מאמרים

עבירות מס כעבירות מקור

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

תוכן עיניינים:

 1. מהי הלבנת הון?
 2. מהי עבירת מקור?
 3. עבירות מס הן עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון
 4. עבירות על חוק מס ערך מוסף
 5. עבירות על פקודת מס הכנסה
 6. עבירות על חוק מיסוי מקרקעין
 7. מהו תחכום?
 8. מדיניות התביעה בהגשת כתבי אישום בעבירות מס ובעבירות הלבנת הון
 9. צור קשר עם עורכי דין מתחום הלבנת ההון ודיני המס

במשרד שאול – רן ושות’ עורכי דין המתמחים במיסים ובהלבנת הון, יוצאי הפרקליטות ורשות המיסים ומחלקות מיסים בפירמות עורכי דין ורואי חשבון מהגדולות בעולם.

משרדנו מייצג חשודים, נאשמים ונישומים בענייני מס אזרחיים ופליליים, ללקוחות בארץ ובעולם וכן מספק ליווי וייצוג משפטי בפני רשויות המס בישראל ובבתי המשפט בין בהליכים אזרחיים ובין בפליליים.

עבירות מס כעבירות מקור

מהי הלבנת הון?

הלבנת הון היא פעולה פיננסית, אשר מטשטשת או מסתירה את עקבותיו של רכוש שהושג בעבירה, ממקור לא חוקי, כגון סמים, שוחד, גניבה, טרור ועוד.

מטרתה של פעולת הלבנת ההון היא להטמיע את הרכוש שהושג בעבירה, רכוש או כסף “שחור” בתוך המערכת הכלכלית הלגיטימית / החוקית.

המטרה היא לטשטש את מקורו של הרכוש, את זהות בעליו, את מיקומו תוך הטמעתו במערכת הלגיטימית /החוקית וזאת במטרה לעשות בו שימוש לצרכיו של עובר העבירה/העבריין, כך שייווצר הרושם שהרכוש או הכסף הושג באמצעים לגיטימיים.

מכאן גם המונח הלבנת הון – הפיכת כסף “שחור” לכסף “לבן”.

הלבנת הון היא עבירה פלילית חמורה, כלומר, מעבר לעבירה שבאמצעותה הושג הרכוש הבלתי חוקי, מואשם העבריין בביצוע עבירה נוספת, על פי חוק איסור הלבנת ההון.

מהי עבירת מקור?

עבירת הלבנת ההון מחייבת שהרכוש/הכסף הבלתי חוקי הושג בעבירה, אשר מכונה “עבירת מקור”.

כלומר, תחילה יש להראות שבוצעה עבירה אשר הובילה לכך שהרכוש/הכסף שהושג התקבל מכוחה ובאמצעותה. עבירות המקור מנויות ברשימה בחוק איסור הלבנת הון.

אם הרכוש/הכסף הבלתי חוקי הושג מביצוע עבירה שאינה מנויה ברשימת עבירות המקור, אזי שלא ייחסו למבצע עבירה של הלבנת הון.

עבירות מס הן עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון

בשנים האחרונות קיים ניסיון בלתי פוסק להילחם בהון השחור במדינת ישראל.

הערכות מדברות על היקף הון שחור, בישראל בלבד, המוערך במאות מיליארדי שקלים.

לכן, מחוקקים עוד ועוד חוקים אשר נועדו להקשות על העלמת מיסים ועל ביצוע עבירות הלבנת הון.

כחלק מהמלחמה בהון השחור, נוספו גם עבירות המס לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון.

המשמעות של הוספת עבירות המס לרשימת עבירות המקור, היא שעבירות המס, לדוגמה הוצאת חשבונית פיקטיבית או השמטת הכנסה, שנועדו לטשטש את להסוות את מקור הרכוש/הכסף, תהווה גם היא עבירה נפרדת של הלבנת הון, שהעונש בגינה הוא עד 10 שנות מאסר.

מעבר לעונש של 10 שנות מאסר, חוק איסור הלבנת הון טומן בחובו סנקציות דרקוניות וקשות, שאינן מופיעות בחוקי המס.

אחת מהסנקציות היא האפשרות לחלט את רכושו של העבריין (ראו מאמר מקיף של משרדנו בעניין זה – חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון), וזאת בנוסף לכל עונש אחר.

נסיוננו מלמד, כי ניהול נכון של הליכי חילוט ובניית אסטרטגיה באמצעות עורך דין מיסים והלבנת הון, מומחה ומנוסה בהליכי חילוט, תפחית את עוצמת הפגיעה הכלכלית שלך ושל משפחתך לאין שיעור.

לקבלת ייעוץ מיידי ניתן לפנות למשרדנו בכל עת, במספר 03-7773333.

כדי להמתיק מעט את הגלולה, הוחלט כי עבירות המס ייחשבו לעבירות מקור רק אם נעברו בתנאים מסוימים, כמפורט להלן:

בעבירות על חוק מס ערך מוסף:

עבירות לפי סעיפים 117(ב)(1) או (3) עד (8) או (ב1), אם התקיים בה אחד מאלה:

א. המס (סכום המע”מ) שבו נעברה העבירה עולה על סך 480,000 ₪ בתקופה של 4 שנים או 170,000 ₪ בתקופה של שנה.

ב. עבירה על חוק מע”מ או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת מס, שנעברה בתחכום, ובנוסף המס (סכום המע”מ) שלגביו בוצעה העבירה עולה על 120,000 ₪.

ג. עבירה על חוק מע”מ או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת מס בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור.

ובנוסף עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף – הוצאת חשבונית מס פיקטיבית בנסיבות מחמירות או עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) שהיא עבירה של קיזוז חשבונית פיקטיבית בנסיבות מחמירות, או עבירה לפי סעיף 117(ב1), שהיא עבירה המכוונת למי שפעל במטרה שאדם אחר יתחמק מתשלום מע”מ בנסיבות מחמירות.

בעבירות על פקודת מס הכנסה:

עבירה לפי סעיף 220 לפקודה, אם התקיים בה אחד מאלה:

א. ההכנסה שלגביה נעברה העבירה עולה על 2,500,000 ₪ בתקופה של 4 שנים או בסכום העולה על 1,000,000 ₪ בתקופה של שנה.

ב. עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס, שנעברה בתחכום, וכן מדובר בהכנסה שלגביה נעברה העבירה בסכום של מעל 625,000 ₪.

ג. עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס, אשר נעברה בזיקה לארגון טרור או ארגון פשיעה.

ד. עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון, שמקורה בעבירת מס, ושנעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

בעבירות על חוק מיסוי מקרקעין:

עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין, אם התקיים אחד מאלה:

א. עבירת המס כללה השמטת עסקה בשווי של מעל 1,500,000 ₪.

ב. עבירת המס כללה אי דיווח על העסקה, או דיווח כוזב של זהות הצדדים, כאשר שווי הנכס הוא מעל 100,000 ₪.

ג. עבירת המס או עבירה לפי סעיף 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס נעברו בתחכום.

ד. עבירת המס או עבירה לפי סעיף 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס נעברו בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור.

ה. עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון, שמקורה בעבירת מס, ושנעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

מהו תחכום?

ביסוד התחכום יכללו מקרים שונים, כגון:

 1.  שימוש בתאגידים ובמבנים משפטיים מורכבים;
 2.  פתיחה ופירוק של תאגידים או שימוש במספר רב של תאגידים;
 3.  הקמת ישויות דיגיטליות ושימוש במקלטי מס;
 4.  תנועות סיבוביות;
 5.  העברת כספים ונכסים בין מדינות;
 6.  שימוש באנשי קש;
 7.  בניית תוכניות מחשב מתוחכמות;
 8.  שימוש בגופים פיננסיים שונים, כגון נש”מים.

לדוגמה, כאשר אדם פותח חשבון בנק על שם אדם אחר, ומפקיד בחשבון זה הכנסות בלתי מדווחות בסך של 750,000 ₪, עובר הוא עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון, לפי החלופה השנייה, בעבירות לפי פקודת מס הכנסה.

ההסבר: אותו אדם עבר עבירה של השמטת הכנסות, לפי סעיף 220 לפקודה, תוך כדי תחכום (שכן הוא השתמש באיש קש), בסכום העולה על 625,000 ₪.

עם זאת, יכולה להעלות טענה שהפעולות המתוארות נועדו לצורך עבירת המס בלבד, ולא לצורך הסתרת הכספים שמקורם בעבירה. כלומר, קיימת התמזגות של עבירת המס עם עבירת הלבנת ההון.

למקרים כאלה הוצאה הנחייה של פרקליט המדינה, בנוגע להעמדה לדין בעבירות מס ובעבירות הלבנת הון.

מדיניות התביעה בהגשת כתבי אישום בעבירות מס ובעבירות הלבנת הון.

כאמור, אותן פעולות עלולות לעלות לכדי עבירת מס וגם לכדי עבירת הלבנת הון, כאשר ניתן להטיל עונש נוסף ונפרד בגינה של כל עבירה.

לכן, כדי להאשים אדם גם בעבירת מס וגם בעבירת הלבנת הון, נדרשת פגיעה נוספת ונפרדת בערכים עליהם מגן חוק איסור הלבנת הון.

למשל, כאשר נעשתה פעולה של הסתרה והסוואה של מקור הרכוש שהושג אגב עבירת מס, קיימת אותה פגיעה איתה מבקש חוק איסור הלבנת הון להתמודד.

כלל נוסף בנוגע להגשת כתב אישום בגין עבירת מס ועבירת הלבנת הון הוא הדרישה לקיומה של פעולת הסתרה נוספת על פעולת ההסתרה של עבירת המס.

ככל שהפעולות שבוצעו כדי להסתיר את עבירת המס הן אותן פעולות שלכאורה מקימות עבירה של הלבנת הון – ההנחיה, אין להגיש כתב אישום בגין שתי העבירות.

במידה והוגש נגדך, מומלץ להיוועץ בעו”ד המומחה במיסים והלבנת הון, הבקיא בדקויות הרבות והשונות של חוקי המס השונים ושל חוק איסור הלבנת הון, על מנת לצמצם ככל האפשר את הנזק שבהגשת כתב אישום בעבירות של הלבנת הון.

כפי שהוסבר, הסנקציות של חוק איסור הלבנת הון הן חריפות, כל זאת עוד לפני שאדם הורשע בעבירות!

צור קשר עם עורכי דין מתחום הלבנת ההון ודיני המס

במשרדנו עו”ד פליליים בעלי 20 שנות ניסיון בתחום הלבנת ההון דיני המס – פלילי ואזרחי.

אנו דוגלים בליווי הלקוח באופן מוקפד, תוך הבנה היקפית של ההליך המשפטי, לרבות מתן דגש ותשומת לב להיבטים פליליים, מיסויים וכלכליים, לצד חשיבה אסטרטגית לעניין ההשלכות הפליליות והאזרחיות של ההליך המשפטי בתחום דיני המס והלבנת ההון.

משרד שאול-רן ושות’ מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות המס בהליכים אזרחיים ופליליים.

בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו.

עורך דין פלילי BDI

חייג עכשיו