הסדר טיעון/ עסקת טיעון

הסדר טיעון – או עסקת טיעון, הוא הסכם הנערך בין הנאשם בהליך פלילי לבין התביעה. הסכם זה מהווה תחליף לניהול ההליך המשפטי כנגד הנאשם, במסגרתו הנאשם מסכים להודות בחלק מהאישומים נגדו ובתמורה לכך התביעה מסירה חלק מהאישומים האחרים מכתב האישום.

 

על הסדרי טיעון בישראל

בישראל, הסדר טיעון כולל לרוב הסכמה בין התביעה לנאשם ביחס לטווח הענישה בגין האישומים שנמצאים בכתב האישום. במקרים אחרים, ההסכמה בין הצדדים נוגעת לעובדות ולסעיפי האישום הרלוונטיים בלבד, שמגדירים מכוח החוק את עונשי המקסימום בגינם.

בכל מקרה בו הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמות בנושא גובה העונש, התביעה מחויבת לטעון לעונש על פי כתב האישום המתוקן בלבד, קרי זה שהתקבל לאחר ההסכמות בגין סעיפי האישום ולא על פי כתב האישום המקורי.

לאחר גיבוש הסדר הטיעון, הצדדים מחויבים להביאו לאישור בית המשפט. בבוחנו את ההסדר, בית המשפט בודק האם הודאת הנאשם במסגרת ההסכם היא הודאת אמת על מנת למנוע הרשעה של אדם חף מפשע, מבקש לוודא כי הנאשם מבין לחלוטין את משמעות ההודאה ועל מה הוא מודה, וכן בוחן שהעונש שהוסכם על ידי הצדדים עולה בקנה אחד עם חומרת העבירות שבכתב האישום.

פסיקת העליון קובעת כי חזקה על בית המשפט לקבל הסדרי טיעון, ולסרב להם אך ורק במקרים חריגים. בפועל בתי המשפט אכן נוטים לקבל את הסדרי הטיעון – ולראיה בשנת 2018 למעלה מ-80% מההליכים הפליליים שהסתיימו בהרשעה מלאה או חלקית, נסגרו בהסדרי טיעון – אך הם רשאים לחרוג מהם על פי שיקול דעת במקרים בהם הם רואים זאת לנכון.

 

הסדר טיעון פתוח לעומת הסדר טיעון סגור

ניתן להבחין בין שני סוגים של הסדרי טיעון. האחד הוא הסדר טיעון פתוח, במסגרתו הצדדים מגיעים להסכמה דיונית בלבד ביחס לשלב הכרעת הדין – ולא גזר הדין. במסגרת הסכמה זו, התביעה והנאשם מסכימים על וויתור חלק מהאישומים או המרתם באישומים קלים יותר בתמורה להודאת הנאשם באישומים קלים אלו.

בהסדר טיעון פתוח אין הסכמה ביחס לעונש, כך שלאחר הכרעת הדין שני הצדדים חופשיים לטעון כרצונם בעניין זה. בגוזרו את דין הנאשם, בית המשפט יגזור על הנאשם את העונש הראוי בעיניו, לאחר שישקול את טיעוני הצדדים לכאן ולכאן ובהתאם לכתב האישום המתוקן שעליו הוסכם במסגרת ההסדר.

הסדר טיעון סגור, לעומת זאת, מתייחס הן לאישומים עצמם והן לשאלת העונש. הצדדים לתיק מגיעים להסכמה בדבר ויתור על חלק מהאישומים או המרת חלקם לסעיפי אישום קלים יותר, בתמורה להודאת הנאשם בסעיפים אלו ובעובדות החדשות המתארות אותם. במקביל, בשלב גזר הדין, הצדדים מנועים מלטעון האחד כנגד השני לעונש כזה או אחר. שכן במסגרת ההסכם, הנאדם והתביעה מסכימים על טווח ענישה כלשהו שלפיו יפסוק בית המשפט.

ההסכמות ביחס לענישה חייבות לכלול התייחסות לתקופת המאסר המבוקשת, אופן ריצוי העונש (מאסר בפועל בבית כלא או עבודות שירות), וכן גובה הקנס שילך לקופת אוצר המדינה וגובה הפיצויים לקורבן העבירה.

 

היתרונות בהסדר טיעון

ככלל, הסדר הטיעון מיטיב עם שני הצדדים להסכם. הנאשם מרוויח אישום קל יותר ועונש מופחת, שככל הנראה לא היה זוכה לו אלמלא עסקת הטיעון. שכן, הגשת כתב האישום משמעה כי קיימות ראיות כבדות משקל בדבר אשמתו בעבירות המיוחסות לו, ולכן סביר להניח שניהול ההליך הפלילי היה מביא עבורו לעונש חמור יותר.

בנוסף, ההימנעות מניהול הליך ארוך חוסך בזמן, הוצאות כספיות גבוהות (שכר טרחה לעורך הדין, פסיקת הוצאות על ידי בית המשפט וכו') וכן חוסך את עינוי הדין הכרוך במשפט פלילי. במקביל, הסדר טיעון מיטיב עם התביעה, שמייצגת את האינטרס הציבורי בהליכים פליליים.

העסקה מייצרת וודאות משפטית, שכן רבים הסיכויים שתתקבל על ידי בית המשפט. בדומה לחיסכון בזמן ועלויות שמרוויח הנאשם, אלו נחסכים גם מהתביעה ולמעשה מתקבל צדק מהיר – הן עבור הקורבן והן עבור הציבור, וחיסכון במשאבי המדינה.

בנוסף, לעסקת הטיעון אספקט חינוכי-שיקומי חשוב שלא בהכרח מתקבל מהרשעה רגילה שבסופה עונש מאסר. באשר לנאשם, שמודה במיוחס לו, קל ומהיר יותר לשקמו. באשר לקורבן, נחסך ממנו הצורך להעיד בבית המשפט, לחוות את המאורע בשנית ואף לפגוש את הפוגע בין כותלי בית המשפט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

החסרונות בהסדר טיעון

על אף היתרונות הברורים בעסקאות טיעון, קיימים גם לא מעט חסרונות משמעותיים בסגירת הליכים באמצעות כלי זה. בניגוד לטענת הצדק המהיר שעסקת טיעון מעניקה, ישנם הטוענים כי מדובר בצדק מעוות ואף ביצירת חוסר צדק במקום בו יש בכך צורך.

עסקת הטיעון מפחיתה מהאישומים כנגד הנאשם ולעתים מקלה בעונשו, מה שעשוי להביא לכך שהנאשם לא מקבל את העונש ההולם את מעשיו. בכך, אכיפת הדין נפגעת ומטרת הרתעת הציבור מפני ביצוע עבירות לא מושגת.

בנוסף, הסדר הטיעון לוקח מהשופט חלק משמעותי מכוחו כפוסק בעל שיקול דעת במשפט. כאמור, החזקה היא שבית המשפט צריך לקבל את הסדר הטיעון אלא במקרים חריגים, מה שלמעשה כובל את ידיהם של השופטים ברובם המוחלט של המקרים ולא מאפשר להם להשפיע על התוצאה.

הגם שהסדרים אלו מקלים על העומס שמוטל על מערכת המשפט כיום, הם פוגעים ביכולתו של השופט להפעיל שיקול דעת, ובכך עלולים לפגוע באינטרס הציבורי. אף מעבר לכך, היעדר חוות דעת מנומקת של השופט ביחס להכרעתו, מונעת את השגת התכלית של הכוונת התנהגות הציבור.

עבור הנאשם, הסכמה לעסקת טיעון מהווה הימור שלא תמיד שווה לקחת. ראשית, בהסכמתו להסדר הנאשם מוותר על זכותו להשמיע את קולו בבית המשפט ולהציג את גרסתו. בנוסף, בהסכמתו להסדר, על הנאשם להודות באישומים (אמנם מקלים) המיוחסים לו.

הוא לא יכול לחזור בו מההודאה במעשים, וזאת גם אם בית המשפט יחליט לבסוף לדחות את עסקת הטיעון. כלומר, הוא עשוי לצאת מופסד משני הכיוונים. הבעייתיות שבכך גדולה ביתר שאת כאשר מדובר באדם חף מפשע, שהראיות הנסיבתיות פועלות כנגדו ולכן מרגיש שאין לו ברירה אלא להסכים להסדר טיעון.

 

עמדת הקורבן להסדר הטיעון

מלבד החסרונות העומדים כנגד עסקת טיעון בעבור הנאשם והתביעה, קיים חיסרון ברור וכבד משקל בהסכמה להסדר טיעון עבור נפגע העבירה. ככלל, לקורבן אין כל מעמד משפטי רשמי בהליך הפלילי, שכן מדובר בהליך שהמדינה מנהלת כנגד הנאשם לאור העובדה שעבר על החוק. ההכרה בזכויותיו של קורבן העבירה מתבטאות בעיקר בהליך האזרחי, במסגרתו רשאי הקורבן לתבוע את הפוגע בו לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

היעדר המעמד של הקורבן בהליך הפלילי, מצב שקשה לקבל גם כך, מתחדד במקרים בהם התיק נסגר בעסקת טיעון שכן הנאשם מרוויח אישומים קלים יותר ובחלק מהמקרים גם ענישה קלה יותר. הצדק שהקורבן מבקש להשיג על הנזק שאירע לו, לא תואם במידתו את הצדק שמושג במסגרת עסקאות טיעון ולכן פעמים רבות אלו נחזים בפרס שניתן למי שתקף ופגע בהם קשות.

בשנת 2001 נחקק חוק נפגעי עבירה, שמטרתו לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם תוך כדי ההליך הפלילי, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של נאשמים, חשודים ונידונים.

 

חזרה מהסדר טיעון

הגם שמדובר במקרה חריג, סעיף 153(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי נאשם יכול לחזור בו מהודאתו בכל שלב במהלך המשפט, באם בית המשפט מאשר זאת מנימוקים שיירשמו – למשל, מקרים בהם ההודאה ניתנה שלא מתוך רצונו החופשי של הנאשם; הנאשם לא הבין את משמעות ההודאה במעשה; וכן מקרים בהם ההודאה לא הושגה כדין.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הסדר טיעון/ עסקת טיעון?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!