בית המשפט לנוער

בפירמת עורכי הדין אלעד שאול ושות', עורכי דין פליליים המתמחים בהגנה על זכויות קטינים במסגרת ההליך הפלילי בבית המשפט לנוער.

מנסיוננו, קיימת חשיבות מכרעת לליווי וייצוג הקטין (ומשפחתו) בהליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער, על ידי עורך דין פלילי מנוסה הבקיא בחקיקה הרלוונטית ובייצוג קטינים אל מול רשויות התביעה על מנת לאפשר הגנה מקסימלית על זכויותיו.

בית המשפט לנוער – רקע כללי

לבתי משפט לנוער נתונות סמכויות בתחום המשפט הפלילי והאזרחי גם יחד.

פרק ב' לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, נותן את המסגרת החוקתית העיקרית לפעולתו של בית משפט לנוער בתחום הפלילי וכן מבהיר, כי על שופטים המתמנים לכהן בבית משפט לנוער לעבור הכשרה מיוחדת.

יובא כלשונו, סעיף 2(א) לחוק הנוער –

"נשיא בית המשפט העליון, בהסכמת שר המשפטים, יטיל על שופטים מבין שופטי בית משפט מחוזי ושופטי בית משפט שלום לשמש כשופטי נוער במשך התקופה שיקבע, ורשאי הוא להטיל על שופטים כאמור לדון במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט… ובלבד ששופטים כאמור יעברו הכשרה מיוחדת לשמש שופטי נוער או הכשרה מתאימה לשמש שופטי נוער לצורך דיון בהליכים אחרים הקשורים לנוער, לפי העניין."

החוק מבהיר כי הטיפול בקטין המובא בפתחו של בית המשפט לנוער יהיה שונה מטיפול בעניינו של בגיר באותן העבירות, כך מורה סעיף 3 לחוק:

"בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי יהיה הדיון בעבירה שהואשם בה קטין, לרבות הדיון בערעור, לפני בית משפט לנוער."

התנהלות ההליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער

בית משפט זה שונה מבית משפט לבגירים בכל הקשור להתנהלות ההליך.

קיימים מספר טעמים לצורך בהבדלים בין בית משפט פלילי לבגירים לבין בית משפט לנוער; ניכר כי מדובר ברצון המחוקק "להנגיש", עד כמה שניתן, את התנהלות ההליך לרמת ההבנה של הקטין / הקטינה הספציפיים העומדים מול בית משפט, כאשר האידיאל המובהק הוא למנוע רצידיוויזם (חזרה למעגל הפשיעה וביצוע עבירות נוספות), מתוך מודעות שקיימים מאפיינים ייחודיים לאוכלוסיית הקטינים בכלל וכי קיימת השפעה רבה בנהיול הליכים פליליים, על נפשם הצעירה של הקטינים בפרט.

ניתן לומר שבבית משפט לנוער קיימת שאיפה גדולה של השופטים להחזיר הקטינים למוטב ולסייע להם בדרכי טיפול ושיקום על מנת להחזירם למסלול חיים תקין, כך שאין הם ממהרים להטיל עונשים.

פועל יוצא של האמור הוא, שלשופט בבית משפט זה קיים שיקול דעת רחב יותר לעניין שאלת העונש. בבית משפט לנוער, כלל פומביות הדיון אינו חל וכן קיים חיסיון על הפרוטוקול ועל פסק הדין.

בהתאם לסעיף 4 לחוק הנוער, קטין לא יועמד לדין עם בגיר אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

במידה שהואשם קטין עם בגיר באותו כתב אישום, רשאי בית משפט שאינו בית משפט לנוער – רק לאחר ששמע את טענות בעלי הדין, לדון בעניינם.

אם החליט כך, בית משפט שאינו לנוער, ינהג כלפי הקטין כאילו מדובר בבית משפט לנוער ויהיו לשופטים בהליך זה הסמכויות המוקנות לבית משפט לנוער. אם החליט בית המשפט לא לדון בעניין, יצווה על הפרדת משפטו של הקטין ויעבירו לבית משפט לנוער.

בית המשפט לנוער ובית משפט שאינו לנוער – שלבים דיוניים

אם מצא בית משפט שאינו בית משפט לנוער, כי מדובר בקטין בכל שלב לפני הכרעת הדין, יעביר העניין לבית משפט לנוער וזה ידון בעניין כאילו שהובא בפניו מלכתחילה ורשאי לדון בו, מהשלב שהגיע אליו בית המשפט המעביר.

אם ראה בית משפט שאינו בית משפט לנוער לאחר הכרעת הדין, שהנאשם קטין, ימשיך לדון בעניין כאילו היה בית משפט לנוער ויהיו לו כל הסמכויות המוקנות לבית משפט לנוער.

אם מצא בית משפט לנוער, כי הובא עניינו של נאשם בפניו שאינו קטין, רשאי להמשיך לדון בעניינו כאילו לא היה בית משפט לנוער או לחילופין להעביר עניינו לבית משפט שאינו לנוער וזה ידון בו כאילו הובא עניינו בפניו מלכתחילה, אולם רשאי לדון בו מהשלב שהגיע אליו בית משפט לנוער.

באם ניתן צו סופי או פסק דין בעניינו של נאשם שבגלל גילו צריך היה להעמידו לדין בפני בית משפט אחר, לא יהיה הצו/פסק הדין הסופי פסול מחמת זאת בלבד – אולם, אם נגרם עיוות דין חמור כתוצאה מהעמדת נאשם לדין בבית משפט שאינו מתאים לו, רשאי נשיא בית משפט עליון להורות שבית משפט יקיים משפט חוזר בעניין.

אי התייצבות קטין בפני בית המשפט לנוער

שופט בבית משפט לנוער, יכול לקבוע בהתאם לסעיף 17 לחוק כי קטין לא יהיה נוכח במשפטו אם טובתו מחייבת זאת, כך לפי סעיף 17 לחוק:

"בית משפט לנוער רשאי להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח בשלב משלבי הדיון למעט בעת מתן פסק דין או החלטה אחרת לפי חוק זה בעניינו של הקטין, ובלבד שטובת הקטין דורשת זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ושהקטין מיוצג על ידי סניגור."

לעניין זה, העונש המוטל בסיום ההליכים על קטין, שונה בתכלית מהעונש המוטל על הבגיר החל מהגדרתו – שכן מדובר במתן "גמר דין" ולא ב"גזר דין", וכלה בשיקולים המנחים את בית המשפט בבואו ליתן את הדין.

כך, משקבע שופט בבית משפט לנוער בהכרעת הדין, כי קטין ביצע את העבירה, יפנה הקטין בהתאם לסעיף 22 לחוק לתסקיר שירות מבחן ולאחר מכן בהתאם לסעיף 24 עליו לבחור אחת מבין שלושת החלופות, באיזו דרך מעוניין לנקוט, כפי שיובא להלן:

  •  להרשיעו ולגזור דינו.
  •  לא להרשיעו ולשחררו ללא צו.
  •  לא להרשיעו ולצוות על אמצעים שיקומיים ודרכי טיפול, כפי שמובאים להלן ומפורטים בסעיף 26 לחוק:

(1)   מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם הראוי לכך שאינו הורה הקטין, לתקופה שיקבע בית המשפט, והגבלת זכויותיהם של הורי הקטין כאפוטרופוסים שלו במשך התקופה האמורה;

(2)   העמדת הקטין במבחן;

(3)   קבלת התחייבות, בערובה או בלי ערובה, מאת הקטין או הורהו בדבר התנהגותו של הקטין בעתיד;

(4)   שהייה של הקטין במעון יומי במשך תקופה שיקבע בית המשפט;

(5)   החזקת הקטין במעון לתקופה שיקבע בית המשפט או החזקת קטין במעון נעול לתקופה שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שביצע הקטין;

(6)   מתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין אם הדבר דרוש, לדעת בית המשפט, לטיפול בו;

(7)   חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות המשפט;

(8)   חיוב הקטין או הורהו בתשלום פיצוי לאדם שניזוק באותה עבירה.

באם ניתן צו סופי או פסק דין בעניינו של נאשם שבגלל גילו צריך היה להעמידו לדין בפני בית משפט אחר, לא יהיה הצו/פסק הדין הסופי פסול מחמת זאת בלבד – אולם, אם נגרם עיוות דין חמור כתוצאה מהעמדת נאשם לדין בבית משפט שאינו מתאים לו, רשאי נשיא בית משפט עליון להורות שבית משפט יקיים משפט חוזר בעניין.

מעון נעול

סעיף 25 לחוק, עניינו בדרכי הענישה האפשרויות כאשר מאפשר, באחת החלופות, לצוות על החזקת קטין שהורשע במעון נעול לתקופה שיקבע במקום מאסר, ובלבד שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שבה הורשע הקטין.

בנוסף, מבהיר הסעיף כי קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו ארבע עשרה שנה, לא יוטל עליו מאסר כלל, אולם סייג זה לא חל על מעון נעול קרי; גם קטין שטרם מלאו לו 14 שנים יכול שעונשו יהיה במעון נעול.

עורך דין פלילי לייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער.

משרדנו ייצג קטינים ונוער בהליכים פליליים מורכבים, בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך לחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו.

מחפשים עורך דין פלילי? משרדינו מייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ! צרו קשר עוד היום לייעוץ ראשוני.

דרגו את המאמר
זקוקים לייעוץ אישי בנושא בית המשפט לנוער?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
סיוע לעבירה לאחר מעשה

חוק העונשין בנוי פרקים פרקים, המחולקים לסימנים, שמחולקים בתורם לסעיפים ולתתי סעיפים. בפרק ט' העוסק בפגיעות בסדרי השלטון ומהשפט, סימן א' הנודע לשיבוש הליכי משפט מכיל את סעיפים 260 ו-261

קרא עוד
עבירות מין במשפחה ובידי אחראי

לפני שנרחיב על הנושא, חשוב להבין מה נחשב עבירות מין במשפחה ובידי אחראי בעיני החוק הפלילי? חוק העונשין בעיקרו קובע אילו התנהגויות, באילו נסיבות ובאיזה יסוד נפשי, נחשבות עבירה פלילית.

קרא עוד
עושק (ס' 431 לחוק העונשין)

ס' 431 לחוק העונשין מגדיר את עבירת העושק וקובע כך: "המנצל את המצוקה, החולשה הגופנית או השכלית, חוסר הנסיון או קלות הדעת של הזולת לאחת מאלה, דינו – מאסר שלוש

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה