מעשה פזיזות ורשלנות

חוק העונשין הינו החוק במשפט הישראלי המתייחס לתחום הפלילי, ומגדיר מהם המעשים אשר מהווים עבירה ומהם העונשים בגינם. בכך מסדיר החוק את המשפט הפלילי בישראל. לאור רוחב היריעה שלו, מתייחס החוק להיבטים פליליים רבים ושונים, והוא בעל חשיבות רבה ביותר בסדר היום של המדינה.

כך, מתייחס החוק גם לעבירות של מעשי פזיזות ושל רשלנות. לעבירות אלה חשיבות מיוחדת. בשונה מעבירות רבות אחרות בחוק העונשין, אשר המבצע היה מודע באופן מלא לביצוען ופעמים רבות התכוון בדיוק לתוצאה החמורה שקרה, פעמים רבות בעבירות אלה המצב שונה. כך, כדי שתתקיים העבירה כלל לא נדרש שתהיה כוונה של המבצע להרע לאדם אחר שמולו.

לאור ייחודן זה של מעשי הפזיזות והרשלנות, החשיבות בלהכיר את העבירות על סוגיהן ראשונה במעלה. בשונה ממקרים בהם אדם יודע בבירור שהוא מבצע דבר אסור, במקרים אלה פעמים רבות אדם לא ידע כלל שהוא עובר על החוק. על כן, חשוב לדעת מהם הסוגים השונים של העבירות. כמו כן, יש חשיבות רבה במקרים מסוג זה בהסתייעות בעורך דין פלילי, אשר הינו בעל מומחיות בתחום.

 

מהי פזיזות ומהי רשלנות?

מעשה פזיז ורשלני הינו מעשה אשר בוצע באופן רשלני או נמהר, ובכך גרם לחבלה לאדם אחר או לחילופין סיכן את חייו של אדם אחר. לפי החוק, מעשה כזה מהווה עבירה פלילית, אשר דינה הוא מאסר בפועל של תקופה של עד שלוש שנים.

הן ההגדרה של רשלנות והן ההגדרה של פזיזות מופיעות באופן מפורש בחוק העונשין. כך, סעיף 21 לחוק העונשין קובע שרשלנות הינה אי מודעות לטיב מעשה, לקיומן של הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות של המעשה, אשר נמנים עם פרטי העבירה הספציפית הרלוונטית, כאשר אדם "מן היישוב" יכול היה, בנסיבות העניין, להיות מודע לאותו פרט.

זאת, תחת קיומם של שני תנאי משנה. ראשית, שלעניין הפרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמור, ושנית שבעבירה שעם פרטיה נמנית תוצאה שנגרמה על ידי המעשה או סכנה העלולה להיגרם בשלו – מי שמבצע אותה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה או לגרימת התוצאה. כמו כן חשוב לזכור שרשלנות יכולה להיחשב יסוד נפשי מספיר רק בעבירות שאינן מסוג פשע.

בסעיף 20 לאותו חוק, המגדיר עבירות של מחשבה פלילית, מוגדרת הפזיזות. פזיזות מתחלקת לפי החוק לאדישות, משמע שוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאה הספציפית של העבירה הנידונה, ולקלות דעת, משמע נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה של העבירה הספציפית, מתוך תקווה להצליח למנוע את העבירה.

הבדל משמעותי ביותר הינו שבמקרה של פזיזות ישנה מודעות לטיב המעשה, לקיומן של הנסיבות, ואף לאפשרות לגרימת התוצאה של העבירה הספציפית. לעומת זאת, במקרה של רשלנות האדם אינו מודע לטיבו של מעשה, לכך שהתקיימו הנסיבות להיווצרותו או אף לאפשרות לגרימה לתוצאות הספציפיות, גם במקרים בהם לאדם הנורמטיבי כן היתה מודעות אליהם.

על אף השוני, הן עבירות הפזיזות והן עבירות הרשלנות, בשונה ממרבית העבירות הספציפיות אליהן מתייחס חוק העונשין, הינן עבירות אשר יש סבירות גבוהה ביותר שאדם "נורמטיבי" יבצע. כאשר מדובר בהתנהגות אשר גורמת או הינה בעלת פוטנציאל לגרום לנזק רב, גם ככל שאדם ביצע את העבירה מתוך פזיזות או רשלנות, ההשלכות הן חמורות. לפיכך, גם בגין עבירות אלה ראוי ונדרש שיהיה עונש.

חשוב להדגיש כי הרשלנות והפזיזות המוגדרות בסעיף 20 ו21 לחוק העונשין קשורות במה שמוגדר כיסוד הנפשי של אדם. בכך, הן יכולות וצריכות להתקיים בחלק מהעבירות הספציפיות הנמנות בחוק העונשין, בכדי ש'תיווצר' עבירה. כמו כן, העונש בגינן יהיה פחוּת יותר מבמקרה בו התקיים יסוד נפשי של כוונה, דהיינו מטרה לגרום לתוצאה הספציפית. כך, הן נכנסות בגדר עוון ורשלנות, ולא בגדר פשע.

 

עבירות מעשי הפזיזות והרשלנות

נוסף להיותן חלק נדרש בקיומן של עבירות מסוימות בחוק העונשין, חוק העונשין ייחד סעיף ספציפי העוסק באופן ישיר בעבירות שכשלעצמן מהוות פזיזות ורשלנות אסורות.

סעיף זה הינו סעיף 338. הסעיף מרכז את הדברים אשר עצם העיסוק בהם מכיל בחובו סכנה מובנית, ומשכך נדרשת בהן זהירות מוגברת. מדובר בשורה ארוכה של מעשים שביצועם נעשה בצורה רשלנית או נמהרת, וכתוצאה מכך נגרמה חבלה לאדם או שחייו היו בסכנה. משמע, העבירות המפורטות בסעיף הינן עבירות בהן עצם העובדה שנגרם נזק כתוצאה מחפץ, כלי או דבר אחר שצוין בעבירה, ברירת המחדל היא שמי שעשה בהם שימוש היה רשלן.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

דוגמאות למעשים שמהווים פזיזות ורשלנות

כאמור, החוק מפרט בסעיפיו הקטנים אילו הם המעשים אשר מי שמבצעם בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לאדם לחברלה דינו מאשר שלוש שנים, דהיינו מפרט מהם מעשי פזיזות ורשלנות.

אחת הדוגמאות אליהן מתייחס החוק הינה מתן טיפול רפואי בחוסר מיומנות ומקצועיות. לפי סעיף קטן 7 תחת סעיף 338, מתן טיפול רפואי בצורה חסרת מיומנות ומקצועיות, או לחילופין מתן מתן טיפול כירורגי רשלני, במקרים בהם המטפל התחייב לטפל בו מתוקף תפקידו, הינו עבירה פלילית. דינה של עבירה זו, כדין כלל העבירות תחת סעיף זה, הינו שלוש שנות מאסר.

דוגמאות נוספות הינן:

  • הפעלת כלי שיט או כלי טיס או השתתפות בהפעלתם;
  • עשיית מעשה באש או בחומר לקיח, נפיץ או רדיואקטיבי או אי נקיטה באמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת אשר כרוכה באש או בחומר כאמור שבהחזקתו של אדם; ע
  • שיית מעשה לגבי מכונות שבפיקוחו של אדם, בין אם בפיקוחו בלבד ובין אם בפיקוחו יחד עם אחרים, או לחילופין אי נקיטת אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסברת הכרוכה במכונות אלה;
  • עשיית מעשה לגבי חומר נפץ או לגבי כלי יריה שבחזקתו של אדם, או לחילופין אי נקיטת אמצעי זהירות נאותי מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהללו;
  • אי נקיטת אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת הכרוכה בחיה בהחזקתו של עושה המעשה;

 

ועוד.

בנוגע לשימוש בכלי נשק וחומרי נפץ, בשנת 2005 נכנס לתוקפו תיקון לחוק אשר מתייחס לעצם השימוש בחומרי נפץ ובכלי נשק בלי אמצעי זהירות בלי שננקטו אמצעי זהירות, בעת אירועים כגון טקסים או חגיגות, וקובע שכאשר מדובר בעבירות ספציפיות אלה העונש אף יכול להגיע כדי ארבע שנות מאסר.

מדוגמאות אלה ועוד עולה שכאשר בחזקתו של אדם ישנם חומרים, חפצים ואף בעלי חיים, חלה עליו החובה לנקוט משנה זהירות בכדי שהסכנה הפוטנציאלית של פגיעה באנשים מאלמנטים אלה לא תתקיים. במקרים בהם אכן התקיים נזק, על מבצע המעשה הפזיז או הרשלני להוכיח שלא היתה אפשרות למנוע את הנזק תוך מאמץ סביר.

 

עורך דין פלילי – הדרך להתמודד בצורה האופטימלית עם עבירות "נורמטיביות"

כאמור, נדמה שעבירות הפזיזות והרשלנות הינן עבירות אשר אף אדם נורמטיבי ביותר עלול למצוא עצמו מואשם בהן, כאשר כאמור לא היתה לו כל כוונה לבצען. כמו כן פעמים רבות מדובר במעשים אשר האדם כלל לא יודע שהם מהווים עבירה על החוק, ושחוק העונשין אוסר עליהן במפורש.

לפיכך, כדי להתמודד עם הקושי שנוצר, ולאור הסנקציה המשמעותית הפוטנציאלית בגין עבירות אלה, ישנה חשיבות רבה בהסתייעות בעורך דין בעל מומחיות וניסיון בתחום.

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה פזיזות ורשלנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
אי ידיעה על זכות השימוע
הליכים ושירותים
אי ידיעה על זכות השימוע

זכות השימוע היא זכות בסיסית של חשודים בהליך הפלילי. אי ידיעה על זכות השימוע יכולה להוביל, בנסיבות המתאימות, לביטול כתב האישום ולגניזתו בהוראת בית המשפט.

קרא עוד »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

קרא עוד »
מידע וטיפים
אלימות כלפי נשים

לצערנו הרב, התופעה של אלימות כלפי נשים הולכת ומתרחבת ובשנים האחרונות היא הגיעה לממדים מדאיגים. בין אם שאתם נמצאים בצד הנתקף או התוקף, הרי שעליכם

קרא עוד »
מונחים מקצועיים
ראיות לכאורה

החלטת בית משפט על מעצר נאשם עד לתום ההליכים המשפטיים מתבססת על בחינה של שלושה אלמנטים. לצד קביעת עילת מעצר ובדיקת חלופות מעצר רלוונטיות, נדרש

קרא עוד »
הליכים ושירותים
קובלנה פלילית פרטית

כדי להתמודד עם קובלנה פלילית – כתב אישום שמוגש על ידי אדם פרטי (כלומר, לא באמצעות המדינה המיוצגת על ידי הפרקליטות), דרוש ליווי וסיוע מקצועי

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה