הטלת קלון

הטלת קלון הוא מונח שמבטא סטיגמה חברתית כלשהי בעלת קונוטציה שלילית ברורה בהיבט המוסרי. למשל, כאשר אדם נחשד שבגד בבת זוגתו, הוא מיד נושא עמו אות קין של בוגד בקרב סביבתו, גם אם הדבר עוד לא הוכח. למעשה, הקלון הוא כתם שנדבק במוניטין של אדם גם אם לא הוכח שאכן עשה את המיוחס לו. לעתים כתם זה נשאר גם לאחר שמוכח כי האדם זכאי מכל האשמות שנטלו כנגדו, מה שגורר פעמים רבות גינויים חברתיים כנגד אותו אדם.

 

עבירה שיש עמה קלון

עבירות שיש עמן קלון הן לרוב עבירות פליליות שנלווה להן תיוג של פגם מוסרי. הרציונל החברתי-משפטי שעומד מאחורי תיוג שכזה הוא הדגשת חומרת המעשה, במיוחד במקרים בהם מדובר בעובד ציבור. התפיסה היא כי עובד ציבור נושא באחריות מוגברת כלפי החברה, שכן מתוקף תפקידו עליו לדאוג לאינטרס הכלל.

כאשר אדם מבצע עבירה שכזו תוך שהוא חובש כובע של עובד ציבור, לא מספיק לתייג את המעשה בהרשעה פלילית בלבד אלא יש צורך לתייגן גם כעבירת קלון שמדגישה את חומרת המעשה. ניתן לחלק את עבירות הקלון לשלושה סוגים. הראשון מאגד תחתיו עבירות שמטבען יש עמן קלון, אך הנסיבות במסגרתן בוצעו יכולות לשלול את קיומו.

השני מתייחס לעבירות שמטבען אין עמן קלון, למשל עבירות תעבורה שלגביהן נהוג משטר של אחריות מוחלטת, ושום נסיבות לא יהפכו אותן לעבירות עם קלון. השלישי מאגד תחתיו עבירות שלרוב אין עמן קלון, אך הנסיבות המיוחדות של המקרה עשויות להביא לכך שיוצמד להן קלון. בכל מקרה, כדי להכריע בשאלה יש לקחת בחשבון את סוג העבירה, נסיבות ביצועה, על ידי מי בוצעה והאם נעשתה תוך כדי מילוי תפקיד או בזיקה אליו.

 

הדיון בשאלת הקלון בספרות ובבית המשפט

הספרות המשפטית והפסיקה הישראלית עוסקות רבות בשאלת הקלון ופרשנותה. פרופסור רות גביזון מסבירה כי מושג הקלון לקוח מעולם המוסר ולא מעולם המשפט; הוא מושג עמום שיש ליצוק אליו תוכן, ולכן קשה לעגנו בחקיקה.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופסור אהרן ברק קבע בבג"ץ 251/88 ווג'יה עודה ראבי ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה כי מושג הקלון מייצר חוסר ודאות משפטית. "הדיבור 'עבירה שיש עמה קלון' הוא דיבור עמום… לא כל עבירה יש בה קלון.

עבירה שיש עמה קלון הינה עבירה אשר נסיבות ביצועה מעידות, כי בעבריין נפל פגם מוסרי חמור". כלןמר, קשה להגדיר מתי אדם ביצע עבירה שיש עמה קלון, שכן לא כל העבירות נושאות מטען מוסרי זה. לכן, נסיבות העניין הן אלו שיגדירו את מידת החומרה המוסרית של העבירה, וזו בתורה תגדיר האם התגבש קלון בגינה.

בבג"ץ 11243/02 פייגלין נ' יו"ר ועדת הבחירות, בית המשפט עסק בהרחבה במושג הקלון וקבע כי "'קלון' הנלווה לעבירה מוסיף לה יסוד של שלילה החורג מממד הפרת החוק גרידא. זהו מושג הנושא עמו מטען מוסרי-ערכי שלילי, בבחינת דופי מוסרי, הניזון מתפיסות ערכיות ומאמות מידה מוסריות הרווחות בחברה. זהו מושג רב-פנים הלובש ופושט צורה בהתייחס לאופי העבירה הנעברת ונסיבותיה, ולהקשר הדברים המיוחד שבו הוא עומד למבחן…".

יחד עם זאת, שופט בית המשפט העליון לשעבר, חיים כהן, קבע כי ישנן עבירות שאף פעם לא יהיה בהן קלון. למשל, עבירות שהתהוו ללא כל כוונה פלילית מאחוריהן לא יכולות לעולם להיות עבירות שנושאות כתם מוסרי.

לרוב מדובר בעבירות שמשטר האחריות החל עליהן הוא אחריות מוחלטת – כלומר, עבירות שבגינן האדם שביצע את העבירה יישא במלוא האחריות בגינה, בין אם נעשתה שלא בכוונה או ברשלנות. לרוב מדובר בעבירות תנועה, וכפי שקבע השופט כהן בעש"מ 6/77, גם בעבירות שדינן כופר כסף על פי שיקול דעת של רשות מנהלית.

יש לציין כי לא כל מעשה שיש בו קלון הוא בהכרח עבירה פלילית, שכן הקלון מבטא פגם מוסרי. גביזון מסבירה כי מוסר הוא מושג חמקמק שמשתנה מחברה לחברה ומזמנים כאלו ואחרים, ולכן בהתאמה הגדרתו משתנה בין אדם לאדם, וכן משופט לשופט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

קלון בחקיקה הישראלית

הגם שמושג הקלון הוא מושג עמום שקשה לקבע בחקיקה, כיום ישנם הסדרים חקיקתיים ששוללים מאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון את היכולת לכהן במשרה ציבורית או בתפקיד רגיש שעולה ממנו דרישה לאמון מוגבר.

סעיף 6 לחוק יסוד הממשלה קובע כי "לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר, וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון".

בנוסף, סעיף 7א. לחוק בתי המשפט קובע כי אדם שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון, לא יוצע למינוי שופט על ידי הועדה למינוי שופטים; סעיף 16 לחוק לשכת עורכי הדין קובע כי הלשכה מנועה מלהעניק רישיון עריכת דין לאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון; סעיף 553 לחוק השיפוט הצבאי מסמיך את הצבא להוריד קצין בדרגה באם ביצע עבירה שיש עמה קלון; ועוד הסדרים רבים נוספים.

 

הפסקת כהונה בשל הרשעה שיש עמה קלון

סעיף 6 לחוק יסוד הכנסת קובע כי "אזרח ישראלי… בית משפט שלל ממנו זכות זו [להיבחר לכנסת] על פי חוק, או שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על 3 חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, ואם הורשע בעבירת טרור חמורה או עבירת ביטחון חמורה, כפי שייקבע בחוק, נידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שבע שנות מאסר, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון". כלומר, סעיף זה מונע מראש את מינויו של אדם העונה לאמור בו לחבר כנסת.

סעיף 18 לחוק יסוד הממשלה קובע כי "הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עימה משום קלון". בסעיף 23 ישנה התייחסות לשר מכהן שם נקבע כי "בית המשפט שהרשיע שר בעבירה, יקבע בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון; קבע בית המשפט כאמור, תיפסק כהונתו של השר ביום מתן פסק הדין".

בשנים ו-1997 התפתחו שתי פסיקות תקדימיות בנושא פסילת כהונה, שכיום מוכרות כהלכה אחת משותפת – הלכת דרעי-פנחסי. בשנת 1993 הואשם אריה דרעי, שר הפנים דאז, במגוון עבירות ובראשן קבלת שוחד.

בהרכב של 5 שופטים קבע בית המשפט פה אחד כי בכוחה של הגשת כתב אישום כנגד שר מכהן (או סגן שר מכהן) לחייב את ראש הממשלה לפטר את אותו שר או סגן שר. בשנת 1997, פסק בג"ץ פסיקה דומה בעניינו של סגן שר הדתות דאז, רפאל פנחסי, שהואשם ברישום כוזב במסמכי תאגיד וניסיון לקבלת דבר במרמה.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הטלת קלון?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!