חקירת סיבת מוות

חקירת סיבת המוות הוא הליך ייחודי במשפט הישראלי במהלכו שופט חוקר את הנסיבות שהוליכו למותו של המנוח במקרים בהם בני משפחת הקורבן מרגישים שהמשטרה לא חוקרת כראוי או שהפרקליטות סבורה שאין ראיות לרצח. ההליך מבוצע מכוח חוק חקירת סיבות מוות ותקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבת מוות). עו"ד אלעד שאול מסביר על ההליך במאמר מקיף זה.

באילו מקרים תיפתח חקירת סיבת מוות?

בבג"ץ בעניין מלכה ריצ'וול קבע השופט שמגר כי חקירה מסוג זה צריכה להיות מיועדת למקרים יוצאי דופן במיוחד, בהם הוכיח מבקש החקירה שמשטרת ישראל לא מבצעת חקירה נאותה או לא מבצעת חקירה כלל ביחס למותו של המנוח. חקירת סיבת המוות כוללת בתוכה לא רק את האירוע הביולוגי שהוביל למותו של המנוח, אלא גם את האירועים והנסיבות החיצוניים שהובילו למותו.

הליך זה הוא שונה וייחודי כיוון שמי שמנהל בו את הליך החקירה הוא שופט, להבדיל מרוב המקרים בהם החקירה מתבצעת על ידי גורם משטרתי. במהלך ההליך מוקנות לשופט סמכויות שונות, ביניהן גביית ראיות, חקירת עדים והגשת כתב אישום באופן עצמאי (המכונה "צו אישום").

פעולות אלה מהוות חריגה משיטת המשפט הנהוגה בישראל, שיטת המשפט האדוורסרית בה לשופט יש תפקיד פאסיבי ברובו בניהול ההליך, ודומות יותר לשיטת המשפט האינקוויזיטורית בה השופט ממלא תפקיד אקטיבי והוא למעשה מנהל את ההליך.

 

בקשה לחקירת סיבת מוות

לפי ס' 19 לחוק חקירת סיבות מוות, בקשה לחקירת סיבת מוות תוגש לאחר שמת אדם וישנו יסוד סביר לחשש שסיבת מותו אינה טבעית או שנגרם בעבירה. בנוסף, תוגש בקשה כאמור גם כאשר מת אדם בזמן שהיה נתון במעצר, מאסר או אשפוז. הגורמים שיכולים להגיש בקשה זו הם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קצין משטרה, רופא, או בן זוגו של הנפטר, הוריו, סביו, צאצאיו ואחיו.

ברוב המקרים אנו מגישים בקשות לחקירת סיבת מוות מטעמם של בני המשפחה, ילדיו של המנוח, זוגתו או יורשיו הטבעיים. בחלק גדול מהמקרים מדובר בחשד לגרית מוות על רקע סכסוך ירושה או על רקע רומנטי, במקרים אחרים, מדובר בחשד לרצח על רקע של סכסוכים עסקיים למניהם.

הנחיות להגשת בקשה לחקירת סיבת מוות קבועות בתקנות סדרי הדין הפלילי (חקירת סיבות מוות). הגשת בקשה לחקירת סיבת המוות היא הגשת הבקשה למינוי שופט חוקר, בצירוף העתקים כמספר האנשים שהמבקש ביקש להמציאם להם. התקנות אף כוללות בתוספת הראשונה נוסח לבקשה זו.

לאחר הגשת הבקשה, השופט יקבע מועד לחקירה לא יאוחר מ-15 יום לאחר שהוגשה, אך יוכל לדחות את מועד החקירה אם הדבר דרוש לפי דעתו למען הצדק.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

צו לפתיחת קבר או בדיקת גופה

לפי הוראות סעיפים 26-27 לחוק חקירת סיבות מוות, שופט חוקר יהא רשאי להורות באמצעות צו על בדיקה או נתיחת גופה של המנוח על ידי רופא או מומחה אחר, על דחיית קבורתה עד לאחר הבדיקה או פתיחת הקבר והוצאתה לשם הבדיקה.

על מנת להורות על צו פתיחת קבר או הוצאת גופה ובדיקתה, יש דרישה להתקיים שני תנאים:

  1. קיומו של חשש סביר כי מותו של המנוח נגרם בעבירה, הזנחה או רשלנות, לפי ס' 9 לחוק האנטומיה והפתולוגיה.
  2. ניתוח הגופה דרוש לשם בירור נסיבת המוות.

מכיוון שמדובר בהליך טראומטי ופוגעני, הן מכוח חילול כבוד המת והן ביחס לקרובי משפחתו,  על השופט להפעיל את שיקול דעתו ולהורות על פתיחת קבר רק במקרים חריגים.

 

באילו מקרים שופט יורה על פתיחת קבר ונתיחת גופה?

ניתן לשאוב מפסקת ההגבלה הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על מנת להתוות את שיקול דעתו של השופט בעת ההחלטה על פתיחת קבר או בדיקת גופה. זאת, כיוון שזכותו של האדם לכבוד ולחיים בכבוד עשויה להתפרש, ואכן כך פורשה במספר פסקי דין, גם על זכותו למות בכבוד.

משכך, עצם פעולת פתיחת הקבר והוראה על ניתוח הגופה עשוי להיתפש כפגיעה בזכות זו, ולכן על השופט לנהוג בשקילות ומידתיות. נוסף על כך, באם נתן השופט צו זה, רשאים קרוביו של הנפטר או גוף מוכר לפי חוק האוטונומיה והפתולוגיה לערער על הצו לבית המשפט המחוזי. כך לפי ס' 27 לחוק חקירת סיבות מוות.

 

סמכויות שופט חוקר

השופט החוקר מנהל בפועל של הליך חקירת סיבת המוות, בניגוד למקרים ה"קלאסיים" בהם החקירה מתבצעת על ידי גורמים משטרתיים. לשם ניהול הליך החקירה הוענקו לשופט החוקר סמכויות שונות המעוגנות גם הן בחוק חקירת סיבות מוות. ואלו חלקן:

  • זימון עדים
  • גביית עדויות
  • ביצוע חקירות
  • איסוף ממצאים
  • מתן הוראות שונות

בתום החקירה יוכל השופט החוקר להחליט האם הראיות שהובאו בפניו מוכיחות את סיבת המוות ואם לאו.

 

הוראה להגיש כתב אישום ("צו אישום")

לפי ס' 32 לחוק חקירת סיבות מוות, רשאי השופט החוקר לצוות כי פרקליט מחוז יגיש כתב אישום כלפי אדם פלוני, אם סבר בעקבות הראיות שהובאו בפניו כי יש בהן להוכיח כי נעברה עבירה על ידי אותו אדם. אף על פי כן, יהיה על השופט לתת הזדמנות לאותו אדם להשמיע את טענותיו ולהביא ראיות בפניו טרם יגיש את אותו הצו. מדובר בהליך דומה לשימוע לפני הגשת כתב אישום הנהוג כשתיק פשע מתנהל בפרקליטות.

לאחר שהגיש השופט את צו האישום, יהיה על פרקליט המחוז להגיש כתב אישום לבית המשפט, ולא יוכל לבקש חקירה מוקדמת או השלמות חקירה. עם זאת, לאחר שהשופט הגיש צו זה, יוכל היועץ המשפטי לממשלה לבקש ממנו לחזור בו ולחקור ראיות נוספות, כל עוד לא יגיש בקשה זו לאחר שעברו חמש שנים מהחלטת השופט.

צו אישום שנתן שופט חוקר לפי ס' 32 לחוק חקירת סיבות מוות הוא שווה ערך לצו מעצר עד לאחר בירור דינו של הנאשם. זאת ועוד, רשאי השופט החוקר לאסור או להתיר כל פרסום של שלב בהליך חקירת סיבת המוות, ומי שיפרסם בניגוד לאיסור השופט או ללא היתר דינו מאסר שישה חודשים. זאת, לפי ס' 36 לחוק חקירת סיבות מוות.

 

דעת ההלכה היהודית על הליך חקירת סיבת המוות

בהלכה היהודית, כבוד המת הוא ערך חשוב ומשמעותי. משכך, ההלכה אוסרת על ביצוע פעולות בגופה שעשויות להיחשב כביזיון המנוח, ואף אוסרת מפורשות על נתיחה חלקית או מלאה של הגופה. במקביל, ההלכה קובעת כללי טיפול בגופה עד רגע הקבורה.

עם זאת, במקרים מסוימים מתירה ההלכה נתיחה בגופתו של המת. זאת במקרי רצח בהם נדרש למצוא ראיות להענשת רוצח, הפקת מסקנות שיוכלו להוביל למציאת תרופה למחלה קשה וקביעת סיבת מוות. אף במקרים אלו נדרש להחזיר את החלקים שהוצאו מהגופה על מנת להביאה לקבורה שלמה ובשלב מוקדם ככל הניתן.

 

הגשת בקשה לחקירת סיבת מוות

אדם הקשור אליכם הלך לעולמו בנסיבות מסתוריות? חשים שהמשטרה לא בודקת או מטייחת את המקרה? פנו למשרד אלעד שאול ושות' המתמחה במשפט פלילי ומדורג בין המובילים בישראל בתחום. הגשנו וניהלנו כמה וכמה הליכים לחקירת סיבת מוות ואנו בקיאים בליווי אנשים במצבך.

עורכי הדין במשרד ועו"ד אלעד שאול בפרט, יוצאי הפרקליטות ורשויות אכיפת חוק, משרד ראש הממשלה, שב"כ ורשויות נוספות. אנו יודעים את מלאכת החקירה וההעמדה לדין וביכולתנו לבחון את המקרה שלכם ולסייע במקרה שבו נחשוב שקיים סיכוי שיקירכם נרצח או מת בנסיבות שאינן טבעיות.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
הליך שבו ניתן למנות שופט שיחקור אם אדם מצא את מותו בנסיבות טבעיות או בשל עבירה פלילית.
רק במקרים בהם מסתמן שהמשטרה לא חוקרת בצורה ראויה או לא חוקרת כללת את נסיבות מותו של אדם.
בהחלט. שופט רשאי להגיד "צו אישום" לפרקליט המחוז והוא יהיה מחויב להגיש כתב אישום נגד החשוד שנחקר על ידי השופט החוקר.
בהחלט. בקשה לחקירת סיבת מוות יכולה להיות מוגשת על ידי בני משפחת המנוח ועל ידי רשימת גורמים אחרים. כולם רשאים להיות מיוצגים על ידי עו"ד והדבר מומלץ בחום.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חקירת סיבת מוות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה