מאמרים

המרת כתב אישום בעבירות מס בקנס מנהלי

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

במשרד שאול – רן ושות’ עורכי דין המתמחים במיסים, יוצאי רשות המיסים ומחלקות מיסים בפירמות עורכי הדין ורואי החשבון מהגדולות בעולם.

משרדנו מייצג נישומים, חשודים ונאשמים בעבירות מס פליליות ובהליכים אזרחיים מול רשויות המס ומספק ייעוצי מס ותכנוני מס מורכבים, ללקוחות בארץ ובעולם.

חשוב לדעת, חוק העבירות המנהליות מאפשר להטיל קנס מנהלי בגין עבירות מס שנחשבות קלות יחסית, וזאת במקום הגשת כתב אישום פלילי.

המרת כתב אישום בעבירות מס בקנס מנהלי

המחוקק רואה בסוג העבירות המנויות בחוק העבירות המנהליות כעבירות שעל-פי רוב אין עמן חומרה רבה ומשום כך, אין הצדקה להגיש כנגד אדם כתב אישום ולהטיל על אדם שעבר אותן עבירות כתם של הרשעה פלילית.

זאת ועוד, קביעת עבירה כעבירה מנהלית מצביעה על כך שהעבירה אינה בעלת אופי פלילי מובהק ולרוב אין עימה כוונה פלילית, כלומר אין כוונה של העבריין להשיג את תוצאות העבירה, אלא יש בהן יסוד של רשלנות. התפיסה היא, שאין בעבירה מנהלית פגם מוסרי או קלון.

יתרון נוסף להטלת קנס מנהלי הינו הקטנת העומס על בתי המשפט ועל רשויות התביעה, בכך שאין צורך לנהל את ההליך בבית המשפט.

שולם הקנס המנהלי – לא יוגש בגין העבירה כתב אישום!

הכלל – הטלת קנס מנהלי

פסיקת בתי המשפט קבעה, כי בעבירות שנקבעו כעבירות מנהליות, דרך המלך היא הטלת קנס מנהלי בגינן, כאשר יוזמת המדינה להגיש כתב אישום בגין עבירה מנהלית היא החריג והיוצא מן הכלל.

כלומר, הכלל בעבירה אשר מנויה ברשימת העבירות המנהליות הוא הטלת קנס מנהלי; ואילו הגשת כתב אישום היא היוצא מן הכלל ותעשה אך ורק במקרים מיוחדים.

חוק העבירות המנהליות מוסיף וקובע בסעיף 15, כי כאשר התובע מבקש להגיש כתב אישום בגין עבירה מנהלית, עליו לנמק את החלטתו בכתב, ומותר לו לעשות כן רק כאשר הנסיבות מצדיקות זאת ומטעמים מיוחדים. 

נסיבות אשר מצדיקות הגשת כתב אישום, במקום הטלת קנס מנהלי, הן, למשל:

  1. ברור שהקנס המנהלי אינו מרתיע, שהרי מדובר בעבריין שחוזר ומבצע עבירות .
  2. עבירה חמורה באופן מיוחד, או מספר עבירות מצטבר, כגון מספר דו”חות למס הכנסה שלא הוגשו במשך מספר שנים.
  3.  בעלי מקצוע מייצגים כגון: עו”ד, רו”ח, יועץ מס וכדומה, במסגרת עבירה שנעברה בתוקף תפקידם כמייצגים.
  4. אי תיקון תוצאות העבירה. על העבריין לתקן את המחדלים אשר נוצרו מעבירותיו. למשל, בעבירות על חוק התכנון והבנייה – יש להרוס את הבנייה המהווה עבירה ולהשיב את המצב לקדמותו. בעבירות מס, יש להסדיר את תשלום המס שלא שולם.

במידה שהוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירת מס (אשר מנויה בחוק העבירות המנהליות), מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים מנוסה אשר יפעל לדרוש את נימוקי המדינה. עורך דין מיסים מומחה אשר יילחם ויפעל להגן על זכויותיכם – לבטל את כתב אישום ולסיים את ההליך בקנס מנהלי בלבד ללא הרשעה פלילית.

קנס מנהלי בעבירות מס

קיימות עבירות מס שונות אשר נקבעו כעבירות מנהליות, אשר בגינן ניתן להטיל קנס מנהלי. העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות קבועות בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מיסים).

עבירות המס העיקריות הקבועות בתקנות הן:

  1. עבירה של אי הגשת דו”ח במועד, לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה, אשר הקנס המנהלי הקבוע בצידה נע בין 2,125 ₪ ועד ל-8,500 ₪;
  2. עבירה של אי הגשת דו”ח במועד, לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מע”מ, אשר הקנס המנהלי הקבוע בצידה נע בין 750 ₪ ועד 5,000 ₪;
  3.  בנוסף, עבירות של אי רישום תקבול, אי העברת ניכויים ועוד.

כאשר מדובר בעבירה חוזרת, יוטל כפל הקנס המוטל על עבירה מנהלית רגילה.

מדובר בעבירות אשר נחשבות עבירות “טכניות”, בסיסיות, ללא כוונה של העבריין להתחמק מתשלום מיסים.

תחילת הטיפול בעבירות מס מנהליות יהיה במשרד פקיד השומה האזרחי.

לאחר גילוי עבירה מנהלית, יזמן פקיד השומה האזרחי את הנישום לתשאול וזאת כדי לאפשר לו להשמיע את טענותיו.

כבר בשלב זה, מומלץ להיוועץ בייעוץ עורך דין מיסים מקצועי המתמחה בעבירות מס ואף לשלוח את עורך הדין המייצג להגיע לדיון, בשלב ראשון, במקומכם.

במסגרת התשאול, ירשמו הסבריו של הנישום לעבירה, וככל שהסבריו אינם מספקים – יוטל קנס מנהלי.

הטלת הקנס המנהלי תהיה באמצעות הודעת קנס המפרטת את שם העבריין, העובדות אשר מהוות את העבירה, ציון הוראות החוק הרלוונטיות, סכום הקנס לתשלום ומועד התשלום.

לנישום שמורה הזכות, בתוך 30 יום מהטלת הקנס המנהלי, להגיש בקשה לביטול הקנס או לבקש להישפט על העבירה.

בקשה לביטול קנס מנהלי

תובע מוסמך לבטל קנס מנהלי אם הוגשה בקשה בנדון, כאשר החוק קובע מהן הנסיבות בהן יבוטל הקנס:

א. העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי מי שקיבל את הקנס.

ב. אין עניין ציבורי להמשך ההליך המנהלי. היעדר עניין ציבורי, יכול להיות לדוגמה, נזק משמעותי שייגרם למקבל הקנס במידה שהקנס לא יבוטל.

בקשה להישפט

ביקש העבריין להישפט, יועבר התיק למחלקת החקירות ולאחר סיום החקירה התיק יועבר לתובע על מנת להגיש כתב אישום.

הכלל במקרה זה, התובע יורה על הגשת כתב אישום, אלא אם השתכנע שאין מקום להגיש כתב אישום, מטעמים מיוחדים.

שימו לב, בעוד בתחילה הכלל הינו הטלת קנס מנהלי, ואילו הגשת כתב אישום הינה החריג ואך ורק מנימוקים מיוחדים; הרי שבמידה וביקש העבריין להישפט על העבירה, הכלל הוא הגשת כתב אישום, כאשר הימנעות מהגשתו הינה מטעמים מיוחדים.

לכן, יש לחשוב ולשקול היטב האם כדאי להגיש בקשה להישפט על עבירה מנהלית, שכן בקשה זו תביא בסבירות גבוהה להעמדתכם לדין, ובמידה ותורשעו – לכתם של הרשעה פלילית.

קנס מנהלי

מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים מנוסה, שיבחן את נסיבות המקרה בטרם תגישו בקשה להישפט.

נוסף על כך, במקרים המתאימים, כפי שפורטו לעיל, יועבר הטיפול מיד ליחידת החקירות, אשר תחקור את הנישום תחת אזהרה ותשקול הגשת כתב אישום בגין העבירה, וזאת כאשר חומרת העבירה מצדיקה זאת.

במידה וזימנו אתכם לחקירת מס, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס, עוד בטרם החקירה – התייעצות משפטית עוד בטרם הגעת הנחקר לחקירה עדיפה על פני ייעוץ לאחר חקירה ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לחקירה על המשך ניהול ההליך נגדך, חשוב להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס אשר ילווה וידריך בדבר זכויותיכם בחקירה ויפעל להגן על זכויותיכם אל מול רשויות האכיפה. זקוק לייעוץ משפטי מעורך דין מיסים מנוסה? צלצל עכשיו למשרדינו הפועל 24/7. משרד עו”ד שאול-רן ושות’ מתמחה בעבירות מיסים ועבירות צווארון לבן.

חייג עכשיו