מאמרים

 • home
 • מאמרים
 • פלילי
 • ייצוג נותני שירותי מטבע (נשמ”ים | צ’יינג’ים) חובות, חקיקה ורגולציה

ייצוג נותני שירותי מטבע (נשמ”ים | צ’יינג’ים) חובות, חקיקה ורגולציה

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

רקע כללי

חוק איסור הלבנת הון וכן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובעים הוראות וחובות שונות החלות על נותן שירותי מטבע, הידועים גם בכינוי נש”מ, נש”מים או צ’יינג’ים (change).

נותני שירותי מטבע

הוראות וחובות אלה, הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ובחקיקה נלווית, מכוונות להפחית את הסיכון שיתבצעו באמצעות אותם נותני שירותי מטבע / צ’יינג’ים, עבירות של הלבנת הון ומימון טרור. בשנים האחרונות, חלה מדיניות אכיפה מחמירה – משטרת ישראל, רשות המיסים, משרד האוצר, הרשות לאיסור הלבנת הון וגופים אכיפה נוספים, מגבירים את הפיקוח על נותני שירותי מטבע.

חוק איסור הלבנת הון קובע עבירות פליליות ועונשי מאסר כבדים על פעילות שמטרתה הלבנת הון ומניעה או הכשלת של דיווח לפי הוראות החוק, במקביל השית החוק חובות והנחיות חדשות בתחום הזיהוי, הרישום והדיווח על כל סוגי נותני השירותים הפיננסיים בישראל, ובראשם הבנקים – מתוך הבנה כי מתווכים פיננסיים מנוצלים לעיתים קרובות על ידי לקוחותיהם לשם ביצוע עבירות הלבנת הון.

מהי הגדרת נותן שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון

לפי סעיף 11ג(א) לחוק איסור הלבנת הון, הוגדר כי נותן שירותי מטבע הוא מי שעיסוקו במתן אחד או יותר מהשירותים המפורטים להלן :

 1. א. המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת.
 2. ב. מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע.
 3. קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת.
 4. החלפת שטרות כסף.
 5. ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

ראו בהמשך, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, אשר הרחיב הגדרה זו.

חובת רישום במרשם החלה על כל נותן שירותי מטבע

חוק איסור הלבנת הון קובע במפורש כי חלה חובה על כל נותן שירותי מטבע להירשם אצל רשם שירותי המטבע, במשרד האוצר.

לפי סעיף 11יב (א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, מי שפועל ועוסק במתן שירותי מטבע ללא רישום בניגוד להוראות החוק צפוי לעונש מאסר של שנה או קנס בשיעור של עד פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) – המדובר בקנס המגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים.

בשנים האחרונות, עם הגברת האכיפה והרגולציה בתחום, משרדנו מייצג יותר ויותר נותני שירותי מטבע פרטיים ותאגידים, אשר חשודים ונאשמים בביצוע עבירות פליליות במסגרת פעילותם, בין היתר, עבירות הלבנת הון. חשוב להדגיש, היוועצות בעורך דין פלילי מומחה אשר בקיא בהוראות חוק איסור הלבנת הון וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לצורך פעילות כדין בעסק, היא קריטית ויכולה לחסוך כספים ועוגמת נפש רבה ואף תמנע הליכים מנהליים או גרוע מכך הליכים פליליים, כנגד בעלי העסק ו/או מפעיליו.

הוראות מעבר

ביום 15.3.2018 נכנסו לתוקף הוראות הממונה (הרשם) על נותני שירותי המטבע – לכניסה להוראות הממונה לחץ כאן.

אישור חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו 2016 אושר בכנסת ביום 18.7.2016. מטרת החוק, בין היתר, למנות גוף מפקח פיננסי (רגולטור) אשר יסדיר את ענף נותני שירותי המטבע ואת ענף האשראי החוץ מוסדי. החוק החדש חולש על תחום נותני שירותי מטבע וחלפנות הכספים ולמעשה בא לגדור בתוכו את כל תחום מתן השירותים הפיננסים הנהוגים בשוק. החוק מביא עימו הגבלות חדשות, ופיקוח הדוק יותר בתחום הפיננסי.

החוק החדש מרחיב את ההגדרה הקיימת של “נותני שירותי מטבע” בחוק איסור הלבנת הון, ומחליפה ב- “נותן שירותים פיננסיים”.

על פי החוק, “נותן שירותים פיננסיים” הינו בעל רישיון למתן שירותים פיננסים, כאשר, ההגדרה כוללת את כל בעלי הרישיונות לפי החוק. “שירות פיננסי” כולל מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, שירותי פיקדון, אשראי והנפקה של כרטיסי אשראי. “שירות בנכס פיננסי” הוא כל פעולה מהמפורטות להלן, שאין בה מתן אשראי, הנעשית על דרך עיסוק: 1. החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פידיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי; 2. ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת.

החוק מרחיב את הגדרת המונח “נכס פיננסי” כך שיכלול את כלל אמצעי התשלום המסורתיים, בין היתר, מזומן, שיק, שטר חוב, המחאה בנקאות וכיו”ב וכן אמצעי תשלום חדשים כגון, כרטיסים נטענים (Prepaid) ומטבעות וירטואליים.

כמו כן, החוק מגדיר באופן רחב מונח חדש של “מתן אשראי”, לפיו, מדובר במתן אשראי דרך עיסוק, לרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה: שירותי ניכיון, מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה, מתן ערבות להתחייבות של אחר ומתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב.

משרדנו מתמחה בייצוג וייעוץ לנותני שירותי מטבע המבקשים להתאים את פעילותם לשינויי החקיקה התכופים ולעמידה בהוראות החוק. למשרדנו ניסיון רב בייצוג נותני שירותי מטבע אל מול רשויות האכיפה והרגולטור. משרדנו מייצג באופן שוטף פרטיים ותאגידים, בהליכים מנהליים ובהליכים פליליים, תוך ניצול הידע הרב והמומחיות של עורכי הדין במשרד במשפט פלילי, בעבירות הלבנת הון ובדיני המס.

מי יכול לשמש כנותן שירותי מטבע

 1. א. אזרח או תושב ישראל, בן 18 ומעלה.
 2.  תאגיד שהתאגד בישראל ולפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא אזרח או תושב ישראל, בן 18 ומעלה.
 3. תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל – במדינה בה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם דין בישראל.
 4. מבקש הרישום לא הורשע בעבירות של הלבנת הון או עבירה אשר לדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע ; היה מבקש הרישום תאגיד, לא הורשע בעבירות האמורות לעיל גם נושא משרה בתאגיד.
  ניתן להיעזר בעורך דין פלילי מומחה ממשרדנו ולהגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה ובכך לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרשעה פלילית, ככל וקיימת כזו.
 5. ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

עורך דין לנותני שירותי מטבע

החובה לקבל רישיון לעסוק בתחום מתן שירותי מטבע

אדם או תאגיד המעוניין לעסוק בתחום השירותים הפיננסיים, כלומר חלפנות כספים ו/או כל הפעולות המנויות במתן שירותי מטבע ואין לו רישיון למתן שירותי מטבע, אין לו כל ניסיון ולא עסק בכך קודם לכן, נדרש לפנות להוצאת רישיון למתן שירותים פיננסיים, על מנת לפעול בתחום. קיימים סוגים שונים של רישיונות, ויש להתאים את הבקשה לקבלת רישיון לתחום הפעילות בה העסק פועל ובהתאם לסכומים המועברים באותו העסק.

למבקש רישיון ל”מתן אשראי” – מתן הלוואות חוץ בנקאיות וניכיון שיקים, נדרש הון עצמי מינימלי בסך 500 אלף ש”ח.
למבקש רישיון ל”נכס פיננסי” – המרת מטבע והעברות כספים לחו”ל, נדרש הון עצמי מינימלי של 300 אלף ש”ח.

בעלי רישיון בסיסי:
הון עצמי מזערי בסך 500,000 ₪

בעלי רישיון מורחב:
הון עצמי מזערי בהתאם לצבירת האשראי:
25-50 מיליון ש”ח צבירת אשראי – דרוש הון עצמי בסך 1,000,000 ש”ח.
50 – 100מיליון ש”ח צבירת אשראי – דרוש הון עצמי בסך 2,000,000 ש”ח.
מעל 100 מיליון ₪ צבירת אשראי- נדרש הון עצמי בסך 4,000,000 ₪.

בין יתר הדרישות לקבלת הרישיון – הצגת הצהרת הון מעודכנת של מבקש הרישיון בכדי לוודא שהוא עומד בתנאי ההון העצמי הנדרש, דרישה לקבל ממס הכנסה ומע”מ אישורים על כך שאין למבקש הרישיון יתרות חוב בתיקיו וכן דרישות נוספות.

עורך דין פלילי המתמחה בייצוג נותני שירותי מטבע

עורך דין אלעד רן, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, מתמחה שנים רבות במשפט פלילי ודיני מיסים ומייצג אנשים פרטיים ותאגידים, חשודים ונאשמים, בעבירות הלבנת הון, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות.

עו״ד אלעד רן עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעורך דין במחלקת המיסים בפירמת רו”ח קסלמן וקסלמן (Price Waterhouse Coopers). במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן, והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד. בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות התביעה, בהן הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל.

עורך דין אלעד רן מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות המס בהליכים אזרחיים ופליליים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. עורך דן אלעד רן, חבר בועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין וכן חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין.

.

חייג עכשיו