מאמרים

עבירות מס והגברת האכיפה – עורך דין מיסים

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

משטרת ישראל, רשות המיסים ואגף המכס והמע”מ מבצעים בשנים האחרונות פעילות מוגברת וסמויה בשיתוף פעולה עם יחידות משטרה מיוחדות בארץ ובחו”ל וזאת, על מנת להילחם ב- “הון השחור” המוחזק בידי עברייני מס וסרבני מס, הכל על מנת לצמצם את היקף העלמות המסים של אזרחי מדינת ישראל, המחזיקים בכספים בישראל ובעולם.

רשות המיסים עושה מאמצים רבים בשנים האחרונות על מנת לשפר ולייעל את גביית המסים וכן את יכולת הרשויות לפקח ולאסוף מידע ולהגביר את הדיווח לרשויות המס.

עבירות מס והגברת האכיפה

רשות המסים חרטה על דגלה את המאבק בעבירות המס, בהון השחור ובתכנוני המס הלא לגיטימיים. חלק ניכר מהעשייה הנרחבת בה מצויה רשות המיסים בשנים האחרונות, הוקדש לטיפול בעברייני המס, אם בדרך של חקיקה, פרסום החלטות מיסוי וחוזרים מקצועיים, ואם בדרך של טיפול שומתי ואף בהתמודדות עם עברייני המס בבתי משפט.

בין יתר תיקוני החקיקה אותם יזמה רשות המסים, תיקונים שחסמו את פרצות המס ב:

 1.  חברה משפחתית.
 2. מודל מיסוי הנאמנויות.
 3. מיסוי חלוקת דיבידנד מרווחי שיערוך.
 4. חסימת פרצות מס במודל חברה נשלטת זרה.
 5. חסימת פרצות מס במודל חברת משלח יד זרה

ועוד…

מיסוי פעילות של תושבי ישראל בחו”ל: רשות המסים משקיעה מאמצים רבים בשנים האחרונות בפעולות שמטרתן הגברת אכיפת חוקי המס והעלאת רמת הציות של ישראלים המבצעים פעילות בחו”ל החייבת במס בישראל. בין יתר ההליכים לעידוד דיווח אמת לרשויות המס, הליך הגילוי מרצון הזוכה להצלחה רבה, במסגרתו פנו עד היום אלפי אזרחים ישראלים להסדרת עניינם ושילמו מס לקופת המדינה בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, כאשר רוב ההון המדווח הינו הון של ישראלים בחוץ לארץ (בעיקר בחשבונות בנקאיים).

בין יתר הפעולות וההנחיות אשר הוכנסו בשנים האחרונות על ידי רשויות המס וגופי האכיפה במדינת ישראל וכן, הסנקציות הננקטות בשנים האחרונות כנגד עברייני מס, הינן :

 1. הגשת יותר כתבי אישום כנגד עברייני מס.
 2. עיכוב יציאה מהארץ במחדלי תשלום ואי דיווח.
 3.  הרמת מסך בחברה בהעברת פעילות שאינה חוקית.
 4. מתן סמכות לרשויות המס לעקל נכסים של חייבים כגון, כלי רכב וכיוצ”ב.
 5. הגברת דרישת המצאת הערבויות לצורך הבטחת תשלומים, בהליכים מנהליים ומשפטיים.
 6. עיכוב החזרי מס לנישומים אשר לא הגישו דוחות.
 7. הטלת קנסות פיגורים על נישומים מיום השומה.
 8. דרישת המצאת ערובות בהליכי ערעור על שומות מס.

זאת ועוד…

ניהול חשבונות בנק בחוץ לארץ – אי דיווח.

רשות המסים ניהלה חקירות שהביאו לחשיפת רשימות בנקאיות של ישראלים רבים המנהלים חשבונות בנק בשווייץ, פרשה שבעקבותיה הוגשו כתבי אישום. נתפסו רשימות של לקוחות ישראלים שניהלו חשבונות בבנקים נוספים באירופה, אותם בעלי חשבונות, אנשים נורמטיביים ללא עבר פלילי נלקחו למעצר והוגשו נגדם כתבי אישום.

כאמור, אין המדובר ברשימה סגורה, רשות המסים מגבירה את האכיפה כנגד נישומים ונלחמת בעברייני המס בישראל ובעולם והכל, על מנת להבטיח גביית מס אפקטיבית.

מה קובע החוק?

בשנים האחרונות, רשות המסים מגבירה את האכיפה ומדגישה את חשיבות דיווחי האמת. כאשר נישומים אינם מדווחים באופן מלא על הכנסותיהם או לא מוסרים דיווח אמת על הכנסתם, מדובר בעבירות מס חמורות אשר מובילות להליכים פליליים כנגד אותם נישומים ואף עלולים להוביל להגשת כתב אישום כנגדם, הרשעה פלילית ואף עונשי מאסר בפועל לצד מאסרים על תנאי וכן קנסות גבוהים.

חשוב לדעת, החוק בישראל אינו אוסר על החזקת חשבונות או חשבון בנק בחו”ל, אך מחייב את מחזיקם בדיווח בהתאם לכללים מסוימים.

מחזיק חשבון הבנק חייב להגיש דו”ח שנתי לרשות המסים. בנוסף, אם נרשמו בחשבון הכנסות כגון רווחים ממכירת ניירות ערך, שכר עבודה, שכר דירה, חלה על המחזיק החובה לדווח על כך לרשות המסים.

אי דיווח על הכנסות, קטנות ככל שיהיו, הוא עבירה פלילית לכל דבר ועניין, עבירה שעלולה לגרור הליך פלילי ואף ענישה פלילית כנגד מי שלא דיווח, כאמור.

חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985, נחקק במטרה להסב מספר סוגי עבירות פליליות לעבירות מנהליות, ובין היתר, חל גם בעבירות מס טכניות. החוק קובע כי אי הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה במועד היא עבירה פלילית שניתן להטיל בגינה עונש מאסר בפועל של עד שנת מאסר כמו כן, מאסר על תנאי וקנס כספי. עבירה מנהלית של אי הגשת דו”ח במועד היא גלויה וקלה לאיתור, רשות המסים מפעילה את האמצעים והמאמצים הדרושים לצמצומה עבירה זו, קרוב ככל שניתן למועד התרחשותה.

כיום, ככל שהמערכות הופכות טכנולוגיות יותר ויותר האפשרות להתחקות אחר התרחשות עבירת אי הדיווח וכן עבירות נוספות הופך פשוט ומהיר יותר, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה אשר קובעת מועדי הגשה. אי הגשת דו”חות מס הכנסה במועד, אי הגשת הצהרת הון במועד, אי העברת ניכויים במועד ואי הגשת דו”חות מע”מ תקופתיים במועד, כל אלה הן עבירות מנהליות אשר מבצען צפוי לכתב אישום ככל ולא יפעל וייעזר בשירותיו של עורך דין מיסים מומחה.

עבירות מס טכניות : ניתן להמיר את הסנקציה של הרשעה הפלילית בקנס מנהלי.

חשוב להדגיש, היוועצות בעורך דין מיסים מיומן ומקצועי, בשלב מוקדם, יכול להיות החלטה מכרעת לאפשרות לסיים את ההליך בין בעבירת מס הכנסה ובין בעבירת מע”מ מבלי שיוגש כנגד מבצע העבירה כתב אישום ולא תירשם הרשעה פלילית. עורך דין מיסים מומחה יוכל, במקרים מסוימים, להמיר את עבירת המס הפלילית לעבירה מנהלית וכך, במקום שיועמד העבריין לדין תומר העבירה הפלילית בתשלום קנס מנהלי בלבד, כך שלאחר שישלם את סכום הקנס יראוהו כמי ששילם את חובו לחברה – חוב כספי בלבד!

גם אם לבסוף הוגש כתב אישום בגין עבירת מס, עורך דין מיסים מומחה יוכל להפנות את הלקוח אל מסלול הקנס המנהלי באמצעות בקשה שיגיש, לאחר אישור הבקשה ותשלום הקנס כתב האישום שהוגש יימחק ולא תהיה כל הרשעה פלילית.

עבירות מס מהותיות (חמורות) : תשלום כופר במקום ניהול הליך פלילי.

מדיניות הענישה בעבירות מס היא מחמירה מאוד ובשנים האחרונות אף מוטלים עונשי מאסר כבדים על עברייני מס כמו גם, מאסרים על תנאי וקנסות גבוהים.

במקרה של עבירת מס מהותית כגון הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי תשומות שלא כדין, העלמת מס, אי רישום תקבולים, הגשת דוחות כוזבים, רשלנות רואה חשבון, מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים מומחה ולפנות להליך חלופי בטרם הוגש כתב אישום – הליך כופר. עורך דין מיסים אשר בקיא בהגשת בקשת כופר יגיש בקשת כופר מפורטת אל ועדת הכופר ברשות המסים – ועדת בכופר תבחן את הבקשה בהתאם לנסיבות ושיקולים שונים, כגון : חומרת העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות חייו של הנאשם, הסרת המחדלים וכיוצ”ב והיא תחליט לבסוף אם לסיים ההליך בכופר כסף ולא להגיש כתב אישום כנגד העבריין.

מדובר בשלב קריטי בו ניתן לסיים את ההליך ללא כתב אישום, ללא הליכים משפטיים בבית המשפט ולחסוך קיומו של הליך מתיש, ארוך ויקר למבצע העבירה. חשוב ומומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים, אשר בקיא בהגשת בקשות כופר.

עורך דין מיסים מומחה

רשות המסים מנסה להתחקות אחר עקבותיהם של עברייני המס בישראל ובעולם, לחשוף ולהעמיד את אילו המנסים להתחמק מתשלום מס אמת לדין. לצורך כך, מדינות ויחידות מיוחדות משתפות פעולה זו עם זו – יחידות מיוחדות במשטרת ישראל, רשות המסים, אגף המכס והמע”מ וכן יחידות שיטור בין לאומיות. מנגד, עומד החשוד/עבריין המס כשלצדו עומד אך ורק עורך דין המומחה לעבירות מיסים.

עורך דין מיסים המתמחה בחוקי המס השונים ובהלכות הנהוגות בבתי המשפט, בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי מס – עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ ומכס, הלבנת הון עבירות מרמה והונאה, עבירות צווארון לבן מהווה לא פעם חומה בצורה בהגנתך אל מול רשויות החקירה במדינת ישראל ועשוי להציל את חייך, חרותך וכיסך.

זקוק לייעוץ? נקראת לחקירה? נעצרת בחשד לעבירת מיסים? פנה מיד לעו”ד מיסים מומחה וקבל ייעוץ שעשוי להציל את חייך ולשמור על חירותך וכיסך.

במשרדנו עורכי דין פליליים יוצאי רשות המסים והפרקליטות המגנים, כיום, על חשודים ונאשמים בעבירות מס מורכבות.

חייג עכשיו