אלימות בספורט | עורך דין פלילי לדיני ספורט

תופעת האלימות במגרשי הספורט רווחת בקרבנו בעשורים האחרונים ונראה כי גופי אכיפת החוק לא מוצאים מענה ראוי לתופעה. על מנת לנסות ולהתמודד עם מימדי התופעה, חוקק חוק מיוחד למניעת אלימות בספורט, הוקמה מועצה למניעת אלימות בספורט ואף הוקמה יחידת משטרה ייעודית לעניין זה. עו"ד אלעד שאול, מומחה במשפט פלילי ובניהול תיקי אלימות בספורט, מסביר:

 

חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008

החוק מסדיר את התנאים לקיומו של אירוע ספורט, גורמי הביטחון החייבים במינוי לצורך קיום אירוע ספורטיבי, סמכויות הסדרנים, המאבטחים והשוטרים במגרש, וכן איסורים שונים לצד עונשים הנלווים להתנהגות אלימה או פסולה במגרשים.

 

הרחקה מהמגרש על ידי שוטר או קצין משטרה

סעיף 12 לחוק עוסק בסמכותו של שוטר להרחיק אוהד מהמגרש, ואף להפעיל כנגדו כוח סביר:

12. (א) כדי להבטיח את הסדר הציבורי באירוע ספורט מוסמך שוטר, נוסף על סמכויותיו על פי כל דין, לתת הוראות לכל אדם המפריע לסדר הציבורי או מתנהג באופן אלים, או לכל אדם שיש לשוטר חשד לגביו שיפריע לסדר הציבורי או שיתנהג באופן אלים, או לכל אדם שיש לשוטר חשד לגביו שיפריע לסדר הציבורי או שיתנהג באופן אלים במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לרבות במקום הכניסה אליו, במקום היציאה ממנו או סמוך לאותו מקום, ואותו אדם חייב להישמע להוראות אלה.

 (ב) לא נשמע אדם להוראות שנתן לו שוטר לפי הוראות סעיף קטן (א), מוסמך השוטר להרחיקו מהמקום כאמור בסעיף קטן (א) ולא להתיר את כניסתו לאותו מקום, ורשאי הוא להשתמש לשם כך בכוח סביר.

הנה כי כן, שוטר במגרש הכדורגל, הכדורסל או בכל אירוע ספורט – רשאי להורות לאוהד להתנהג בצורה מסויימת על מנת לשמור על שלום הציבור ולמנוע ביצוע עבירה. במידה ואותו אוהד הפר את הוראות השוטר, רשאי השוטר לפנות את האוהד מהמגרש, במידת הצורך תוך הפעלת כוח סביר.

סעיף 13 עוסק בסמכותו שלו קצין משטרה לערוך לאוהד ספורט שימוע ולהרחיק אותו מהמגרשים לתקופה של 3 ימים, עד לדיון בבית המשפט אשר מוסמך להרחיק את האוהד לתקופה של 3 שנים:

"13 (ב) קצין משטרה, לאחר ששמע את טענותיו של אדם כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להורות על הרחקה או הגבלה, כמפורט בסעיף 18(א), בשינויים המחויבים, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים, או עד למתן צו הרחקה או הגבלה, כאמור בסעיף 18(א), על ידי בית המשפט; הורה קצין משטרה כאמור, יחולו הוראות סעיף 18(ב), בשינויים המחויבים, בתקופה שקבע."

במידה ואותו אוהד הפר את הוראות החוק פעם נוספת, רשאי הקצין להרחיק את האוהד מהמגרשים לתקופה של 60 ימים בטרם יופנה העניין לבית המשפט ואם ההפרה נעשתה באלימות רשאי להרחיקו לתקופה של 90 ימים.

 

תלונה למח"ש בגין תקיפת אוהד על ידי שוטר

המחלקה לחקירות שוטרים תפקידה לחקור חשדות לביצוע עבירה פלילית על ידי שוטרים. אוהד אשר הותקף על ידי שוטר, שלא כדין ובניגוד לחוק, רשאי להגיש תלונה למח"ש. על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה ולמזער את הסיכויים שהתיק ייגנז ללא חקירה ראויה, מומלץ להתייעץ עימנו בטרם הגשת התלונה ואף לשקול ליווי למשרדי המחלקה לחקירות שוטרים ומעורבות עורכי הדין הפליליים שלנו בכל שלבי ההליך.

 

הרחקה מהמגרשים על ידי בית משפט

סעיף 18 לחוק מקנה לבית המשפט את הסמכות להרחיק אוהד ממגרשי הספורט לתקופה שלא תעלה על 3 שנות הרחקה. בין היתר רשאי בית המשפט להורות לאותו אוהד שלא להכנס למקום מסויים בו נערכים אירועי ספורט, לא להימצא במרחק מסויים ממנו (צו הרחקה), להתייצב בתחנת המשטרה כשעה לפני תחילת המשחק ולשהות בתחנה עד לסיום המשחק.

בית המשפט רשאי אף להטיל על האוהד ערבויות כספיות להבטחת התייצבותו בתחנת המשטרה ואי הגעתו למגרשים. אדם שהורשע בעבירה הקשורה לאלימות בספורט בית המשפט רשאי להרחיק אותו לתקופה שלא תעלה על 5 שנות הרחקה מהמגרשים.

 

איסור הכנסת חפץ אסור למגרשי הספורט

על פי החוק, חל איסור להכניס למגרשי הכדורגל, הכדורסל, הטניס ולכל מקום בו מתכנס אירוע ספורטיבי את מי מהחפצים הבאים:

 1. כלי יריה
 2. חומר נפץ
 3. סכין או אולר
 4. חומר מסוכן (רעל או כימיקל מזיק)
 5. כל אמצעי כימי שהפעלתו גורמת לקול נפץ, עשן או אור לרבות חזיזים
 6. חפץ שהחזקתו מהווה עבירה
 7. חפץ שנקבע על ידי שר הבטחון
 8. כל חפץ שנקבע על ידי המפכ"ל ששימוש בו יפגע בשלום הציבור

 

סעיף 14 לחוק קובע עונש חמור ביותר למכניס חפץ אסור למגרש:

"14 (ג) המכניס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט חפץ אסור כהגדרתו בסעיף קטן (א)(1) עד (6), דינו – מאסר חמש שנים.

(ד) המכניס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט חפץ המפורט בתוספת השלישית או חפץ אסור מוכרז, דינו – מאסר שנתיים."

הנה כי כן, הכנסת חפץ אסור למגרש עשויה להסתיים בהגשת כתב אישום פלילי ובגזירת עונשים כבדים לרבות עונשי מאסר בפועל. בכל זימון לחקירה במשטרה מומלץ להתייעץ בהקדם עם עורך דין פלילי מומחה במשפט פלילי ודיני ספורט – ייעוץ זה יקטין את הסיכוי להטלת עונש חמור בסוף ההליך!

 

איסור התבטאות גזענית במגרשי הספורט

סעיף 15 לחוק קובע מאסר של שנתיים לכל מי שיתבטא באופן גזעני במגרשי הספורט. כיצד מגדיר החוק התבטאות גזענית? מדובר בכל מילה, צליל, נהמה או התנהגות שמביעה איום או אלימות כלפי אדם או ציבור בשל השתייכותו הגזעית:

"15. המתבטא התבטאות גזענית במהלך אירוע ספורט, דינו – מאסר שנתיים; בחוק זה, "התבטאות גזענית" – קריאה של מילים, צלילים או נהמות, וכן התבטאות חזותית, על ידי אדם, לבדו, יחד עם אחר או במקהלה, שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, לדת אולמוצא לאומי-אתני."

דומה כי החוק מפרש בהרחבה את האיסור על התבטאות גזענית במגרשים ועשוי לחול על מגוון רחב של התנהגויות אסורות, החל משירים בעלי מלל גזעני, השמעת צלילים בעלי אופי גזעני (כגון נהמות לשחקן כהה עור), ועד כדי תנועות גוף העשויות להתפרש כתנועות גזעניות.

נשאלת השאלה, כיצד ניתן להוכיח כי מתוך קהל אוהדים דווקא האוהד המסויים קרא את הקריאה או סימן את התנועה האסורה? ועוד יותר קשה להוכיח כי אותה תנועה שבוצעה היא אכן התטבאות גזענית ולא פורשה באופן שגוי על ידי הסדרן או השוטר. אשר על כן, מומלץ לפנות לעו"ד פלילי ולקבל ייעוץ דחוף מיד עם הסתבכתוך בפלילים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

תקיפה באירוע ספורט

על פי סעיף 16א לחוק, תקיפה שאירעה במקום בו מתרחש אירוע ספורטיבי דינה שלוש שנות מאסר.

 

המועצה למניעת אלימות בספורט

על פי החוק הוקמה מועצה שתפקידה להציע דרכים למניעת אלימות בספורט, לקשר בין משרדי הממשלה השונים, הרשויות וגופי הבטחון וההצלה, לגבש תוכניות פעולה, להמליץ לשרים כיצד לפעול וליזום כל פעולה הדרושה לקידום מטרת החוק.

חברי המועצה הם שופט בדימוס, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, חברי הנהלה שונים, שחקני נבחרת בעבר, ראש מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט, קצין במשטרה, ועובדים בכירים במשרדי החינוך, המשפטים, הפנים, משרד רוה"מ, משרד הביטחון וכן נציגי ציבור האוהדים.

 

מתי יעמידו אוהד לדין בגין אלימות בספורט?

על פי הנחיות פרקליט המדינה (הנחיה מספר 2.36), על משטרת ישראל לפתוח בחקירה כנגד אוהדים אשר נחשדו בביצוע עבירות של כניסה לשדה המשחק, הכנסת חפץ אסור לאיצטדיון, תקיפה במסגרת אירוע ספורט, עבירות איומים או היזק לרכוש הקשורות לאירועי ספורט, עבירות נשק, ועבירות של התטבאות גזענית במגרשים.

ומה לגבי הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי? פרקליט המדינה מנחה להגיש כתב אישום בכל מקרה בו ישנן ראיות לעבירה הקשורה באלימות בספורט. נקבע כי קיים אינטרס ציבורי להעמיד לדין עבריינים מתחום הספורט אשר מקלקלים את חוויית הצפיה והספורט לשאר האוהדים.

כאשר יתקיימו הנסיבות הללו, יקפידו ברשויות התביעה להעמיד אוהדי ספורט לדין:

 • כשמדובר בעבירה חוזרת.
 • אם האוהד משתייך לקבוצת אוהדים הפועלת באופן אלים, מסית, פרוע או גזעני.
 • כאשר ישנן אינדיקציות לתכנון מוקדם של אירוע האלימות או הגזענות.
 • אם האוהד שימוש גורם יוזם, מוביל או מועדד לביצוע העבירה על ידי אחרים.
 • אם האוהד ביצע את העבירה תוך הפרת צו הרחקה מהמגרשים.
 • אם האוהד גרם לשיבוש או סיכול המשחק.
 • אם לאוהד יש עבר פלילי.

 

מה העונש על אלימות בספורט?

מדיניות התביעה המשטרתית והפרקליטות היא להחמיר בענישה בעבירות אלימות בספורט. באופן כללי, מונחים גורמי התביעה והמשטרה לדרוש מבתי המשפט הטלת עונש מאסר בפועל על אוהדים שנתפסו נוקטים באלימות, גזענות או הפרה אחרת של החוק. לצד זאת, עותרים גופי התביעה להרחקה ארוכה ממגרשי הכדורגל, הכדורסל והספורט בכלל.

 

האם ניתן להעמיד לדין אוהד שהתפרע במשחק בחו"ל?

העניין נדון בפסיקה (בש"פ 7317/15 מאיר קדוש נ' מדינת ישראל) ונפסק על ידי בית המשפט העליון כי "אירוע ספורט" הוא לאו דווקא זה שהתקיים בישראל. תכלית החוק היא למנוע אלימות בספורט באופן כללי ולבוא חשבון עם אוהדים שהתפרעו, תקפו או התטבאו באלימות או בגזענות במגרשים, הן בארץ והן בחו"ל.

אשר על כן, ניתן בהחלט להרחיק אוהד מהמגרש בארץ גם בגין עבירה שביצע במסגרת אירוע ספורט בחו"ל. ומה לגבי העמדה לדין פלילי בגין עבירה שבוצעה בחו"ל? הדבר ייעשה במקרים חמורים וחריגים בדרך כלל.

 

המודל הבריטי להתמודדות עם אלימות בספורט

בשנת 2001 הוגש מסמך ליו"ר ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט בכנסת ישראל. המסמך סקר את התמודדותה של בריטניה עם נגע האלימות במגרשי הכדורגל.

בין היתר, נסקרו אירועי אלימות גדולים בתולדות הכדורגל האנגלי ובניהם הריגתו של אוהד טוטנהם על ידי שוטר בשנת 1984, מותם של 39 אוהדים במשחק בין יובנטוס לליברפול ("אסון הייזל"), ומותם של 95 אוהדי קבוצת ליברפול באיצטדיון הילסבורו בשפילד ("אסון הילסבורו").

אירועי האלימות הקשים הללו הובילו את קברניטי הכדורגל האנגלי לבצע מחקר ורפורמה מעמיקים בעניין האלימות בספורט וננקטו פעולות מרחיקות לכת למזעור נגע האלימות בספורט.

בין היתר הוחלט למזער סיקור אירועי אלימות בספורט על מנת לא להעניק במה לחוליגנים ולהילחם בתופעת הגזענות אשר גוררת אחריה אלימות פיזית. הדו"ח הסופי שפורסם בשנת 1990 המליץ בין היתר להשביח את מתקני הכדורגל, לבטל יציעי עמידה והתקנת מושבים באיצטדיונים, הסרת יתדות, דורבנות ושאר מכשולים והגבלת גובה הגדרות.

המלצה חשובה נוספת היא להעביר את מרבית משימות האבטחה והפיקוח בתוך האיצטדיון לטיפולם של מאבטחים וסדרנים, במקום המשטרה המקומית. לצד זאת, הומלץ על פיקוח משטרתי הדוק על תופעת האלימות בספורט, בין היתר, הבחנה בין אוהד "רגיל" לבין אוהד "חוליגן", הקמת יחידות גלויות וסמויות לאיתור חוליגנים וטיפול בהם, פשיטות על בתיהם, שימוש במצלמות נסתרות וגלויות, ליווי אוהדים על ידי המשטרה והפרדת קהלים.

שיטה חשובה בהחלט היא "שיטת המאתר" לפיה מצוות קצין משטרה לכל אחד ממועדוני הכדורגל, ובמשך העונה הוא עוסק – יחד עם המועדון – באיתור חוליגנים, פיקוח עליהם והרחקתם מהיציעים. יתרה מכך, נקטו באנגליה בהחמרה משמעותית בענישה כלפי חוליגנים ואף חוקק חוק המאפשר הרחקה של חוליגן ממגרשי הכדורגל אף אם לא הורשע בפלילים.

 

עורך דין פלילי מומחה לדיני ספורט

משרד עורכי דין אלעד שאול ושות' הוא משרד מוביל בתחום המשפט הפלילי בישראל. בין היתר, ייצג משרדנו בפרשיות סבוכות ומורכבות הקשורות באירועי אלימות בספורט, גילויי גזענות ואירועים פליליים נוספים הקשורים בזיקה ישירה למגרשי הכדורגל, הכדורסל ומגרשי הספורט השונים.

בין היתר, מייצגים עורכי הדין במשרד אושיות ספורט מוכרות, שחקני כדורגל, סוכני שחקנים ודמויות מפתח בהתאחדות לכדורגל בתיקים שונים ומגוונים מתחום דיני הספורט, בוררויות בהתאחדות לכדורגל ועוד.

5 מתוך 5 - (9 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא אלימות בספורט | עורך דין פלילי לדיני ספורט?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה