קובלנה פלילית פרטית

כדי להתמודד עם קובלנה פלילית – כתב אישום שמוגש על ידי אדם פרטי (כלומר, לא באמצעות המדינה המיוצגת על ידי הפרקליטות), דרוש ליווי וסיוע מקצועי של עורך דין פלילי, כפי שיבואר להלן.

 

מהי הקובלנה הפלילית

הקובלנה הפלילית למעשה היא מעין 'כתב אישום' פלילי, אשר בניגוד לכתבי אישום רגילים, לא מגישה אותו המדינה, אלא אדם פרטי. מטרת הגשת הקובלנה הפלילית היא להביא לכך שהנאשם יועמד לדין פלילי ויינקטו כנגדו הצעדים המתאימים, זאת בניגוד לתביעה אזרחית (שהיא הליך נפוץ הרבה יותר), אשר מוגשת לשם קבלת פיצויים כספיים מהנאשם.

הקובלנה הפלילית נחשבת הליך חריג בתחום הפלילי במדינת ישראל, זאת מכיוון שאחד מעקרונות היסוד של הדין הפלילי הוא שעבירה פלילית אינה נעברת רק כלפי מי שנפגע באופן ספציפי אלא כלפי החברה כולה, ולכן המאשימה בעבירות פליליות היא  המדינה.

 

הליך הגשת הקובלנה הפלילית

על פי ס' 68 לחוק סדר הדין הפלילי, יכול כל אדם להגיש קובלנה פלילית בגין עבירות מסוימות המופיעות בתוספת השנייה לחוק, ואשר יפורטו בהמשך המאמר. מרגע הגשת הקובלה, למדינה, ולתביעה המייצגת אותה, מוקצבים חמישה עשר ימים על מנת שתודיע אם היא מעדיפה להחליף את הקובל ונהל את ההליך הפלילי במקומו. במידה וביקשה לעשות זאת, תוחלף הקובלנה בכתב אישום רגיל.

אם בחרה המדינה בכל זאת שלא להגיש כתב אישום, הופך הקובל לתובע בתיק, שמתנהל כמו כל כתב אישום רגיל, למעט זהות התובע. זאת, על פי סעיף 70 לחוק סדר הדין הפלילי, אשר קובע כי כל הכללים המופיעים בחוק, החלים כלפי כתב אישום רגיל, יחולו גם כלפי קובלנה פלילית.

על הקובלנה הפלילית להיות מוגשת לבית משפט השלום, והיא מנוהלת על ידי הקובל, אשר יכול למנות עורך דין שינהל אותה כבא כוחו. יחד עם זאת, בשני מצבים עיקריים, יכול בית המשפט לכפות על הקובל למנות עורך דין שינהל את התביעה, ואם יסרב לכך הקובל, ייחשב ההליך כהליך בו התובע לא התייצב.

המצב הראשון הוא מצב בו בית המשפט מתרשם שהקובל אינו יכול לנהל את הדיון בעצמו (בשל חוסר היכרות מספקת עם הדין, או אי פניות בשל מחויבויות אחרות), המצב השני הוא כאשר בית המשפט מתרשם שהקובל מנהל את ההליך באופן טורדני.

חשוב לציין, כי הפותח בהליך של קובלנה פלילית כנגד אדם, חושף את עצמו לסיכון שתוגש כנגדו תביעת פיצויים והוצאות על ידי אותו אדם אם ההליך יסתיים בזיכוי, זאת לפי סעיף 80 לחוק העונשין. לכן, יש לשקול בכובד ראש את סיכויי ההצלחה לפני הגשת הקובלנה, ולא להגיש אותה עם "דם חם".

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הרציונלים העומדים מאחורי מוסד הקובלנה הפלילית

הרציונל העומד מאחורי מוסד הקובלנה הפלילית הוא החשיבות הרבה ביכולתו של כל אזרח לנקוט כנגד מי שביצע עבירה בהליכים פליליים. יכולת זאת, מסייעת לשמירת האמון הציבורי במערכת אכיפת החוק במדינה, ומסייעת לנפגעי עבירה לחוש ש"קיבלו את יומם" באופן מלא בבית המשפט.

בנוסף, מוסד הקובלנה הפלילית מהווה כלי לערעור על החלטות רשויות האכיפה שלא להגיש כתב אישום במקרים מסוימים, וכך הוא מונע החלטות אשר נובעות ממחדלים, מ"עצלנות" של הרשויות, ולחומרה, משחיתות ושוחד הרשויות על ידי העבריינים.

לאור רציונלים אלה, האפשרות להגיש קובלנה פלילית אינה מותנית בהגשת תלונה למשטרה, כמו כן, ניתן להגיש קובלנה גם במקרים בהן דנו רשויות החקירה והתביעה והחליטו שאין להגיש כתב אישום בשל חוסר ראיות.

 

הרציונלים העומדים כנגד מוסד הקובלנה הפלילית

הסיבה לכך שלמדינה יש בעלות כמעט מוחלטת על הגשת כתבי אישום וניהול הליכים פליליים כנגד נאשמים, מלבד העובדה שכלל החברה נפגעת מביצוען של עבירות פליליות, הוא שהמדינה נתפסת כגוף 'ניטרלי' אשר אין לו רגשות נקם כנגד הנאשם, ולכן ינהל את ההליך באופן מחושב והוגן כלפי הנאשם.

מכאן נובעת הבעייתיות הגדולה בקיומו של מוסד הקובלנה הפלילית. היכולת של כל אזרח לפתוח בהליך פלילי אשר עצם הגשתו מסיבה נזק לנאשם עלולה ליצור מצב בהם מוגשות קובלנות בשל רגשות נקם או רצון להציק לאדם אשר מוגשת כנגדו הקובלנה.

מלבד הסבל המיותר אשר עלול להיגרם לנקבל, הגשת קובלנות משיקולים לא ענייניים, או ללא תשתית עובדתית מספקת, יוצרת עומס רב ומיותר על מערכת המשפט. בשל סיבות אלה, קיימות בחוק מספר הגבלות על  ניהול הקובלנה הפלילית והגשתה, כפי שיפורט להלן.

 

היקפה וגבולותיה של הקובלנה הפלילית

ראשית, הזכות להגיש קובלנה פלילית אינה קיימת כלפי כלל העבירות. רובן המכריע של העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה הן עבירות מסוג עוון (אשר דינן המקסימלי הוא שלוש שנות מאסר). לגבי עבירות חמורות יותר, קיימת בלעדיות על הגשת כתב אישום בגינן, לרשויות המדינה במוסמכות לכך על פי חוק.

בנוסף, קיימים סוגי אנשים אשר לא ניתן להגיש כלפיהם קובלנה פלילית. לא ניתן להגיש קובלנה כנגד עובד מדינה בגין מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו (אלא אם יינתן לכך אישור מטעם היועץ המשפטי לממשלה), וכך נמנעת הגשת כתב אישום כ"נקמה" בעובדי רשויות המדינה, אשר חשופים ביתר שאת לעימותים עם אזרחים הזקוקים לשירותם ולהחלטותיהם.

כמו כן, לא ניתן להגיש קובלנה פלילית כלפי ילדים שבעת ביצוע העבירה לא מלאו להם 14 שנים. זאת בשל הנזק הנפשי המוגבר הנגרם להם, ביחס לאנשים מבוגרים אשר מוגש כנגדם כתב אישום. בנוסף, לא ניתן להגיש קובלנה פלילית כלפי חברי כנסת (מתוך החשש שיוגשו קובלנות ממניעים של יריבות ומחלוקת פוליטית).

על כלל מוסד הקובלנות הפליליות מפקח היועץ המשפטי לממשלה, אשר לו הסמכות לעכב ולמנוע הגשת קובלנות פליליות במקרים בהם הוא סבור כי נעשה שימוש לרעה בהליך הקובלנה. במקרים כאלה, יישמע היועץ המשפטי את טענותיו של הקובל לפני שיקבל החלטה בעניין.

לכל אלה ניתן להוסיף את כללי ההליך עצמו אותם פירטנו לעיל, כמו היכולת של המדינה להגיש בעצמה את כתב האישום, יכולתו של בית המשפט להכריח את הקובל להיות מיוצג על ידי עורך דין, והיכולת של הנקבל להגיש תביעת פיצויים כנגד הקובל.

 

העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית

כאמור, היכולת להגיש קובלנה פלילית, צומצמה בחוק סדר הדין הפלילי לרשימה סגורה של עבירות, אשר רובן מופיעות בתוספת השנייה לחוק. בנוסף, קיימים חוקים אחרים (שאינם חוק העונשין) אשר מאפשרים הגשת קובלנות פליליות בגינם. ניתן לחלק את העבירות למספר קבוצות- על פי מהותן של העבירות, שבגינה ניתנה היכולת להגיש אודותיהן קובלנה פלילית.

הקבוצה הראשונה והעיקרית, היא קבוצה הכוללת עבירות אשר העניין הציבורי בהן נמוך מאוד, אך הן גורמות לפרט נזק רב. עבירות אלו הן בעלות מאפיינים של סכסוך אזרחי בין שני צדדים, וניתן למנות ביניהן את עבירת כרימת נזק לרכוש, פגיעה בקניין רוחני, הסגת גבול ועוד.

בקבוצה השנייה נמצאות עבירות אשר גורמות נזק ציבורי גדול, ועל כן יש בהן עניין ציבורי רב, אך יחד עם זאת קיים חשש להשאיר את היכולת לאכיפתן בידיהן של רשויות המדינה בלבד, מתוך חשש מוגבר לשחיתות, או מראית עין של שחיתות. בין עבירות אלו ניתן למנות את העבירות על פי חוקי הבחירות.

קבוצה שלישית היא קבוצה של עבירות שאמנם קיים בהן עניין ציבורי רב, אך דווקא לאנשים פרטיים יהיה רצון רב יותר לאכיפתן מאשר רשויות המדינה, זאת מכיוון שהן בעלות אופי המתאים יותר לארגוני 'המגזר השלישי'. בין עבירות אלו נכללות עבירות הנוגעות לאיכות הסביבה, או עבירות על חוק הגנת הפרטיות.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא קובלנה פלילית פרטית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!