חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 18.03.2018, פורסם ברשומות, חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, במאמר זה, מסביר עורך דין אלעד שאול, על החוק לצמצום השימוש במזומן, מטרותיו, ההגבלות בחוק וסמכויות האכיפה המנהליות והפליליות בו. עורך דין אלעד שאול מתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן ועבירות הלבנת הון, ומשמש עורך דין פלילי ללקוחות פרטיים וחברות, בעל שנות ותק רבות.

מטרת החוק, לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור, הלבנת הון ומימון טרור וכן לסייע במאבק בפשיעה הכלכלית ובפשיעה הפלילית, לרבות העלמות מס ועבירות כלכליות הפוגעות בקופת המדינה. החוק מיישם, הלכה למעשה, את המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת צמצום השימוש במזומן במדינת ישראל.

הוועדה הוקמה בהחלטת ממשלה ונכחו בה בין היתר, נציגי רשות המיסים, משטרת ישראל, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהל הכנסות המדינה, משרד האוצר ובנק ישראל.

 

הגבלת שימוש במזומן

החוק מתיר עסקאות בהן ניתן להעביר תשלום במזומן, לעסקאות בהן מחיר העסקה הוא:

 1.  עד 11,000 ש"ח, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
 2.  עד 50,000 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
 3.  עד 55,000 ש"ח, כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר.
 4.  עד 11,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 5.  עד 50,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.
 6.  עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים האמורים לעיל בסעיפים 1 עד 5, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

 

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו בנוגע לקבלת מזומן על ידי רשויות המדינה; ההגבלות לא יחולו בנוגע עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה, כהגדרתם בחוק, שאינו תשלום בגין שכר עבודה. בנוסף, נקבע כי לתקופה של שנתיים, מיום פרסום החוק ברשומות, גם גמ"חים (מוסדות גמילות חסדים), יהיו רשאים לתת הלוואות במזומן, בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים.

 

הגבלת שימוש בשיקים

החוק קובע גם הגבלות על שימוש בשיקים והסבת שיקים, הכוללות, את ההגבלות הבאות :

 1.  איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב, בלי שפרטי המסב נקובים על השיק
  (שיק "פתוח" או שיק "מוסב על החלק"), כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק.
 2.  איסור כאמור בשיק העולה על 5,000 ש"ח כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק.
 3.  לבנק יהיה אסור לפרוע שיק בו חסר שם הנפרע או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש"ח אם השיק הוסב יותר מפעם אחת. או פעמיים בלבד, אך רק אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

 

סמכויות פיקוח ואכיפה

החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה,כמו כן, קובע הוראות שונות שנועדו לאפשר את אכיפת החובות הקבועות בו, וביניהן קביעת כללים שיחייבו עוסקים בהחזקת אמצעי ייעודי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או סליקה באמצעי אלקטרוני אחר.

בנוסף, החוק קובע חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול וכן מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרה, המוגשת לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה.

בנוסף לכך, קובע החוק שיעורים של עיצומים כספיים שיוטלו על עוסקים, וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק, במקרים שבהם הופרו הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן וההגבלות הקבועות מכוחן, וזאת בהתאם לסכום ההפרה. עורך דין פלילי אלעד שאול מסביר כי החוק קובע עבירה פלילית של מעשה מרמה שבוצע בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, שבצידה שלוש שנות מאסר – עבירת פשע.

בנוסף, קובע החוק כי לאחר שנה (מיום 1 בינואר 2019), שר האוצר יבחן את הסכומים הקבועים לעיל, ויהיה רשאי להפחית את הסכומים כך:

 1.  במקום 11,000 ש"ח, הסכום יופחת ל- 6,000 ש"ח.
 2.  במקום 50,000 ש"ח, הסכום יופחת ל- 15,000 ש"ח אלא אם מדובר בקניית כלי רכב.
 3.  החוק מחריג, לתקופה של שלוש שנים, עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית.
 4.  במקביל, קובע החוק מנגנון של דיווח על עסקאות אלו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בסך של מעל 50,000 ש"ח.

 

החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

 

ההשלכות הפליליות בחוק לצמצום השימוש במזומן

במסגרת ההיערכות לכניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש במזומן – ביום 1.1.2019, מפרסמת רשות המיסים חוזר ובו הנחיות מפורטות לקראת כניסתן לתוקף של הוראות החוק. רשויות המס במדינת ישראל נערכות לקראת אכיפה מחמירה בחוק זה על מנת למגר את הפשיעה הפלילית והכלכלית וכן לצמצום ההון השחור.

במאמר זה, עורך דין אלעד שאול ירחיב את היריעה ויסביר (ראו מאמר נוסף: שימוש במזומן ושיקים – הגבלות בחוק לצמצום השימוש במזומן) על התייחסותן של רשויות המס ורשויות האכיפה במדינה לחוק זה, וכן על סמכויות האכיפה הפליליות והמנהליות שבו כנגד אנשים פרטיים, עוסקים וחברות.

עורך דין אלעד שאול מתמחה בעבירות צווארון לבן, מיסים, הלבנת הון ופשיעה כלכלית, מייצג לקוחות פרטיים וחברות, אנשי ציבור, רואי חשבון ודמויות מפתח בצמרת העסקית של מדינת ישראל, בעל נסיון משפטי ושנות ותק רבות. כפי שהוסבר, החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול.

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך התייחסות נקודתית והבחנה בין: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רואה חשבון ועורך דין, בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

רשויות האכיפה במדינה פועלות כדי לצמצם את ההון השחור, הלבנת הון ומימון טרור וכן לסייע במאבק בפשיעה הכלכלית ובפשיעה הפלילית המאורגנת, לרבות עבירות מס ועבירות כלכליות הפוגעות בקופת המדינה.

 

הסנקציות כנגד מפרי חוק צמצום השימוש במזומן

החוק מתיר עסקאות בהן ניתן להעביר תשלום במזומן, בעסקאות בהן מחיר העסקה הוא:

 1.  עד 11,000 ש"ח, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
 2.  עד 50,000 ש"ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
 3.  עד 55,000 ש"ח, כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר.
 4.  עד 11,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 5.  עד 50,000 ש"ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.
 6.  עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים האמורים לעיל בסעיפים 1 עד 5, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

 

הסנקציה על הפרתו של עוסק היא עיצום כספי.

הסנקציה על הפרה של עוסק היא הטלת עיצום כספי, שיעור העיצום הכספי נגזר מסכום ההפרה. שימו לב, כל עיצום כספי שיוטל יפורסם באתר רשות המסים ויכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים של מפר החוק: דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה, סכום העיצום הכספי שהוטל, ופרטים על המפר.

מהו סכום ההפרה? סכום ההפרה הוא הסכום ששולם במזומן, הסכום ששולם בשיק או בשיק המוסב, מבלי שצויינו כל הפרטים הנדרשים בחוק – אם הפרתם חוק החישוב של שיעור העיצום הכספי שיוטל עליכם יחושב כך – סכום ההפרה עד 25,000 ש״ח – שיעור העיצום הכספי הוא 15%. סכום ההפרה מעל 25,000 ש״ח ועד 50,000 ש״ח – שיעור העיצום הכספי הוא 20%. סכום ההפרה מעל 50,000 ש״ח – שיעור העיצום הכספי הוא 30%.

 

הסנקציה על הפרתו של אדם פרטי היא קנס מנהלי

הסנקציה על הפרה של אדם פרטי היא הטלת קנס מנהלי, שיעור הקנס המנהלי (כספי) ייקבע בחקיקה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

האכיפה הפלילית באשר למעשה מרמה

מי שייקבע כי עבר על הוראות חוק זה במרמה, במטרה להתחמק מהוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, צפוי להיחקר ואף להיות מוגש כנגדו כתב אישום פלילי. יתנהלו כנגדו הליכים פליליים בבית המשפט שהעונש בצידם הוא 3 שנות מאסר, במידה ויורשע. המעשים הפליליים בגינם יוגש כתב אישום : פיצול עסקאות, פיצול שכר עבודה, פיצול תרומה/מתנה/הלוואה וכן רישום פרטים כוזבים במסמך.

לאור החשיבות הרבה שנותנות רשויות האכיפה וההערכות הרבה לקראת כניסתו של חוק זה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי בעל מומחיות בעבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. הוזמנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום פלילי – המלצתנו הראשונה, אשר מגובה בניסיון רב שנים, היא כי תיוועצו בהקדם האפשרי בעורך דין צווארון לבן, אשר מתמחה בהליכים בפליליים ויגן על זכויותיכם בחקירה או בבית המשפט.

 

סייגים להפעלת החוק

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו בנוגע לקבלת מזומן על ידי רשויות המדינה; ההגבלות לא יחולו בנוגע לעסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה, כהגדרתם בחוק, שאינו תשלום בגין שכר עבודה.

 

סמכויות פיקוח ואכיפה

כאמור, החוק מעניק לרשות המיסים ולרשויות האכיפה במדינת ישראל סמכויות פיקוח ואכיפה, הטלת עיצומים וקנסות מנהליים וחמור מכך, הגשת כתבי אישום כנגד מי שיוכח שהפר חוק במרמה. שימו לב, כל עיצום כספי שיוטל יפורסם באתר רשות המסים ויכלול בין היתר את פרטיו של המפר. כדאי להיערך מראש ולוודא כי הינכם מבינים ועומדים בדרישות החוק, אשר ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

לצורך קבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין פליליים בעלי התמחות מיוחדת בעבירות צווארון לבן, מיסים ועבירות כלכליות ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אלעד שאול ושות׳, בטלפון 03-7775555. במשרדנו עורכי דין בעלי מומחיות ושנות ניסיון רבות ברשות המיסים ובפרקליטות, עורכי דין אשר יעשו כל שבידם לייעץ ואף להגן על זכויותיכם בחקירה ובתי המשפט.

 

יישומים לעזרת הציבור

במאמר זה של משרדנו, מפרט עו״ד אלעד שאול שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות' המתמחה בעבירות צווארון לבן, מיסים, הלבנת הון ופשיעה כלכלית, בעל נסיון משפטי ושנות ותק רבות, על שני סימולטורים חדשים שפרסמה לאחרונה רשות המיסים לצורך מתן עזרה לציבור, לאחר כניסתו לתוקף של חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, אשר נכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2019. 

כאמור, רשות המיסים השיקה שני יישומים לחוק לצמצום השימוש במזומן. האחד – סימולטור המאפשר לחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת וכן חישוב סכום ההפרה והסנקציה בגינה והשני – יישום לעדכון ולהשלמת פרטי אמצעי תשלום ע"י רוכש זכות במקרקעין.

מטרת החוק, לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

 

היישום הראשון

היישום הראשון הוא סימולטור המאפשר למשתמש לבדוק ולחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת וכן חישוב של סכום ההפרה והסנקציה שתנקוט הרשות כנגד המפרים בגין אותו סכום.

הסימולטור נועד לסייע לציבור לכלכל מראש את צעדיו, למלא אחר הוראות החוק ולהימנע מלעבור בשוגג על הוראות החוק. הסימולטור מאפשר לחשב מהו הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן, בהתאם לנתוני עסקה שמוזנים וכן מאפשר לראות מה גובה הסנקציה הכספית שתוטל בגין הפרה של החוק, שוב בהתאם לנתוני עסקה שמוזנים.

 

היישום השני

היישום השני הוא סימולטור המאפשר לעדכן ולהשלים את פרטי אמצעי תשלום, על ידי רוכש זכות במקרקעין. בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן נדרש כל רוכש זכויות במקרקעין, בעת הגשת הצהרה, לפרט מהם אמצעי התשלום בעבור עסקת המקרקעין. הפירוט, שיוזן ביישום, כולל את שווי העסקה ואת הסכומים ששולמו בכל אמצעי תשלום (מזומן / העברה בנקאית (משכנתה) / המחאה/ אחר).

במקרים בהם אמצעי התשלום לא ידועים לרוכש בעת הגשת ההצהרה, הוא נדרש להשלים את המידע עד תום שישה חודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין.

 

סמכויות פיקוח ואכיפה

כאמור, החוק להגבלת השימוש במזומן מעניק לרשויות האכיפה במדינת ישראל סמכויות פיקוח תוך הטלת עיצומים וקנסות מנהליים ואף חמור מכך, הגשת כתבי אישום כנגד מי שיוכח שהפר את החוק במרמה. חשוב לדעת, כל עיצום כספי שיוטל על מפר יפורסם באתר רשות המסים ויכלול, בין היתר, את פרטיו המלאים של המפר. כדאי להיערך מראש ולוודא כי הינכם מבינים ומבצעים את הקבוע בדרישות החוק, אשר ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

 

אלעד שאול ושות'׳, משרד עורכי דין פליליים בעלי התמחות בעבירות כלכליות

לצורך קבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין פליליים בעלי התמחות מיוחדת בעבירות צווארון לבן, מיסים ועבירות כלכליות ניתן ליצור קשר עם משרדנו: אלעד שאול ושות', מענה וזמינות 24/7 במספר: 03-7775555 במשרדנו עורכי דין בעלי מומחיות ושנות ניסיון רבות הן ברשות המיסים והן בפרקליטות, עורכי דין אשר יעשו כל שבידם לייעץ ואף להגן על זכויותיכם מול רשויות האכיפה, בחקירה ובבתי המשפט.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חוק לצמצום השימוש במזומן?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!