בית המשפט לנוער

בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', עורכי דין פליליים המתמחים בהגנה על זכויות קטינים במסגרת ההליך הפלילי בבית המשפט לנוער. מנסיוננו, קיימת חשיבות מכרעת לליווי וייצוג הקטין (ומשפחתו) בהליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער, על ידי עורך דין פלילי מנוסה הבקיא בחקיקה הרלוונטית ובייצוג קטינים אל מול רשויות התביעה על מנת לאפשר הגנה מקסימלית על זכויותיו.

 

בית המשפט לנוער – רקע כללי

לבתי משפט לנוער נתונות סמכויות בתחום המשפט הפלילי והאזרחי גם יחד. פרק ב' לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, נותן את המסגרת החוקתית העיקרית לפעולתו של בית משפט לנוער בתחום הפלילי וכן מבהיר, כי על שופטים המתמנים לכהן בבית משפט לנוער לעבור הכשרה מיוחדת.

יובא כלשונו, סעיף 2(א) לחוק הנוער –

"נשיא בית המשפט העליון, בהסכמת שר המשפטים, יטיל על שופטים מבין שופטי בית משפט מחוזי ושופטי בית משפט שלום לשמש כשופטי נוער במשך התקופה שיקבע, ורשאי הוא להטיל על שופטים כאמור לדון במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט… ובלבד ששופטים כאמור יעברו הכשרה מיוחדת לשמש שופטי נוער או הכשרה מתאימה לשמש שופטי נוער לצורך דיון בהליכים אחרים הקשורים לנוער, לפי העניין."

החוק מבהיר כי הטיפול בקטין המובא בפתחו של בית המשפט לנוער יהיה שונה מטיפול בעניינו של בגיר באותן העבירות, כך מורה סעיף 3 לחוק:

"בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי יהיה הדיון בעבירה שהואשם בה קטין, לרבות הדיון בערעור, לפני בית משפט לנוער."

 

התנהלות ההליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער

בית משפט זה שונה מבית משפט לבגירים בכל הקשור להתנהלות ההליך.

קיימים מספר טעמים לצורך בהבדלים בין בית משפט פלילי לבגירים לבין בית משפט לנוער; ניכר כי מדובר ברצון המחוקק "להנגיש", עד כמה שניתן, את התנהלות ההליך לרמת ההבנה של הקטין / הקטינה הספציפיים העומדים מול בית משפט, כאשר האידיאל המובהק הוא למנוע רצידיוויזם (חזרה למעגל הפשיעה וביצוע עבירות נוספות), מתוך מודעות שקיימים מאפיינים ייחודיים לאוכלוסיית הקטינים בכלל וכי קיימת השפעה רבה בנהיול הליכים פליליים, על נפשם הצעירה של הקטינים בפרט.

ניתן לומר שבבית משפט לנוער קיימת שאיפה גדולה של השופטים להחזיר הקטינים למוטב ולסייע להם בדרכי טיפול ושיקום על מנת להחזירם למסלול חיים תקין, כך שאין הם ממהרים להטיל עונשים. פועל יוצא של האמור הוא, שלשופט בבית משפט זה קיים שיקול דעת רחב יותר לעניין שאלת העונש. בבית משפט לנוער, כלל פומביות הדיון אינו חל וכן קיים חיסיון על הפרוטוקול ועל פסק הדין.

בהתאם לסעיף 4 לחוק הנוער, קטין לא יועמד לדין עם בגיר אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. במידה שהואשם קטין עם בגיר באותו כתב אישום, רשאי בית משפט שאינו בית משפט לנוער – רק לאחר ששמע את טענות בעלי הדין, לדון בעניינם.

אם החליט כך, בית משפט שאינו לנוער, ינהג כלפי הקטין כאילו מדובר בבית משפט לנוער ויהיו לשופטים בהליך זה הסמכויות המוקנות לבית משפט לנוער. אם החליט בית המשפט לא לדון בעניין, יצווה על הפרדת משפטו של הקטין ויעבירו לבית משפט לנוער.

בית המשפט לנוער ובית משפט שאינו לנוער – שלבים דיוניים

אם מצא בית משפט שאינו בית משפט לנוער, כי מדובר בקטין בכל שלב לפני הכרעת הדין, יעביר העניין לבית משפט לנוער וזה ידון בעניין כאילו שהובא בפניו מלכתחילה ורשאי לדון בו, מהשלב שהגיע אליו בית המשפט המעביר. אם ראה בית משפט שאינו בית משפט לנוער לאחר הכרעת הדין, שהנאשם קטין, ימשיך לדון בעניין כאילו היה בית משפט לנוער ויהיו לו כל הסמכויות המוקנות לבית משפט לנוער.

אם מצא בית משפט לנוער, כי הובא עניינו של נאשם בפניו שאינו קטין, רשאי להמשיך לדון בעניינו כאילו לא היה בית משפט לנוער או לחילופין להעביר עניינו לבית משפט שאינו לנוער וזה ידון בו כאילו הובא עניינו בפניו מלכתחילה, אולם רשאי לדון בו מהשלב שהגיע אליו בית משפט לנוער.

באם ניתן צו סופי או פסק דין בעניינו של נאשם שבגלל גילו צריך היה להעמידו לדין בפני בית משפט אחר, לא יהיה הצו/פסק הדין הסופי פסול מחמת זאת בלבד – אולם, אם נגרם עיוות דין חמור כתוצאה מהעמדת נאשם לדין בבית משפט שאינו מתאים לו, רשאי נשיא בית משפט עליון להורות שבית משפט יקיים משפט חוזר בעניין.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

אי התייצבות קטין בפני בית המשפט לנוער

שופט בבית משפט לנוער, יכול לקבוע בהתאם לסעיף 17 לחוק כי קטין לא יהיה נוכח במשפטו אם טובתו מחייבת זאת, כך לפי סעיף 17 לחוק:

"בית משפט לנוער רשאי להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח בשלב משלבי הדיון למעט בעת מתן פסק דין או החלטה אחרת לפי חוק זה בעניינו של הקטין, ובלבד שטובת הקטין דורשת זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ושהקטין מיוצג על ידי סניגור."

לעניין זה, העונש המוטל בסיום ההליכים על קטין, שונה בתכלית מהעונש המוטל על הבגיר החל מהגדרתו – שכן מדובר במתן "גמר דין" ולא ב"גזר דין", וכלה בשיקולים המנחים את בית המשפט בבואו ליתן את הדין. כך, משקבע שופט בבית משפט לנוער בהכרעת הדין, כי קטין ביצע את העבירה, יפנה הקטין בהתאם לסעיף 22 לחוק לתסקיר שירות מבחן ולאחר מכן בהתאם לסעיף 24 עליו לבחור אחת מבין שלושת החלופות, באיזו דרך מעוניין לנקוט, כפי שיובא להלן:

  •  להרשיעו ולגזור דינו.
  •  לא להרשיעו ולשחררו ללא צו.
  •  לא להרשיעו ולצוות על אמצעים שיקומיים ודרכי טיפול, כפי שמובאים להלן ומפורטים בסעיף 26 לחוק:

 

(1) מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם הראוי לכך שאינו הורה הקטין, לתקופה שיקבע בית המשפט, והגבלת זכויותיהם של הורי הקטין כאפוטרופוסים שלו במשך התקופה האמורה;

(2) העמדת הקטין במבחן;

(3) קבלת התחייבות, בערובה או בלי ערובה, מאת הקטין או הורהו בדבר התנהגותו של הקטין בעתיד;

(4) שהייה של הקטין במעון יומי במשך תקופה שיקבע בית המשפט;

(5) החזקת הקטין במעון לתקופה שיקבע בית המשפט או החזקת קטין במעון נעול לתקופה שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שביצע הקטין;

(6) מתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין אם הדבר דרוש, לדעת בית המשפט, לטיפול בו;

(7) חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות המשפט;

(8) חיוב הקטין או הורהו בתשלום פיצוי לאדם שניזוק באותה עבירה.

באם ניתן צו סופי או פסק דין בעניינו של נאשם שבגלל גילו צריך היה להעמידו לדין בפני בית משפט אחר, לא יהיה הצו/פסק הדין הסופי פסול מחמת זאת בלבד – אולם, אם נגרם עיוות דין חמור כתוצאה מהעמדת נאשם לדין בבית משפט שאינו מתאים לו, רשאי נשיא בית משפט עליון להורות שבית משפט יקיים משפט חוזר בעניין.

 

מעון נעול

סעיף 25 לחוק, עניינו בדרכי הענישה האפשרויות כאשר מאפשר, באחת החלופות, לצוות על החזקת קטין שהורשע במעון נעול לתקופה שיקבע במקום מאסר, ובלבד שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שבה הורשע הקטין. בנוסף, מבהיר הסעיף כי קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו ארבע עשרה שנה, לא יוטל עליו מאסר כלל, אולם סייג זה לא חל על מעון נעול קרי; גם קטין שטרם מלאו לו 14 שנים יכול שעונשו יהיה במעון נעול.

עורך דין פלילי לייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער. משרדנו ייצג קטינים ונוער בהליכים פליליים מורכבים, בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך לחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו. מחפשים עורך דין פלילי? משרדינו מייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ! צרו קשר עוד היום לייעוץ ראשוני.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא בית המשפט לנוער?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!