חיסיון מפני הפללה עצמית

חיסיון מפני הפללה עצמית היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות, המקנה לאדם את הזכות לסרב להשיב על שאלות או למסור ראיות שעשויות להפליל אותו – הן בהליכי חקירה והן בשלב המשפט עצמו. באשר לזכות להימנע ממסירת ראיות, סעיף 47 לפקודת הראיות קובע כי אדם לא חייב למסור ראיה שיש בה להפליל אותו בעבירה שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה.

סעיף 52 לפקודה קובע שזכות זו חלה "הן על מסירת ראיות בפני בית משפט ובית דין והן על מסירתן בפני רשות [משטרת ישראל, הרשות לניירות ערך, רשות המיסים ועוד], גוף או אדם המוסמכים על פי הדין לגבות ראיות".

באשר לזכות להימנע מלהשיב על שאלות, סעיף 28 לחוק סדר הדין הפלילי [סמכויות אכיפה – מעצרים], התשנ"ו-1996, מעניק לנאשם הזכות לסרב להשיב על שאלות השוטרים במסגרת חקירה משטרתית. סעיף 161 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע כי לנאשם קיימת הזכות לסרב להעיד בבית המשפט, וסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) קובעת כי לנאשם זכות לסרב לתת מענה על שאלות שעלולות להפליל אותו.

למעשה, מטרתה של הזכות לחיסיון בפני הללה עצמית היא, בין היתר, להקל על מצוקתו של אדם עת שהוא נדרש להשיב על שאלות שעלולות להפליל אותו, שכן אלמלא הייתה מוקנית לו זכות זו – היה צריך להכריע בינו לבין עצמו האם להגיד את האמת ולהפליל את עצמו, לשקר ולהסתכן במתן עדות שקר (עבירה פלילית), או לסרב להעיד ואז להיות חשוף להאשמה בביזיון בית המשפט.

 

תרגילי חקירה

השלב הראשוני של ההליך הפלילי הוא החקירה המשטרתית. פעמים רבות, השוטרים מתחילים בתשאול הראשוני של הנחקר באמתלה כי "מדובר אך ורק בתשאול" – קרי חקירה בה הנחקר נדרש לתת אך ורק עדות ביחס למקרה שאירע, אולם למעשה מדובר בחקירה באזהרה – חקירה בה האדם הנחקר הוא במעמד חשוד בביצוע עבירה פלילית.

לרוב החוקרים נמנעים מלפרט לנחקר את סיבת זימונו לחקירה מחשש שישבש את ההליכים, אולם מכיוון שפעמים רבות התשאול הראשוני הזה נעשה תוך שימוש בתחבולות ושיטות חקירה שונות שמטרתן להוביל אותו לאשש את החשדות הקיימים נגדו, הנחקר עלול להפליל את עצמו ואף להודות – שלא מרצונו החופשי – במיוחס לו בטרם שהתייעץ עם עורך דין.

אלו למשל יכולים להיות הכנסת אדם לתא המעצר של החשוד שתפקידו לדובב אותו לגרום לו להודות במיוחס לו, הוצאת הנחקר מחות לחדר החקירות והפגשתו עם אדם הקשור לעבירה הנחקרת, ועוד.

בע"פ 28090-02-15 ארז אדרי נגד מדינת ישראל, קבע בית המשפט כי במידה והשוטרים לא מזהירים את החשוד כי עומדת לו הזכות להימנע מהפללה עצמית (שכן דבריו עלולים לשמש כראיה נגדו בהמשך), וכן כי עומדת לו הזכות להיוועץ בעורך דין בטרם ימסור גרסתו, הדבר עולה כדי פגם מהותי שמידת פגיעתו בזכותו של החשוד להליך הוגן- גדולה.

בע"פ 5121/98 טור' רפאל יששכרוב נגד התובע הצבאי, קבעה הפסיקה כי בהתבסס על סעיף 12 לפקודת הראיות, כאשר מתקבלת הודאה מהנאשם לאור שימוש בתחבולות בלתי חוקיות, היא לא תיחשב כהודאת אמת ותיפסל שכן לא ניתנה באופן חופשי ומרצונו של החשוד.

תרגילי חקירה פסולים הם כאלו שפוגעים ביכולת הבחירה החופשית של החשוד – פגיעה בחיסיון עורך דין-לקוח, שימוש באמצעים פיזיים, הצגת ראיות מזויפות, הבאת עדים שקריים לעימות עם החשוד ועוד.

ברע"פ 10141/09 אברהם בן חיים נגד מדינת ישראל הוסיפה הפסיקה נדבך נוסף להלכת יששכרוב, וקבעה כי הסכמה חופשית ומרצון – הסכמה מדעת – יכולה להתקבל אך ורק לאחר שהחוקר הבהיר לחשוד את זכויותיו. במידה והחוקר לא עושה כן, ההסכמה לא מחייבת מבחינה משפטית והראיות שהושגו כתוצאה ממנה דינן להיפסל על ידי בית המשפט.

 

חיפוש בטלפון סלולארי

חוק סדר הדין הפלילי לא מכיל הסדר ביחס לדיון בבקשה לצו חיפוש בחומרי מחשב או טלפון סלולרי חכם, זאת למרות שהמשטרה מגישה מדי שנה עשרות אלפי בקשות למתן צווי חיפוש בטלפונים ומכשירים ניידים.

בדנ"פ 1062/21 יונתן אוריך נגד מדינת ישראל, קבע בית המשפט העליון כי במניין השיקולים שייבחנו בבקשה למתן צו חיפוש במחשב או טלפון נייד, שיקול למתן הצו יהיה פגמים שיאותרו בהתנהלותה של הרשות החוקרת, כגון חיפוש שנעשה במכשירים אלו באופן בלתי חוקי.

במקרים בהם הפגם מהותי, הוא יכול להוות שיקול מכריע לדחיית הבקשה. במידה ובתום החקירה יוחלט על הגשת כתב אישום כנגד החשוד, היעדר החוקיות של החיפוש המשטרתי תיבחן במסגרת ההליך הפלילי שכן עשויות להיות לו השלכות על משקל הראיות נגד הנאשם.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

סייגים לתחולת חיסיון מפני הפללה עצמית

על אף היותה זכות יסוד, חיסיון מפני הפללה עצמית איננה זכות מוחלטת. ישנם מספר מקרים בהם זכות זו לא תעמוד לאדם, בין אם הוא נחקר ובין אם הוא עד. ראשית, סעיף 47(ג) לפקודת הראיות קובע כי כאשר נאשם מעיד כעד מטעם הסנגוריה (לטובת עצמו), זכות החיסיון לא תעמוד לו בקשר לעבירה בה הוא מואשם.

בנוסף, הזכות לחיסיון תחול אך ורק במקרים בהם קיים סיכון ממשי להעמדת החשוד לדין פלילי – קרי במקרים בהם סביר שיוגש כנגדו כתב אישום. כך, החיסיון לא יחול כאשר החשוד כבר הורשע באותה העבירה או שניתנה לו חנינה בגינה; החשוד חתם על הסכם עד מדינה עם התביעה; או כאשר חלה התיישנות על העבירה בה הוא חשוד.

זאת ועוד. זכות החיסיון לא מעניקה לחשוד פטור משיתוף פעולה עם הליכי החקירה. לכן, סירוב של החשוד להתיר עריכת חיפוש על גופו או להשתתף במסדר זיהוי, וכן סירוב של החשוד לביצוע חיפוש חיצוני או פנימי, או להיפגש עם רופא בנוגע לחיפוש שכזה – יזקפו כראיות כנגדו.

בע"פ 242/63 קריתי נגד היועמ"ש, בית המשפט קבע כי את זכות החיסיון יש לתבוע בטרם מתן תשובה לשאלה מפלילה. כלומר, במידה ונאשם השיב על שאלה, ללא התנגדות, באופן שמפליל אותו ורק אחר כך תבע את זכותו לחיסיון, זו לא תינתן לו. במצב שכזה, הנאשם ייחשב כמי שוויתר על זכותו לחיסיון ותשובתו תהווה ראיה קבילה כנגדו.

 

על ההבדל בין זכות השתיקה לחיסיון מפני הפללה עצמית

זכות השתיקה מהווה ליבתו של החיסיון מפני הפללה עצמית, אולם אין בניהן חפיפה מלאה. ראשית, הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית היא זכות יסוד שנתונה לכל אדם – בין אם הוא עד ובין אם הוא נחקר בחשד לביצוע עבירה. מנגד, זכות השתיקה מוקנית אך ורק לחשוד בביצוע עבירה.

בנוסף, הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית היא זכות שאיננה מוחלטת. היא מקנה לעד או לנחקר פטור ספציפי להשיב על שאלות מסוימות בלבד – שאלות שהתשובה עליהן עלולה להפליל אותו. מנגד, זכות השתיקה היא זכות מוחלטת, שמאפשרת לנחקר לא לענות על אף שאלה של החוקרים במסגרת הליכי החקירה.

הבדל נוסף בין הזכויות נעוץ ביחס למסירת חפצים ומסמכים. בעוד שחיסיון בפני הפללה עצמית כולל גם את הזכות להימנע מהצגת מסמכים וחפצים אשר יש בהם כדי להפליל את הנאשם, זכות השתיקה לא רחבה באותו האופן ומאפשרת לסרב למענה לשאלות בלבד.

זאת ועוד. תחולתה של הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית רחבה, וחלה הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי. כך, אדם הנחקר או נותן עדות במסגרתו של הליך אזרחי רשאי לסרב לענות על שאלות שהתשובה עליהן עשויה להפליל אותו. זכות השתיקה, מנגד, חלה במישור הפלילי בלבד שכן היא ניתנת לחשוד בביצוע עבירה מסוימת.

יחד עם זאת, זכות השתיקה לא ניתנת לשלילה בעוד שכאשר מדובר בזכות לחיסיון, בית המשפט רשאי ליטול החיסיון ולחייב אדם לענות לשאלה שעשויה להפלילו או למסור ראיה מרשיעה. בתמורה לכך, בית המשפט יעניק לנאשם "חיסיון שימוש" – הבטחה לפיה לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בתשובה או בראיה שנמסרה בהליכים משפטיים עתידיים ללא הסכמת הנאשם.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חיסיון מפני הפללה עצמית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!