קבלת חומר חקירה

זכותו של הפרט לעיין בחומרי חקירה, המצויים בידי הרשויות ואשר נוגעים לעניינו האישי, הינה זכות יסודית בשיטת המשפט הישראלית, אשר נגזרת מהזכות להליך משפטי הוגן. לאור חשיבותה הרבה של הזכות, נדמה כי כל בר דעת חייב לדעת דבר או שניים על זכאותו הבסיסית לעיין בחומרי חקירה, בין אם יקלע להליך פלילי במרוצת חייו ובין אם לאו. לשם כך, עלינו להבין מהו חומר חקירה, באילו נסיבות מתגבשת הזכות לעיון בו ומהם הסייגים העומדים בפני מימושה.

 

מה מוגדר כחומר חקירה?

בפשטות, חומר החקירה הוא החומר אשר מצוי בליבת התשתית הראייתית של התביעה, ושעליו התביעה מעוניינת לבסס את כתב האישום. מטבע הדברים, קיים קושי לספק הגדרה מפורשת וחד משמעית למושג "חומר חקירה" ולאבחן אילו פריטי מידע מהווים חומר חקירה, שכן ראיות רבות ומגוונות עשויות להיתפש ככאלו המעידות על אשמת הנאשם, או לחילופין על חפותו.

אמנם, במרוצת השנים יצקה הפסיקה תוכן רב לתוך מונח רחב זה, וגיבשה עקרונות מנחים, שעתידים לסייע לכל המעוניין בכך לסווג כראוי חומר חקירה. כך, למשל, בבש"פ 5425/01 בעניין אל חאק (2001) נקבע כי למרות שיש לתת להגדרת "חומר חקירה" פירוש מרחיב, על מנת לאפשר מרחב תמרון מספק לפרקליטות ולסניגוריה, אין להפריז יתר על המידה ולכלול בתוך המונח ראיות שהרלוונטיות שלהן לתביעה היא מזערית ושולית.

אכן, ככל שהזיקה הקיימת בין מהות הראיות לבין השאלה המשפטית, המצויה תחת מחלוקת, היא רופפת יותר, כך הפגיעה הצפויה בזכותו של הנאשם למשפט הוגן תהיה גדולה יותר. הרי, קיים קושי לקבל מצב שבו מרשיעים אדם על סמך ראיות שמעידות באופן קלוש בלבד על אשמה מסוימת. מכאן ניתן להסיק כי ככל שלחומר החקירה קיימת רלוונטיות רבה יותר לאישום, וככל שהשימוש בו הוא מהותי במיוחד לצורך הגנת הנאשם, הנטייה להכיר בו כחומר חקירה תגדל.

לאור כל האמור, סביר להניח כי הודעות של הנאשם או של העד, דו"ח או זיכרון דברים על אמירות של הנאשם או של העד, ידיעות שמסרו פרטים ושנרשמו במאגר המודיעין, דו"חות בדבר פעולות חקירה, תצלומים, הקלטות, חפצים, מסמכים, תוצאות של בדיקות מדעיות, חוות דעת של מומחים וכן הלאה יהוו חומרי חקירה קבילים (בכפוף, כמובן, להיותם רלוונטיים לכתב האישום).

 

מהי זכות העיון בחומר חקירה (ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי)?

ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי קובע זכות עיון בחומר חקירה. בהתאם לכך, הנאשם והסניגור שלו רשאים לעיין בחומרי החקירה המצויים בידי גורמי החקירה והתביעה, וזאת בתנאי שהם נוגעים לכתב האישום.

זכות העיון בחומר חקירה היא זכות מהותית וקריטית למדי עבור הנאשם – היא מאפשרת לו להיחשף לחומר החקירה שעליו יבוסס כתב האישום, באופן שיאפשר לו ולסנגור שלו לגבש הגנה ראויה. הרי, כיצד נוכל לצפות מהנאשם להתגונן בצורה הולמת ומיטבית, אם לא יעלה בידיו לדעת את טיב הראיות שבגינן הוא מועמד לדין מלכתחילה? יתרה מכך, במסגרת חומר החקירה יוכל הנאשם אף למצוא ראיות שיהיה בהן כדי להוכיח את חפותו.

אמנם, לא רק הנאשם מרוויח מעצם קיומה של זכות העיון בחומרי החקירה – מדובר בזכות אשר מגשימה את האינטרס הציבורי בקיומו של הליך משפטי הוגן. כך, בבש"פ 2043/05 בעניין זאבי, הובהר כי זכות העיון בחומר החקירה מבטיחה שמערכת המשפט תוכל להכריע את גורלו של הנאשם ולחרוץ את דינו אך ורק במסגרת הליך שבו הוענקה לו הזדמנות ראויה ומלאה להיערך למשפט.

ההיערכות הראויה למשפט כפופה לחשיפת מלוא חומר החקירה לעיני הנאשם. על מנת לסבר את האוזן בדבר חשיבותה של הזכות הנדונה – יצוין כי בארצות הברית זכות העיון בחומרי החקירה היא זכות חוקתית ראשונה במעלה, אשר נגזרת מהזכות להליך הוגן, המעוגנת בתיקון החמישי ובתיקון הארבעה עשר לחוקה.

 

שיקולים למימוש זכות העיון בחומר חקירה

כאמור, זכות העיון בחומר חקירה מאפשרת לנאשם למצוא ראיות לחפותו, וכן מונעת ממנו הפתעות במשפט לגבי ראיות שעלולות להפלילו. אולם, כאשר בית המשפט חושש כי בבסיס הדרישה לעיין בחומרי החקירה עומדים שיקולים זרים, הוא עלול לשלול אותה.

כך, למשל, אם הנאשם מעוניין לעיין בחומרי החקירה על מנת לעכב ולהשהות את ניהול ההליך המשפטי (במטרה ליצור "סחבת") או כדי להתיש את הגוף התובע על מנת לגרום לו להיכנע לעסקת טיעון מוצלחת יותר מבחינת הנאשם – בית המשפט עשוי לדחות את בקשת העיון.

כמו כן, זכות העיון עשויה להידחות מפני שיקולים פרקטיים ומעשיים. כך, למשל, בתיקים פליליים רחבי היקף, חומרי החקירה הם כה רבים ומורכבים, וקיים קושי לצפות שהתביעה אכן הייתה מסוגלת לעיין בכולם. במצבים מעין אלו, חובת המדינה לערוך רשימה של כל חומר החקירה שנאסף תיסוג מפני זכות הנאשם והסנגור שלו לעיין בחומרים.

אם כן, אנו למדים שזכותו של הנאשם לעיין בחומרי החקירה אינה זכות מוחלטת, והיא עלולה לסגת מפני קיומם של שיקולים זרים או של שיקולים מעשיים.

 

באיזה שלב ניתן לעיין בחומר חקירה?

מס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי עולה כי זכות הנאשם לעיין בחומרי החקירה שבהם מחזיקה התביעה קמה אך ורק לאחר הגשת כתב האישום. אם כן, בשלבים שבהם החקירה מצויה בעיצומה, הנאשם והסניגור שלו כלל אינם רשאים להיחשף לחומרי החקירה.

הלכה למעשה, ניתן להבחין בשני מקרים שבהם ניתן בכל זאת לעיין בחומר החקירה, או לפחות בחלקים מסוימים ממנו, עוד בטרם הוגש כתב האישום:

  • קבלת חומר החקירה לצורך שימוע – לצורך שימוע בטרם הוגש כתב אישום, מחובתה של התביעה להעביר לחשוד את עיקרי החומר לשם עריכת השימוע (כמובן, ככל שאין מדובר בחומר חסוי). בשלב זה, אין כל חובה להעביר את מלוא חומר החקירה, כאשר חומר החקירה מועבר לאחר סינון מסוים ועל פי שיקול דעת התביעה. ניתן להגיד שבפועל מועברת לחשוד ליבת חומרי החקירה.
  • קבלת חומר החקירה לצורך הגשת ערר על החלטתו של התובע לסגור את התיק – רשות תביעה שהחליטה לסגור תיק מבלי להגיש בו כתב אישום, מחויבת להודיע למתלונן על ההחלטה לסגור את התיק כמו גם על הגורמים שבגינם הוחלט לסגרו. בתגובה לכך, רשאי המתלונן לקבל את תמצית חומר החקירה, למען יוכל להגיש ערר על סגירת עצם סגירת התיק.

 

אם כן, זכאות להיחשף למלוא חומר החקירה קמה אך ורק לאחר הגשת כתב האישום, ובשלבים שטרם הגשת כתב האישום תיתכן הרשאה לעיין בליבת חומרי החקירה לכל היותר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

ראיות חסויות

כאמור, זכות העיון בחומרי החקירה אינה זכות מוחלטת ואבסולוטית. בבית המחוקקים היטיבו להכיר בכך שלא חומר ראוי לחשיפה פומבית במסגרת המשפט. אכן, בהתאם לס' 84 לחוק סדר הדין הפלילי, זכות העיון בחומרי חקירה אינה חלה על חומר סודי, כלומר על "חומר שאי-גילויו מותר או שגילויו אסור לפי כל דין". במובן זה, הראיה החסויה לא תוכל להפוך לחלק מן החומר הראייתי, והתובע כלל לא יוכל להסתמך עליה.

כך, למשל, בס' 2 לפקודת המטה הארצי של משטרת ישראל, בדבר הכללים וההנחיות להגשת בקשת לתעודת חיסיון, מצוין כי תרשומות פנימיות הן חסויות, כלומר אינן עולות כדי חומר חקירה שקיימת הרשאה לעיין בו.

תרשומת פנימית היא כל מסמך שתוכנו הוא הנחיה והוראה לשוטר לבצע פעולת חקירה או פעולה מנהלית, חיווי דעה, המלצה, תוכנית של חקירה עתידית, סיכום של חקירה, בקשה לתעודת חיסיון, תרשומת של שוטר שהוגשה לעיון השופט בלבד וכיוצא בזאת.

באופן דומה, אף חומרים מודיעיניים נחשבים לראיות חסויות. חומר מודיעין הוא חומר חקירה שנאסף או נרשם בידי רשות מודיעין כלשהי (משטרת ישראל, המחלקה לחקירת שוטרים, צבא ההגנה לישראל, המשטרה הצבאית החוקרת, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי וכיוצא בזאת). חומרי חקירה מודיעיניים שאינם שייכים בצורה ישירה וברורה לכתב האישום לא ימסרו לנאשמים.

על מנת להגן על ראיות אחרות, שחשיפתן עלולה להוביל לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או באינטרסים ציבוריים מהותיים אחרים, ס' 44 וס' 45 לפקודת הראיות מותירים הוצאת תעודת חיסיון, שעליה יהיה חתום ראש הממשלה או השר הרלוונטי. תעודת החיסיון מהווה דרך ייחודית למנוע העברת חומרי חקירה לנאשם ולסניגור שלו.

אם ניתנה תעודת חיסיון על חומר בהליך הפלילי, המשטרה והתביעה לא ירשו לנאשם ולסנגור שלו לעיין באותו החומר ו/או להעתיקו, העד לא ימסור בבית המשפט את החומר הנדון ובית המשפט לא יקבל חומר זה כראיה בבית המשפט.

 

עתירה לגילוי ראיה חסויה

בכפוף לזכות העיון בחומרי החקירה, המעוגנת בס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי, מחובתה של התביעה היא להעמיד לעיון הנאשם והסניגור שלו את מלוא חומרי החקירה. אמנם, כאמור, קיימות ראיות חסויות למיניהן, כמו תרשומות פנימיות, חומרים מודיעיניים מסוימים ויתר ראיות שהוצאה עליהן תעודת חיסיון.

אולם, קיומה של ראיה חסויה אינה סוף פסוק. ס' 45 לפקודת הראיות מאפשר לכל פרט להגיש עתירה לגילוי ראיה, במטרה להסיר ממנה את החיסיון שאופף אותה. הדיון בעתירה לגילוי ראיה חסויה נעשה במעמד צד אחד, ללא נוכחותו של העותר או של בא כוחו, וזאת על מנת לבחון אם קיימת הצדקה לחיסיון.

בדיונים של עתירה לגילוי ראיה חסויה מתנגשים מספר עקרונות מהותיים: מצד אחד, חשיפת ראיות חסויות עלולה לפגוע באינטרסים של המדינה. השמירה על ביטחונה של המדינה ועל יתר האינטרסים שלה מחייבת מתן חיסיון. מצד שני, על מנת להבטיח את קיומו של משפט צדק, יש למנוע את הרשעת החפים מפשע. לשם כך, לעיתים עשויה להידרש חשיפה של ראיות "חסויות", אשר יש בכוחן לסייע בהוכחת חפותו של הנאשם.

אם כן, עולה השאלה הבאה: כיצד יכריע בית המשפט בדיון לחשיפת ראיה המוגדרת כ"חסויה"?

כאשר הראיה עשויה לתרום לזיכויו של הנאשם, היא תיחשף בפניו ובפני הסנגור שלו, אף אם הדבר ייעשה במחיר של פגיעה באינטרס שבגינה היא הפכה לחסויה מלכתחילה. במובן זה, זכותו של הנאשם להליך הוגן ולמשפט צדק גוברת על אינטרסים ציבוריים שונים, ושיקול הצדק עדיף על פני כל שיקול ביטחוני שניתן להעלות על הדעת.

הדברים תוארו היטב בב"ש 838/84 בעניין לבני, שם נקבע כי "שום נימוק ביטחוני, ויהא הוא הנכבד ביותר, אינו שוקל יותר, במשקלותיו היחסיות של הליך פלילי נתון, ממשקל הרשעתו של חף מפשע". בהתאם לכך, נדמה כי בית המשפט יורה על גילויה של ראיה חסויה אך ורק אם ישתכנע כי הצורך לגלות אותה אכן עדיף מהעניין אשר טמון באי גילויה.

 

עתירה לצו להמצאת מסמכים לפי ס' 108 לחוק סדר הדין הפלילי

כידוע לנו, ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי, אשר מעגן את הזכות לעיון בחומר חקירה, מתייחס לחומרי החקירה אשר מצויים בידי התביעה. עולה, אם כן, השאלה הבאה: מה יהיה לגבי חומר חקירה פוטנציאלי, שעשוי להועיל למי מהצדדים, אך שאינו מצוי בידיה של התביעה?

לפי ס' 108 לחוק סדר הדין הפלילי, בית המשפט רשאי, בין אם לאור בקשת בעל הדין ובין אם מיוזמתו העצמאית של בית המשפט, לצוות על עדים או על אנשים אחרים להגיש לבית המשפט, במועד שיקבע, מסמכים המצויים ברשותם. במילים אחרות, ס' 108 עשוי להעמיד בידיה של ההגנה דרך להשיג מסמכים שונים שאינם מצויים בידיה של התביעה, אלא ברשותם של עדים או של אנשים אחרים כאמור.

בית המשפט יאשר עתירה לצו להמצאת מסמכים בהתחשב בנסיבות הפרטניות של העניין, כאשר כל אירוע ייבחן לגופו, באופן פרטני ונקודתי. כך, בית המשפט ייטה להורות על המצאת חומרי חקירה אם הם רלוונטיים לכתב האישום ובכלל זאת עשויים לסייע לנאשם להגן על עצמו, במסגרת זכותו להליך הוגן.

 

לאיזה גורם יש להגיש בקשה לצילום חומר חקירה?

בהתאם לפקודת המטה הארצי של משטרת ישראל, בדבר החובה לתת לנאשם לעיין בחומר החקירה ולהעתיק אותו – תובע אשר הגיש כתב אישום לבית המשפט, ושקיבל פנייה מהנאשם עצמו או מטעמו, יעשה את כל הנדרש על מנת להותיר לפונה לעיין בחומר החקירה ואף להעתיק את חומר החקירה.

זאת למעט במקרים חריגים. כך, למשל, אם חומר החקירה כולל בתוכו קלטת ויזואלית או קולית, אשר מתעדת ילד שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, בנסיבות של עבירה בלתי מוסרית או גופנית בפרט, אין זכאות להעתיקה, אלא באישור של בית המשפט.

העיון החומרי החקירה או העתקה מהם יתבצעו, כפי שמורה אותנו ס' 75 לחוק סדר הדין הפלילי, במשרד התובע או במקום אחר לבחירתו של התובע, ובמעמד אדם שהתובע מינה, באופן שיובטח שהעיון וההעתקה ייעשו בכפוף לחוק ובכפוף להוראותיו של התובע. מטבע הדברים, התובע בהליך הפלילי, שאליו מגישים את הבקשה להעתיק חומרי חקירה (כלומר, לצלמם), הוא הפרקליטות או מערכת התביעה המשטרתית.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא קבלת חומר חקירה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!