הטרדת עד

אחת הדרכים להוכחת אשמתו של נאשם, הן בעבירות פליליות והן בעברות אזרחיות, הינה זימון אנשים לשלב ההוכחות בבית המשפט שיכולים להעיד על מעשיו המפלילים. לעדות שכזו עשוי להיות משקל רב ואף מכריע במקרים מסוימים, ולכן הטרדת עדים הפכה נפוצה ביותר – במיוחד כאשר מדובר במשפחות פשע וארגונים בעלי ממון רב.

תופעה זו הניעה את המחוקק לחוקק את סעיף 249 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. סעיף זה קובע את האיסור על הטרדת עד, כדלקמן: "המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו – מאסר שלוש שנים."

סעיף זה החליף את סעיף 121א לפקודת החוק הפלילי, 1936, לפיו מעשה הטרדה יהווה עבירה פלילית אך ורק אם המעשה נעשה "בכוונה להכשיל את עדותו או לפגום במהימנותו של עד".

מטרת הסעיף המקורי פורשה על ידי חיים כהן, שופט בית המשפט העליון, כשמירה על מימוש חובתו של כל אדם לבוא ולהעיד כאשר הוא נדרש ומזומן לכל, תוך שנשמרת זכותו לעשות כן כאשר הוא מוגן מכוח החוק מפני כל הטרדה שהיא, מידי כל מי שיש לו עניין בכך שאותו אדם לא יעיד או שעדותו תתקבל כלא מהימנה.

מטרתו של סעיף 249 לחוק העונשין, דומה. תופעת הטרדת העדים יוצרת אפקט מצנן משמעותי על עצם מתן עדות, ולכן הסעיף מבקש לאפשר לעדים פוטנציאלים למסור עדות באופן חופשי, ללא חשש לחייו או לחיי משפחתו. הוא מבקש למנוע מגורמים המקורבים לנאשם (חברים, משפחה, בעלי עניין המקושרים אליו עסקית) להשפיע ולהפעיל לחץ על העד שלא להעיד, או למסור עדות חלקית/שקרית למשטרה או לבית המשפט.

 

מהי הטרדה?

הגם שמטרת הסעיף ברורה, לשון החוק מעט עמומה. מה עולה כדי הטרדת עד? מה נחשב כ"הטרדה"? בת.פ 5472/03 בית המשפט קבע כי "השימוש במילה 'הטרדה' מצביע על כוונת המחוקק להקיף במונח זה את כל המעשים העלולים לגרם אי נעימות או אי רצון של המוטרד".

נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט מאיר שמגר, קבע בע"פ 526/90 כי "הטרדה כוללת, לצורך ענייננו, כל פנייה אל אדם בדיבור או במעשה שיש בו כדי להטריד אותו ממנוחתו או מעיסוק באותם עניינים שהוא בוחר לו מרצונו.

הדבר כולל, בין היתר, פניות טלפוניות המעמיסות על זמנו, צלצולי סרק בדלת או בטלפון, מעקבים גלויים או נסתרים, צעידה בעקבות אדם, עריכת משמרות, פניות אליו כדי שישוב ויבחן טענותיו והאשמותיו, בייחוד בלוויית איום מוסווה ששמו או משרתו ייפגעו, לרבות הזמנתו למקום שלא ביוזמתו בקשר לעדותו ודברים כיוצא באלה, שיש בהם כדי להעסיק אדם בעניינים, שאינם אלא, כלשון העם, בלבול מוח גרידא".

מדבריו של הנשיא בדימוס עולה כי אדם יכול להיות מורשע בעבירת הטרדת עד, גם אם לא התכוון להכשיל את העדות. לפי פרשנותו את סעיף 249, ובשונה מסעיף 121א מפקודת החוק הפלילי, רף ההוכחה נמוך; די בכך שלהטרדה ישנה זיקה לעדות הפוטנציאלית כנגד הנאשם, בכדי שזו תעלה כדי הטרדת עד.

אין צורך כי מטרת הפעולה של הנאשם תהא להניא את העד מלמסור עדותו בחקירה או בבית המשפט, או שמטרתה תהא להניא את העד למסור עדות חלקית או עדות שקרית. הנשיא בדימוס המשיך וציין כי אין צורך להוכיח שהאדם אליו מופנית הפעולה המטרידה אכן הוטרד ממנה באופן סובייקטיבי. שכן, יסודות העבירה מתייחסים למבצע העבירה עצמה – קרי, המטריד – ולא למוטרד.

 

מתוך הפסיקה

תפיסת בית המשפט בנושא הטרדת עדים עולה מן הפסיקה במספר מקרים. בשנת 2003, בית המשפט המחוזי קבע כי הטרדת עד יכולה לקרות לא רק לפני מתן העדות, אלא גם לאחריה. שופטי המוטב הרשיעו במקרה זה את האנס הסדרתי, בני סלע, בהטרדת אחת מקורבנותיו וזאת על ידי שליחת מכתב אליה, מתוך תאו בבית הכלא.

במכתב הביע סלע את התנצלותו על מעשיו, אולם הוא הכיל גם תיאורים מפורטים ומלאים של מעשי הזוועה שביצע בקורבן ואף הוזכרו בו פרטים אישיים ומזהים של בני משפחתה ומקום מגוריה.

לכן, כאשר הגיע התיק לבית המשפט העליון, נקבע כי "המכתב מהווה הטרדה לשמה וכי יש בו בכדי להעצים בקורבן את תחושת הרדיפה והחשש מכל זר ובכל מקום", ובנוסף כי במובנים מסוימים מדובר ב"אונס נוסף של המתלוננת, ארבע שנים לאחר האונס הפיזי".

במקרה אחר, בית המשפט קבע כי הטרדת עד יכולה להתבצע גם שלא על ידי הנאשם עצמו, ולכן שידול אחר להטריד עד חושפת את המשדל להרשעה בהטרדה בכל זאת. בעניין זה, הנאשם הורשע בהטרדת עד לאחר שביקש מחברתו להתקשר למתלוננת, ולשאול אותה מהי מהות תלונתה. בנוסף, ביקש מחבר אחר להתקשר גם הוא למתלוננת ולבקש ממנה לשנות את גרסתה.

בשלב מסוים אף הציע למתלוננת החבר, בשם הנאשם, כסף בעבור שתיקתה. בתיק נוסף התעוררה שאלת הטרדת עד כאשר ההטרדה נעשית באינטרנט. שני נערים הואשמו בביצוע מעשה מגונה בקטינה, ושהו במעצר בית בתנאים מגבילים עד לתחילת המשפט בעניינם. בזמן זה, שני הנערים השתמשו בפלטפורמות מקוונות בכדי לפרסם איומים על המתלוננת, וכן פרסומים משפילים אודות אירוע התקיפה עצמו.

בית המשפט קבע כי מדובר בהטרדת עד לכל דבר ועניין. פסק הדין היה מפורט ביותר לאור הפוטנציאל ההרסני שיש בשימוש באינטרנט – "בני נוער רבים עושים שימוש באינטרנט, ומדובר בכלי תקשורתי מהמעלה הראשונה. לפיכך, יש להעביר מסר ברור וחד לבני הנוער ולכלל הציבור כי לא ניתן להשתמש בכלי זה על מנת לפגוע בזולת, ובמיוחד בנפגעי העבירה.

השימוש באינטרנט מטיבו מביא להרחבת המעגל בהפצת המידע לאוכלוסייה שאיננה מוגדרת בהכרח מראש, וככל שמעגל זה מתרחב כך גדל פוטנציאל הפגיעה באדם שכלפיו מופנים הביטויים המעליבים או המאיימים".

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

עד מדינה והתוכנית להגנת עדים

במקרים מסוימים, עדים יכולים להיות נאשמים, חשודים או מורשעים בפלילים בעצמם. מדובר בעדי מדינה, המעידים מטעמה כנגד עמיתיהם או שותפיהם לדבר עבירה לאור הסכם דיוני שערכו עם פרקליטות המדינה.

לעתים הסיבה שבגינה מחליט אדם להפוך לעד מדינה נובעת מרגשות אשם או חרטה על המעשה שביצע, אך במרבית המקרים השיקול הוא שכלתני יותר; העסקה מעניקה לעד הטבות מטעם התביעה – קיצור או הפחתה מראש בעונש המאסר, הורדת רמת החומרה של העבירה בכתב האישום, תנאי מאסר נוחים, ועוד.

במקרים חריגים יותר, כאשר מדובר בעבירות חמורות ביותר שבצידן סכנה חמורה לציבור, הקושי במציאת עדים גדול יותר ומשכך הצורך בעדי מדינה הופך חריף יותר. לאור הסיכון הרב שבהפיכה לעד מדינה במקרים כאלה, במידה והוא מודה בביצוע מעשי העבירה, הפרקליטות מציעה לעד הפוטנציאלי חסינות מלאה וכן הצטרפות לתוכנית להגנת עדים.

מטרת התוכנית להגנת עדים היא להגן על עדים ובני משפחותיהם, שנתונים בסכנה ממשית לאור הסמכתם להעניק עדות. התוכנית מעניקה הגנה לעד ובני משפחתו החל מרגע הסכמתו להעניק עדות, ועד לאחר חלוף הסכנה – גם אם מדובר בשנים רבות לאחר הרשעת הנאשם. בדרך כלל, מדובר בעדים המוסרים עדות כנגד ארגוני פשע למיניהם או כאלו המוסרים עדות בנוגע לפשעי מלחמה.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הטרדת עד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה