החזקת מקום לשם זנות

חוק העונשין בישראל בנוי ממספר פרקים, אשר בנויים ממספר סימנים, שבתוכם יש סעיפים, אשר מחולקים אף הם לתתי סעיפים ולסעיפים קטנים. אל מול רמות הפירוט המאפיינות את החקיקה בארץ, ואת חוק העונשין בפרט, העובדה שייחד המחוקק סימן שלם לעבירות זנות – סימן י' בתוך פרק ח' העוסק בפגיעות בסדרי חברה ומשטר – מדגישה את רמת החומרה שהוא מייחס לתחום, וכן את נכונותו להילחם בה.

הדבר אינו חריג לחוק הישראלי, וניתן לראות בכל העולם יחס יחסית נוקשה לעוברים עבירות זנות. למרות זאת, מהלך הדיון בבית המשפט נחשב לדינאמי בתחום, וההכרעה תלויה במידה רבה במייצגים וביכולתם להתמודד עם הטענות העולות מהתביעה. עובדה זו, לצד החומרה שמתלווה לתחום, מייצרת כמעט חובה להסתייע באנשי מקצוע מנוסים, ולא להמר על מי שאנכם בוטחים בו.

 

כיצד נתפסת זנות בעיני המחוקק?

המודעות לזנות ולהשלכותיה על החברה תרמו לתפיסה המכירה בה לעיתים כמכת מדינה של ממש. לכן אין זה מפתיע שהן בכנסת והן בבתי המשפט דוחפים למיגור התופעה ולאכיפת האיסורים שחלים עליה. למרות זאת, העיסוק בזנות איינו מהווה עבירה פלילית לכשעצמו, וכיוצא בכך אין סעיף האוסר מפורשות עיסוק בזנות, או הטלת עונש בגין עיסוק בזנות.

עם זאת, כל פעילות לעידוד זנות, להפקת רווחים ממנה, או למעשה כל התנהגות התומכת בתופעת הזנות – נחשבת לאסורה ונאכפת על ידי הרשויות. קודם להבאת דוגמאות, נבהיר כי זנות מוגדרת כמעשה שמטרתו סיפוק יצר מיני, תוך מתן תמורה כספית עבורו, ותוך קיום מגע פיזי עם העוסקת בזנות – ובתוך כך יחסי מין מלאים אך גם כל סוג מגע אחר שמטרתו להביא לסיפוק מיני.

ניתן לשאול מדוע נדרשת התייחסות לזנות בחוק העונשין, בעוד שהמחוקק פעל לחוקק את חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט-2019, והתשובה לכך טמונה במבנה החוק העונשין, האוסר במיוחד על סרסרות. וכן על קשיי ההוכחה הנדרשים להבאת ראיות מספקות להרשעה בצריכת זנות. שכן ללא "תפיסה על חם" בזמן האקט, כמעט ולא ניתן להרשיע בעבירת צריכת הזנות.

לכן, קבע המחוקק עבירות שונות שמטרתן להרשיע על התנהגות שמהווה שלב מקדים לצריכת זנות, ובתוך כך על הימצאות במקום המשמש למתן או צריכת שירותי זנות. כפי שמפורט בסעיף 2(2) לחוק איסור צריכת מעשה זנות, הקובע שאדם הנמצא במקום שמשמש למעשי זנות, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, כשמטרתו לצרוך מעשי זנות – דינו קנס לפי הקבוע בחוק.

 

 מהי החזקת מקום לשם זנות?

כאמור, מעשה זנות מוגדר כמעשה הכולל שימוש בגוף האישה, בתמורה לתשלום, ולשם סיפוק היצר המיני – כאשר אין משמעות לסוג המעשה כל עוד שהתקיים מגע. לפי כך, מקום שבו מתרחשים מעשי זנות בהתאם להגדרה, יחשבו מקומות המוחזקים לשם זנות.

סעיף 204 לחוק העונשין הוא שמגדיר את עבירת האחזקה וניהול מקום עבור זנות, לפי ההגדרה בחוק, מי שמחזיק או מנהל מקום, בתוך כך גם כלי רכב או כלי שיט, כשמטרת המקום היא עיסוק בזנות – ניתן להטיל עליו עד חמש שנות מאסר בפועל. הסעיף נמנע מלהגדיר את משמעות ההיגד "מחזיק מקום", וכן "ניהול מקום", והדבר נתון לפרשנות בית המשפט שלרוב מפרש אותו בהרחבה, כלומר שכל מה שעשוי להיחשב – יחשב.

דוגמה לעניין זה ניתן לראות בדברי השופט ברק ב-בע"פ 2249/92, אשר קבע כי המשמעות המשפטית של ההיגד "מחזיק מקום" או "מנהל מקום" תקבע בצורה ספציפית לכל מקרה, כאשר המבחן יהיה התכלית הרלוונטית לחיקוק. ככל שמדובר על עבירות הזנות, התכלית הינה לעקור מהשורש את תופעת הסרסרות.

דבריו יחד עם החוק הביאו לכך שעל מנת להוכיח את העבירה מספיק לקבוע מי שולט על המקום, מי קובע את סדר היום בו ומנהל אותו. בהתייחסות לנושא בפסקי דין אחרים נקבע שהחזקה על מנת לעסוק בזנות אינה אומרת שבהכרח המקום משמש רק לעיסוק בזנות, ושימוש חלקי מספיק לצורך הרשעה בעניין זה.

כיוצא בכך, ייתכן שנאשם יורשע עקב כך שאפשר עיסוק בזנות בדירת מגוריו, ובשונה מהרשעה בגין עיסוק בזנות לכשעצמו, שכאמור לא מתאפשרת כלפי העוסקות בזנות, הרשעה בהחזקת מקום לשם עיסוק בזנות מאפשרת להרשיע גם את העוסקות בזנות עצמן אם הן עוסקות בכך במקום אשר הן מחזיקות או מנהלות. התנאי לעבירה הוא יסוד נפשי, כלומר ידיעה על המתרחש, וכוונה לכך שיתרחש.

סעיף 205 לחוק העונשין מאפשר להרחיב את אכיפת האיסור על החזקה וניהול מקומות לשם עיסוק בזנות, וזאת על ידי מתן האפשרות להרשיע ולהטיל עד 6 חודשי מאסר בפועל על מי שמשכיר מקום תוך ידיעה שהשוכר יפעיל בו מקום לשם עיסוק בזנות. הסעיף כולל השכרה אקטיבית, וגם השכרה במחדל לאחר ידיעה – כלומר, אם השכיר אדם את המקום, ואז נודע לו שהוא משמש לשם עיסוק בזנות והוא לא ביטל החוזה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מקומות בהם מתבצעת פעילות זנות

הן סעיף 204 העוסק באיסור החזקה או ניהול של מקום לצורך עיסוק בזנות, והן סעיף 205 העוסק באיסור השכרת מקום לצורך החזקתו לצורכי זנות מגדירים מהם המקומות הרלוונטים לחוק. למעשה כל מקום שבו מתרחש מעשה זנות – מעשה לשם סיפוק מיני, הכולל מגע עם גופה של האישה, ושנעשה בתמורה לכסף או לשווה כסף – יהווה מקום לשם עיסוק בזנות.

המחוקק הגדיל לעשות ולמען הסר ספק ציין שגם כלי רכב וכלי שיט טובים לצורך הרשעה בעבירה, וכך שלל טענות עתידיות אפשריות. פעולה זו מצטרפת לשאר הפעולות שביצע המחוקק בניסיונו לאפשר למשטרה ולבית המשפט לאכוף ולהתמודד עם תופעת הזנות. כאמור, למרות המשמעות הרבה שהעניק המחוקק לנושא, ניתן לראות הכרעות שאינן עולות בקנה אחד עם רוח זו, ולכן כה חשוב להיעזר במומחים בעלי ניסיון בייצוג בתיקים העוסקים בזנות.

 

העונש על החזקת מקום לשם זנות

חוק העונשין בנוי כך שרובן המוחלט של העבירות מכילות את העונש למי שיורשע בביצוע העבירה. ברוב המקרים מדובר בעונשי מקסימום, המבטאים עד כמה חמור יכול בית המשפט לפסוק במסגרת הרשעה בסעיף זה. רמת הענישה נקבעת כנגזרת של אופי העבירה, תדירות, חומרתה, מאפייני הנאשם, מאפייני הקורבן ועל סמך פרמטרים נוספים.

לאור זאת ניתן ללמוד מסעיף 204 לחוק שעונש המקסימום על עבירת ניהול או אחזקה של מקום לשם עיסוק בזנות הוא 5 שנות מאסר בפועל. סעיף זה שונה מסעיפים 201 ו- 202 העוסקים בהבאת אדם לידי מעשה זנות, ובהבאת אדם לידי עיסוק בזנות, וזאת בגלל אי התחולה של סעיף הנסיבות המחמירות עליהן.

בעוד בסעיפים אלו, כשמתקיימות נסיבות מחמירות כמו ניצול יחסי מרות, תלות או חינוך, או לחלופין תוך שימוש בכח או ניצול מצב המונע התנגדותה של העוסקת בזנות, העונשים קופצים מ-5 ו-7 שנים עד כדי 10 שנות מאסר בפועל, ואף 16 שנות מאסר בפועל, על עבירות לפי סעיפים 204 ו-205 הנסיבות המחמירות לא חלות.

 

העבירה כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקה

בעניינו של ניר אילת נ' מדינת ישראל – בע"פ 70967/06 פסק בית המשפט שיורשע הנאשם בעבירת סרסרות למעשה זנות, וכן בניהול מקום לצורכי עיסוק בזנות. נפסק כי על הנאשם יוטלו 8 חודשים של מאסר בפועל, וכן נדחה הערעור שהגיש על העונש.

עוד נקבע כי כאשר קיים ניצול אישי וכלכלי של עוסקות בזנות במקרי סרסרות וניהול מקום לצורכי זנות, אין לראות בהסכמתן של העוסקות בזנות כראיה להיעדר ניצול על ידי מעסיקן או מנהל המקום, וכך גם לגבי המחזיק במקום.

מקרה נוסף מהפסיקה מראה כיצד גם נשים העוסקות בזנות בעצמן, פעולה שכאמור אינה אסורה בחוק, חשופות להרשעה בעבירה לפי סעיף 204. דוגמה לכך ניתן למצוא ב-בת"פ 231/88, אז הורשעה הנאשמת בעבירת החזקת מקום לצרכי זנות. הנאשמת עסקה בעצמה בזנות, כאשר סיפקה עיסויים ובסופם הרפייה מינית. בפסק הדין נקבע שלמרות העבודה שהנאשמת גרה בדירה, ניתן לראות בה כמקום המוחזק לצרכי זנות.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא החזקת מקום לשם זנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!