקא מינה אם אדם דימה שמעשהו אינו אסור עקב טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר הבנתו של האיסור, זולת אם הטעות היתה בלתי נמנעת באורח סביר". 

מדובר בטענת הגנה לפיה הנאשם פטור מאחריות משום שלא יכול היה לדעת, ולא הייתה לו אפשרות סבירה לדעת, שהמעשה שעשה הוא לא חוקי. הגנה זו היא חריג לכלל שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.

פרופ' שנאור זלמן פלר (מומחה למשפט פלילי) קבע שההגנה של טעות במצב משפטי לא חלה על עבירות קשות וחמורות כמו שוד, רצח, מרמה, זיוף וכולי. עבירות אלו ידועות לכולי עלמא כעבירות שמגלמות את הרוע האסור והמוחלט. עם זאת, טעות במצב משפטי יכולה לחול על עבירות שהן בגדר הסדרים מיוחדים שנקבעו לגביהם איסורים למשל איסורי הדבקת מודעות פרסום על עמודים, הסדרי חניה וכולי. אדם שבא מתחום מסויים, מצופה שידע את האיסורים הרלוונטיים לאותו התחום ולא תתקבל עבורו טענת טעות במצב משפטי.

על הנאשם מוטלת החובה להעלות את טענתו לגבי טעות במצב משפטי ולהביא ראיות להוכיחה.

הטענה צריכה לעורר ספק סביר כדי להביא לזיכוי הנאשם.

לשיטתו של בית המשפט העליון קיימים 2 תנאים להוכחת הגנת טעות במצב משפטי:

  1. על הנאשם להוכיח שטעה בתום לב. בוחנים האם הנאשם באמת לא ידע את הדין או שטעה במטרה לחמוק  מאחריות פלילית. במקרה והנאשם בחר "לעצום עיניים" על אף שחשד שהמעשה לא חוקי – לא תהיה לו הגנה.
  2. הטעות צריכה להיות "בלתי נמנעת באורח סביר". על הנאשם להוכיח שלא יכול היה למנוע את הטעות למרות שפעל באורח סביר.

בגדול, בית המשפט צריך להתרשם שכל אדם בנעלי הנאשם היה מבצע את אותה טעות.

 

ההבדל בין טעות במצב דברים לעומת טעות במצב משפטי

ההבחנה בין ההגנה של טעות במצב דברים ובין טעות במצב משפטי, היא ההבחנה בין אי ידיעת החוק, ובין אי פירוש נכון של מצב מסוים.

כלל בסיסי במשפט הוא שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש, ולכן טעות שבדין לא פוטרת מעונש. מי שסבור שגניבה היא מותרת בעוד שעל פי החוק היא אסורה – הידיעה שלו היא שגויה אבל הטעות בדין לא תפטור אותו מענישה דהיינו, העובדה שלא ידע שגניבה אינה מותרת על פי החוק, אינה פוטרת אותו.

אבל אדם שטועה בעובדה מסוימת, למשל לוקח בטעות טלפון נייד של אדם אחר שדומה לטלפון שלו, יהיה פטור מאחריות פלילית מכוח ההגנה של טעות במצב הדברים, והעבירה לא תחשב לגניבה. אדם שדימה מצב שלא קיים במציאות ופעל עקב כך באופן שגוי, לא יישא באחריות פלילית על המעשה.

 

ע"פ 54/49 היועמ"ש (המערער)  נ' סמיה בת סלמאן עסלה (המשיבה)

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, בפני כב' השופטים דונקלבלום, אסף, זילברג נדחה ערעור פה אחד. מדובר בערעור פלילי על פסק דין של בית המשפט המחוזי חיפה, שזיכה את המשיבה מאשמת הריגה של בעלה, שכן לפי הגנת סייג של טעות במצב דברים אין היא נושאת באחריות פלילית למעשה היות והייתה זו התגוננות (צורך) בשל "טעות כנה והגיונית".

העובדות:

המשיבה ובעלה המנוח התגוררו בכפר בית דג'ן בגליל העליון. בלילה שבין 16-17 למאי 1949 יצא הבעל את הבית. בטרם עזב, הרגיע את האישה שחששה להישאר לבד ואמר לה שאם מישהו יבקש להיכנס לבית ולא יענה לה, שתירה בו.

בחצות התעוררה האישה לרעש של דפיקות בדלת. היא ניסתה לברר מי רוצה להכנס לבית אולם לא נענתה. האלמוני שדפק על הדלת התקרב לחלון ודפק שוב על התריסים, לאחר שלא נענתה שוב לשאלתה מי הוא ניסה לפתוח את התריס. האישה נבהלה וחששה שגבר זר מנסה להיכנס לבית ולאנוס אותה. אז נטלה הרובה שהיה בבית וירתה באלמוני 3 יריות דרך התריס. לאחר שפתחה את החלון ומצאה את גופתו, התברר לה שבעלה הוא ההרוג.

בית המשפט המחוזי קבע שהיא הרגה את הבעל בשל טעות כנה "והגיונית" וכי עומדת לה הגנת "טעות בעובדה" והגנת ה"צורך".

היועמ"ש ערער על החלטה זו, וטען שבית המשפט טעה בפירוש החוק, שכן לא כל טעות כנה והגיונית תציל נאשם, אלא אך ורק טעות שמתייחסת לעובדות שהן ביסוד העבירה. במקרה הנדון האישה לא טעתה במעשה העבירה כי ידעה שיריות ברובה יכולות להרוג אדם ולכן אין בכך כדי לכפר על המעשה ואין לה מחילה.

בית המשפט קבע שהסעיף של טעות במצב דברים, דן בטעות שבעובדה, ומשמעותו ש"כאשר אדם עובר עבירה מתוך טעות כנה והגיונית, לגבי מצב הדברים, רואים את מעשהו (את אפס מעשהו) באספקלריה של הטעות שלו ומעמידים את המציאות המדומה במקום המציאות הממשית".

"בתוקף הוראת סעיף 12…: "האיש אשר התדפק על הדלת והחלון, היה גבר זר ולא בעלה של המשיבה, והוא ניסה לפרוץ אל החדר ולאנוס את האישה. מכיוון שכך ולאור העובדות האחרות שנקבעו ע"י השופט המלומד, מעשה של המשיבה היה באמת מעשה התגוננות, בגדר 'הצורך' האמור בסעיף 18, ולכן צדק השופט המלומד 'בסלחו' לה את העבירה…"

בית המשפט מזכיר את פסק הדין המפורסם משנת 1639 (Le Vett`s case ) שמשמש אבן יסוד להלכה של "טעות שבעובדה" . בפסק הדין נקבע, כי  "אדם המכוון להרוג גנב או פורץ בית, והורג בטעות אחד מבני משפחתו … אין הדבר נחשב לו כמעשה פלילי".

כמו כן קובע בית המשפט כי מאחר והבעל נהרג בירייה אחת – אין ערך "לריבוי היריות".

 

החשיבות בייצוג של עורך דין פלילי

אם הסתבכתם בעבירה שביצעתם בשל טעות בפירוש המציאות, או בשל אי ידיעת הדין, חשוב מאוד שתיפנו מיד לעורך דין שמומחה לדין הפלילי. הגנת טעות במצב דברים ו/או הגנת טעות במצב משפטי הן הגנות מורכבות שדורשות מיומנות משפטית ומקצועית כדי להוכיח אותן ולהיחלץ מהאישום.

עורך הדין אלעד שאול  מטובי עורכי הדין הפליליים בישראל ויוצא הפרקליטות, הינו מומחה בייצוג נאשמים וחשודים. עורך הדין אלעד שאול הוא בעל ניסיון רב בתחום הפלילי ומעניק ייצוג איכותי. אם נקלעתם לתסבוכת פלילית, מומלץ שתפנו מיד ללא היסוס לעורך הדין אלעד שאול לקבלת יעוץ וליווי בתיק בכל הקשור לטיעוני ההגנה הרלוונטיים היכולים לחלץ אתכם מהמבוך הפלילי. מובטחת לכם דיסקרטיות והצלחה בתיק.

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
טעות במצב הדברים היא הגנה בחוק העונשין על פיה, אדם שעובר עבירה מתוך טעות ביחס למצב עובדתי, לא ישפטו את המעשה שלו על פי המציאות האמיתית אלא לפי מציאות מדומה שהיתה לו.
טעות במצב משפטי מהווה הגנה שהיא חריג לכלל :אי ידיעת החוק אינה פוטרת, ולכן היא רלוונטית למצב של אי ידיעת נהלים בתחום מסויים ולא לעבירות גדולות שהן ידועות לכל. לעומת זאת, טעות במצב דברים רלוונטית לאדם שדימה מצב שלא קיים במציאות, ופעל באופן שגוי. במקרה כזה לא יישא באחריות פלילית.
הנאשם בעבירת בעילת בהסכמה יטען להגנתו שעל פני מצב הדברים, אופן הדיבור, והחזות, נראה שהנערה בוגרת וגילה 18 שנים על אף שבפועל היא קטינה. יהיה עליו להוכיח שחלה טעות במצב הדברים הפוטרת אותו מלשאת באחריות פלילית.
כב' השופט זילברג קבע שהסעיף של טעות במצב דברים, דן בטעות שבעובדה ומשמעותו ש"כאשר אדם עובר עבירה מתוך טעות כנה והגיונית, לגבי מצב הדברים, רואים את מעשהו (את אפס מעשהו) באספקלריה של הטעות שלו ומעמידים את המציאות המדומה במקום המציאות הממשית".
זקוקים לייעוץ אישי בנושא טעות במצב הדברים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה