עיכוב הליכים פליליים

ההליך הפלילי הוא תוצר של תלונה שהוגשה למשטרה, בעקבותיה נפתח הליך חקירה. במידה והמידע שעולה מהחקירה מבסס זאת, מוגש כתב אישום כנגד הנאשם לבית המשפט. בשלב זה נפתח למעשה ההליך הפלילי.

 

מה החוק אומר?

סעיף 231(א) לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982 מעניק ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לעכב את ההליכים הפליליים בעניינו של אדם, כל עוד כתב האישום הוקרא לנאשם ובית המשפט טרם הגיע להכרעה בתיק. מרבית העיכובים נערכים בשלבים המוקדמים של המשפט, שכן משמעותו הפרקטית של העיכוב הוא הפסקת כל ההליכים הפליליים כנגד הנאשם עד להחלטתו המחודשת של היועץ המשפטי לממשלה בנושא.

מבחינה טכנית, הבקשה לעיכוב הליכים מוגשת ע"י עורך דינו של הנאשם לגוף שאחראי על התביעה – הפרקליטות/שלוחת תביעות משטרתית, ועליה להיתמך בטיעונים אישיים וכן בטיעונים משפטיים מבוססים.

במידה ואותו גוף משתכנע כי יש טעם בבקשה וראוי לעכב את ההליך הפלילי, עליו לכתוב חוות דעת בעניין, לצרף אותה לבקשה ולהעביר אותה לבחינה לפרקליטות המדינה. הבקשה הסופית מועברת ליועץ המשפטי לממשלה לבחינה והחלטה סופית, שכן הוא הסמכות העליונה בהכרעה בעניין עיכוב הליך פלילי.

 

שיקולי היועץ המשפטי לממשלה באישור בקשה לעיכוב הליכים

פרוצדורת עיכוב ההליכים הפליליים נתונה במלואה לשיקול דעתו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה. יחד עם זאת, מכיוון שמדובר בהחלטה חריגה, על היועץ המשפטי לנמק בפירוט את החלטתו. בנוסף, מרגע קבלת ההחלטה בדבר העיכוב, עומד ליועץ פרק זמן מוגבל שבמהלכו הוא רשאי להחליט האם לחדש את ההליכים כנגד הנאשם. פרק הזמן הזה איננו קשיח, אלא משתנה מנאשם לנאשם.

החוק לא מפרט רשימה ספציפית של מקרים בהם היועץ המשפטי לממשלה רשאי לעכב הליכים פליליים, ולמעשה נעשה שימוש בפרוצדורה זו במקרים חריגים בלבד. אולם, קיימים מקרים בהם שיקולי צדק והגינות מצדיקים התחשבות בנאשם, לפנים משורת הדין.

כאשר מדובר בבקשה לעיכוב הליכים המוגשת על ידי הנאשם, העיכוב עשוי להיות מאושר כאשר קיימות נסיבות אישיות מיוחדות הקשורות בנאשם כמו מצב בריאותי קשה, גיל מופלג (או קטינות), מצב משפחתי קשה או נסיבות מיוחדות לביצוע העבירה שמצדיקות את עיכוב ההליך, וכן כאשר הנאשם חותם על הסכם להפוך לעד מדינה, ובמסגרתו הוסכם על עיכוב ההליכים בעניינו.

בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה שוקל את נסיבות העבירה – חומרת העבירה, המניע לביצועה, וכן דרגת האשם – האם הנאשם היה המבצע העיקרי של העבירה או שנתן ידו בסיוע בלב; האם היה שותף, משדל או נגרר לעבירה, או שמא היה מדובר בעבירה מרובת משתתפים (פעולה של ארגון/משפחת פשע למשל); משך ביצוע העבירה;

היקף הנזק שהסב הנאשם לקורבן; עניין הציבור בהבאתו לדין; וכמובן נסיבות המקרה – האם נעשתה בכוונה תחילה או שמא מטעם הגנה עצמית, כורח, צורך, היעדר שליטה ועוד. בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה ייקח בחשבון את עברו הפלילי של הנאשם (אם קיים); אופי התופעה – קרי, האם מדובר בעבירה שהפכה שכיחה באופן מטריד בציבור; רגישות ציבורית בדבר העבירה או בדבר הנאשם הספציפי המועמד לדין.

בבחינת כל אלו, מושם דגש על שיקולי הרתעה. עיכוב הליכים שייעשה בקלות עלול לגרום לציבור לחוש כי ניתן להתחמק מהליכים פליליים, וזוהי אחת הסיבות לכך שפרוצדורה זו מאושרת במקרים חריגים ביותר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

שיקולים נוספים בעיכוב הליכים

סט שיקולים נוסף שעומד לנגד עיניו של היועץ עת שהוא בוחן בקשה לעיכוב הליכים הם שיקולים מוסדיים – האם לעיכוב ההליך עשויה להיות השפעה שלילית או חיובית על צדדים שלישיים, קרי נאשמים נוספים שכנגדם תלויים ועומדים הליכים פליליים מקבילים; האם ניהול התיק יטיל עומס רב ומיותר על בית המשפט; האם ניהול התיק יגרום לנזק רב יותר מהתועלת שתצמח ממנו; ובמקרים נדירים יותר, האם קיים קושי מהותי וכבד להוכחת האישום.

כאשר מדובר בבקשה לעיכוב הליכים שהוגשה על ידי המדינה, העיכוב יאושר לרוב כאשר יוכח כי קיים קושי רב באיתור עדים לתביעה. בקשות שכאלו חריגות אף יותר, ולא יאושרו במידה ויכללו טענות לחומרי ראיות לא מספקים מצד התביעה או במהימנותם של עדים קיימים.

הרציונל שעומד מאחורי תפיסה זו היא כי היועץ המשפטי לממשלה איננו מהווה ערכאת ערעור בפרוצדורת עיכוב הליכים – הוא איננו מקביל לערכאה שיפוטית עליונה יותר. תפקידו בתחום זה הינו לדון בעניין לגופו ולכן במידה ויידחה את בקשת החידוש, לא תאושר בקשה נוספת.

יחד עם זאת, יש לציין כי במקרים חריגים בלבד, בהם השתנו הנסיבות, ניתן יהיה להגיש בקשת חידוש נוספת תחת הראשונה שנדחתה. במקרה זה יהיה על הנאשם או בא כוחו להציג טעמים נוספים כבדי משקל לעיכוב ההליכים.

 

כיצד מתבצעת פרוצדורת עיכוב ההליכים?

בטרם יגיש בקשה לעיכוב הליכים בעניין הנאשם, על עורך הדין לבדוק ביסודיות את נסיבות המקרה – אלו של הנאשם, של משפחתו, וכן של הקורבן, על מנת לבחון האם קיים סיכוי לאישור הבקשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בבקשה על עורך הדין לכלול כל מסמך וטענה אפשרית המחזקות אותה. במקביל, על עורך הדין לדאוג לשלוח הודעה לבית המשפט בדבר הגשת הבקשה לעיכוב ההליך.

במידה ואכן מתברר כי מכלול הנסיבות מייצר עילה לעיכוב ההליך הפלילי, יפנה עורך הדין לתובע בתיק וינסה לשכנעו כי העיכוב מוצדק. במידה והתובע לא משתכנע, הבקשה תיפול ולא תגיע לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, אך במידה והתובע אכן משתכנע בקיומה של עילה לעיכוב, יהיה עליו לכתוב חוות דעת מנומקת שמסבירה מדוע הוא סבור כי יש לעכב את ההליך ולצרפה לבקשה המקורית.

המלצת התובע, יחד עם הבקשה, תועבר לפרקליטות המדינה ושם הדברים ייבחנו בשנית על ידי כמה עורכי דין בטרם תועבר הבקשה לאישור היועץ המשפטי לממשלה. בשלב זה, על עורך הדין של הנאשם לוודא כי נשלחת הודעה רשמית מהפרקליטות לבית המשפט בדבר ההתקדמות עם בקשת העיכוב. לבסוף הבקשה תגיע לבחינתו ואישורו של היועץ המשפטי לממשלה, שכאמור מחזיק בסמכות הבלעדית לאשר או לדחות בקשת עיכוב הליכים פליליים.

היועץ יכול לדחות או לאשר את הבקשה, וגם אם מאשר אותה – בסמכותו להציב תנאים מסוימים לקיומה כמו התחייבות של הנאשם שלא לבצע את העבירה בה הוא מואשם בשנית; התחייבות לעבור הליך שיקום; הבעת חרטה ובקשת מחילה על מעשיו בפומבי; ואף התחייבות להיות כפוף לפיקוחו של קצין מבחן.

 

חידוש הליכים שעוכבו

כאמור, הסמכות בנושא עיכוב הליכים פליליים נתונה במלואה ליועץ המשפטי לממשלה. סמכות זו כוללת גם את זכאותו להחליט על חידוש הליכים פליליים שעוכבו, וזאת לאחר פרק זמן מסוים. פרק זמן זה משתנה, ונקבע על פי חומרת העבירה המיוחסת לנאשם וסוג העבירה הרלוונטית.

סעיף 232 לחוק הסדר הפלילי קובע כי כאשר מדובר בעבירות מסוג פשע, תקופת הזמן המקסימלית לחידוש ההליכים עומדת על 5 שנים. בתום תקופה זו, לא ניתן יהיה לחדשם עוד. בעבירות מסוג עוון, תקופת החידוש קצרה יותר ועומדת על שנה בלבד מיום עיכוב ההליכים בפועל. בעבירות מסוג חטא, לא ניתן לחדש את ההליכים כלל.

במידה ואכן חודש ההליך הפלילי, המשפט יחל בשנית בדיוק מהנקודה בה הפסיק בתחילה. במידה ובקשת החידוש נדחתה – קרי, ההליכים הפליליים עוכבו בשנית, לא תתקבל בקשת חידוש נוספת.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עיכוב הליכים פליליים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה