מאמרים

שימוש במזומן ושיקים – הגבלות בחוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

ביום 18.03.2018, פורסם ברשומות, חוק צמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018, 

במאמר זה, מסביר עורך דין אלעד רן, על החוק לצמצום השימוש במזומן, מטרותיו, ההגבלות בחוק וסמכויות האכיפה המנהליות והפליליות בו. עורך דין אלעד רן מתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן ועבירות הלבנת הון, ומשמש עורך דין פלילי ללקוחות פרטיים וחברות, בעל שנות ותק רבות.

שימוש במזומן ושיקים

מטרת החוק, לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור, הלבנת הון ומימון טרור וכן לסייע במאבק בפשיעה הכלכלית ובפשיעה הפלילית, לרבות העלמות מס ועבירות כלכליות הפוגעות בקופת המדינה.

החוק מיישם, הלכה למעשה, את המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת צמצום השימוש במזומן במדינת ישראל.

הוועדה הוקמה בהחלטת ממשלה ונכחו בה בין היתר, נציגי רשות המיסים, משטרת ישראל, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהל הכנסות המדינה, משרד האוצר ובנק ישראל.

הגבלת שימוש במזומן

החוק מתיר עסקאות בהן ניתן להעביר תשלום במזומן, לעסקאות בהן מחיר העסקה הוא:

 1.  עד 11,000 ש”ח, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
 2.  עד 50,000 ש”ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
 3.  עד 55,000 ש”ח, כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר.
 4.  עד 11,000 ש”ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 5.  עד 50,000 ש”ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.
 6.  עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים האמורים לעיל בסעיפים 1 עד 5, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב’ לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000.

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו בנוגע לקבלת מזומן על ידי רשויות המדינה;

ההגבלות לא יחולו בנוגע עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה, כהגדרתם בחוק, שאינו תשלום בגין שכר עבודה.

בנוסף, נקבע כי לתקופה של שנתיים, מיום פרסום החוק ברשומות, גם גמ”חים (מוסדות גמילות חסדים), יהיו רשאים לתת הלוואות במזומן, בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים.

הגבלת שימוש בשיקים

החוק קובע גם הגבלות על שימוש בשיקים והסבת שיקים, הכוללות, את ההגבלות הבאות :

 1.  איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב, בלי שפרטי המסב נקובים על השיק
  (שיק “פתוח” או שיק “מוסב על החלק”), כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק.
 2.  איסור כאמור בשיק העולה על 5,000 ש”ח כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק.
 3.  לבנק יהיה אסור לפרוע שיק בו חסר שם הנפרע או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש”ח אם השיק הוסב יותר מפעם אחת. או פעמיים בלבד, אך רק אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

סמכויות פיקוח ואכיפה

החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה,כמו כן, קובע הוראות שונות שנועדו לאפשר את אכיפת החובות הקבועות בו, וביניהן קביעת כללים שיחייבו עוסקים בהחזקת אמצעי ייעודי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או סליקה באמצעי אלקטרוני אחר.

בנוסף, החוק קובע חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול וכן מטיל חובה על כל מי שרוכש זכויות במקרקעין לכלול בהצהרה, המוגשת לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה.

בנוסף לכך, קובע החוק שיעורים של עיצומים כספיים שיוטלו על עוסקים, וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק, במקרים שבהם הופרו הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן וההגבלות הקבועות מכוחן, וזאת בהתאם לסכום ההפרה.

עורך דין פלילי אלעד רן מסביר כי החוק קובע עבירה פלילית של מעשה מרמה שבוצע בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, שבצידה שלוש שנות מאסר – עבירת פשע.

בנוסף, קובע החוק כי לאחר שנה (מיום 1 בינואר 2019), שר האוצר יבחן את הסכומים הקבועים לעיל, ויהיה רשאי להפחית את הסכומים כך:

 1.  במקום 11,000 ש”ח, הסכום יופחת ל- 6,000 ש”ח.
 2.  במקום 50,000 ש”ח, הסכום יופחת ל- 15,000 ש”ח אלא אם מדובר בקניית כלי רכב.
 3.  החוק מחריג, לתקופה של שלוש שנים, עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית.
 4.  במקביל, קובע החוק מנגנון של דיווח על עסקאות אלו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בסך של מעל 50,000 ש”ח.

החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

זקוק לייעוץ? משרד עורכי דין פליליים שאול רן ושות’ לשירותכם לייעוץ משפטי בכל שאלה.

חייג עכשיו