איסור הסתה לאלימות או גזענות

פעמים רבות, לעיתים באופן יומיומי ולעיתים בצורה חד פעמית, אנו נחשפים לאימרות שבאופיין כוללות אלימות וגזענות ועשויות להגיע כדי הסתה. בחוק העונשין, אשר נחקק כבר ב1977, ומהווה את ליבו של המשפט הפלילי בישראל, ומכיל בתוכו מעל 500 סעיפים המבטאים את עקרונות המשפט הפלילי בישראל.

בין היתר, מפורטים בחוק זה סעיפים הקשורים בהסתה ובגזענות, ויחד עם הפסיקה בתחום מסדירים את התחום ומבהירים את המותר והאסור בתחום זה.

 

עבירות הסתה בישראל – ענישה על הסתה לגזענות

עבירות הסתה הינן עבירות שעניינן הן קריאה לפעולה אלימה והן, בנסיבות מסוימות, הפצה של תוכן גזעני. בישראל, לאור סיעוף מסוים בחקיקה ובפסיקה, פעמים רבות לא ברור האם מעשים מסוימים מגיעים כדי עבירה על החוק.

בחקיקה אף מפורטים העונשים הכרוכים בביצוע עבירות ההסתה וגזענות, כך שבין היתר המפרסם מתוך מטרה להסית לגזענות דינו מאסר לחמש שנים, המסית לאלימות דינו מאסר חמש שנים, וכן ישנם עונשים הכוללים מאסר קצר יותר כשהמדובר בהחזקת חומר העלול להביא לגזענות או להוות פרסום המסית לאלימות.

 

גזענות והסתה לאלימות בחקיקה – בעיות של עמימות וודאות

בחקיקה ניתן לזהותת פעמים רבות הבחנה בין עבירה פלילית שאופייה שידול, משמע שכנוע של אדם בודד, לבין עבירה שאופייה הוא של הסתה, דהיינו שכנוע של אנשים רבים. כמו כן, ישנם הבדלים משמעותיים בין הסתה לאלימות לבין הסתה לגזענות. כך, ההגדרות הקשורות בעבירת ההסתה, הן לאלימות ככלל והן לגזענות, כוללות בתוען עמימות מסוימת, כך שלבתי המשפט נותר מרחב לא קטן של שיקול דעת.

בהתאם, הן לתביעה והן להגנה יש קושי מסוים ביכולת לצפות את ההכרעה, וכן בדרך בה הן מבנים את הטיעון המשפטי. בהתאם, קיימים גם פערים וקשיים באכיפה. כך למשל, בנוגע לעבירת הגזענות ההגדרה כוללת אי וודאות משפטית משמעותית ביותר בנוגע לשאלה על אילו ערכים מגנה העבירה ומאילו יסודות בדיוק היא מורכבת.

קשיים אלו אף לא הצליחו להיפתר על ידי הפסיקה של בית המשפט העליון. זאת, בין היתר בגלל מעשים הפטורים מלהוות הסתה לגזענות, ובין היתר פרסומים שהינם פרסומי דת.

 

מהי גזענות, ומהי הסתה לגזענות

גזענות מוגדרת בס' 144א לחוק העונשין, לפי תיקון מס' 20 לחוק שנחקק כבר ב196, כרדיפה, ביזוי, השפלה, אלימות או עוינות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלק מהאוכלוסיה, בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. כחלק מהאיסור לגזענות, ישנו איסור על פרסום של הסתה לגזענות. בס' 144 ב' מוגדר העונש של המפרסם דבר מתוך מטרה לגזענות – אשר דינו כאמור חמש שנים.

כמו כן מצוין שזה לא משנה אם אכן היתה גזענות בעקבות ההסתה וכן שזה לא משנה אם תוכן ההסתה היה אמיתי. בהמשך, בס' 144ג, אף מגדיר החוק איזה פרסום מהווה פרסום מותר. כך למשל פרסום שנותן דין וחשבון נכון והוגן לא יהווה, בתנאים האמורים, עבירה על ס' 144ב, כל עוד לא נעשה מתוך מטרה להביא לגזענות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הסתה לאלימות

בהמשך החוק, מוגדרת עבירת ההסתה לאלימות. הס' מגדיר מעשה אלימות כעבירה הפוגעת בגופו של אדם או עבירה המעמידה אדם בסכנת מוות או סכנה בחבלה חמורה.

כך, לפי ס' 144ד2 מגדיר החוק שמי שמפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי אהדה, עידוד או שבחים למעשה אלימות, הזדהות עם מעשה כזה או תמיכה בו, וכן אם לפי תוכן הפרסום המסית ונסיבות הפרסום בהן פורסם, ישנה אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו מאסר חמש שנים.

סעיפי החקיקה, גם על מעשי ההסתה לגזענות וגם על מעשי ההסתה לאלימות, מציינים שיש איסור על פרסום מתוך מטרה להסית לגזענות. משמע כדי שתתקיים העבירה נדרש קיומו של יסוד נפשי – כוונה. רק אם מתקיים היסוד הזה ישנה אפשרות לשפוט אדם על פרסום שכזה. יצוין שמעט דברים עשויים להיחשב לפעולה מתוך מטרה כזו, כך שלמדינה קשה להעמיד לדין את מי שמסיתים לגזענות.

הבדיקה של האם מעשה של אדם עמד באחת העבירות אינה עצם הפרסום ותוכנו, כי אם היסוד הנפשי, מטרת הפרסום.

 

החזקת פרסום המסית לאלימות ולגזענות – גם עבירה לפי חוק העונשין

הרצון בחקיקה להילחם בתופעות אלה מתבהר לאור כך שהחוק אף אוסר על החזקה של פרסום גזעני ושל פרסום המסית לאלימות. ס' 144ד אוסר על מחזיק פרסום אסור לשם הפצה כדי להביא לגזענות, והקובע שהדין על החזקה כזאת הוא שנה, וכן קובע שהפרסום עצמו יחולט. ס' 144ד3 קובע איסור דומה שהעונש בגינו דומה, הנוגע במחזיק לשם הפצה פרסום שמהווה הסתה לגזענות.

 

הסתה לגזענות בפייסבוק

עם ההתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות, וכאחת הדרכים הבולטות בהן אנשים נחשפים לגזענות בחיי היומיום שלהם, ישנו איסור על הסתה בפייסבוק. כך, פייסבוק ורשתות חברתיות אחרות הינן פלטפורמה נוחה ביותר לפרסום וקל ביותר לכתוב בה דברים המגיעים כדי הסתה לגזענות ולאלימות. עם השנים כמות התביעות כנגד מבצעי עבירות הסתה בפייסבוק עולה.

בנוסף, ישנן קבוצות שלמות, מכל דעה פוליטית כמעט, בהן ההפצה של אימרות גזעניות עשויה להיות רחבה במיוחד. כאמור לעיל, לפי החוק כל פרסום ברבים כנגד קבוצה או אדם שמטרתו הסתה לאלימות וגזענות הינו עבירה פלילית. לפיכך, פרסום בעמוד או קבוצה, וכן סטטוס בפייסבוק, נכנסים להגדרת החוק.

הקשיים הללו קיימים לא רק בפייסבוק, אלא גם בעוד רשתות חברתיות. ניסיון העבר מלמד על מקרים, בארץ ובעולם, בהם נדרשו בתי הדין להתמודד עם הסתה שכזו. בדוגמה עדכנית, נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ פרסם דברים שהגיעו כדי הסתה לאלימות, ואכן הרשת טוויטר למשל הגבילה את אימרותיו.

לאור אלה ניתן להסיר פוסטים מסיתים בפייסבוק. לעיתים לא מדובר בפעולה פשוטה, אך ככל שהופץ נגדכם ונגד קבוצת השייכות שלכם פוסט מסית מתאפשרת הסרה של פוסטים מהרשת.

 

האיסור על הסתה לאלימות וגזענות כפגיעה בחופש הביטוי

חשוב לשים לב לכך שפעמים רבות עשוי האיסור על הסתה לאלימות לעמוד אל מול חופש הביטוי. חופש הביטוי זוכה במשפט הישראלי למעמד גבוה במיוחד, ועולה כדי זכות חוקתית. כך, בשל אופיו של המשטר הישראלי כמשטר דמוקרטי. עם זאת, בענייננו מתנגש חופש הביטוי עם זכויות בעלות מעמד גבוה ביותר גם הן – הזכות לחיים, הזכות לשוויון, ועוד.

חשוב לזכור שמעמדו של חופש הביטוי אינו אבסולוטי, ולמרות חשיבותו ניתן בסיטואציות מסוימות להגביל אותו.

 

פרסום מותר?

הקושי באיזון בין הזכויות מתבטא במיוחד, כאמור לעיל, לאור השימוש העולה ברשתות החברתיות, פלטפורמות בהיקף רחב במיוחד שבין המאפיינים הבולטים שלהן עומד חופש הביטוי, והיכולת של מספר עצום של אנשים לבטא את מחשבותיהם ורצונותיהם.

לאור כך, עולה הצורך לבצע איזון מסוים בין זכויות אלה, וכן לקיים שלטון דמוקרטי. כך למשל, ישנן אימרות אשר ניתן לטעון שכוללות בחובן מרכיב גזעני, אך החוק מגדיר אותן כפרסום מותר. זאת בין היתר כשהמטרה אינה גזענות, או פרסום כתבי דת ותפילה כאשר הם מהווים חלק מפולחן דתי ומטרתה אינה גזענות. כחלק מכך, החוק מגדיר בס' 144ג גם מהו פרסום מותר וקובע שפרסום הוגן ונכון על מעשה לא ייחשב עבירה.

 

לסיכום

עבירות הגזענות וההסתה לאלימות מורכבות וכוללות יסודות רבים. כמו כן, ישנם כאמור אינטרסים העומדים אל מול הרצון להימנע מגזענות ולעיתים ישנה סתירה של דינים אחרים. לפיכך, חשוב שכל אזרח ידע מהם בדיוק האיסורים, יבין את המורכבות, וידע להגן על עצמו.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא איסור הסתה לאלימות או גזענות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!