מאמרים

עבירות מס הכנסה – סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

עבירה  על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה היא מהעבירות המרכזיות והחמורות ביותר בפקודת מס הכנסה. מדובר בעבירת מס חמורה, שנעשית בכוונה להתחמק מתשלום מס או לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס.

הסעיף עוסק במי שביודעין ובכוונה, מבצע פעולות אשר נועדו להקטין את חבות המס שלו – הסעיף מפרט שש פעולות המהוות עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

תוכן עניינים:

  1. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה – עבירות המרמה.
  2. המבצעים – גם העבריין העיקרי וגם המסייע.
  3. הענישה.
  4. חקירת עבירות על פי סעיף 220 לפקודה.
  5. כתב אישום בעבירות על פי סעיף 220 לפקודה.
  6. עורך דין מיסים פלילי וצווארון לבן מומחה בייצוג בעבירות מס.

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה – עבירות המרמה

החלק הראשון של סעיף 220 לפקודת מס הכנסה דן בכוונתו של מבצע העבירה להתחמק מתשלום מס או לעזור לאחר להתחמק מתשלום מס.

כלומר, מבצע העבירה צריך להתכוון להתחמק מתשלום מס, אין המדובר במי שעשה טעות בתום לב.

יש לשים לב, שלא משנה האם הייתה התחמקות ממס בפועל, אלא די בכך שהמבצע התכוון להתחמק מתשלום מס. כך למשל, גם אם מבצע העבירה היה זכאי להחזר מס, אך עשה מעשים בכוונה להתחמק מתשלום מס – עדיין רואים בו כמי שביצע את העבירה.

החלק השני של הסעיף, מפרט את המעשים האסורים, שביצוע כל אחד מהם, בכוונה להתחמק ממס, מהווה את העבירה ואילו הן:

(1) השמטת הכנסה מתוך דו”ח על פי הפקודה.

בדרך כלל, מדובר על השמטת הכנסה מתוך הדו”ח השנתי שמגיש הנישום לרשויות המס. כל השמטה של הכנסה, אפילו בשקל אחד, מהווה עבירה לפי סעיף זה.

מהי הכנסה?

הכנסה מוגדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה כסך כל הכנסתו של אדם ממקורות שונים החייבים במס, כגון: שכר עבודה, דמי שכירות, דיבידנד, קצבה ועוד.

לעניין סעיף זה, יש להבחין בין “הכנסה” לבין “הכנסה חייבת”. הכנסה חייבת היא סך כל ההכנסה של אדם בהפחתת כל הניכויים והקיזוזים המותרים. לכן, עובר את העבירה מי שמשמיט הכנסה “ברוטו”, לפני ניכויים וקיזוזים.

(2) מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו”ח על פי הפקודה.

סעיף זה מרחיב את הסעיף הראשון, וקובע שכל פרט לא נכון או כוזב בדו”ח על-פי פקודת מס הכנסה, בין אם דו”ח שנתי או דו”ח תקופתי או דו”ח אחר, שנעשה בכוונה להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה.

מהי אמרה או תרשומת כוזבת?

זוהי אמרה או תרשומת המכילה בתוכה הצהרה על עובדה כוזבת, שהמצהיר עליה יודע שהיא כוזבת או מאמין שהיא כוזבת.

(3) השבת תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה או דרישה שנערכה לפי הפקודה.

סעיף זה אוסר מתן מענה של תשובות כוזבות, בעל פה או בכתב, למפקח מס הכנסה בדיוני שומה. פעמים רבות הנישום מזומן לדיון בפני מפקח מס הכנסה, אם בעצמו ואם באמצעות מייצגו – רואה החשבון.

במהלך הדיון נשאל הנישום שאלות ומתבקש להגיש מסמכים. כל מתן מענה כוזב, אשר מטרתו להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה.

המעשה המפורט בסעיף זה שונה מהמעשה המפורט בסעיף (2), בכך שאין התשובה הכוזבת צריכה להינתן במסגרת דו”ח, אלא במהלך כל התדיינות מול פקיד השומה.

(4) הכנת או קיום, או הרשאה להכין או לקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות או זיוף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות או הרשאה לאחר לזייף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.

סעיף זה כולל בתוכו ארבעה מעשים פליליים.

  •  הכנה או קיום פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
  •  מתן רשות לאחר להכין פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
  •  זיוף פנסי חשבונות או רשומות אחרות.
  •  מתן רשות לאחר לזייף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.

שני המעשים הראשונים מדברים על כזב. הכזב הוא שקר, כשכל רישום שאיננו אמת בפנקסי העסק מהווה עבירה. הכנה או קיום, משמעותם רישום נתון שקרי, בכל אחד משלבי ההכנה או הרישום בפנקסי העסק.

הכוונה בעיקר לרישומי הנהלת החשבונות של העסק, כאשר רישום שקרי בכל אחד משלבי הכנת הנהלת החשבונות של העסק מהווה עבירה, כאשר הוא נעשה בכוונה להתחמק ממס.

כלומר, רישום נתון שאינו אמת מתוך טעות, אינו מהווה עבירה לפי סעיף זה.

שני המעשים הנוספים מדברים על זיוף.

זיוף הוא עשיית כל מסמך הנחזה להיות את אשר איננו ועשוי להטעות, או שינוי מסמך בכוונה לרמות או חתימת מסמך בשם אדם אחר.

לכן, עשיית כל מסמך או שינויו באופן שעשוי להטעות או לרמות, והכללתו בפנקסי הנהלת החשבונות של העסק, בכוונה להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה לפי סעיף זה.

(5) שימוש בכל מרמה, ערמה או תחבולה.

סעיף זה הינו “סעיף סל”, כלומר כל מעשה אחר שאינו נכלל באחד מארבעת המעשים שנידונו לעיל, מהווה גם הוא עבירה על החוק.

ניתן להניח כי המחוקק סבר שככל שהזמן חולף, יימצאו שיטות חדשות ומתוחכמות לרמות את הרשויות ולהתחמק מתשלום מס.

לכן ביקש המחוקק לתפוס, מראש, כל מעשה מרמה או תחבולה חדשים שאינם באים בגדר אחד המעשים המפורטים מעלה.

מטרת המרמה או הערמה או התחבולה כלפי רשויות המס הינה פגיעה בחופש ההחלטה של הרשות בנוגע לקביעת הכנסתו של הנישום – המרמה.

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי מעשים כמו הסתרה של מקור הכנסה שלם, רישום חברות על שם אנשי קש, אי הודעה על פתיחת עסק, אי הגשת דו”חות במשך מספר שנים, תכנון מוקדם ועוד – כל אלה מהווים מרמה, ערמה ותחבולה.

(6) הצגת מסמך כוזב למשלם המס לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתה שלו.

עבירה שנוספה בשנת 2003 לפקודת מס הכנסה, ונועדה להתמודד ולמנוע עבירה נפוצה מאוד של הצגת אישורי ניכוי מס במקור מזויפים, על מנת להפחית או למנוע ניכוי מס במקור.

המבצעים – גם העבריין העיקרי וגם המסייע

הסעיף מתייחס גם למבצע העיקרי של העבירה, כלומר הנישום שנהנה מהפחתת נטל המס, וגם מי שעוזר לו ומסייע לו להפחית את נטל המס.

העוזר יכול להיות כל אדם ויכול להיות גם מייצג, כגון: רואה חשבון, יועץ מס או עו”ד. כך או אחרת – הנישום והעוזר לו – אחד הם.

בעוד שבדין הפלילי ה”רגיל” קיימת אבחנה בין העבריין העיקרי, שהוא מי שביצע את העבירה בפועל, לבין המסייע – לא קיימת אותה אבחנה בדיני המס.

גם עונשו של המסייע לעבירת מס הינו העונש המלא כפי שיוטל על מבצע העבירה (זאת בניגוד לעונשו של המסייע בעבירות אחרות, שהוא מחצית מעונשו של העבריין העיקרי).

יש לזכור, כי מעשיו של המסייע צריכים לעמוד גם הם באחד או יותר המעשים המפורטים בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

הענישה

העונש על ביצוע עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה הוא עד 7 שנות מאסר וקנס של עד פי 2 מסכום ההכנסה שהועלמה.

בשנים האחרונות קיימת מגמה של בתי המשפט להחמיר מאוד עם עברייני המס, מהטעם שעברייני המס פוגעים בכלל האזרחים במדינת ישראל; אם בעבר התפיסה הייתה שעברייני מס הם אנשים נורמטיביים והמגמה הייתה להקל עימם, היום התפיסה שונה לחלוטין.

עבריינות מס פוגעת בקופה הציבורית, פוגעת אנושות בעיקרון השוויון ובנטל תשלום המס. אם אזרח אחד מתחמק מתשלומי מיסים, בהכרח יוטל יותר מס על האזרחים האחרים.

מכאן, נקבע לא אחת שבעבירות מס גוברים שיקולים של הרתעה על פני שיקולים אישיים של העבריין; ובדרך כלל העונשים בגין עבירות מס הם עונשי מאסר ממושכים.

הענישה

חקירת עבירות על פי סעיף 220 לפקודה

לרשות המיסים יחידת חקירות משלה, המתפקדת כיחידת משטרה לכל דבר ועניין. לחוקרי מס הכנסה סמכויות עיכוב, מעצר וחיפוש.

חוקרי המס מוסמכים לחקור חשודים בעבירות מס באזהרה ומוסמכים להביאם בפני שופט, לבקש מעצרם או שחרורם בתנאים מגבילים.

לכן, יש חשיבות רבה להיוועצות עם עורך-דין מומחה בעבירות מיסים במידה וזומנת לחקירה ברשות המיסים ואין לזלזל בכך ולחשוב שאם המשטרה אינה מעורבת – לא קיים סיכון למאסר.

כאמור, לחשוד בעבירות מס קיימות כל הזכויות הנתונות לחשוד ולכן חשוב מאוד להיוועץ בעורך-דין פלילי הבקיא בעבירות מס, על מנת לדעת ולעמוד על זכויותיך.

יתרה מכך, עם התקדמות הטכנולוגיה והרצון למנוע הלבנת הון ועבירות מס, נוספו לרשויות החקירה של מס הכנסה סמכויות לחילופי מידע בינלאומיים עם רשויות מס במדינות אחרות; ולכן קשה עד בלתי אפשרי היום להישאר “מתחת לרדאר” של רשויות המס.

רשויות המס בעולם כולו מחליפות מידע על עברייני מס על מנת למצות עימם את הדין.

כתב אישום בעבירות על פי סעיף 220 לפקודה

לאחר החקירה ברשות המיסים, יעבירו חוקרי מס הכנסה או חוקרי מע”מ את תיק החקירה לפרקליטות המתמחה בעבירות מס – פרקליטות מיסוי וכלכלה.

בטרם יוחלט על הגשת כתב אישום, זכאי החשוד לשימוע, במסגרתו זכותו לעיין בליבת חומר החקירה שנאסף נגדו ולקיים שימוע במטרה לשכנע את הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום או להפחית בחומרת העבירות המיוחסות לו.

בשלב זה, רגע לפני הגשת כתב אישום, מומלץ ורצוי לעמוד על זכותכם לקיים הליך שימוע (אשר מוגבל בזמן) ולהיות מיוצג על ידי עורך-דין מומחה בעבירות מיסים, אשר יוכל לשכנע את הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום או להפחית את חומרת העבירות נגדכם, כאמור.

עורך דין מיסים פלילי וצווארון לבן מומחה בייצוג בעבירות מס.

מחלקת המיסים – צווארון לבן במשרד שאול-רן ושות’ מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, משרדנו רכש ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג בתיקי מס מורכבים, שזכו לתהודה תקשורתית.

לאחרונה, משרדנו דורג כמשרד עורכי דין מוביל בישראל בתחום המיסים והצווארון לבן וזכה להיכלל ברשימת משרדי עורכי הדין המובילים בתחומים אלה על ידי דירוג BDI היוקרתי.

משרדנו מעניק ליווי משפטי ללקוחותיו בכל שלבי ההליך, החל בחקירות ופשיטות על ידי רשות המיסים, הליכי שימוע בטרם הגשת כתב אישום וניהול ההליך המשפטי לאחר הגשת כתב אישום בבית המשפט בעבירות מס פליליות.

עו״ד אלעד רן הוא שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות’, עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעו”ד במחלקת המיסים בפירמת רו”ח העולמית קסלמן וקסלמן (PWC) במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

בשנות עבודתו כעו”ד, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות התביעה, בהם רשות המיסים, הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל, בכולם תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו.

עו”ד אלעד רן הוא חבר ועדת מיסוי פלילי בלשכת עורכי הדין וחבר הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין.

עורך דין פלילי BDI

חייג עכשיו