מקצועות בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי

תוכן עיניינים:

  1. רישום פלילי ועבודה
  2. באילו מקצועות אי אפשר לעבוד עם רישום פלילי?
  3. מקצועות בולטים נוספים בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי
  4. מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות זמנית
  5. מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות קבועה
  6. אילו משרות ציבוריות לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי לצמיתות?
  7. משרות ציבוריות בהן ישנה פסלות זמנית לכהונה של בעל עבר פלילי
  8. עורך דין למחיקת רישום פלילי

 

רישום פלילי ועבודה

הרשעה בפלילים גוררת אחריה "רישום פלילי" ואילו חקירה במשטרה שלא הבשילה לכדי כתב אישום מותירה אחריה "רישום משטרתי". גם הרישום הפלילי וגם המשטרתי עשויים להשפיע על אפשרויות התעסוקה, הקבלה לעבודה, המשך ההעסקה, יכולת לקבל רשיונות מקצועיים ועוד. עורך דין פלילי אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי, מסביר באילו תחומי עיסוק לא ניתן לעבוד עם רישום פלילי?

 

באילו מקצועות אי אפשר לעבוד עם רישום פלילי?

משרד המשפטים קבע רשימת מקצועות בהם לא ניתן לעסוק אם לחובתך רישום פלילי. רישום פלילי עשוי לגרום לפסלות לצמיתות בחלק מהמקצועות ובחלק אחר מהווה פסלות זמנית אשר עשויה לנוע בין 5 שנות פסילה ל-10 שנות פסילה ולעיתים אף יותר! לחובתך רישום פלילי? פנה לעו"ד אלעד שאול, מומחה למחיקת רישום פלילי, לבחינת האפשרות למחוק את הרישום.

 

מקצועות בולטים נוספים בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי

עורך דין – הלשכה רשאית לסרב לקבל לשורותיה מי שהורשע בעבירה שלדעת הלשכה מונעת מהמועמד את הזכות להיות עורך דין. כמו כן, בית הדין המשמעתי של הלשכה יכול להשעות עו"ד מהלשכה אם הורשע על ידי בית משפט בעבירה שיש עמה קלון.

רואה חשבון – מועצת רואי החשבון עשויה לבטל או להתלות רישיון של רואה חשבון אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

מדביר – הרשעה בעבירה פלילית שמעידה על חוסר אחריות עשויה להוביל לשלילת רישיון.

עובד מדינה – על פי חוק שירות המדינה, רשאי בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה לפסול עובד מלהמשיך ולעבוד בשירות המדינה, בין אם לתקופה קצובה ובין אם לצמיתות, אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

רופא או רופא שיניים – לשר הבריאות הסמכות לבטל או להתלות רישיון לעסוק ברפואה לכל רופא אשר מורשע בעבירה פלילית שכן על רופא להיות אדם הגון על פי תנאי קבלת הרשיון.

פסיכולוג – וועדת רישום הפסיכולוגים רשאית לסרב להעניק רישיון לפסיכולוג שהורשע בעבירה שיש בעצם הרשעתה משום הוכחה לחוסר אחריותו, כל עוד לא חלפו 10 שנים מיום שסיים לרצות את עונשו וכן בחלוף תקופת התנאי. וועדת המשמעת עשויה להשעות פסיכולוג לתקופה של עד 5 שנים אם הורשע בעבירה פלילית כאמור לעיל.

מיילד/ת – לשר הבריאות סמכות לבטל או להתלות רישיון מיילדת שהורשעה בפלילים.

רוקח – לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליה של רישיון רוקחות בגין הרשעה בפלילים.

חוקר פרטי – הרשעה בפלילים עשויה להוביל לביטול רישיון חקירה פרטית כאמור.

שמאי מקרקעין – ניתן להשעות שמאי מקרקעין או למוחקו לגמרי מפנקס השמאים אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

סוכן תיירות – ניתן לסרב לתת או להפקיע רישיון למתן שירותי תיירות במידה והורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

עורך פטנטים – ועדת המשמעת רשאית להתלות רישיון לעורך פטנטים שהורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון לתקופה של עד 5 שנים.

אופטימפטריסט – ניתן לבטל או להתלות רישיון אופטומטריסט אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

עובד סוציאלי – הרשעה בעבירה שיש עימה קלון או עבירה שחומרתה מעידה על כך שהמבקש לא ראוי לתפקד כעובד סוציאלי.

מנהל לשכת תעסוקה – שר העבודה רשאי לסרב להעניק רישיון אם הורשע מנהל לשכת תעסוקה או ממלא תפקיד בכיר בה בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

מהנדס / אדריכל – וועדת האתיקה עשויה להתלות או לבטל תעודת למהנדס רישוי במידה והורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון וטרם חלפו 5 שנים מיום הרשעתו.

סיעוד – האחות הראשית הארצית רשאית לסרב לרשום בפנקס אח או אחות סיעוד שהורשע בעבירה שדינה מאסר ושיש בה כדי למנוע עיסוקו בתחום. לעניין סיעוד במרפאות, מנכ"ל משרד הבריאות רשאי לא לרשום מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון או שעצם הרשעה בה מעידה על חוסר אחריות וזאת עם טרם חלפו 10 שנים מיום ריצוי העונש או תום תקופת התנאי.

רישיון ממשרד התחבורה – בכל מקום בו נדרשת תעודה ממשרד התחבורה ניתן לסרב להעניקה אם הורשע המבקש בעבירה פלילית שלדעת רשות הרישוי מהווה סיבה למנוע מתן התעודה, אלא אם חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום גזר הדין.

 

מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות זמנית

ממזער מוסמך – על פי הוראות מס הכנסה ותקנות מע"מ, מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון וטרם חלפו 10 שנים מיום הרשעתו, לא יוכל להגיש בקשה לעסוק כממזער מוסמך. בחלוף 10 השנים יוכל האדם להגיש בקשה לעסוק בתחום והבקשה תישקל.

תיווך מקרקעין / נדל"ן – על פי חוק המתווכים במקרקעין מי שהורשע בכל עבירה פלילית, בין עם קלון ובין אם לאו ונגזר עליו עונש מאסר בפועל או על תנאי, לא יוכל לעסוק בתחום תיווך נדל"ן במשך שלוש שנים בטרם יגיש בקשה לעסוק בתחום. בנוסף, מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון, לא יוכל לעסוק בתחום תיווך מקרקעין למשך 5 שנים מיום הרשעתו.

קבלן – על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, מי שהורשע בעבירה שעשויה להטיל דופי במהימנותו של קבלן רשום, לא יוכל לעסוק כקבלן מורשה ורשום למשך 3 שנים מיום סיום ריצוי העונש. עסקינן בעבירות מסוג עוון או פשע שבגזר הדין נגזרו 3 חודשים מאסר או קנס כקבוע בתקנות.

אדריכל רישוי – על פי חוק התכנון והבניה, לא ניתן לקבל תעודת מורשה להיתר אדריכל רשוי במידה והורשע המבקש בעבירה שיש עימה קלון במשך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.

סוכן ביטוח – על פי תקנות הביטוח על עסקי ביטוח, לא ניתן להירשם כסוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר ככל שהמבקש הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או לחילופין נשא עונש מאסר בכל עבירה פלילית שהיא 5 שנים לפני הגשת הבקשה.

נהג אוטובוס (דרגה 6) – על פי תקנות התעבורה, לא ניתן לקבל או לחדש רישיון נהיגה על רכב ציבורי (אוטובוס) אם הורשע המבקש בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן רישיון או חידושו. בחלוף 7 שנים מיום שסיים המבקש לרצות את עונשו ניתן להגיש בקשה לחידוש הרישיון או לחילופין לקבל רישיון חדש.

נהג מונית (דרגה 5) – כנ"ל.

נהג אמבולנס – כנ"ל.

נהג רכב כיבוי אש (דרגה 2) – כנ"ל.

נהג רכב חילוץ – כנ"ל.

ניהול בית ספר לנהיגה או הוראת נהיגה – על פי תקנות התעבורה, לא ניתן לנהל בית ספר לנהיגה ולא ניתן להיות מורה נהיגה בכל מקרה ובו הורשע המבקש בעבירה פלילי, לשיקול דעת רשות הרישוי. בחלוף 7 שנים מיום סיום ריצוי העונש יוכל המבקש להגיש בקשה לחידוש הרישיון או לחילופין לקבל רישיון חדש.

רישיון הפעלת מונית – על פי תקנות התעבורה, וועדת המוניות רשאית על פי שיקול דעתה שלא לאפשר למבקש רישיון להפעלת מונית וזאת עד למועד חלוף תקופת ההתיישנות לגבי הרשעתו בפלילים, בין אם מדובר בעבירה שיש עימה קלון ובין אם לא.

חבר מועצה – לא יבחר אדם כחבר מועצה אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון 5 שנים קודם למועמדותו. אם הוטל עליו מאסר, יוכל להבחר רק לאחר שחלפו 5 שנים מתום הריצוי. במידה והמאסר מעל שנה יוכל להיבחר רק 6 שנים לאחר תום הריצוי.

מוציא לפועל – אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון וטרם חלפון 10 שנים מיום שעבר את העבירה או אם הוועדה למתן אישורים לא אישרה את מינויו בהתחשב בעברו הפלילי יהיה אשר יהיהי.

קבלן כוח אדם – על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, לא ימלא אדם תפקיד בכיר כקבלן כוח אדם אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או עבירה שמפאת חומרתה או ניסבותיה אינו ראוי לעבוד כקבלן כוח אדם ואם טרם חלפו 5 שנים מיום הרשעתו. בכל הנוגע לקבלני כוח אדם, לשר העבודה סמכות להורות על ביטול רישיון שכבר ניתן לקבלן כוח אדם בעבירות פליליות שיש בהן קלון או בעבירות חמורות.

נושא משרה בחתם – לא יועסק אדם בתחום אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

דירקטור מטעם הציבור – על פי פקודת החברות, לא יועסק אדם כדירקטור מטעם הציבור במידה והורשע בעבירה פלילית לפי סעיפים 438 עד 414 לחוק העונשין. אם חלפו 10 שנים מיום הרשעתו בעבירה שיש עימה קלון והיא לא עבירה לפי סעיפים 438 עד 414, יוכל לעסוק בתחום.

דירקטור של מנהל קרן / נאמנות – לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות לא יועסק אדם כדירקטור כאמור אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון שטרם התיישנה. חריג לכלל הוא בעבירה שדינה קנס בלבד.

השטת סירה – על פי תקנות הנמלים, לא ינתן לאדם רישיון להשטת סירה אם הורשעה בעבירה שלדעת הרשות השלטונית גורמת לפגיעה בכשירותו להפעיל ולהשיט סירה. כמו כן, אם הוטל על אותו אדם עונש של מאסר מותנה, לא יקבל רישיון להשטת סירה כל עוד לא חלפה תקופת התנאי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות קבועה

סוכן מכס – על פי חוק סוכני המכס, מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון על פי דעתו של היועמ"ש, לא יוכל לעסוק כסוכן מכס.

מהנדס רשות מקומית – אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, על פי דעתה של הרשות, לא יוכל לעבוד כמהנדס רשות מקומית לצמיתות.

שופט – לא יוכל אדם לכהן כשופט, קאדי או דיין אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

הפעלת בית ספר – לא יוכל אדם להפעיל בית ספר אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון או שהיא עלולה לפגוע בבטחון המדינה.

עובד הוראה וחינוך – לא יוכל אדם להיות מורה אם הורשע בעבירה שיש בה קלון, שהיא מהווה פגיעה בבטחון המדינה או שבגין עשייתה העובד אינו ראוי להמשיך ולהוות עובד חינוך והוראה.

עובד שירות בבית ספר – בסמכותו של המנכ"ל להורות על פיטורי עובד בעבירה פלילית שבגינה לא ראוי שימשיך לעבוד בבית ספר.

כבאי – לא יוכל אדם להתמנות לכבאי כל עוד לחובתו רישום פלילי.

וטרינר – לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול, התליה או אי מתן רישיון לוטרינר שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

ממונה על אבטחת מידע – על פי חוק הגנת הפרטיות, לא יועסק אדם כממונה על אבטחת מידע אם הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

רישיון עיסוק בחשמל – על פי חוק משק החשמל, לא יועסק אדם באחד המקצועות המנויים בחוק זה כל עוד הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

עמותת אימוץ ילדים – לא יאושר אדם כחבר בעמותה, חבר הנהלה, או עובד עמותה לאימוץ ילדים כל עוד הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות – לא יועסק אדם כיועץ השקעות או כמנהל תיקי השקעות אם הורשע בעבירה פלילית כלשהי!

מנהל מעבדה רפואית – על פי תקנות בריאות העם לא יועסק אדם שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון כמנהל מעבדה רפואית.

מבקר פנימי בגוף ציבורי – לא יועסק אדם כמבקר פנימי בגוף ציבורי אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

דירקטור בחברה ממשלתית – לא יועסק אדם כדירקטור בחברה ממשלתית אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון או שהיא מחייבת אי מינוי, כמו כן אם הורשע בעבירה לפי סעיף 438 עד 414 לחוק העונשין.

מנכ"ל בחברה ממשלתית – כנ"ל.

 

אילו משרות ציבוריות לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי לצמיתות?

אדם שהורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון לא יוכל לעסוק כנושא משרה ציבורית בכל הרשויות המפורטות להלן:

נציב קבילות הציבור בעניין חוק הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי).

חבר הרשות למלחמה בסמים (חוק הרשות למלחמה בסמים).

מנהל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות).

חבר מועצת צער בעלי חיים (חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבע"ח).

חבר הרשות לשיקום האסיר ( חוק הרשות לשיקום האסיר).

חבר מועצת הספנות (חוק הספנות (ימאים).

חבר האקדמיה למדעים (חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים).

משקם במגזר החקלאי (תקנות הסדרים במגזר האזרחי המשפחתי (מינוי משקמים).

נציג הציבור במועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה (חוק המועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה).

חבר המוסד העליון ללשון עברית (חוק המוסד העליון ללשון עברית).

חבר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (חוק משק החשמל).

חבר מליאת רשות השידור – (חוק רשות השידור).

חבר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו).

חבר מועצת בזק (חוק הבזק).

חבר הרשות לניירות ערך (חוק ניירות ערך).

חבר מועצת המוסד לביטוח לאומי (תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד).

חבר המועצה להסדר ההימורים בספורט ( תקנות הסדר ההימורים בספורט).

חבר מועצת הספריות הציבוריות ( תקנות הספריות הציבוריות (המועצה).

סדרן למניעת עישון ( חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים).

 

משרות ציבוריות בהן ישנה פסלות זמנית לכהונה של בעל עבר פלילי

חבר מליאת הרשות לגנים לאומיים – אם טרם חלפו 5 שנים מיום הרשעתו או מיום תום ריצוי עונש מאסר לא יוכל אדם לכהן כחבר מליאת הרשות לגנים לאומיים.

חבר מועצת רשות העתיקות – הורשע או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות.

חבר מועצת מינהל מקרקעי ישראל – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה.

חבר הרשות לפיתוח ירושלים – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר הרשות לפיתוח הגליל – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר הרשות לפיתוח הנגב – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר המועצה למוצרי פירות וירקות – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר מועצת רשות הנמלים והרכבות – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה.

חבר מועצת רשות הדואר – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי עונש המאסר.

חבר מועצת רשות שדות התעופה – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

 

עורך דין למחיקת רישום פלילי

עורך דין פלילי אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי, בעל ניסיון וידע רב בהליכי מחיקת רישום פלילי, סייע למאות לקוחות למחוק רישומים פליליים מהמרשם הפלילי והמשטרתי באמצעות בקשה למחיקת רישום פלילי, שינוי עילת סגירת תיקי משטרה ובקשות חנינה מנשיא המדינה. לייעוץ פנו אל עורך דין פלילי אלעד שאול.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מקצועות בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה