מקצועות בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי

תוכן עיניינים:

  1. רישום פלילי ועבודה
  2. באילו מקצועות אי אפשר לעבוד עם רישום פלילי?
  3. מקצועות בולטים נוספים בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי
  4. מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות זמנית
  5. מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות קבועה
  6. אילו משרות ציבוריות לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי לצמיתות?
  7. משרות ציבוריות בהן ישנה פסלות זמנית לכהונה של בעל עבר פלילי
  8. עורך דין למחיקת רישום פלילי

רישום פלילי ועבודה

הרשעה בפלילים גוררת אחריה "רישום פלילי" ואילו חקירה במשטרה שלא הבשילה לכדי כתב אישום מותירה אחריה "רישום משטרתי".

גם הרישום הפלילי וגם המשטרתי עשויים להשפיע על אפשרויות התעסוקה, הקבלה לעבודה, המשך ההעסקה, יכולת לקבל רשיונות מקצועיים ועוד.

עורך דין פלילי אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי, מסביר באילו תחומי עיסוק לא ניתן לעבוד עם רישום פלילי?

באילו מקצועות אי אפשר לעבוד עם רישום פלילי?

משרד המשפטים קבע רשימת מקצועות בהם לא ניתן לעסוק אם לחובתך רישום פלילי.

רישום פלילי עשוי לגרום לפסלות לצמיתות בחלק מהמקצועות ובחלק אחר מהווה פסלות זמנית אשר עשויה לנוע בין 5 שנות פסילה ל-10 שנות פסילה ולעיתים אף יותר!

לחובתך רישום פלילי? פנה לעו"ד אלעד שאול, מומחה למחיקת רישום פלילי, לבחינת האפשרות למחוק את הרישום.

מקצועות בולטים נוספים בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי

עורך דין – הלשכה רשאית לסרב לקבל לשורותיה מי שהורשע בעבירה שלדעת הלשכה מונעת מהמועמד את הזכות להיות עורך דין. כמו כן, בית הדין המשמעתי של הלשכה יכול להשעות עו"ד מהלשכה אם הורשע על ידי בית משפט בעבירה שיש עמה קלון.

רואה חשבון – מועצת רואי החשבון עשויה לבטל או להתלות רישיון של רואה חשבון אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

מדביר – הרשעה בעבירה פלילית שמעידה על חוסר אחריות עשויה להוביל לשלילת רישיון.

עובד מדינה – על פי חוק שירות המדינה, רשאי בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה לפסול עובד מלהמשיך ולעבוד בשירות המדינה, בין אם לתקופה קצובה ובין אם לצמיתות, אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

רופא או רופא שיניים – לשר הבריאות הסמכות לבטל או להתלות רישיון לעסוק ברפואה לכל רופא אשר מורשע בעבירה פלילית שכן על רופא להיות אדם הגון על פי תנאי קבלת הרשיון.

פסיכולוג – וועדת רישום הפסיכולוגים רשאית לסרב להעניק רישיון לפסיכולוג שהורשע בעבירה שיש בעצם הרשעתה משום הוכחה לחוסר אחריותו, כל עוד לא חלפו 10 שנים מיום שסיים לרצות את עונשו וכן בחלוף תקופת התנאי. וועדת המשמעת עשויה להשעות פסיכולוג לתקופה של עד 5 שנים אם הורשע בעבירה פלילית כאמור לעיל.

מיילד/ת – לשר הבריאות סמכות לבטל או להתלות רישיון מיילדת שהורשעה בפלילים.

רוקח – לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליה של רישיון רוקחות בגין הרשעה בפלילים.

חוקר פרטי – הרשעה בפלילים עשויה להוביל לביטול רישיון חקירה פרטית כאמור.

שמאי מקרקעין – ניתן להשעות שמאי מקרקעין או למחוקו לגמרי מפנקס השמאים אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

סוכן תיירות – ניתן לסרב לתת או להפקיע רישיון למתן שירותי תיירות במידה והורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

עורך פטנטים – ועדת המשמעת רשאית להתלות רישיון לעורך פטנטים שהורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון לתקופה של עד 5 שנים.

אופטימפטריסט – ניתן לבטל או להתלות רישיון אופטומטריסט אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

עובד סוציאלי – הרשעה בעבירה שיש עימה קלון או עבירה שחומרתה מעידה על כך שהמבקש לא ראוי לתפקד כעובד סוציאלי.

מנהל לשכת תעסוקה – שר העבודה רשאי לסרב להעניק רישיון אם הורשע מנהל לשכת תעסוקה או ממלא תפקיד בכיר בה בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

מהנדס – וועדת האתיקה עשויה להתלות או לבטל תעודת למהנדס רישוי במידה והורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון וטרם חלפו 5 שנים מיום הרשעתו.

אדריכל – כנ"ל.

סיעוד – האחות הראשית הארצית רשאית לסרב לרשום בפנקס אח או אחות סיעוד שהורשע בעבירה שדינה מאסר ושיש בה כדי למנוע עיסוקו בתחום. לעניין סיעוד במרפאות, מנכ"ל משרד הבריאות רשאי לא לרשום מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון או שעצם הרשעה בה מעידה על חוסר אחריות וזאת עם טרם חלפו 10 שנים מיום ריצוי העונש או תום תקופת התנאי.

רישיון ממשרד התחבורה – בכל מקום בו נדרשת תעודה ממשרד התחבורה ניתן לסרב להעניקה אם הורשע המבקש בעבירה פלילית שלדעת רשות הרישוי מהווה סיבה למנוע מתן התעודה, אלא אם חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום גזר הדין.

מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות זמנית

ממזער מוסמך – על פי הוראות מס הכנסה ותקנות מע"מ, מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון וטרם חלפו 10 שנים מיום הרשעתו, לא יוכל להגיש בקשה לעסוק כממזער מוסמך. בחלוף 10 השנים יוכל האדם להגיש בקשה לעסוק בתחום והבקשה תישקל.

תיווך מקרקעין / נדל"ן – על פי חוק המתווכים במקרקעין מי שהורשע בכל עבירה פלילית, בין עם קלון ובין אם לאו ונגזר עליו עונש מאסר בפועל או על תנאי, לא יוכל לעסוק בתחום תיווך נדל"ן במשך שלוש שנים בטרם יגיש בקשה לעסוק בתחום.

בנוסף, מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון, לא יוכל לעסוק בתחום תיווך מקרקעין למשך 5 שנים מיום הרשעתו.

קבלן – על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, מי שהורשע בעבירה שעשויה להטיל דופי במהימנותו של קבלן רשום, לא יוכל לעסוק כקבלן מורשה ורשום למשך 3 שנים מיום סיום ריצוי העונש. עסקינן בעבירות מסוג עוון או פשע שבגזר הדין נגזרו 3 חודשים מאסר או קנס כקבוע בתקנות.

אדריכל רשוי – על פי חוק התכנון והבניה, לא ניתן לקבל תעודת מורשה להיתר אדריכל רשוי במידה והורשע המבקש בעבירה שיש עימה קלון במשך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.

סוכן ביטוח – על פי תקנות הביטוח על עסקי ביטוח, לא ניתן להירשם כסוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר ככל שהמבקש הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או לחילופין נשא עונש מאסר בכל עבירה פלילית שהיא 5 שנים לפני הגשת הבקשה.

נהג אוטובוס (דרגה 6) – על פי תקנות התעבורה, לא ניתן לקבל או לחדש רישיון נהיגה על רכב ציבורי (אוטובוס) אם הורשע המבקש בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן רישיון או חידושו. בחלוף 7 שנים מיום שסיים המבקש לרצות את עונשו ניתן להגיש בקשה לחידוש הרישיון או לחילופין לקבל רישיון חדש.

נהג מונית (דרדגה 5) – כנ"ל.

נהג אמבולנס – כנ"ל.

נהג רכב כיבוי אש (דרגה 2) – כנ"ל.

נהג רכב חילוץ – כנ"ל.

ניהול בית ספר לנהיגה או הוראת נהיגה – על פי תקנות התעבורה, לא ניתן לנהל בית ספר לנהיגה ולא ניתן להיות מורה נהיגה בכל מקרה ובו הורשע המבקש בעבירה פלילי, לשיקול דעת רשות הרישוי. בחלוף 7 שנים מיום סיום ריצוי העונש יוכל המבקש להגיש בקשה לחידוש הרישיון או לחילופין לקבל רישיון חדש.

רישיון הפעלת מונית – על פי תקנות התעבורה, וועדת המוניות רשאית על פי שיקול דעתה שלא לאפשר למבקש רישיון להפעלת מונית וזאת עד למועד חלוף תקופת ההתיישנות לגבי הרשעתו בפלילים, בין אם מדובר בעבירה שיש עימה קלון ובין אם לא.

חבר מועצה – לא יבחר אדם כחבר מועצה אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון 5 שנים קודם למועמדותו. אם הוטל עליו מאסר, יוכל להבחר רק לאחר שחלפו 5 שנים מתום הריצוי. במידה והמאסר מעל שנה יוכל להיבחר רק 6 שנים לאחר תום הריצוי.

מוציא לפועל – אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון וטרם חלפון 10 שנים מיום שעבר את העבירה או אם הוועדה למתן אישורים לא אישרה את מינויו בהתחשב בעברו הפלילי יהיה אשר יהיהי.

קבלן כוח אדם – על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, לא ימלא אדם תפקיד בכיר כקבלן כוח אדם אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או עבירה שמפאת חומרתה או ניסבותיה אינו ראוי לעבוד כקבלן כוח אדם ואם טרם חלפו 5 שנים מיום הרשעתו. בכל הנוגע לקבלני כוח אדם, לשר העבודה סמכות להורות על ביטול רישיון שכבר ניתן לקבלן כוח אדם בעבירות פליליות שיש בהן קלון או בעבירות חמורות.

נושא משרה בחתם – לא יועסק אדם בתחום אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

דירקטור מטעם הציבור – על פי פקודת החברות, לא יועסק אדם כדירקטור מטעם הציבור במידה והורשע בעבירה פלילית לפי סעיפים 438 עד 414 לחוק העונשין. אם חלפו 10 שנים מיום הרשעתו בעבירה שיש עימה קלון והיא לא עבירה לפי סעיפים 438 עד 414, יוכל לעסוק בתחום.

דירקטור של מנהל קרן / נאמנות – לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות לא יועסק אדם כדירקטור כאמור אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון שטרם התיישנה. חריג לכלל הוא בעבירה שדינה קנס בלבד.

השטת סירה – על פי תקנות הנמלים, לא ינתן לאדם רישיון להשטת סירה אם הורשעה בעבירה שלדעת הרשות השלטונית גורמת לפגיעה בכשירותו להפעיל ולהשיט סירה. כמו כן, אם הוטל על אותו אדם עונש של מאסר מותנה, לא יקבל רישיון להשטת סירה כל עוד לא חלפה תקופת התנאי.

מקצועות בהם רישום פלילי מוביל לפסלות קבועה

סוכן מכס – על פי חוק סוכני המכס, מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון על פי דעתו של היועמ"ש, לא יוכל לעסוק כסוכן מכס.

מהנדס רשות מקומית – אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון, על פי דעתה של הרשות, לא יוכל לעבוד כמהנדס רשות מקומית לצמיתות.

שופט – לא יוכל אדם לכהן כשופט, קאדי או דיין אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

הפעלת בית ספר – לא יוכל אדם להפעיל בית ספר אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון או שהיא עלולה לפגוע בבטחון המדינה.

עובד הוראה וחינוך – לא יוכל אדם להיות מורה אם הורשע בעבירה שיש בה קלון, שהיא מהווה פגיעה בבטחון המדינה או שבגין עשייתה העובד אינו ראוי להמשיך ולהוות עובד חינוך והוראה.

עובד שירות בבית ספר – בסמכותו של המנכ"ל להורות על פיטורי עובד בעבירה פלילית שבגינה לא ראוי שימשיך לעבוד בבית ספר.

כבאי – לא יוכל אדם להתמנות לכבאי כל עוד לחובתו רישום פלילי.

וטרינר – לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול, התליה או אי מתן רישיון לוטרינר שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

ממונה על אבטחת מידע – על פי חוק הגנת הפרטיות, לא יועסק אדם כממונה על אבטחת מידע אם הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

רישיון עיסוק בחשמל – על פי חוק משק החשמל, לא יועסק אדם באחד המקצועות המנויים בחוק זה כל עוד הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

עמותת אימוץ ילדים – לא יאושר אדם כחבר בעמותה, חבר הנהלה, או עובד עמותה לאימוץ ילדים כל עוד הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות – לא יועסק אדם כיועץ השקעות או כמנהל תיקי השקעות אם הורשע בעבירה פלילית כלשהי!

מנהל מעבדה רפואית – על פי תקנות בריאות העם לא יועסק אדם שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון כמנהל מעבדה רפואית.

מבקר פנימי בגוף ציבורי – לא יועסק אדם כמבקר פנימי בגוף ציבורי אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

דירקטור בחברה ממשלתית – לא יועסק אדם כדירקטור בחברה ממשלתית אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון או שהיא מחייבת אי מינוי, כמו כן אם הורשע בעבירה לפי סעיף 438 עד 414 לחוק העונשין.

מנכ"ל בחברה ממשלתית – כנ"ל.

אילו משרות ציבוריות לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי לצמיתות?

אדם שהורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון לא יוכל לעסוק כנושא משרה ציבורית בכל הרשויות המפורטות להלן:

נציב קבילות הציבור בעניין חוק הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי).

חבר הרשות למלחמה בסמים (חוק הרשות למלחמה בסמים).

מנהל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות).

חבר מועצת צער בעלי חיים (חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבע"ח).

חבר הרשות לשיקום האסיר ( חוק הרשות לשיקום האסיר).

חבר מועצת הספנות (חוק הספנות (ימאים).

חבר האקדמיה למדעים (חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים).

משקם במגזר החקלאי (תקנות הסדרים במגזר האזרחי המשפחתי (מינוי משקמים).

נציג הציבור במועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה (חוק המועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה).

חבר המוסד העליון ללשון עברית (חוק המוסד העליון ללשון עברית).

חבר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (חוק משק החשמל).

חבר מליאת רשות השידור – (חוק רשות השידור).

חבר מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו).

חבר מועצת בזק (חוק הבזק).

חבר הרשות לניירות ערך (חוק ניירות ערך).

חבר מועצת המוסד לביטוח לאומי (תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד).

חבר המועצה להסדר ההימורים בספורט ( תקנות הסדר ההימורים בספורט).

חבר מועצת הספריות הציבוריות ( תקנות הספריות הציבוריות (המועצה).

סדרן למניעת עישון ( חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים).

משרות ציבוריות בהן ישנה פסלות זמנית לכהונה של בעל עבר פלילי

חבר מליאת הרשות לגנים לאומיים – אם טרם חלפו 5 שנים מיום הרשעתו או מיום תום ריצוי עונש מאסר לא יוכל אדם לכהן כחבר מליאת הרשות לגנים לאומיים.

חבר מועצת רשות העתיקות – הורשע או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות.

חבר מועצת מינהל מקרקעי ישראל – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה.

חבר הרשות לפיתוח ירושלים – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר הרשות לפיתוח הגליל – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר הרשות לפיתוח הנגב – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר המועצה למוצרי פירות וירקות – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

חבר מועצת רשות הנמלים והרכבות – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה.

חבר מועצת רשות הדואר – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי עונש המאסר.

חבר מועצת רשות שדות התעופה – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.

עורך דין למחיקת רישום פלילי

עורך דין פלילי אלעד שאול, מומחה למשפט פלילי, בעל ניסיון וידע רב בהליכי מחיקת רישום פלילי, סייע למאות לקוחות למחוק רישומים פליליים מהמרשם הפלילי והמשטרתי באמצעות בקשה למחיקת רישום פלילי, שינוי עילת סגירת תיקי משטרה ובקשות חנינה מנשיא המדינה. לייעוץ פנו אל עורך דין פלילי אלעד שאול.

דרגו את המאמר
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מקצועות בהם לא ניתן לעסוק עם רישום פלילי?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה