ועדת חקירה ממלכתית

ועדת חקירה ממלכתית היא ועדה ציבורית שמוקמת מכוח החלטת הממשלה או מכוח החלטת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, וזאת אך ורק לאור דיון שהתקיים בעניין דו"ח של מבקר המדינה. ועדות חקירה ממלכתיות בעבר הוקמו לאחר מחדלים בקנה מידה לאומי, אסונות קשים, מחדלים ומלחמות שגבו קורבנות כבדים למדינת ישראל. עו"ד אלעד שאול מסביר על הליך החקירה של הוועדה ועל חשיבות הייצוג המשפטי בה.

 

מטרת ועדת החקירה הממלכתית

מטרת הוועדה היא לחקור נושא שנמצא על סדר היום הציבורי, כאשר בדרך כלל מדובר בנושאים בוערים שמעוררים לחץ ציבורי מסיבי על מקבלי ההחלטות במדינה. הממשלה תעדיף להקים ועדת חקירה ממלכתית במקרים אלו, על מנת להימנע מהאשמות על טיוח מחדלים ועובדות שכן ועדת החקירה היא עצמאית, בלתי תלויה ושקופה בפני הציבור.

עקרון מוביל בעבודתה ובמהותה של ועדת החקירה הינו עקרון הפומביות. למרות שישנם דיונים שיכולים להיות סגורים לציבור, מרבית הדיונים של פעולות הוועדה צריכות להיות חשופות לעין הציבור, וזאת מתוך תפישה כי אחת מהמטרות המרכזיות שהוועדה מקדמת היא שיקום אמון הציבור ברשויות המדינה שכשלו במשימה מסוימת.

 

חוק ועדות חקירה

סמכותה של הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית נובעת מחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968. לפי סעיף 1 לחוק, אם הממשלה ראתה כי קיים עניין בעל חשיבות ציבורית חיונית באותה השעה, היא רשאית לבחון אותו באמצעות ועדה שתגיש לה דין וחשבון בנושא. החוק מסמיך אותה גם לנסח את כתב המינוי לוועדה, בו נקבעים נשואי החקירה שייבדקו. מעבר לכך, הממשלה איננה רשאית להתערב בפעולות הוועדה לאחר מינויה.

 

חוק מבקר המדינה

בנוסף לסמכות הממשלה, חוק ועדות חקירה מגדיר מסלול נוסף להקמת ועדת חקירה ממלכתית, והוא דרך הוועדה לביקורת המדינה שבראשותה עומד מבקר המדינה. סמכות זו קבועה גם בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958, ומותנית בקיומו של דו"ח מבקר המדינה בנושאים בהם ועדת החקירה הממלכתית מבקשת לדון.

חלופה זו להקמת ועדה נחשבת כמוצלחת פחות בעבור הממשלה, וזאת מכיוון שכתב ההסמכה של ועדת החקירה לא מנוסח על ידי הממשלה אלא על ידי הוועדה לביקורת המדינה.

בפועל, מסלול זה כמעט ולא היה בשימוש, אך משנת 2008, אז הוקמה דרכו ועדת בייסקי לבדיקת ויסות מניות הבנקים (1983), הוקמה דרך מסלול הוועדה לביקורת המדינה גם ועדת דורנר בנושא סיוע לניצולי שואה, ועדת ביין בנשוא ניהול משק המים בישראל, ו-ועדת מצא בנושא טיפול הרשויות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון.

בשל העובדה שמבקר המדינה הוא זה שמגדיר את כתב ההסמכה, יש לממשלה פחות שליטה על הנושאים שייחקרו על ידי ועדת החקירה הממלכתית, ולכן היא פחות פוליטית וצפויה, לדעתי, לעשות עבודתה בצורה בלתי תלויה ושקופה עוד יותר.

 

ההבדל בין ועדת חקירה פרלמנטרית לוועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממלכתית

ועדת חקירה ממלכתית מוקמת מכוח חוק ועדות חקירה או במסלול עקיף מכוח מבקר המדינה.

ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת על ידי הכנסת מכוח חוק יסוד: הכנסת.

ועדת בדיקה פרלמנטרית או ועדת בדיקת ממשלתית מוקמת על ידי הממשלה או אחד משריה, מכוח חוק הממשלה.

ועדות חקירה ממלכתיות מורכבות משלושה חברים, שממונים על ידי בית המשפט העליון ובראשון חייב לעמוד שופט בית המשפט העליון (מכהן או בדימוס), או שופט מטעם בית המשפט המחוזי. מודל זה יוצר למעשה ניטרליות במינוי, שכן הוא נעשה על ידי גורם חיצוני לממשלה ולמבקר המדינה.

ועדות חקירה פרלמנטריות מורכבות מחברי כנסת מהסיעות השונות.

ועדת בדיקה ממלכתית או ממשלתית מורכבת לפי החלטת ראש הממשלה או השר שהחליט על הקמת הועדה. אם בראש ועדת הבדיקה הממשלתית עומד שופט בדימוס, לבקשת שר המשפטים ניתן לתת לה סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית.

המשמעות היא שבניגוד לוועדות חקירה ממלכתיות, בוועדות חקירה פרלמנטריות או ממשלתיות לפוליטיקאים ישנה השפעה ישירה על זהות חברי הוועדה.

ועדת חקירה ממלכתית ועדת חקירה פרלמנטרית ועדת בדיקה ממלכתית / ממשלתית
מקור הסמכות חוק ועדות חקירה / חוק מבקר המדינה חוק יסוד: הכנסת חוק הממשלה
חברי הוועדה שופט עליון ועוד 2 חברים  חברי כנסת מסיעות שונות לשיקול דעת הממשלה או השר
מינוי חברי הוועדה בית המשפט העליון הכנסת או אחת מוועדת הכנסת הממשלה או שר בממשלה
סמכויות  זימון כל אדם להופיע מולה  זימון עובדי מדינה ופקידי ממשל אם בראש הועדה עומד שופט בדימוס, ניתן לתת לה סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית

יחד עם זאת, יש לציין כי הממשלה או השר מוגבלים בבחירתם, ונאסר עליהם למנות חברים שקיים חשד כי מתקיים ניגוד עניינים בין התפקיד אותו הם עתידים לקיים בוועדה לבין תפקיד אחר שהם ממלאים, או לעניין הנדון בוועדה. הבדל נוסף בין הוועדות נעוץ בסמכויותיהן. ועדות חקירה ממלכתיות מוסמכות, על פי חוק, לבצע מגוון רחב של פעולות.

לפי סעיפים 9, 11, ו-2 לחוק ועדות חקירה, בכוחה של הוועדה לכפות על עדים להעיד וכן להמציא מסמכים ומוצגים אחרים. מלבד זאת, היא מחזיקה בכל הסמכויות הנתונות לבית משפט, בין היתר הטל סנקציות על עדות שקר וכן מנגנון לאיסוף חומרים הדרושים לחקירתה.

ועדות חקירה פרלמנטריות מחזיקות בסמכויות אלו אך ורק כאשר עומד בראשן שופט בדימוס, וגם זאת רק כאשר ניתנת לכך הרשאה רשמית מטעם שר המשפטים ובהסכמת הממשלה. כלומר, ברירת המחדל היא שסמכויותיהן של ועדות אלו, מצומצם יותר.

 

סמכויות ועדת חקירה ממלכתית

ועדות חקירה ממלכתיות מוסמכות, על פי חוק, לבצע מגוון רחב של פעולות. לפי סעיפים 9, 11, ו-2 לחוק ועדות חקירה, בכוחה של ועדת חקירה ממלכתית לכפות על עדים להעיד וכן להמציא מסמכים ומוצגים אחרים. מלבד זאת, היא מחזיקה בכל הסמכויות הנתונות לבית משפט, בין היתר הטל סנקציות על עדות שקר וכן מנגנון לאיסוף חומרים הדרושים לחקירתה.

ועדות חקירה פרלמנטריות או ועדות בדיקה ממשלתיות/ממלכתיות מחזיקות בסמכויות אלו אך ורק כאשר עומד בראשן שופט בדימוס, וגם זאת רק כאשר ניתנת לכך הרשאה רשמית מטעם שר המשפטים ובהסכמת הממשלה. כלומר, ברירת המחדל היא שסמכויותיהן של ועדות אלו, מצומצם יותר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ועדות חקירה ממלכתיות ותוצאותיהן

הועדה נהנית מסמכויות משפטיות רחבות, אך עבודתה מוגבלת להיבטים הציבוריים של הנושא הנידון ולא להיבטיו הפליליים. מטרת הגבלה זו היא שלא ליצור חשש בקרב מקימי הוועדה או בקרב המעידים בפניה, כי יועמדו למשפט פלילי בעקבות תוצאות חקירתה. לאחר שהועדה מסיימת את עבודתה, עליה להגיש לממשלה דו"ח מפורט הכולל את כלל ממצאי החקירה וכן המלצות לפעולה.

לאחר הגשתו הדו"ח מפורסם לציבור, כאשר סעיף 20 לחוק ועדות חקירה מאפשר לפרסום זה להיות חלקי במקרים בהם הדבר נחוץ לשם "מניעת פגיעה של ממש בביטחון המדינה, על יחסי החוץ של המדינה, על עניין כלכלי חיוני של המדינה על שלומו או פרטיותו של אדם, או על דרכי הפעולה החסויות של רשות או גוף שיש להם סמכות חקירה על פי דין".

טיפ זהב

חוששים להיות מיוצגים על ידי עורך דין בוועדת חקירה כי זה ייראה לא אותנטי?

מרבית העדים והנחקרים בוועדות חקירה מקבלים ליווי וייעוץ שוטף ומקיף מאחורי הקלעים מעורך דין.

 

 ועדת נאור לחקירת אסון מירון

ועדת החקירה הממלכתית בראשות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, מרים נאור, הוקמה מכוח החלטת הממשלה, ב-20 ביוני 2021. הוועדה הוקמה בעקבות אסון במסגרת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, שהתרחש ב-30 באפריל 2021 ובמסגרתו נהרגו 45 בני אדם.

ממדי האסון עוררו סערה ציבורית חריפה, שהביאה את שר הבטחון ושר המשפטים דאז, בני גנץ, להנחות את משרד המשפטים להביא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. הוועדה מונתה ב-27 ביוני 2021, והחלה פעילותה באוגוסט אותה שנה. כיום יושבת בראשה השופטת בדימוס דבורה ברלינר, לאור פטירתה של הנשיאה בדימוס נאור.

בתאריך 05.03.2024 פורסמו המלצות ועדת החקירה לאסון מירון ובניהן הטלת אחריות אישית על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על השר לביטחון פנים לשעבר אמיר אוחנה, על שר הדות ועל מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. בעניין חלקם המליצה הועדה על הטלת סנקציות כאלו ואחרות.

 

ועדת אור לחקירת אירוע אוקטובר 2000

ועדת החקירה הממלכתית בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, תאודור אור, הוקמה ב-8 בנובמבר 2000 לשם בירור אירועי אוקטובר 2000, וזאת בעקבות לחץ שהפעילו מנהיגי הציבור הערבי על ממשלת ישראל. במסגרת אירועים אלו התחוללה סדרה של מחאות והפגנות בקרב ערביי ישראל לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, מתוך הזדהות עם ערביי יהודה ושומרון. במסגרת האירועים, נהרגו 13 צעירים ערביים מכוח משטרת ישראל.

הועדה בחנה מאות עדויות, אלפי מוצגים, ועשרות אלפי עמודים של חומר ראיות. בין היתר, הועדה קבעה כי לא הייתה כל הצדקה להריגתם של 13 הצעירים הערבים ביהודה ושומרון, וכי השימוש החריג בצלפים לפיזור הפגנות – לראשונה משנת 1948 – היה בלתי חוקי.

 

ועדת שמגר לחקירת רצח רבין

ועדת החקירה הממלכתית בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מאיר שמגר, הוקמה בנובמבר 1995 על מנת לחקור את התנהלות הגופים הרלוונטיים והשתלשלות העניינים שהובילה למותו של ראש הממשלה דאז, יצחק רבין. הועדה חקרה את ראש השב"כ, ראשי היחידה לאבטחת אישים, נציגי המשטרה, ועוד.

בין חומרי הראיות שהוצגו בפניה, נכלל סרטון וידאו שתיעד את הרצח. הועדה קבעה כי הרצח התאפשר כתוצאה מכשלים באבטחת מקום האירוע, חוסר תאום בין הגופים האחראי לאבטחת העצרת, וכן ביצוע לקוי של הוראות ונהלים שפגעו באבטחה הצמודה של רבין בעת האירוע. במרץ 1996 הגישה הועדה את הדו"ח הסופי, שהיה בחלקו גלוי ובחלקו חסוי.

 

ייצוג על ידי עורך דין בוועדת חקירה

ככלל קיימת זכות ייצוג בפני ועדת חקירה ממלכתית על ידי עורך דין פלילי מטעמכם. חשוב מאוד להיות מיוצגים במהלך ועדת החקירה ומעבר לכך, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ מוקדם ככל האפשר על מנת להכין קו הגנה מסודר, לפעול לקבלת מסמכים, פרוטוקולים, עדויות וחוות דעת מומחים, על מנת להציגם בפני הוועדה.

עו"ד אלעד שאול יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, נמנה על בכירי עורכי הדין בישראל לתחום המשפט הפלילי ועבירות צווארון לבן. ייצג בכירים במשק, פקידי ממשל ופוליטיקאים במגוון הליכים משפטיים, פליליים ומנהליים. חושש שוועדת חקירה עתידה לקרוא לך לעדות או לחקירה? פנה למשרדנו בהקדם.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
ועדת חקירה בראשון שופט עליון המונה שלושה חברים. בסמכות הוועדה להזמין כל אדם ולחקור אותו. לבסוף, מגישה הוועדה את המלצותיה לממשלה והן מפורסמות בציבור.
ועדת חקירה ממלכתית רשאית לחקור כל אדם ובראשה עומד שופט עליון. ועדת חקירה פרלמנטרית מוקמת על ידי הכנסת וחבריה פוליטיקאים, הם רשאים לזמן לחקירה רק עובדי ציבור.
בהחלט ואף מומלץ להיות מיוצג, או לכל הפחות מיועץ ומלווה מאחורי הקלעים.
לא. היא רשאית להגיש את המלצותיה לממשלה ולעיתים גם ליועצת המשפטית לממשלה, שיכולה להורות על פתיחה בחקירה פלילית.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ועדת חקירה ממלכתית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה