משפט זוטא

משפט זוטא פירושו משפט קטן. מדובר במשפט נוסף בתוך המשפט הפלילי העיקרי, מעין הליך ביניים שעוסק בקבילות הודאה שנתן הנאשם. כאשר נאשם הודה באשמה בחקירתו במשטרה, היא תוגש כראיה לבית המשפט. הודאה באשמה היא ראיה משמעותית וסביר שתוביל להרשעה. כדי להוכיח שההודאה של הנאשם קבילה, על התביעה להביא ראיות המעידות על כך שהנאשם נתן את ההודאה מרצונו החופשי. ההגנה תבקש במסגרת הליך הביניים (משפט זוטא) לפסול את הראיה על ידי תקיפת  הדרך שבה ניתנה ולכפור בקבילותה. נאשם שהודה במעשים שמשויכים אליו תוך כדי שלילת זכויותיו, ותחת לחץ שהופעל עליו, יוכל לטעון שגבו ממנו את ההודאה שלא כדין. משפט זוטא אינו מתייחס למשקל ההודאה אלא דן רק בקבילותה. משפט זוטא הוא ניסיון להגן על הנאשם, ולהביא לזיכוי או להפחתה מעונשו. 

 

קבילותה של הודאה על פי פקודת הראיות

סעיף 12 (א) לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971 קובע שעדות לגבי הודאת נאשם תהיה קבילה, אם התביעה הוכיחה את הנסיבות שבהן התקבלה ההודאה, ובית המשפט נוכח שההודאה התקבלה באופן חופשי ומרצון. טענה לאי קבילות ההודאה תתבסס על נסיבות שקשורות לגביית ההודאה ובין היתר, האם היא ניתנה מרצון חופשי (החובה להוכיח זאת חלה על התביעה).

 

מקרים בהם הודאת נאשם עשויה להיפסל

פסילת הודאת נאשם תהיה במקרים בהם הודאתו במהלך החקירה באזהרה נגבתה בשיטות חקירה שאינן הוגנות, תוך שימוש בטכניקות אסורות של איום או אלימות, בעקבות הפעלת לחץ נפשי לא הוגן, תוך שימוש בתחבולה בלתי הוגנת, והפרת זכויות הנאשם בהליך החקירה.

 

מה ישקול בית המשפט בבואו לפסול את הודאת הנאשם?

  1. עד כמה אי החוקיות בגביית ההודאה חמורה.
  2. בכמה משפיעה החקירה הפסולה על מתן ההודאה.
  3. מה הנזק מול התועלת כתוצאה מפסילתה של ההודאה;

כדי לשכנע את בית המשפט שאי החוקיות חמור וההשפעה של המעשים על הודאת הנאשם קריטית, יש להיות מיוצגים על ידי עורך דין פלילי מיומן ומנוסה.

 

המועד להצגת טענה בעניין אי קבילותה של הודאת נאשם

בקשה למשפט זוטא תעלה במסגרת הקראת כתב האישום. בשלב זה יעלו טענות מקדמיות מטעם ההגנה, כאשר טענה שההודאה אינה קבילה תוצג מיד בתחילת המשפט ולפני מענה לאישום. אם יפתח משפט זוטא, ייעצר הדיון בתיק הראשי עד להכרעה במשפט הזוטא. הכרעה לפיה ההודאה אינה קבילה, יכולה להוביל לזיכוי הנאשם או לביטול כתב האישום.

 

קבלת טענות ההגנה במסגרת משפט זוטא

כאשר בית המשפט מקבל את טענות ההגנה במסגרת משפט זוטא, הנאשם ככל הנראה יזוכה או שעונשו יופחת, אך בתי משפט לא נוטים לפסול הודאות נאשם בקלות. יש מצבים שבית המשפט אינו פוסל את קבילותה של ההודאה, אבל אם התגלו בה פגמים – משקלה של ההודאה יופחת לצורך הכרעת הדין.

הלכת יששכרוב ע"פ 5121/98 פסילת ראיות בהליך הפלילי

ע"פ 5121/98 טוראי רפאל יששכרוב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 4.5.2006), נדון בבית המשפט העליון, ובמסגרתו נקבעה הלכה חשובה בעניין פסילת ראיות שהושגו לא כדין. מדובר בפסק דין תקדימי לגבי דוקטרינת הפסילה של הודאה שנגבתה לפני שניתנה לחשוד זכות להיוועץ עם עורך דין. את פסק הדין כתבה כב' השופטת דורית בייניש.

 

הלכת יששכרוב – עובדות המקרה

בדצמבר 96 הגיע טוראי רפאל יששכרוב לבסיס כליאה בעקבות נפקדות. הוא התבקש להסיר בגדיו ואז נפלה מתוכם חבילה מוסתרת עטופה בנייר. יששכרוב אמר "זה גראס ואני יכול להסביר" אולם הקצינה דיווחה על כך, והוא נחקר באזהרה על ידי חוקר צבאי בחשד להחזקה ולשימוש בסם מסוכן. החוקר לא הודיע לו שזכותו להתייעץ עם עורך דין, עם זאת אמר ליששכרוב שיש לו זכות לשתוק וששתיקתו תחזק את הראיות לחובתו.

במהלך החקירה גבה החוקר מיששכרוב הודאה באשמה לגבי שימוש בגראס והחזקה בו במהלך שירותו הסדיר והודיע לו בתום החקירה שהוא עצור. לאחר מכן אמר לו שהוא יכול לפנות לסנגוריה.

נגד יששכרוב הוגש כתב אישום על עבירת החזקה ושימוש בסם קנאביס בזמן שירות צבאי. הסנגור ביקש לפסול את ההודאה לאחר שיששכרוב חזר בו וטען שאי מתן הודעה במועד אודות זכותו להיוועץ בעורך דין היא פגיעה בזכות החוקתית.

בבית דין צבאי נקבע שההודאה שנתן יששכרוב אינה קבילה מאחר ונגבתה שלא כדין. בית הדין לערעורים פליליים הפך החלטה זו ויששכרוב הגיש ערעור לבית המשפט העליון.

 

קביעת בית המשפט העליון בהלכת יששכרוב

בית המשפט דן בהרחבה בנושא וקבע הלכה בעניין פסלות של ראיות כדלקמן :

לבית המשפט נתון שיקול דעת בקשר לפסילת ראיה בשל קבילותה, אם היא הושגה שלא כדין והיא פוגעת באינטרס להליך הוגן. מחד מדובר בהגנה על שלום הציבור ובחשיפת האמת, מאידך על ההגנה לזכויות הנאשם וניהול הליך תקין.

בית המשפט קבע מספר שלבים לבדיקת קבילותה של הודאת הנאשם:

  1. בודקים אם הראיה הושגה שלא כדין כלומר באמצעי חקירה שמנוגדים לדין כאלו שפוגעים בזכויות יסוד של הנאשם: למשל, חיפוש ללא חשד סביר או ללא עילת חיפוש, פגיעה בזכות היוועצות של החשוד, שימוש באלימות, וכולי.
  2. בוחנים את פסילת הראיה באמצעות נוסחת איזון:
  • בודקים את אי החוקיות של השגת הראיה והאם הייתה הפרה משמעותית בהשגתה. ככל שהדרך בה הושגה הראיה אינה חוקית באופן משמעותי, יטו לפסול את הראיה. כמו כן בוחן בית המשפט את התנהלות הרשות החוקרת ואם התנהלה בתום לב או בזדון.
  • במסגרת האיזון בוחנים עד כמה אי החוקיות משפיעה על מהימנות וערך הראיה. כלומר, בודקים את הקשר בין הדרך הפסולה בה הושגה הראיה ואת מהימנות הראיה, למשל, הודאת שווא שמתקבלת בעקבות חקירה שלא כדין או תרגילי חקירה.
  • במסגרת האיזון יבדוק בית המשפט גם את הנזק מול התועלת – עד כמה הראיה היא חיונית לצורך הוכחת האשמה לאור חומרת העבירה.

בסופו של דבר קיבל בית המשפט לערעורים פליליים את הערעור ברוב דעות, פסל את קבילות ההודאה של יששכרוב, זיכה אותו מ- 3 העבירות של שימוש בסם מסוכן והשאיר את ההרשעה בעבירה של החזקת סם מסוכן.

נקבע, שבית המשפט יכול לפסול ראיה לאחר שהושגה באופן שמנוגד לחוק או פוגעת שלא כדין בזכויות מוגנות, כמו גם כאשר לא מודיעים לנאשם על זכותו להיוועצות בעורך דין.

דעת הרוב בפסק הדין קבעה כי העובדה שגבו הודאה שלא הודיעו ליששכרוב שזכותו להיוועץ בעורך דין כשלעצמה, פגעה בזכות שלו לפי חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. ראיה שהושגה תוך פגיעה בזכות החוקתית של נאשם תיפסל לאור החובה להגינות ההליך ושמירה על זכויות הפרט. החוקר שגבה את ההודאה פעל במכוון וביודעין והפר את הזכות ההיוועצות בחוסר תום לב.

דעת המיעוט של השופט גרוניס קבעה שאין זה ראוי שבית משפט יאמץ הלכה רחבה לפסילת הודאה, והדבר חייב להיעשות בחוק. במקרה הנדון נאמרה לנאשם זכות השתיקה. הודאתו  של הנאשם היא מהימנה, ואין הצדקה לפסילתה. כמו כן, החוקר הצבאי לא פעל במכוון ובזדון אלא מתוך טעות, ואף סייע לנאשם להתקשר לסנגוריה הצבאית, כך שלא פגע בזכויותיו של הנאשם.

 

חשיבות הייצוג של עורך דין במסגרת משפט זוטא

משפט פלילי הוא הליך מסובך הדורש התמצאות ניסיון והרבה ידע. ישנן מספר "נקודות יציאה" ממשפט פלילי, כאשר אחת מהן היא באמצעות הליך זוטא לפסילת קבילות הודאה שנתן נאשם. על כן, קיימת חשיבות רבה מאוד לייצוג של עורך דין פלילי מקצועי שיש בכוחו לשכנע את בית המשפט באי קבילות הודאה ובכך לבטל את האישום או להפחית ממשקל ההודאה. קיימת חשיבות עליונה להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום, כדי להשיג תוצאה שתשפיע על האיזון במשפט לטובת החשוד, ותגן על זכותו להליך הוגן.

עורך הדין אלעד שאול הוא מבכירי הפרקליטים הפליליים במדינת ישראל ויוצא הפרקליטות. עורך הדין הינו בעל ניסיון רב מאוד בניהול תיקים פליליים והגנה על חשודים ונאשמים, ובין היתר גם במסגרת משפטי זוטא וביטול האישום, תוך הוכחת העדר קבילות הודאת הנאשם. אם נאלצתם למסור הודאה תחת לחץ, או שנראה לכם שהופעלה נגדכם התנהלות לא תקינה, ולא ניתנה לכם אפשרות להיוועץ בעורך דין במועד, אל תהססו לפנות לעורך הדין אלעד שאול בהקדם, ולהתייעץ עימו. מובטח לכם טיפול משפטי מקצועי, ומעולה ביותר  תוך שמירה מלאה על פרטיותכם, וסיכויי הצלחה מובטחים שיחלצו אתכם מהתיק הפלילי.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
משפט זוטא פירושו מארמית – משפט קטן. מדובר בהליך ביניים שעוסק בקבילותה של הודאה שנתן הנאשם.
פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971 קובעת בסעיף 12(א), שעדות לגבי הודאת נאשם תהיה קבילה, כאשר התביעה הוכיחה את נסיבות קבלת ההודאה, והוכח שהיא התקבלה באופן חופשי ומרצון.
הודאת נאשם תפסל כאשר הוכח שההודאה נגבתה בחקירה שאינה הוגנת, תוך שימוש בלחץ נפשי, וכאשר זכויות הנאשם נפגעו במהלך גביית ההודאה (למשל הזכות להיוועצות עם עורך דין).
בקשה למשפט זוטא תעלה במסגרת הקראת כתב האישום ומיד בתחילת המשפט.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא משפט זוטא?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה