מעשה פזיזות ורשלנות

חוק העונשין הינו החוק במשפט הישראלי המתייחס לתחום הפלילי, ומגדיר מהם המעשים אשר מהווים עבירה ומהם העונשים בגינם. בכך מסדיר החוק את המשפט הפלילי בישראל. לאור רוחב היריעה שלו, מתייחס החוק להיבטים פליליים רבים ושונים, והוא בעל חשיבות רבה ביותר בסדר היום של המדינה.

כך, מתייחס החוק גם לעבירות של מעשי פזיזות ושל רשלנות. לעבירות אלה חשיבות מיוחדת. בשונה מעבירות רבות אחרות בחוק העונשין, אשר המבצע היה מודע באופן מלא לביצוען ופעמים רבות התכוון בדיוק לתוצאה החמורה שקרה, פעמים רבות בעבירות אלה המצב שונה. כך, כדי שתתקיים העבירה כלל לא נדרש שתהיה כוונה של המבצע להרע לאדם אחר שמולו.

לאור ייחודן זה של מעשי הפזיזות והרשלנות, החשיבות בלהכיר את העבירות על סוגיהן ראשונה במעלה. בשונה ממקרים בהם אדם יודע בבירור שהוא מבצע דבר אסור, במקרים אלה פעמים רבות אדם לא ידע כלל שהוא עובר על החוק. על כן, חשוב לדעת מהם הסוגים השונים של העבירות. כמו כן, יש חשיבות רבה במקרים מסוג זה בהסתייעות בעורך דין פלילי, אשר הינו בעל מומחיות בתחום.

 

מהי פזיזות ומהי רשלנות?

מעשה פזיז ורשלני הינו מעשה אשר בוצע באופן רשלני או נמהר, ובכך גרם לחבלה לאדם אחר או לחילופין סיכן את חייו של אדם אחר. לפי החוק, מעשה כזה מהווה עבירה פלילית, אשר דינה הוא מאסר בפועל של תקופה של עד שלוש שנים.

הן ההגדרה של רשלנות והן ההגדרה של פזיזות מופיעות באופן מפורש בחוק העונשין. כך, סעיף 21 לחוק העונשין קובע שרשלנות הינה אי מודעות לטיב מעשה, לקיומן של הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות של המעשה, אשר נמנים עם פרטי העבירה הספציפית הרלוונטית, כאשר אדם "מן היישוב" יכול היה, בנסיבות העניין, להיות מודע לאותו פרט.

זאת, תחת קיומם של שני תנאי משנה. ראשית, שלעניין הפרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמור, ושנית שבעבירה שעם פרטיה נמנית תוצאה שנגרמה על ידי המעשה או סכנה העלולה להיגרם בשלו – מי שמבצע אותה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה או לגרימת התוצאה. כמו כן חשוב לזכור שרשלנות יכולה להיחשב יסוד נפשי מספיר רק בעבירות שאינן מסוג פשע.

בסעיף 20 לאותו חוק, המגדיר עבירות של מחשבה פלילית, מוגדרת הפזיזות. פזיזות מתחלקת לפי החוק לאדישות, משמע שוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאה הספציפית של העבירה הנידונה, ולקלות דעת, משמע נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה של העבירה הספציפית, מתוך תקווה להצליח למנוע את העבירה.

הבדל משמעותי ביותר הינו שבמקרה של פזיזות ישנה מודעות לטיב המעשה, לקיומן של הנסיבות, ואף לאפשרות לגרימת התוצאה של העבירה הספציפית. לעומת זאת, במקרה של רשלנות האדם אינו מודע לטיבו של מעשה, לכך שהתקיימו הנסיבות להיווצרותו או אף לאפשרות לגרימה לתוצאות הספציפיות, גם במקרים בהם לאדם הנורמטיבי כן היתה מודעות אליהם.

על אף השוני, הן עבירות הפזיזות והן עבירות הרשלנות, בשונה ממרבית העבירות הספציפיות אליהן מתייחס חוק העונשין, הינן עבירות אשר יש סבירות גבוהה ביותר שאדם "נורמטיבי" יבצע. כאשר מדובר בהתנהגות אשר גורמת או הינה בעלת פוטנציאל לגרום לנזק רב, גם ככל שאדם ביצע את העבירה מתוך פזיזות או רשלנות, ההשלכות הן חמורות. לפיכך, גם בגין עבירות אלה ראוי ונדרש שיהיה עונש.

חשוב להדגיש כי הרשלנות והפזיזות המוגדרות בסעיף 20 ו21 לחוק העונשין קשורות במה שמוגדר כיסוד הנפשי של אדם. בכך, הן יכולות וצריכות להתקיים בחלק מהעבירות הספציפיות הנמנות בחוק העונשין, בכדי ש'תיווצר' עבירה. כמו כן, העונש בגינן יהיה פחוּת יותר מבמקרה בו התקיים יסוד נפשי של כוונה, דהיינו מטרה לגרום לתוצאה הספציפית. כך, הן נכנסות בגדר עוון ורשלנות, ולא בגדר פשע.

 

עבירות מעשי הפזיזות והרשלנות

נוסף להיותן חלק נדרש בקיומן של עבירות מסוימות בחוק העונשין, חוק העונשין ייחד סעיף ספציפי העוסק באופן ישיר בעבירות שכשלעצמן מהוות פזיזות ורשלנות אסורות.

סעיף זה הינו סעיף 338. הסעיף מרכז את הדברים אשר עצם העיסוק בהם מכיל בחובו סכנה מובנית, ומשכך נדרשת בהן זהירות מוגברת. מדובר בשורה ארוכה של מעשים שביצועם נעשה בצורה רשלנית או נמהרת, וכתוצאה מכך נגרמה חבלה לאדם או שחייו היו בסכנה. משמע, העבירות המפורטות בסעיף הינן עבירות בהן עצם העובדה שנגרם נזק כתוצאה מחפץ, כלי או דבר אחר שצוין בעבירה, ברירת המחדל היא שמי שעשה בהם שימוש היה רשלן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

דוגמאות למעשים שמהווים פזיזות ורשלנות

כאמור, החוק מפרט בסעיפיו הקטנים אילו הם המעשים אשר מי שמבצעם בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לאדם לחברלה דינו מאשר שלוש שנים, דהיינו מפרט מהם מעשי פזיזות ורשלנות.

אחת הדוגמאות אליהן מתייחס החוק הינה מתן טיפול רפואי בחוסר מיומנות ומקצועיות. לפי סעיף קטן 7 תחת סעיף 338, מתן טיפול רפואי בצורה חסרת מיומנות ומקצועיות, או לחילופין מתן מתן טיפול כירורגי רשלני, במקרים בהם המטפל התחייב לטפל בו מתוקף תפקידו, הינו עבירה פלילית. דינה של עבירה זו, כדין כלל העבירות תחת סעיף זה, הינו שלוש שנות מאסר.

דוגמאות נוספות הינן:

  • הפעלת כלי שיט או כלי טיס או השתתפות בהפעלתם;
  • עשיית מעשה באש או בחומר לקיח, נפיץ או רדיואקטיבי או אי נקיטה באמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת אשר כרוכה באש או בחומר כאמור שבהחזקתו של אדם; ע
  • שיית מעשה לגבי מכונות שבפיקוחו של אדם, בין אם בפיקוחו בלבד ובין אם בפיקוחו יחד עם אחרים, או לחילופין אי נקיטת אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסברת הכרוכה במכונות אלה;
  • עשיית מעשה לגבי חומר נפץ או לגבי כלי יריה שבחזקתו של אדם, או לחילופין אי נקיטת אמצעי זהירות נאותי מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהללו;
  • אי נקיטת אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה בהחזקתו של עושה המעשה;

 

ועוד.

בנוגע לשימוש בכלי נשק וחומרי נפץ, בשנת 2005 נכנס לתוקפו תיקון לחוק אשר מתייחס לעצם השימוש בחומרי נפץ ובכלי נשק בלי אמצעי זהירות בלי שננקטו אמצעי זהירות, בעת אירועים כגון טקסים או חגיגות, וקובע שכאשר מדובר בעבירות ספציפיות אלה העונש אף יכול להגיע כדי ארבע שנות מאסר.

מדוגמאות אלה ועוד עולה שכאשר בחזקתו של אדם ישנם חומרים, חפצים ואף בעלי חיים, חלה עליו החובה לנקוט משנה זהירות בכדי שהסכנה הפוטנציאלית של פגיעה באנשים מאלמנטים אלה לא תתקיים. במקרים בהם אכן התקיים נזק, על מבצע המעשה הפזיז או הרשלני להוכיח שלא היתה אפשרות למנוע את הנזק תוך מאמץ סביר.

 

עורך דין פלילי – הדרך להתמודד בצורה האופטימלית עם עבירות "נורמטיביות"

כאמור, נדמה שעבירות הפזיזות והרשלנות הינן עבירות אשר אף אדם נורמטיבי ביותר עלול למצוא עצמו מואשם בהן, כאשר כאמור לא היתה לו כל כוונה לבצען. כמו כן פעמים רבות מדובר במעשים אשר האדם כלל לא יודע שהם מהווים עבירה על החוק, ושחוק העונשין אוסר עליהן במפורש.

לפיכך, כדי להתמודד עם הקושי שנוצר, ולאור הסנקציה המשמעותית הפוטנציאלית בגין עבירות אלה, ישנה חשיבות רבה בהסתייעות בעורך דין בעל מומחיות וניסיון בתחום.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה פזיזות ורשלנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!