אי מניעת פשע

סעיף 262 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 מגדיר את עבירת אי מניעת פשע, וקובע כי "מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע ולא נקט כל האמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו, דינו – מאסר שנתיים".

בניגוד לעבירות אחרות המנויות בחוק העונשין, שהינן עבירות אקטיביות – כלומר מבטאות התנהגות או פעולה אקטיבית אסורה, עבירת אי מניעת הפשע נובעת דווקא ממחדל, כלומר עבירה המייחסת אחריות פלילית בשל התנהגות פסיבית של המבצע.

 

מחדל

סעיף 18ג לחוק העונשין מגדיר מחדל כהימנעות מעשיית מעשה שהינו חובה על פי כל דין או חוזה – כלומר מתוקף החוק או מתוקף אחריות כלשהי המוטלת על אדם. הימנעות מעשיית מעשה לפי הגדרות אלו, עלולה לחשוף אדם לאחריות פלילית מכוח דיני הנזיקין, דיני החוזים וכן להביא אף לאישום פלילי. סעיף זה מבחין בין שני סוגים של מחדל – עבירת מחדל כללית, ועבירת מחדל ספציפית.

עבירת המחדל הכללית הינה שם כולל לעבירות שהיסוד ההתנהגותי בהן איננו מפורט, אלא הביטוי שמופיע בהגדרת העבירה הינו "הוא עשה מעשה", מבלי שניתן כל פירוט ביחס למעשה הספציפי שצריך להתבצע. היעדר ההגדרה של היסוד ההתנהגותי של העבירה מצביע לרוב על עבירות גרימה – מוות, חבלה, או עבירת הניסיון והסיוע.

עבירה זו מתייחסת לא רק למקרים שבהם אדם הוביל להתרחשות התוצאה במעשה פוזיטיבי, אלא גם למקרים בהם אדם נמנע מביצוע מעשה מסוים שהיה דרוש כדי למנוע את התוצאה האסורה. הרבה מהעבירות הללו הן עבירות תוצאה.

דוגמה לכך היא עבירת הניסיון, שאיננה מכילה פירוט ביחס למעשה; אך ברור למשל, כי אחות בי"ח שנמנעת לתת טיפול רפואי למטופל מתוך כוונה שמצבו יתדרדר עד שימצא את מותו, תואשם בעבירה זו במידה ותיתפס לפני הרגע המכריע של ביצוע המעשה. מכיוון שהמעשה עצמו לא מוגדר בעבירת הניסיון, ניתן להרשיע במקרה זה בהתבסס על מחדל.

עבירת המחדל הספציפית הינה עבירה שמוגדרת באופן מפורש בחוק ככזו שניתן להטיל בגינה אחריות בשל מחדל. עבירה שכזו קובעת למעשה כי מי שנמנע מלבצע מעשה מסוים בנסיבות מסוימות, עובר על החוק ולמעשה מבצע עבירה זו. בחוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1988 למשל, קבועה חובת הושטת עזרה וחובת הצלה בסעיף 1. בסעיף 4 לחוק, נקבע כי מי שלא מקיים את חובת ההצלה והושטת עזרה, דינו קנס.

כלומר, בעבירות מחדל ספציפיות, אחריות הנאשם מוגבלת להתנהגות האסורה הספציפית שבה עוסקת העבירה.

 

אי מניעת פשע – עבירת מחדל ספציפית

עבירת אי מניעת פשע הינה עבירת מחדל ספציפית מסוג עוון, המוגדרת כאמור בסעיף 262 לחוק העונשין. הגם שזוהי עבירה מסוג עוון, הגדרת הפשע בה הינה בעלת המשמעות המצומצמת שקיבל המנוח פשע בחוקי היסוד של מדינת ישראל, ומשכך העונש בגינה עומד על תקופת מאסר הגבוהה מ-3 שנים.

לשון החוק מצביעה על כך שיש לנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם מניעת הפעולה האסורה, ולרוב מדובר על פנייה לרשויות החוק. בנוסף, בפסיקה נקבע כי עבירה זו מחייבת אדם בדיווח על קיומו הפוטנציאלי של פשע עתידי בלבד, ולא ביחס לפשע שכבר הושלם. כלומר מועד הדיווח מתייחס לעבירות שטרם בוצעו ומשכך מדובר בסעיף הצופה פני עתיד.

סעיף 95 לחוק העונשין מרחיב את תחולת עבירת אי מניעת הפשט לעבירות חמורות במיוחד, שעונש המאסר עליהן עומד על מינימום של 15 שנים – רצח, אונס, סיוע לרצח, ניסיון לרצח ועוד. בגין עבירות אלו, חלה חובה דיווח גם לאחר השלמתן. אי מימושה גוררת עונש חמור יותר מהעונש הקבוע בסעיף 262 לחוק, ומגיעה ל-7 שנות מאסר. הוראה זו לא חלה על קרובי משפחה מדרגה ראשונה.

ליבת העבירה מצויה ברכיב הידיעה – עצם הידיעה של אדם אחד ביחס לכוונתו של אדם אחר לבצע פשע, היא המרכיב הבסיסי לביסוס עבירת אי מניעת הפשע, שכן היא קושרת בין מבצע העבירה הפוטנציאלי לבין הנאשם בעבירת אי מניעת הפשע.

בע"פ 3417/99 מרגלית הר שפי נגד מדינת ישראל, הורשעה הגברת הר שפי בכך שלא דיווחה על כוונתו של יגאל עמיר לרצוח את ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, הגם שטענה כי לא האמינה שהוא אכן התכוון לבצע את הרצח.

שופט בית המשפט העליון, מישאל חשין, דן בעניין זה ברכיב הידיעה הנדרשת בעבירה זו וקבע כי כאשר מדובר בעבירת אי מניעת פשע, לא ניתן להסתפק בקיומו של חשד (אפילו אם החשד ממשי רציונלי) לכך שמישהו זומם לבצע פשע, אלא נדרשת קיומה של ידיעה.

העבירה של אי מניעת פשע חלה על כל עבירת פשע ועל כן מדובר בעבירות רבות. די בכך שאדם חושד כי אדם אחר זומם לבצע פשע, על מנת שיהיה חשוף לסנקציות פליליות אם הוא נמנע מלדווח למשטרה או שנמנע מלפעול בדרכים אחרות כדי למנוע את העבירה.

קביעה זו איננה מוסכמת על הכל. פרופסור מרדכי קרמניצר מבקר את פסק דינו של חשין וטוען כי החובה לפעול צריכה להתעורר רק כאשר ידוע או מתקיים חשד שמבצע העבירה כבר גיבש תכנית אופרטיבית. לפיו, יש להסתפק בהטלת החובה על האזרח לדווח למשטרה על תוכנית המבצע, וניתן אף להסתפק בדיווח אנונימי (או לכל הפחות לאפשר דיווח אנונימי).

בנוסף טוען קרמניצר כי יש לקבל תחת עבירה זו גם את כלל עצימת העיניים – קרי, יש להטיל אחריות פלילית בגין אי מניעת פשע כאשר אדם עשוי לדעת כי המבצע עומד לבצע את העבירה, אך נמנע מלברר זאת.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העמדה לדין בגין אי מניעת פשע

קיומה של עבירת אי מניעת הפשע הינה שנויה במחלוקת – הן בדין הישראלי והן בדין הזר. במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל, העמדה לדין בגין עבירה זו נעשתה פעמים בודדות בלבד. בנוסף לעניין הר שפי, בשנת 1986 הורשע בעבירה זו קצין המנהל האזרחי בנפת רמאללה, אהרון גילה, בשל העובדה שידע על כוונת המחתרת היהודית להניח מטעני חבלה במכוניתו של ראש עיריית אל-בירה, ונמנע מלדווח על כך.

שני המקרים הנוספים והיחידים נסתיימו בזיכוי הנאשמים – האחד הועמד לדין גם הוא בנושא פרשת הרצח של יצחק רבין וזוכה מאשמה, והשנייה, שהואשמה כי לא דיווחה על כך שמחבל מתאבד הזהיר אותה בטרם ביצוע המעשה כי הוא עומד לבצע את הפיגוע בקו האוטובוס 361, זוכתה גם היא מאשמה.

 

פרשנות העבירה בפסיקה

נתונים אלו מצביעים על כך שעצם קיומה של העבירה שנוי במחלוקת. בנוסף, גם במקרים הבודדים שאכן הגיעו לבית המשפט העליון, התעוררה מחלוקת רבה בין השופטים ביחס לפרשנותה. כיום ישנן 3 גישות פרשניות לעבירה זו.

הגישה הראשונה מעניקה פרשנות מצמצמת לסעיף. השופט חיים כהן הסביר בע"פ 496/73 פלוני נ' מדינת ישראל, כי עבירת אי מניעת הפשע טומנת בחובה חובת הלשנה. חובה זו מנוגדת לטבעו של האדם שכן היא בעלת קונוטציה שלילית ומייצרת טינה, לכן קיים קושי מהותי מובנה בביצועה. משכך, קבע השופט כהן כי יש לפרש את עבירת אי מניעת הפשע על דרך הצמצום וההקפדה, "כדי שלא לפתוח פתח לחובת מלשינות אשר ריח דיכוי טוטליטרי נודף ממנה".

השופט יעקב טירקל נוקט גם הוא בגישה מצמצמת זו. לדידו ראוי שעבירה זו תבוטל לחלוטין, מכיוון שקיומה מהווה למעשה כפיית חובה משפטית על חובה שהינה מוסרית במהותה. חובה שכזו נובעת ממצפונו של אדם, והפיכתה לחובה משפטית מעניקה לשופטי בית המשפט את הכוח לקבוע מה מצפונו של אותו אדם היה אמור להגיד לו לעשות.

הגישה השנייה מהווה גישת ביניים. בע"פ 450/86 גילה נ' מדינת ישראל, קבע השופט דב לוין, בתגובה לדברי חברו השופט כהן, כי יש להפעיל את הסעיף במקרה המתאים לכך. גם כאשר יש להפעילו באופן מצמצם, אין לעשות כן באופן קיצוני, כלומר צר "עד אשר לא ניתן לעבור בו אלי מסקנה סבירה והגיונית". עמדה דומה הביע השופט חשין בעניין הר שפי.

הגישה השלישית הינה גישה מרחיבה יותר. בפסיקה אחרת, השופט יצחק כהן נקט בעמדה פורמלית יותר, וחלק על דעתו של השופט כהן. לדידו, עצם קיומה של העבירה בדין הישראלי מצביעה על כך שכוונת המחוקק הינה שיש לאכוף אותה. משכך, תפקיד בית המשפט הינו לפרש את החוק כלשונו ולדאוג לביצועו.

בדבריו הדגיש את המטרה החשובה שבעבירת אי מניעת פשע, והיא, כמובן, למנוע ממעשים חמורים להתבצע וזאת על מנת לשמור על שלום הציבור. קביעת הסנקציה הפלילית בגין אי מימוש חובה זו דווקא מדגישה את החשיבות שביסוד העבירה, ולא מייצרת חובת הלשנה בעלת ניחוח שלילי. אולי יעניין אתכם לקרוא גם על: סחיטה באיומים

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא אי מניעת פשע?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה