צו חיפוש

צו חיפוש הוא מסמך בעל תוקף משפטי, המסמיך את גורמי אכיפת החוק לבצע חיפוש על גופו של אדם וכן ברכושו הפיזי – במבנה השייך לו או ברכבו, לשם איסוף ראיות במסגרת חקירה משטרתית. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 מגדירה את הנהלים וההנחיות ביחס להוצאתו וביצועו של צו חיפוש.

 

מה החוק אומר?

על פי סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי, שוטר רשאי לערוך חיפוש על גופו של אדם – קרי על פני גופו, בבגדיו או בכליו, במידה והוא עוצר את אותו אדם או כאשר הוא מקבל עצור או אסיר לחזקתו. כל מה שנתפס במסגרת חיפוש זה יוחזק במשמורת, ורשימת הדברים שנתפסו תינתן למושא החיפוש.

על פי סעיף 23 לפקודה, שופט רשאי להנפיק צו חיפוש בבית או במקום כלשהו כאשר החיפוש באותו בית או מקום נחוץ כדי לאפשר את הצגתו של חפץ כלשהו לצורך חקירה, כראיה במשפט או בכל הליך אחר; כאשר קיים יסוד סביר להניח שבאותו בית או מקום מאוחסן חפץ גנוב המיועד למכירה או לשימוש למטרה לא חוקית; או כאשר קיים יסוד סביר להניח שבאותו בית או מקום נמצא אדם שנעברה עבירה או שמתוכננת עבירה כנגדו.

הבקשה לקבלת צו חיפוש נעשית במעמד צד אחד – כלומר, שלא בפני האדם שכנגדו מוצא צו החיפוש ועורך דינו, בשלב החקירה הסמויה. במידה והצו מתקבל, תוקפו עומד על 30 יום וניתן להשתמש בו פעם אחת בלבד.

מרגע שהוצא צו החיפוש, הוא מהווה אסמכתא לכל אדם ששמו נקוב בצו (שוטרים לרוב) לערוך חיפוש בביתו של אדם או במקום אחר, לקחת לחזקתו כל חפץ שהוזכר בצו וכן לעצור כל אדם שנמצא באותו בית או מקום, שנחשד כמי שעשוי לעשות שימוש בלתי חוקי באותו חפץ.

 

נוהל עריכת החיפוש

ישנם מספר כללים שעל השוטרים לעקוב אחרים בעת החיפוש. ראשית, על השוטרים לבצע את החיפוש בנוכחותם של שני עדים שאינם השוטרים עצמם. אלו יכולים להיות בעל הבית או נציג מטעמו, אך בעל הבית או הדייר יכול לוותר על זכות זו. במידה והזמן דוחק ולא ניתן לחכות לעדים שכאלו, השוטרים יכולים לבצע החיפוש גם בלי נוכחותם.

השוטרים לא רשאים לערוך חיפוש ברכב, וכן לא רשאים לערוך חיפוש במחשב שתפסו במסגרת החיפוש. לשם חיפוש במחשב יש צורך בצו נוסף, והוא ייעשה על ידי חוקר מחשבים בעל הסמכה לכך. במידה והשוטרים מוצאים במסגרת החיפוש חפצים שלא הוגדרו בצו החיפוש, אך חשודים בעיניהם כקשורים לעבירה, עליהם לדווח על תפיסתם לשופט שנתן את הצו.

 

חיפוש ללא צו

ישנם מקרים בהם מתעורר חשד במסגרת החקירה המשטרתית שיוצר צורך בחיפוש מידי – הן בבית או במקום כלשהו, והן על פני גופו של אדם. במקרים שכאלה, הדחיפות שבחיפוש לא מאפשרת לפנות לבית המשפט בבקשה להוציא צו חיפוש בנוהל המקובל, שכן ההמתנה לאישורו עלולה לסכל את אפשרות קיומו של החיפוש.

על מנת שיתאפשר ביצוע החיפוש במקרה שכזה, סעיף 25 לחוק מגדיר מצבים בהם שוטר רשאי לבצע חיפוש בבית או במקום אחר ללא צו –

  • כאשר לשוטר ישנו יסוד סביר להניח שבאותו בית או מקום מתבצע או עתיד להתבצע פשע.
  • כאשר המחזיק בבית או במקום פונה בעצמו לעזרת המשטרה.
  • כאשר אדם כלשהו הנמצא בבית או במקום פונה לעזרת המשטרה, וישנו יסוד סביר להניח שמתבצעת בו עבירה.
  • כאשר השוטר רודף אחר אדם שמתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

 

סעיף 29 לחוק מתייחס לחיפוש על פני גופו של אדם, וקובע כי במידה ומתעורר חשד סביר שאותו אדם מסתיר אצלו חפץ שהשוטרים מחפשים או רשאים לחפש אותו, ניתן לערוך חיפוש על גופו. נוסף על אלו, בדצמבר 2021 אושרה הוראת שעה בית שנה וחצי שהרחיבה את סמכותם של שוטרים בביצוע חיפוש ללא צו חיפוש גם למקרים בהם עולה חשד להעלמת ראיות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חיפוש ללא צו שאיננו חוקי

הגם שהחוק מתיר זאת, חיפוש ללא צו נחשב אקט חריג שניתן לבצעו במקרים מיוחדים ביותר. כאשר חיפוש ללא צו נעשה מבלי שהתקיימו אחת מהנסיבות המצדיקות אותו בחוק, מדובר למעשה בחיפוש בלתי חוקי שעשוי להוציא מתוקף את תוצאות החיפוש.

הפסיקה הכירה במספר מקרים שלא עולים כדי יסוד סביר לחשד, ומשכך לא מייצרים עילת חיפוש ללא צו: קיומו של עבר פלילי לאדם שמתבצע עליו החיפוש; תחושת לחץ ודוחק זמנים; נסיעה בשעת לילה מאוחרת; מראה חיצוני "מחשיד" של אדם ("סטלן" למשל); וכן רכב מבולגן. במידה ושוטר מבצע חיפוש ללא צו בגין אחת מעילות אלו, מדובר בחיפוש בלתי חוקי של ממש ובית המשפט רשאי לפסול ראיות שהושגו מחיפוש שכזה.

עילה נוספת לפסילת ראיות שהושגו מחיפוש ללא צו היא היעדר נוכחותם של שני עדים לחיפוש. מדובר כאמור בדרישה הקיימת גם בחיפוש שכן אושר בצו, ולכן היא חשובה שבעתיים במקרים בהם החיפוש נעשה בהיעדרו. במידה וחסרה נוכחותם של עדים אלו, ומושא החיפוש לא ויתר על דרישת העדות וכן אין דחיפות מיוחדת לביצוע החיפוש, מדובר בחיפוש בלתי חוקי שתוצריו עשויים להיפסל על ידי בית המשפט.

 

פסילת ראיות עקב פגמים בחיפוש

חיפוש שנעשה במסגרת חקירה משטרתית פוגע בזכותו החוקתית של אדם לפרטיות. פגיעה זו חמורה יותר כאשר מדובר בחיפוש שנעשה ללא צו חיפוש, וחמורה עוד יותר כאשר מדובר בחיפוש ללא צו שנעשה באופן בלתי חוקי – כלומר, כאשר לא מתקיימת אחת מהעילות המצדיקות חיפוש שכזה בחוק.

עד שנת 2006 הן בחקיקה והן בפסיקה הישראלית לא היה כלל משפטי שאפשר לפסול ראיות שהושגו באופן בלתי חוקי. אולם, חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהביא להכרה בזכות לפרטיות ובזכויות נוספות כזכויות חוקתיות בעלות מעמד על, הכשירה את הקרקע להכרה בדוקטרינת הפסילה הפסיקתית באופן תקדימי בעניין יששכרוב על ידי השופטת בדימוס דורית ביניש.

לפי דוקטרינה זו, בתי משפט רשאים לפסול ראיות כאשר אלו הושגו "באמצעי חקירה המנוגדים להוראה הקבועה בחוק, בתקנה או בנוהל מחייב, או תוך פגיעה שלא כדין בזכות יסוד מוגנת". פסילה זו ראויה גם כאשר מהימנותה של הראיה לא מוטלת בספק, שכן מטרתה היא להגן על זכויות אדם, ובמיוחד זכויותיו של נאשם לשלמות גופו ונפשו וכן זכותו לכבוד גם במסגרתה של חקירה משטרתית.

 

חיפוש בהסכמה

ברוח דומה להכרת הפסיקה בדוקטרינה לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין, בשנת 2012 קבע בית המשפט העליון קו הגנה נוסף לזכויותיהם של מושאי חיפוש במסגרת חקירה משטרתית.

לאור המשכיותה של תופעת החיפושים הבלתי חוקיים על ידי שוטרים, שפגעה תדיר בזכויות חוקתיות של מושאי חיפוש לפרטיות וכבוד מינימלי, קבע בית המשפט העליון בהלכת בן חיים כי כאשר שוטר מבקש לערוך חיפוש על פני גופו של אדם ללא צו, וכאשר לא עולה חשד סביר שמצדיק את החיפוש, הסכמתו של האדם לחיפוש חייבת להיות הסכמה מדעת. הסכמה שכזו תלויה בכך שהשוטר יבהיר למושא החיפוש כי הוא רשאי לסרב לבקשת החיפוש, וכן כי הסירוב לא יסב לו כל נזק.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא צו חיפוש?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!