מאמרים

חקירה על שימוש במידע פנים

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

יחידת החקירות הפליליות ברשות לניירות ערך

עורך דין אלעד רן, שותף מייסד במשרד שאול-רן ושות’, בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך, מומחה במשפט פלילי ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו על החקירה ברשות לניירות ערך ועל עבירת השימוש במידע פנים, אחת העבירות המרכזיות בחוק ניירות ערך ובשוק ההון בכלל.  

חקירה על שימוש במידע פנים

יחידת החקירות ברשות לניירות ערך

הסבר כללי על יחידת החקירות הפליליות ברשות לניירות ערך ועל האופן בו יחידה זו מנהלת הליכי חקירה, עת עולה החשד לביצוע עבירות פליליות בשוק ההון, על כל אלה ניתן לקרוא בהרחבה במאמר – יחידת החקירות הפליליות של הרשות לניירות ערך.

חקירה בעבירה של שימוש במידע פנים

עד לשנת 1981 לא הייתה הסדרה סטטוטורית של סוגיית השימוש במידע פנים בישראל. בשנת 1981 הוסף לחוק ניירות ערך פרק ח’1, שעניינו “הגבלת השימוש במידע פנים”.

האיסורים הפליליים על שימוש במידע פנים קבועים בסעיפים 52ג שכותרתו איסור על שימוש במידע בידי איש פנים וסעיף 52ד שכותרתו איסור על כל אדם להשתמש במידע אשר הגיע לידיו מאיש פנים

הסיבה להוספת העבירה לחוק ניירות ערך הייתה ניצול לרעה של המידע הפנימי בבורסה ובשוק ההון בידי מקורבים למסחר.

לפני ההוספה של סעיפים אלה לחוק, יכול היה אדם שמקורב לבעלי תפקידים בחברות ובעלי תפקידים בשוק ההון או בעל תפקיד בעצמו, ליהנות מיתרון בקבלת מידע קודם למשקיעים בציבור הרחב, אשר אין באפשרותם לקבל מידע דומה ובכך נוצר יתרון בלתי הוגן למקבל המידע המוקדם, לצורך מסחר והשאת רווחים בניירות ערך.

כדי לקבוע כי אכן אדם עבר עבירה של שימוש במידע פנים נדרש להבין מספר מושגי יסוד אשר הובאו בהרחבה במאמר על עבירת שימוש במידע פנים. נפרט מושגים אלה בקצרה.

משתמש במידע פנים – משתמש הוא אותו ״איש פנים״ בעל גישה למידע או מי ש״מקבל מידע״ ואשר נחשף למידע שהודלף.

המושג ״מידע פנים״ – המדובר במידע הכולל כל פרט על המתרחש בחברה, כולל שינוי במצבה, שינויי תפקידים בחברה, התפתחויות צפויות בחברה, שינויים בחברה וכיוצ״ב. הכוונה למידע שכלל הציבור לא חשוף אליו והוא משמעותי למסחר בניירות הערך של החברה.

השימוש שנעשה במידע פנים – עשיית שימוש במידע פנים יכולה להתרחש על ידי עשיית עסקה בפועל כמו קניה או מכירה של נייר ערך, התחייבות לביצוע עסקה או על ידי מסירת המידע לאחר ״מקבל המידע״ וכו׳.

אזרחים רבים במדינה עלולים להסתבך בעבירה של שימוש במידע פנים שכן, באותה מידה שעבירת שימוש במידע פנים זו חלה על בעל מניות בחברה, נושא משרה ונותן שירותים לחברה, היא גם חלה גם על דרג הביניים והדרג הזוטר – עובדי ייצור, מזכירה בחברה וכן על כל אדם, בין בחברה ובין מחוצה לה, שהמידע הודלף לו בכוונה או בטעות, מאותו ״איש פנים״. וכך, אם מישהו מאיתנו יעשה שימוש במידע פנים במודע – עלול להיות מוגש נגדו כתב אישום והוא צפוי להליך פלילי.

כדי להבחין בין שימוש במידע פנים אשר מהווה עבירה פלילית לבין שימוש חוקי במידע, יצר המחוקק בחוק ניירות ערך מספר הגנות שבהתקיים אחת מהן תהיה לאדם המשתמש במידע פנים פטור מאחריות פלילית – ההגנות קבועות בסעיף 52ז׳לחוק ניירות ערך ואלה הן –

1. המטרה היחידה של העסקה שעשה היתה רכישת מניות הכשרה אשר על פי תקנות החברה נדרש דירקטור לרכוש כתנאי למנויו;

2. המדובר בפעולה בתום לב במסגרת ביצוע תפקידו כמפרק, ככונס נכסים או כנאמן בפשיטת רגל או לשם מימוש בטוחות;

3. ביצוע בתום לב של חוזה חיתום;

4. מטרת השימוש במידע פנים לא היתה, או בעיקרה לא היתה, עשיית ריווח או מניעת הפסד לעצמו או לאחר;

5. הוא התקשר בעסקה בקשר לניירות ערך של החברה שעל אודותיה יש לו מידע פנים או בקשר לניירות ערך אחרים שניירות ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם כשלוחו של אחר, בלא שהפעיל את שיקול דעתו ובלא שמסר מידע או חוות דעת שהיה בהם כדי להביא להתקשרות בעסקה;

6. המדובר בעסקה מחוץ לבורסה עם אדם שגם בידו היה מצוי מידע הפנים;

7. העסקה נעשתה בעד איש הפנים על ידי נאמן הפועל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן וללא התערבותו של איש הפנים;

8. בנסיבות העניין היתה הצדקה לביצוע העסקה.

9. ככל שמדובר בתאגיד – לא ישא תאגיד באחריות פלילית, אף על פי שלדירקטור או לעובדו יש גישה למידע פנים או שמצוי בידו מידע פנים הנוגע לתאגיד אם הוכיח שלא הדירקטור או העובד שבידו המידע החליט להתקשר בעסקה או לתת את חוות הדעת ושיש הסבר סביר לביצוע העסקה או למתן חוות הדעת.

עצות זהב לנחקר ברשות לניירות ערך

שיתקו עד להגעת עורך דין פלילי, מומחה לעבירות צווארון לבן – שימו לב, כדי לפתוח בחקירה ברשות לניירות ערך יש צורך באישור של ראש הרשות לניירות ערך.

תיקי החקירה בהם מחליטה הרשות לניירות ערך על פתיחת חקירה עוברים סינון פנימי, דבר שאמור להבטיח חקירה מקצועית ובקרה פנימית על כל תיק ותיק, חוקרי הרשות הם חוקרים מיומנים ובעלי הכשרה מיוחדת.

לפיכך, עצתנו הראשונה היא לא לדבר אף לא מילה אחת בטרם פגשתם עורך דין פלילי מומחה לעבירות צווארון לבן, עורך דין ניירות ערך בעל התמחות בעבירות ניירות ערך ועבירת שימוש במידע פנים, זוהי זכותכם החוקית – עשו בה שימוש!

שלב החקירה הגלויה, אליו מגיעים נחקרים הוא לרוב בין השלבים הסופיים מבחינתם של חוקרי הרשות לניירות ערך אך הוא שלב נחוץ ונדרש לביסוס המסד הראייתי שנאסף כנגד הנחקר. אמנם, מרבית עבודת החקירה נעשתה קודם לכן, בשלב החקירה הסמויה ובביסוס התיק כנגד החשוד מבחינה ראייתית ומשפטית אך אין די בכך, לכן שימו לב, שכן כל מה שתגידו בחקירה עלול לשמש כנגדכם.

בשום פנים ואופן אין לשבש הליכי חקירה – שימו לב, כשחוקרי הרשות לניירות ערך מזמינים אתכם לחקירה באמצעות מכתב או בשיחת טלפון, הם עושים כן תוך הכנה מוקדמת ותוך צפיית צעדיכם העתידיים.

לא פעם אופן הזימון אינו מקרי ונועד אף הוא לבחון את אופן התנהלותכם. היזהרו מפני שיבוש חקירה ובשום פנים ואופן אל תיצרו קשר עם נחקרים אחרים, אל תנסו לתאם גירסאות או להעלים ראיות.

שיבוש הליכי חקירה היא עבירה פלילית העומדת בפני עצמה ועלולה להצביע על אשמתכם עוד בטרם נחקרתם ובודאי ובודאי לאחר חקירתכם, לכן היזהרו עד מאוד שלא לעשות כן.  

כל פרט מתוכנן מתחילתו ועד סופו – יום החקירה של הנחקרים ברשות לניירות ערך מתוכנן לפי לוח זמנים מדוקדק שנקבע על ידי צוות החקירה לפרטי פרטים.

החוקרים קובעים מתי ייצאו הנחקר והחוקר להפסקת קפה, מתי יינתנו לנחקר הפסקות שבהן ייפגש עם נחקרים אחרים שנמצאים באותו הזמן במשרדי הרשות, עם מי בדיוק הוא ייפגש באותן הפסקות, מתי יאכל, מתי יעשן ומתי יעברו משלב השאלות הרגילות לשלב האגרסיבי של החקירה, שבו יוטחו בנחקר הטענות נגדו. השתדלו להיות מרוכזים ותנו תשומת לב למתרחש סביבכם.

חקירה כלכלית מורכבת – המדובר לרוב בחקירות כלכליות מורכבות בעלות אופי חשבונאי. לפיכך, סביר כי יוצגו מסמכים רבים ואף יישאלו שאלות הדורשות הבנה כלכלית וריכוז רב.

אם אינך בטוח או אינך מרוכז, אל תנסה להתחבב על  החוקר או לענות תשובה שאינך בטוח כי היא נכונה, תשובה שגויה או לא מדויקת עלולה לפגוע במהימנותך. בקש לראות כל מסמך וקח את כל הזמן כדי להתעמק בכל מסמך ומסמך שמוצג, אל תענה מבלי לקבל את המסמך המלא לידיך וקרא אותו בשקידה בטרם תענה.

עבירת שימוש במידע פנים – ענישה פלילית, אזרחית ומנהלית

חקירה חשד לביצוע עבירת ניירות ערך שכוללת שימוש במידע פנים עלולה להסתיים הן באישום פלילי, אשר העונש המקסימלי בצידה הוא עד 5 שנות מאסר בפועל וקנס בשיעור גבוה. ״מקבל המידע״ העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידיו, בין במישרין ובין בעקיפין, מאיש פנים בחברה, דינו עד שנתיים מאסר בפועל או קנס בשיעור גבוה.

אם אין די ראיות להרשעה בפלילים, יכולה הרשות לניירות הערך לבחור במסלול האכיפה המנהלי ולדרוש תשלומים כספיים ממבצעי העבירות, בסכומי כסף גבוהים עד מאוד. בנוסף, אותו ״משתמש״ אשר ביצע את השימוש במידע הפנים כדי להשיג יתרון ועבר עבירה אף יכול להיות חשוף לתביעה אזרחית על ידי החברה אשר ממנה השיג את אותו המידע הפנימי.

עצות נוספות ניתן לקרוא במאמר משרדנו : ״חקירה באזהרה ומתן עדות – הבדלים ומשמעות!״. 

קיימות עוד עצות רבות שניתן לספק לנחקרים המזומנים לחקירה ברשות לניירות ערך. מנסיוננו, לאור מורכבות הסוגיות והתיקים בהם משרדנו מטפל מול הרשות לניירות ערך, בין היתר, בתיקים בהם נבדק החשד לביצוע עבירה של שימוש במידע פנים, יש להתאים את הייעוץ הנכון בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, זאת על מנת לספק הגנה מיטבית לזכויות הלקוח.

מנסיוננו, ככל שתקדימו להיוועץ בעורך דין פלילי מומחה בעבירות צווארון לבן וניירות ערך, בטרם הגעתם למשרדי הרשות לניירות ערך לחקירה, כך תטיבו את מצבכם. אין להקל ראש כלל וכלל בהשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לדברים שתגידו בחקירתכם על המשך ההליכים הפליליים, המנהליים והאזרחיים כנגדכם.

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד שאול-רן ושות’ מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק “4000” הידוע. ניתן לפנות למשרדנו במספר 03-7773333 או בפניה בכתב, לקבלת ייעוץ מיידי.

חייג עכשיו