בקשת הסגרה

המשפט הבינלאומי המודרני, כמו גם המשפט הפרטי של מרבית מדינות העולם, מאפשר הסגרה של פושעים וחשודים ממדינה אחת למדינה אחרת. הסגרה שכזו תלויה בהגשת בקשת הסגרה. מתי ניתן לדרוש את הסגרתו של אדם? כיצד מתבצעת בקשת הסגרה, מה צריך להיכלל בה ומתי בקשה שכזו תיענה? במאמר זה אשיב לכם על שאלות אלו וכן על שאלות אחרות הנוגעות לדיני הסגרה לישראל וממנה.

 

הסגרת מבוקשים

העולם המודרני מאופיין במוביליות גבוהה. אנשים יכולים לשהות במדינה אחת ותוך מספר שעות בודדות להרחיק אלפי קילומטרים ממדינתם. ניידות גבוהה זו מקילה על פושעים ועל חשודים בפשעים לחמוק מהעמדה לדין במדינתם באמצעות בריחה אל מדינות אחרות.

מדינות העולם נוקטות בצעדים שונים במטרה למנוע בריחות והתחמקויות שכאלו ממיצוי הדין עם עבריינים. בשלב הראשון, המדינות מטילות מגבלות על הכניסה והיציאה משטחן, מה שמקשה על העבריינים לצאת מגבולות המדינה מבלי שהרשויות תדענה על כך.

אולם במציאות, הגבלות אלו אינן מספיקות. עבריינים רבים מצליחים לגבור על הגבלות אלו ולצאת משטחי המדינה. כדי להתמודד עם אותם עבריינים, מוסדו דיני ההסגרה. דיני ההסגרה מסדירים את אופן הסגרתו של אדם ממדינה אחת לשנייה, כאשר אותו אדם חשוד בביצוע עבירות והוא לא נשפט עליהן או נשפט אך טרם ריצה את עונשו.

דיני ההסגרה מוסדרים בשני רבדים משפטיים. הרובד הראשון הוא החקיקה המדינתית הפנימית. בישראל, חוק ההסגרה – 1954, הוא המקור החוקי המסדיר את נהלי ההסגרה. המקור החוקי השני הינו אמנות אשר מדינות כורתות ביניהן, בהן הן מסכימות מתי יבוצעו הסגרות בין המדינות וכיצד יש לבצע אותן.

מדינת ישראל חתומה על הסכמי הסדרה עם כ-50 מדינות. רובן הן מדינות אירופה, החתומות יחד עם ישראל על האמנה האירופאית בדבר הסגרה. המדינות הנוספות הן המדינות האנגלוסקסיות (בריטניה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, דרום אפריקה), ברזיל, פיג'י ועוד. ככל שעבריין עם זיקה לישראל ינכח באחת ממדינות אלו ניתן יהיה לדרוש את הסגרתו, וכן במקרים בהם עבריין מאותן מדינות יימצא בארצנו, מדינות אלו תדרושנה את הסגרתו.

 

בקשת הסגרה לישראל

אני רוצה לחלק את עיוננו בין בקשות הסגרה לישראל לבין בקשות הסגרה מישראל. נפתח בבקשות הסגרה של עבריינים ממדינות אחרות אל מדינת ישראל. כדי שאדם יוסגר ממדינה אחרת לישראל, על המדינה להגיש בקשת הסגרה לישראל.

 

מתי תוגש בקשה

בקשת הסגרה תוגש כאשר עבריין ישראלי, או אדם החשוד כעבריין, ימצאו בשטח מדינה אשר יש לה הסכם הסגרה עם ישראל. חשוב לי לציין כי לא ניתן לבקש הסגרה של מי שחשוד בכל עבירה שהיא. אין, אמנם, רשימה ספציפית של עבירות בגינן תבוקש הסגרה, אך האמנות הספציפיות מפרטות בגין אלו עבירות תתבצע הסגרה.

סעיף 2 לאמנת ההסגרה הישראלית – אמריקאית, למשל, מפרטת מהן העבירות בגינן תוגש בקשת הסגרה. בין עבירות אלו ניתן למנות את העבירות הבאות:

 

אני רוצה להסב את תשומת לבכם כי אמנם בקשות ההסגרה מוגבלות לעבירות מסוימות, אך לא מדובר רק בעבירות החמורות ביותר. בין היתר, ניתן להגיש בקשות הסגרה על עבירות כלכליות, מה שבעבר היה לא מקובל ומדינות רבות אינן מסגירות מבוקשים בשל עבריינות כלכלית.

 

זהות מגיש הבקשה

סעיף 3(ג) לחוק ההסגרה קובע כי "בקשת הסגרה מטעם מדינת ישראל תוגש למדינה שבה נמצא המבוקש על ידי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך לכך על ידו". מגיש הבקשה יהיה היועמ"ש או מי שהוסמכו על ידו, והם פרקליט המדינה, מנהל המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות המדינה והממונה על עניינים בין-לאומיים בפרקליטות המדינה.

 

אופן הגשת הבקשה ותוכן הבקשה

אופן הגשת הבקשה ותוכן בקשת ההסגרה, מוסדרים גם הם באמנות הספציפיות עליהן חתומה מדינת ישראל. אני אציג כעת את אופן הגשת הבקשה ואת תוכן הבקשה לפי האמנה הישראלית – אמריקאית.

סעיף 10 לאמנת ההסגרה הישראלית – אמריקאית קובע כי בקשת הסגרה תוגש בדרך דיפלומטית. כלומר, על המדינה לפעול בערוצים הדיפלומטיים המקובלים לשם הגשת הבקשה. היועמ"ש, או מי שהוסמך מטעמו, לא יעבירו ישירות את הבקשה למדינה המתבקשת, אלא יעבירו את הבקשה בערוצים הדיפלומטיים המקובלים, דרך משרד החוץ הישראלי אל משרד החוץ של המדינה המתבקשת.

הסעיף מבאר גם מה צריכה לכלול בקשת ההסגרה. בקשת הסגרה תכלול את כל המידע הבא:

 1. תיאור המבוקש;
 2. הודעת העובדות בגינן מבוקשת ההסגרה;
 3. פירוט הדינים הרלוונטיים למקרה;
  • הדינים הרלוונטיים כוללים הן את האיסור על העבירה והן את העונש עליה;
  • יש לצרף את הדינים הרלוונטיים על התיישנות העבירה;
 4. אם המבוקש עוד לא נשפט בישראל, יש לצרף צו מעצר חתום על ידי שופט;
  • ככל שנגזר דינו של המבוקש בישראל והוא חמק לאחר מכן לחו"ל, יש לצרף לבקשה את פסק הדין שניתן בעניינו של המבוקש וכן את גזר דינו.

 

בקשת הסגרה לישראל – סיכום

ניתן להגיש בקשת הסגרה כנגד מי שעבר עבירה בשטחי מדינת ישראל / הדין הישראלי חל עליו. הבקשה תוגש מהיועמ"ש או המחלקות הרלוונטיות בפרקליטות, דרך משרד החוץ, אל משרד החוץ של המדינה המתבקשת. הבקשה תכלול תיאור של המבוקש, פירוט העבירה והדין החל עליה. הבקשה תועבר, על פי רוב, אל משרד המשפטים או אל בית המשפט של המדינה המתבקשת, ואלו יחליטו אם לאשר את הבקשה.

 

בקשת הסגרה מישראל

מדינה החתומה עם ישראל על אמנת הסגרה תוכל לבקש הסגרה מישראל. שר המשפטים יבחן האם להסגיר את המבוקש למדינה המבקשת. ככל שהשר לא ירצה להכריע בכך, הוא יוכל להורות על העברת הבחינה אל בית המשפט המחוזי. אם בית המשפט ישתכנע כי נכון להיענות לבקשה, הוא יכריז על האדם כמבוקש בר הסגרה. שר המשפטים יוציא צו הסגרה כנגדו והאדם יוסגר למדינה המבקשת.

אני אדגיש כי המדינה תיענה לבקשות הסגרה רק בתנאים הבאים:

 1. ישראל חתומה על אמנת הסגרה עם המדינה המבקשת;
 2. המעשה שעשה המבוקש נחשב לפלילי גם לפי הדין הישראלי;
 3. העונש על העבירה בישראל עולה על שנת מאסר;
 4. העונש לו צפוי המבוקש אינו עונש מוות;
 5. העבירה אינה עבירה פוליטית / ההעמדה לדין אינה נובעת מגזענות;
 6. המבוקש לא עמד לדין וריצה את עונשו בישראל;
 7. ככל שהמבוקש הוא אזרח המדינה, ישראל תאפשר את הסגרתו לצורך העמדה לדין אך ככל שהמבוקש יימצא אשם, הוא ירצה את עונשו בישראל.

 

בקשה העומדת בכל התנאים הללו צפויה לקבל את אישורו של שר המשפטים. האדם יוכרז כמבוקש בר הסגרה והוא יוסגר למדינה המבקשת.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בהליכים פליליים? זקוקים לייעוץ משפטי סביב דיני ההסגרה? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. משרד בעל התמחות ייחודית בדין הפלילי וכן בדיני ההסגרה לישראל וממנה. צרו קשר לקבלת שירותי ייעוץ וייצוג מקיפים, מתחילת ההליך ועד סופו, תוך מתן יחס אישי ושמירה על דיסקרטיות מלאה.

בקשת הסגרה לישראל תוגש כאשר עבריין אשר צריך לעמוד לדין בישראל או לרצות את עונשו בישראל, נמצא במדינה אחרת. ככלל, הבקשה תוגש במידה שאותו עבריין מצוי במדינה החתומה על הסכם הסגרה עם ישראל, אך ניתן להגיש בקשה גם למדינה אשר אינה חתומה על הסכם הסגרה עם ישראל. הבקשה תוגש על ידי היועמ"ש או הפרקליטות, באופן דיפלומטי.

בקשת הסגרה מישראל תוגש כאשר עבריין הצריך לעמוד לדין או לרצות עונש במדינה זרה שוהה בישראל. זאת, בתנאי שהמדינה חתומה על הסכם הסגרה עם ישראל והעבירה נחשבת לפלילית גם לפי הדין הישראלי. ככל שהמבוקש הוא אזרח ישראלי, הוא יוסגר לצורך העמדה לדין אך הוא יוכל לשוב ארצה לצורך ריצוי עונשו.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא בקשת הסגרה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
האמנה האירופית בדבר הסגרה
הליכים פליליים בינלאומיים
האמנה האירופית בדבר הסגרה

האמנה האירופית בדבר הסגרה הינה אמנה היוצרת הסכמי הסגרה לבין מרבית מדינות אירופה וכן מדינות נוספות בעולם. אמנה זו היא אמנת ההסגרה הרב – מדינתית

קרא עוד »
הסגרה לישראל
הליכים פליליים בינלאומיים
הסגרה לישראל

מדינת ישראל מבקשת את הסגרתם של מבוקשים ישראלים השוהים בחו"ל. כדי להגיש בקשת הסגרה, על הבקשה לעמוד במספר תנאים. מי מגיש בקשות הסגרה לישראל? מה

קרא עוד »
הסכם הסגרה עם אוקראינה
הליכים פליליים בינלאומיים
הסכם הסגרה עם אוקראינה

הסכם ההסגרה בין ישראל לאוקראינה מהווה צעד משמעותי בחיזוק שיתוף הפעולה הבילטרלי ושמירה על הצדק בין שתי המדינות. הסכמי הסגרה הם אמנות בינלאומיות שכוללות הסדרים

קרא עוד »
הסכם הסגרה עם ארצות הברית
הליכים פליליים בינלאומיים
הסכם הסגרה עם ארצות הברית

אמנת ההסגרה בין ישראל לארה"ב הייתה זה מכבר אבן יסוד בשיתוף פעולה משפטי דו-צדדי, ומטפחת מסגרת איתנה להתמודדות עם עבירות פליליות חוצות-לאומיות. האמנה, שנחתמה ב-1962,

קרא עוד »
עורך דין הסכם הסגרה
הליכים פליליים בינלאומיים
עורך דין הסכם הסגרה

עורך דין הסכם הסגרה הוא המזור האמיתי עבור חשודים פליליים רבים. הודות לעורך דין הסכם הסגרה, החשודים יוכלו לנהל את חייהם בצורה סבירה יחסית מבלי

קרא עוד »
מדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל
הליכים פליליים בינלאומיים
מדינות ללא הסכם הסגרה עם ישראל

בין מדינת ישראל לבין רבות ממדינות העולם המערבי חתומים הסכמי הסגרה. הסכמי ההסגרה מאפשרים לישראל לדרוש את הסגרתם של עבריינים מאותן מדינות לישראל, וכן אותן

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה